ericsson.com
Your location is listed as Global
Login

Ericssons årsstämma 2015

apr 14, 2015 16:41 (GMT +00:00)

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma hölls den 14 april 2015 i Stockholm.

Utdelning

Den föreslagna utdelningen om 3 kronor och 40 öre per aktie godkändes av stämman. Avstämningsdag för utdelning är torsdagen den 16 april 2015. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdagen den 21 april 2015.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Leif Johansson som styrelseordförande. Roxanne S. Austin, Nora Denzel, Börje Ekholm, Alexander Izosimov, Ulf J. Johansson, Kristin Skogen Lund, Hans Vestberg och Jacob Wallenberg omvaldes som styrelseledamöter och Anders Nyrén och Sukhinder Singh Cassidy valdes som nya styrelseledemöter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 4 000 000 (tidigare SEK 3 975 000) och till övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 975 000 vardera (tidigare SEK 950 000 vardera). Arvode för kommittéarbete till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades (oförändrat) enligt följande: SEK 350 000 till Revisionskommitténs ordförande och SEK 250 000 till var och en av de övriga ledamöterna i Revisionskommittén, SEK 200 000 till var och en av ordförandena i Finans- respektive Kompensationskommittén, och SEK 175 000 till var och en av de övriga ledamöterna i Finans- respektive Kompensationskommittén.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att del av arvodet för styrelseuppdraget ska kunna betalas i syntetiska aktier.

Revisor

Stämman beslutade utse PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram (LTV)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om följande:

LTV 2015 och överlåtelse av egna aktier

  • Införande av LTV 2015, med samma struktur som tidigare program. Programmet omfattar totalt högst 28,4 miljoner B-aktier och består av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer. Samtliga planer bygger på de anställdas egen investering i Ericssonaktier. Om aktierna behålls under tre år och anställningen består får deltagarna matchningsaktier från bolaget. Följande prestationskriterier beslutades för Resultataktieplanen för högre chefer 2015; årlig tillväxt av nettoomsättningen (compound annual growth rate, CAGR) mellan 2 och 6 procent (2014-2017), årlig ökning av rörelseresultatet (compound annual growth rate, CAGR) mellan 5 och 15 procent (2014-2017), samt kassagenerering uppgående till 70 procent eller mer per år (2015, 2016 och 2017).
  • Överlåtelse av högst 23,5 miljoner B-aktier vederlagsfritt till anställda under perioden november 2015 till och med november 2019 inom ramen för LTV 2015.
  • Överlåtelse av högst 4,9 miljoner B-aktier på Nasdaq Stockholm före årsstämman 2016, i syfte att täcka i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier skall ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. De 28,4 miljoner B-aktier som avsatts för LTV 2015 motsvarar mindre än 1 procent av det totala antalet utestående aktier.

Överlåtelse av egna aktier för tidigare beslutade LTV-program

  • Överlåtelse av cirka 19,2 miljoner B-aktier på Nasdaq Stockholm före årsstämman 2016, i syfte att täcka i huvudsak sociala avgifter som kan uppkomma i samband med Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2011, 2012, 2013 och 2014.

Information till redaktionen

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med ungefär 115 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2014 var koncernen försäljning 228,0 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com