Kallelse till Ericssons årsstämma 2016

Press release
mar 10, 2016 07:00 (GMT +00:00)

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma äger rum onsdagen den 13 april 2016 kl. 15:00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Valberedningen föreslår bland annat:

 • Kristin S. Rinne och Helena Stjernholm som nya styrelseledamöter efter avgående Roxanne S. Austin, Alexander Izosimov och Anders Nyrén (punkt 11)
 • Höjning av styrelsearvodet och arvodet till styrelseordföranden samt oförändrat arvode för arbete i styrelsens kommittéer (punkt 10)

Styrelsen föreslår bland annat:

 • Utdelning om SEK 3,70 per aktie (punkt 8.3)
 • Fortsatt Långsiktigt rörligt ersättningsprogram bestående av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer (punkt 18)
 • Överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och bemyndigande för styrelsen att fatta besluta om förvärvserbjudande för Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2016 (punkt 18.2, 18.5 och 18.8)

Välkommen till Årsstämma 2016 i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Telefonaktiebolaget LM Ericssons aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum onsdagen den 13 april 2016 kl. 15:00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl. 13:30.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 april 2016, och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 7 april 2016. Anmälan kan göras per telefon 08-402 90 54 vardagar kl. 10:00-16:00 eller på Ericssons webbplats www.ericsson.com/se.

  Anmälan kan också göras skriftligen till:
  Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  Årsstämman/General Meeting of shareholders
  Box 7835
  103 98 Stockholm

  Vänligen uppge vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska.


Förvaltarregistrerade aktier
Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken torsdagen den 7 april 2016 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag.

Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om full­makten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 12 april 2016. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets webbplats www.ericsson.com/se.

Dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Val av två personer att justera årsstämmans protokoll
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och revisors yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt revisors redogörelse för revisionsarbetet för 2015
7. VDs tal. Frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning
8. Beslut om
8.1 fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8.2 ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; samt
8.3 dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
9. Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer
11. Val av styrelsens ledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter
11.1 Nora Denzel
11.2 Börje Ekholm
11.3 Leif Johansson
11.4 Ulf J. Johansson
11.5 Kristin Skogen Lund
11.6 Kristin S. Rinne (nyval)
11.7 Sukhinder Singh Cassidy
11.8 Helena Stjernholm (nyval)
11.9 Hans Vestberg
11.10 Jacob Wallenberg
12. Val av styrelsens ordförande
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår att Leif Johansson väljs till styrelsens ordförande.
13. Bestämmande av antalet revisorer
14. Fastställande av arvode till revisor
15. Val av revisor
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
18. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2016
18.1   Beslut om inrättande av Aktiesparplan (Stock Purchase Plan)
18.2   Beslut om överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för Aktiesparplanen
18.3   Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Aktiesparplanen
18.4   Beslut om inrättande av Plan för nyckelpersoner (Key Contributor Retention Plan)
18.5   Beslut om överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för Plan för nyckelpersoner
18.6   Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Plan för nyckelpersoner
18.7   Beslut om inrättande av Resultataktieplan för högre chefer (Executive Performance Stock Plan)
18.8   Beslut om överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för Resultataktieplan för högre chefer
18.9   Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Resultataktieplan för högre chefer
19. Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012, 2013, 2014 och 2015
20. Beslut om förslag från aktieägaren Einar Hellbom om att årsstämman bör besluta att uppdra åt styrelsen att utreda hur aktierna ska ges samma röstvärde och framlägga förslag om detta till bolagsstämman 2017
21. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om att årsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen påtala behovet av en ändring av det juridiska regelverket av innebörd att möjligheten till rösträttsgradering i svenska aktiebolag avskaffas
22. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om ändring av bolagsordningen
22.1 avseende aktiers röstvärde
22.2 avseende begränsning av vem som kan utses till styrelseledamot
23. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om att årsstämman ska besluta att:
23.1   anta en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor inom bolaget;
23.2   uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att förverkliga denna nollvision;
23.3   resultatet årligen skriftligen ska avrapporteras till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen;
23.4   anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom bolaget mellan män och kvinnor;
23.5   uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet;
23.6   årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen;
23.7   uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en aktieägarförening i bolaget;
23.8   ledamot av styrelsen inte tillåts fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person, svensk eller utländsk;
23.9   uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till vederbörlig myndighet (regeringen och/eller Skatteverket) fästa uppmärksamheten på behovet av en regeländring på ifrågavarande område;
23.10 valberedningen vid fullgörandet av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor sammanhängande med etik, kön och etnicitet;
23.11 uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen fästa dennes uppmärksamhet på behovet av införandet av en nationell så kallad "politikerkarantän"; och att
23.12 uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i såväl bolagsstyrelse som valberedning att föreläggas årsstämman 2017 eller dessförinnan eventuellt inträffande extra bolagsstämma för beslut.
24. Stämmans avslutande

                                           

Punkt 1 Ordförande vid årsstämman
Valberedningen, som utsågs enligt den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2012, utgörs av ordförande i valberedningen, Petra Hedengran (Investor AB), Bengt Kjell (AB Industrivärden och Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse), Johan Held (AFA Försäkring), Leif Johansson (styrelsens ordförande) och Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder). Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid årsstämman 2016.

Punkt 8.3 Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning av 3,70 kronor per aktie och fredagen den 15 april 2016 som
avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB
utbetala utdelningen onsdagen den 20 april 2016.

Punkt 9 Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst tolv ledamöter med högst sex suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara tio och att inga suppleanter väljs.

Punkt 10 Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer
Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer ska utgå enligt följande:

 • 4 075 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 4 000 000 kronor);
 • 990 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (tidigare 975 000 kronor);
 • 350 000 kronor till ordförande i Revisionskommittén (oförändrat);
 • 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Revisionskommittén (oförändrat);
 • 200 000 kronor vardera till ordförandena i Finans- respektive Kompensationskommittén (oförändrat); och
 • 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Finans- respektive Kompensationskommittén (oförändrat).

För att kunna rekrytera bästa möjliga internationella kompetens till bolagets styrelse och för att behålla denna kompetens är det viktigt att styrelsearvodena ligger på en lämplig nivå. Vid bedömning av arvodenas storlek måste en jämförelse göras med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet och det måste beaktas att Ericssonkoncernen har kunder i mer än 180 länder och en försäljning 2015 på drygt 240 miljarder kronor. Valberdningen har jämfört styrelsearvodena i Ericsson med styrelsearvoden i andra internationella högteknologiska företag och anser att den föreslagna höjningen av styrelsearvodet från 975 000 kronor till 990 000 kronor och av arvodet till styrelsens ordförande från 4 000 000 kronor till 4 075 000 är rimlig och väl motiverad.

Valberedningen bedömer att arvodet för arbete i styrelsens kommittéer är rimligt och föreslår att dessa arvoden förblir oförändrade.

Valberedningens förslag innebär sammantaget en höjning av arvodet med mindre än 1,5% jämfört med det totala arvodet till motsvarande antal styrelseledamöter för styrelsearbete och kommittéarbete som beslutades på årsstämman 2015.

Arvode i form av syntetiska aktier
Bakgrund
Valberedningen anser att det är lämpligt att bolagsstämmovalda styrelseledamöter innehar aktier i Ericsson i syfte att stärka styrelseledamöternas och aktieägarnas gemensamma intressen i bolaget. Valberedningen rekommenderar att bolagsstämmovalda styrelseledamöter, under en femårsperiod, skall bygga upp ett eget innehav av aktier eller syntetiska aktier i Ericsson, som minst motsvarar värdet av ett årsarvode efter skatt (exklusive kommittéarvode). Valberedningen rekommenderar att styrelseledamoten skall behålla detta innehav under den tid styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot i Ericsson.

För att ge möjlighet för styrelseledamöterna att bygga upp ett ekonomiskt intresse i bolaget, och då det i många fall är svårt för styrelseledamöter att handla i bolagets aktier på grund av tillämpliga insiderregler, föreslår valberedningen att styrelseledamöterna oförändrat bör erbjudas möjlig­heten att erhålla en del av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier. Med syntetisk aktie avses en rättighet att i framtiden erhålla utbetalning av ett belopp som motsvarar börs­kursen för en aktie av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm vid utbetalningstillfället.

Förslag
Valberedningen föreslår således att årsstämman 2016 fattar beslut om att en del av styrelsearvodet till styrelseledamöterna (dock ej arvode för kommittéarbete) ska kunna utgå i form av syntetiska aktier, enligt följande villkor.

 • Nominerad styrelseledamot ska kunna välja att få styrelsearvode enligt följande fyra alternativ:
  1. 25 procent kontant - 75 procent syntetiska aktier
  2. 50 procent kontant - 50 procent syntetiska aktier
  3. 75 procent kontant - 25 procent syntetiska aktier
  4. 100 procent kontant
 • Det antal syntetiska aktier som ska tilldelas ska värderas till en snittkurs motsvarande bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under en mätperiod om fem handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av Ericssons delårsrapport för första kvartalet 2016. De syntetiska aktierna tjänas in under mandatperioden, med 25 procent per kvartal.
   
 • De syntetiska aktierna medför rätt att efter offentliggörande av Ericssons bokslutskommuniké år 2021 erhålla utbetalning av ett kontant belopp per syntetisk aktie som motsvarar aktiekursen för bolagets aktier av serie B i nära anslutning till utbetalningstidpunkten.
   
 • Ett belopp motsvarande utdelning på bolagets aktier av serie B som beslutats av bolagsstämman under innehavstiden ska betalas ut samtidigt som det kontanta beloppet.
   
 • Har ledamots styrelseuppdrag upphört senast under tredje kalenderåret efter det år bolagsstämman beslutade om tilldelning av de syntetiska aktierna, kan utbetalning i stället ske året efter det år uppdraget upphört.
   
 • Antalet syntetiska aktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder enligt villkoren för de syntetiska aktierna.

De fullständiga villkoren för de syntetiska aktierna framgår av Bilaga 1 till valberedningens förslag.

Den ekonomiska skillnaden för bolaget om samtliga styrelseledamöter erhåller del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode utbetalas, bedöms vara mycket begränsad.

Punkt 11 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter:

11.1 Nora Denzel;
11.2 Börje Ekholm;
11.3 Leif Johansson;
11.4 Ulf J. Johansson;
11.5 Kristin Skogen Lund;
11.6 Kristin S. Rinne (nyval);
11.7 Sukhinder Singh Cassidy;
11.8 Helena Stjernholm (nyval)
11.9 Hans Vestberg; och
11.10 Jacob Wallenberg.

Kristin S. Rinne
Född 1954. Bachelor of Arts, Washburn University, USA.
Styrelseledamot: Inget.
Innehav i Ericsson: Inget.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Tidigare Senior Vice President, Network Technology, Network Architecture & Planning, på AT&T (2007-2014). Teknisk chef (CTO) på Cingular Wireless (2005-2007) och VP Technology & New Product Development på Cingular Wireless (2000-2005). Tidigare positioner inom Southwestern Bell och SBC (1976-2000). Ideell styrelseledamot inom Curing Kids Cancer, Washburn University Foundation och Wycliffe Associates.
Helena Stjernholm
Född 1970. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Styrelseledamot: Inget.
Innehav i Ericsson: 60 B-aktier*.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör och koncernchef för AB Industrivärden sedan 2015. Partner i riskkapitalbolaget IK Investment Partners (2008-2015) med ansvar för kontoret i Stockholm mellan 2011 och 2015. Investeringsanvarig för IK Investment Partners (1998-2008). Tidigare erfarenhet som konsult vid Bain & Company (1997-1998).

 

* Antalet aktier omfattar innehav av närstående fysiska och juridiska personer samt, i förekommande fall, innehav av ADS.

Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat vilken erfarenhet och kompetens som behövs i styrelsen och dess kommittéer och även värdet av mångfald vad gäller ålder, kön och kulturell/geografisk bakgrund samt behovet av förnyelse. Valberedningen bedömer även lämpligheten av styrelsens storlek samt kandidaternas möjlighet att avsätta erforderlig tid för uppdraget. Valberedningen söker i första hand potentiella styrelseledamöter för kommande mandatperiod men ser även till framtida behov av kompetens. Inför årsstämman 2016 har valberedningen lagt särskild vikt vid att hitta kvinnliga kandidater som tillför relevant expertis och kompetens, samtidigt som könsfördelningen förbättras.

Vid bedömning av enskilda styrelseledamöters kvalifikationer och prestationer utgår valberedningen från individens kompetens och erfarenhet samt individens bidrag till styrelsearbetet som helhet och kommittéarbetet. Valberedningen har vidare ingående informerat sig om resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet och om styrelsens och enskilda ledamöters arbete. Valberedningen lägger stor vikt vid att den föreslagna styrelselesammansättningen är sådan att ledamöterna kompletterar varandra med sina respektive erfarenheter och kompetenser på ett sätt som ger styrelsen möjlighet att bidra till en positiv utveckling för Ericsson. Valberedningen strävar efter att föreslå en styrelse som utgör ett bra team för att leda Ericsson.

Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl. Valberedningen anser också att styrelsen som helhet uppfyller högt ställda krav avseende sammansättning och att både styrelsen som helhet och de enskilda styrelseledamöterna uppfyller högt ställda krav avseende kompetens.

Roxanne S. Austin, Alexander Izosimov och Anders Nyrén, har meddelat att de önskar lämna styrelsen. Valberedningen föreslår att Kristin S. Rinne och Helena Stjernholm väljs som nya styrelseledamöter. Sammantaget bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna med sina respektive erfarenheter kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet. Kristin S.Rinne har omfattande branscherfarenhet inom telekommunikation och från den amerikanska marknaden. Hon besitter också djup teknologisk kompetens och har omfattande teknisk erfarenhet bland annat från sina tidigare befattningar inom AT&T. Helena Stjernholm har arbetat länge inom private equity och med investeringar. Hon har bred och omfattande kommersiell och internationell erfarenhet av relevans för Ericsson samt erfarenhet från nya verksamheter från sin tid som partner i riskkapitalbolaget IK Investment Partners.

Av de föreslagna bolagsstämmovalda styrelseledamöterna är mer än 55% kvinnor (beräknat exklusive verkställande direktören).

Information om föreslagna styrelseledamöter
Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns i Bilaga 2 till valberedningens förslag.

Styrelseledamöters oberoende
Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler är följande:

(i) I vart fall följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
a. Nora Denzel
b. Börje Ekholm
c. Leif Johansson
d. Ulf J. Johansson
e. Kristin Skogen Lund
f. Kristin S. Rinne
g. Sukhinder Singh Cassidy
h. Helena Stjernholm
i. Jacob Wallenberg
(ii) Av de i (i) angivna ledamöterna bedöms i vart fall följande ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
a. Nora Denzel
b. Leif Johansson
c. Ulf J. Johansson
d. Kristin Skogen Lund
e. Kristin S. Rinne
f. Sukhinder Singh Cassidy
Valberedningen har vidare bedömt i vart fall följande ledamöter oberoende enligt samtliga tillämpliga oberoenderegler:
  a. Nora Denzel
b. Leif Johansson
c. Ulf J. Johansson
d. Kristin Skogen Lund
e. Kristin S. Rinne
f. Sukhinder Singh Cassidy

Punkt 12 Val av styrelsens ordförande
Valberedningen föreslår att Leif Johansson väljs till styrelsens ordförande (omval).

Punkt 13 Antalet revisorer
Enligt bolagsordningen ska bolaget som revisor ha lägst ett och högst tre registrerade revisionsbolag. Valberedningen föreslår att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 14 Arvode till revisor
Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 15 Val av revisor
Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2016 till slutet av årsstämman 2017 utses PricewaterhouseCoopers AB (omval).

Punkt 16 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2017. De föreslagna riktlinjerna innefattar inte någon förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2015. Information om beräkningen av kostnader för rörlig ersättning återfinns i en bilaga till förslaget.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Den totala ersättningen till de ledande befattningshavarna, inklusive verkställande direktören och koncernchefen, ("Executive Leadership Team") består av fast lön, kort- och långsiktig rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Vidare gäller följande riktlinjer för ersättning till Executive Leadership Team:

 • Rörlig ersättning utgår enligt kontant- och aktiebaserade program som utfaller i enlighet med konkreta verksamhetsmål med utgångspunkt från den långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Målen kan inkludera finansiella mål, antingen på koncern- eller enhetsnivå, operativa mål samt mål för medarbetar­engagemang eller kundnöjdhet.
   
 • Alla förmåner, inklusive pensionsförmåner, följer konkurrenskraftig praxis i respek­tive hemland med beaktande av den totala ersättningen.
   
 • I undantagsfall kan andra överenskommelser träffas när det bedöms vara nödvän­digt. Sådan överenskommelse kan förnyas men varje sådan överenskommelse ska vara tidsbegränsad och inte överstiga 36 månader eller ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning som den berörda personen skulle ha fått utan någon överenskommelse.
   
 • Den ömsesidiga uppsägningstiden är maximalt sex månader. Vid uppsägning från företagets sida utbetalas ett avgångsvederlag som uppgår till högst 18 månaders fast lön. Med uppsägning från företagets sida jämställs uppsägning från den an­ställde på grund av väsentliga strukturella förändringar eller andra händelser som på ett avgörande sätt påverkar arbetsinnehållet eller förutsättningarna för dennes befattning.
   
Bilaga till förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Detaljerad information om vår ersättningspolicy och hur vi lever upp till vår policy och våra riktlinjer, inklusive information om tidigare beslutade långsiktiga rörliga ersättningar vilka ännu inte har förfallit till betalning, återfinns i Rapport om ersättningar och i Not K28, "Information angående styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och anställda" i årsredovisningen för 2015. 

 

Med nuvarande sammansättning av Executive Leadership Team kan bolagets kostnad för rörliga ersättningar till de ledande befattningshavarna för 2016, vid oförändrad aktiekurs, beräknas uppgå till mellan 0 och 220 procent av totalkostnaden för fasta löner, allt exklusive sociala kost­nader.

Punkt 17 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen.

Det högsta antalet aktier av serie C som får utges föreslås höjas från högst 30 000 000 aktier av serie C till högst 40 000 000 aktier av serie C för att möta de behov som finns i bolagets aktiesparprogram från tid till annan (§ 6).

Då det är möjligt att ha aktieslag utan rätt till utdelning föreslås att aktier av serie C inte ska berättiga till vinstutdelning (§ 6 och § 15). Vidare föreslås att tidsperioden då styrelsen kan besluta om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga aktier av serie C tas bort för att öka styrelsens flexibilitet (§ 15).

De ärenden som ska tas upp på årsstämman justeras något så att "i förekommande fall" stryks i anslutning till revisorsval. Ericssons bolagsordning föreskriver inte annan mandattid än ettårig mandattid vilket innebär att revisorsval sker varje år (§ 12, p. 11).

Klockslaget då anmälan senast ska ske till bolagsstämma föreslås tas bort (§ 14).


Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
§ 6

Aktier får utges i tre aktieslag, serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A får utges till ett antal av högst 12.000.000.000, aktier av serie B till ett antal av högst 12.000.000.000 och aktier av serie C till ett antal av högst 30.000.000. Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A en röst, aktie av serie B en tiondels röst och aktie av serie C en tusendels röst.
§ 6

Aktier får utges i tre aktieslag, serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A får utges till ett antal av högst 12.000.000.000, aktier av serie B till ett antal av högst 12.000.000.000 och aktier av serie C till ett antal av högst 40.000.000. Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A en röst, aktie av serie B en tiondels röst och aktie av serie C en tusendels röst. Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning.
§ 12

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1)   val av ordförande vid bolagsstämman;
2)   upprättande och godkännande av röstlängd;
3)   godkännande av dagordning;
4)   prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5)   val av två justeringsmän;
6)   framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7)   beslut om
a.    fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b.    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
c.    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
8)    bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer;
9)    fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor;
10)  val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
11)  i förekommande fall val av revisor;
12)  annat ärende, som ankommer på stämman.
§ 12

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1)   val av ordförande vid bolagsstämman;
2)   upprättande och godkännande av röstlängd;
3)   godkännande av dagordning;
4)_ prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5)   val av två justeringsmän;
6)   framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7)   beslut om
a.    fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b.    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
c.    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
8)    bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer;
9)    fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor;
10)  val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
11)  val av revisor;
12)  annat ärende, som ankommer på stämman.
§ 14

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
§ 14

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
§ 15

Aktie av serie C medför rätt till en årlig utdelning av bolagets utdelningsbara vinst med ett belopp som skall motsvara STIBOR med 360 dagars löptid gällande från den 30 april visst år till och med den 30 april påföljande år och beräknad på kvotvärdet för bolagets aktie.

Bolagets styrelse äger under perioden den 1 juni - den 15 juni varje år besluta om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga aktier av serie C.

Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktie av serie C vara skyldig att taga lösen med ett belopp som motsvarar aktiens kvotvärde. Utbetalning av inlösenbelopp skall ske snarast.
§ 15

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga aktier av serie C.

Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktie av serie C vara skyldig att taga lösen med ett belopp som motsvarar aktiens kvotvärde. Utbetalning av inlösenbelopp skall ske snarast.

 

Majoritetsregler
Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 17 erfordrar att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Punkt 18.1-18.9 Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2016 (LTV* 2016) innefattande styrelsens förslag till beslut om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer samt, under respektive plan, överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärvserbjudande

LTV programmet är en viktig del av bolagets ersättningsstrategi och styrelsen önskar särskilt att uppmuntra alla anställda att bli och förbli aktieägare och företagsledningen att bygga upp ett betydande aktieinnehav. Efter styrelsens årliga utvärdering av den totala ersättningen och pågående ersättningsprogram, föreslås inga förändringar i strukturen för Ericssons långsiktiga rörliga ersätt­ningsprogram.

Det beräknas att LTV 2016 kommer att omfatta högst 26,1 miljoner aktier, motsvarande en utspädning om upp till 0,8 procent av det totala antalet utestående aktier samt medföra en kostnad uppgående till mellan SEK 1 525 miljoner och SEK 2 262 miljoner ojämnt fördelade över åren 2016-2020. Per den 31 december 2015 uppskattas antalet aktier som kan behövas för pågående program till cirka 60,7 miljoner aktier, motsvarande cirka 1,87 procent av antalet utestående aktier.

Tre planer
LTV 2016 bygger på en gemensam plattform, men består av tre separata planer.

Aktiesparplanen är en plan för alla anställda och är utformad för att skapa incitament för alla anställda att bli aktieägare. Målsättningen är att säkerställa engagemang för ett lång­siktigt värdeskapande inom hela Ericsson.

Plan för nyckelpersoner är en del av Ericssons kompetensutvecklingsstrategi och är ut­for­mad för att långsiktigt behålla individer vars kompetens bedöms vara avgörande för Ericssons framtida utveckling. Upp till 10 procent av bolagets anställda definieras som nyckel­personer genom en rigorös urvalsprocess inkluderande kriterier som individuell prestation, nyckelkom­petens och framtida potential. Styrelsens Kompensationskommitté granskar urvalet och övervakar för­delningen av nomineringarna med hänsyn till faktorer som senioritet, kön, ålder eller tidigare nominering.

Resultataktieplanen är utformad för att främja långsiktigt värdeskapande, i linje med aktieägarnas intresse. En sär­skilt utvald grupp av högre chefer, upp till 0,5 procent av de anställda, erbjuds att delta i planen. Målsätt­ningen är att attrahera, be­hålla och motivera högre chefer på en konkurrensutsatt marknad genom prestationsbaserade aktierelaterade incitament samt att uppmuntra uppbyggnaden av ett betydande aktieinnehav.

Sedan 2011 har prestationskriterierna varit: tillväxt av nettoomsättningen, ökning av rörelseresultatet och kassagenerering, i avsikt att återspegla affärsstrategin och ett långsiktigt värdeskapande i bolaget. Resultataktieplanen 2016 föreslås ha samma prestationskriterier för perioden 2016-2018.

I Resultataktieplanen 2016 uppställs tre prestationskriterier:

 • Tillväxt av nettoomsättningen: Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga tillväxten av nettoomsättningen uppgår till mellan 2 och 6 procent då 2018 års resultat jämförs med 2015 års resultat, vilket motsvarar en nettoomsättning mellan SEK 262 miljarder och SEK 294 miljarder för räkenskapsåret 2018.
   
 • Ökning av rörelseresultatet: Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga ökningen av rörelseresultatet uppgår till mellan 5 och 15 procent då 2018 års resultat jämförs med 2015 års resultat, vilket motsvarar ett rörelseresultat mellan SEK 25 miljarder och SEK 33 miljarder för räkenskapsåret 2018. Extraordinära omstruktureringskostnader inom ramen för kostnads- och effektivitetsprogrammet som offentliggjordes i november 2014 skall exkluderas.
   
 • Kassagenerering: Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om kassagenereringen uppgår till 70 procent eller mer under vart och ett av åren 2016-2018 och en niondel av den totala tilldelningen utfaller för varje år då målet uppnås. Extraordinära omstruktureringskostnader inom ramen för kostnads- och effektivitetsprogrammet som offentliggjordes i november 2014 skall exkluderas.

Finansiering
Styrelsen har beaktat olika finansieringsmetoder för överlåtelse av aktier till anställda under LTV 2016, såsom överlåtelse av egna aktier och aktieswapavtal med tredje part.

Styrelsen anser att en riktad nyemission av C aktier med åtföljande förvärv samt överlåtelse av egna aktier är den mest kostnadseffektiva och flexibla meto­den för överlåtelse av egna aktier under LTV 2016.

Bolagets nuvarande innehav av egna aktier är inte tillräckligt för att genomföra LTV 2016. Styrelsen föreslår därför en riktad nyemission och återköp av aktier, se vidare under rubriken "Förslag" nedan. De föreslagna transaktionerna innebär att aktier emitteras till aktiens kvotvärde och återköps därefter så snart aktierna tecknats och registrerats. Den köpeskilling som bolaget erlägger motsvarar teckningskursen. Som ersättning till aktietecknarna för deras medverkan i nyemission och återköp erlägger bolaget till vardera aktietecknare SEK 100 000 vilket motsvarar mindre än 0,8 öre per tecknad och återköpt aktie.

Förfarandet med riktad nyemission och återköp av aktier avsedda för bolagets långsiktiga rörliga ersättningsprogram har tidigare beslutats av årsstämmorna 2001, 2003, 2008, 2009 och 2012.

Då bolagets kostnader i samband med ett aktieswapavtal väsentligt överstiger kostnaderna för överlåtelse av egna aktier, föreslås som huvudalternativ att den finansiella exponeringen säkras genom överlåtelse av egna aktier.

Kostnader
Den sammanlagda effekten på resultaträkningen av LTV 2016, inklusive finansieringskostnaderna, beräknas uppgå till mellan SEK 1 525 miljoner och SEK 2 262 miljoner ojämnt fördelade över åren 2016-2020. Kostnaderna utgör cirka 3 procent av Ericssons totala lönekostnader, inklusive sociala avgifter, som under 2015 uppgick till cirka SEK 80 miljarder.

Beräkningarna är försiktigt gjorda och bygger på förutsättningen att deltagandet i Aktiesparplanen kommer att fort­sätta på nu­varande nivå samt att deltagandet i Plan för nyckelpersoner och Resultat­aktie­planen kommer att vara hundraprocentigt med maximalt sparande och med maximal tilldelning i den sistnämnda planen.

Kostnader som påverkar resultaträkningen, men inte kassaflödet
Kompensationskostnader, motsvarande värdet på matchningsaktier som överförs till anställda, uppskattas till mellan SEK 1 331 miljoner och SEK 1 597 miljoner beroende på hur resultatmålen i Resultataktieplanen uppnås.[1] Kompensationskostnaderna fördelas över perioden för LTV 2016, dvs. 2016-2020.

Kostnaden för sociala avgifter till följd av aktieöverlåtelser till anställda är beroende av i vilken mån resultatmålen i Resultataktieplanen uppnås och, baserad på en antagen genomsnittlig aktiekurs vid matchning på mellan SEK 54 och SEK 148, beräknas kostna­den uppgå till mellan SEK 194 miljoner och SEK 665 miljoner. Kostnader för sociala avgifter väntas i huvudsak uppkomma under 2019-2020.

Kostnader som påverkar resultaträkningen och kassaflödet
Kostnad för administration av programmet har uppskattats till SEK 10 miljoner, fördelade över perioden för LTV 2016, dvs. 2016-2020.

Administrationskostnader för överföring av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till omkring SEK 55 miljoner vilket kan jämföras med omkring SEK 200 000 för att använda nyemitterade och återköpta egna aktier.

Utspädning
Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. Per den 31 december 2015 innehade bolaget ungefär 49,5 miljoner egna aktier. Per den 31 december 2015 uppskattas antalet aktier som kan behövas för pågående program till cirka 60,7 miljoner aktier, motsvarande cirka 1,87 procent av antalet utestående aktier. Det är dock inte troligt att hela antalet aktier som avsatts för pågående program kommer att användas för dessa. För att inrätta LTV 2016 erfordras sammanlagt högst 26,1 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 0,8 procent av det totala antalet utestående aktier. Effekten på viktiga nyckeltal är endast marginell.

Förslag

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2016 (LTV 2016)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av (1) Aktiesparplan, (2) Plan för nyckelpersoner och (3) Resultataktieplan för högre chefer.

För att kunna genomföra LTV 2016 föreslår styrelsen att sammanlagt högst 21 600 000 aktier av serie B i Telefonaktiebolaget LM Ericsson (nedan kallat "bolaget" eller "Ericsson") ska kunna överlåtas till anställda inom Ericssonkoncernen och därutöver, att 4 500 000 aktier även ska kunna säljas på Nasdaq Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter.

Bolagets nuvarande innehav av egna aktier räcker inte för att genomföra LTV 2016. Styrelsen föreslår därför en riktad nyemission om sammanlagt 26 100 000 aktier av serie C till AB Industrivärden och/eller Investor AB eller dotterbolag till dessa bolag, varvid teckningskursen ska motsvara aktiens kvotvärde (SEK 5). Vidare föreslås att styrelsen ska bemyndigas fatta beslut om ett riktat förvärvserbjudande avseende samtliga aktier av serie C till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde (SEK 5). Som ersättning till aktietecknarna för deras medverkan i nyemission och återköp erlägger bolaget till AB Industrivärden och Investor AB SEK 100 000 vardera vilket motsvarar mindre än 0,8 öre per tecknad och återköpt aktie.

Sedan bolaget förvärvat samtliga aktier av serie C kommer dessa att omvandlas till aktier av serie B enligt bestämmelse i bolagsordningen, för att därefter överlåtas enligt förslagen.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut i enlighet med nedan angivna förslag.

Punkt 18.1 Inrättande av Aktiesparplan (Stock Purchase Plan)
Alla anställda inom Ericssonkoncernen, med undantag för vad som anges i fjärde stycket nedan, kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparplanen.

Anställda som deltar i Aktiesparplanen kan under en 12-månadersperiod från det att pla­nen implementerats spara upp till 7,5 procent av den fasta bruttolönen för köp av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm eller ADS på NASDAQ New York. Verkställande direktören kan spara upp till 10 procent av den fasta bruttolönen och 10 procent av den årliga rörliga lönen för köp av aktier.

Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Ericssonkoncernen består under den tiden, kommer den anställde att tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B eller ADS vederlagsfritt.

Deltagande i Aktiesparplanen förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administ­rativa kostnader och ekono­miska insatser.

Punkt 18.2 Överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för Aktiesparplanen

a) Överlåtelse av egna aktier till anställda

Överlåtelse av högst 11 950 000 aktier av serie B i bolaget får ske på följande villkor:

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren för Aktiesparplanen. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dot­terbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Aktiesparplanen.

 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den an­ställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Aktiesparplanen, dvs. under tiden från november 2016 till och med november 2020.
 • Anställd som omfattas av villkoren för Aktiesparplanen ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt.

b) Överlåtelse av egna aktier över börs

Bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2017, överlåta högst 2 400 000 aktier av serie B i bolaget, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

c) Riktad nyemission av aktier av serie C

Ökning av Ericssons aktiekapital med SEK 71 750 000 genom emission av 14 350 000 aktier av serie C, envar aktie med ett kvotvärde om SEK 5. För emissionen ska följande villkor gälla.

 • De nya aktierna ska - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - tecknas av endast AB Industrivärden och/eller Investor AB eller dotterbolag till dessa bolag.
 • De nya aktierna ska tecknas under tiden 29 april - 2 maj 2016. Överteckning får inte ske.
 • Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska vara SEK 5.
 • Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas vid tecknandet.

             

 • De nya aktierna ska inte berättiga till utdelning.

             

 • Det erinras om att de nya aktierna omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § (inlösenförbehåll) aktiebolagslagen.

d) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärv av 14 350 000 aktier av serie C i Ericsson får ske enligt följande.

 • Förvärv får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av aktier av serie C i Ericsson.
 • Bemyndigandet får utnyttjas längst intill årsstämman 2017.
 • Förvärv ska ske till ett pris om SEK 5 per aktie.
 • Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

Punkt 18.3 Aktieswapavtal med tredje part för Aktiesparplanen
För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under 18.2 ovan, ska den finansi­ella exponeringen av Aktiesparplanen säkras genom att bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som omfattas av Aktiesparplanen.

Punkt 18.4 Inrättande av Plan för nyckelpersoner (Key Contributor Retention Plan)
Utöver ordinarie matchning med en aktie i ovan beskriven Aktiesparplan kommer upp till 10 procent av de anställda (för närvarande cirka 11 000 personer) att nomineras som nyckelperso­ner och kommer att erbjudas ytterligare matchningsaktier vederlags­fritt inom Plan för nyckelpersoner.

Om aktierna, som köpts i enlighet med villkoren för Aktiesparplanen, behålls av den anställde i tre år från investeringen och anställningen inom Ericssonkoncernen fortsätter under den tiden, kommer den anställde, utöver ordinarie matchning, att ha rätt till ytterligare en vederlagsfri matchningsaktie för varje inköpt aktie.

Deltagande i Plan för nyckelpersoner förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen ska emellertid ha rätt, men ej skyldighet, att införa en alternativ kontantplan för nyckelpersoner i sådana jurisdiktioner där tidigare nämnda förutsättningar ej föreligger. Sådan alternativ kontantplan ska, i den mån detta är praktiskt, motsvara villkoren för Plan för nyckelpersoner.

Punkt 18.5 Överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för Plan för nyckelpersoner

a) Överlåtelse av egna aktier till anställda

Överlåtelse av högst 6 050 000 aktier av serie B i bolaget får ske på följande villkor:

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren för Plan för nyckelpersoner. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Plan för nyckelpersoner.
 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Plan för nyckelpersoner, dvs. under tiden från november 2016 till och med november 2020.
 • Anställd som omfattas av villkoren för Plan för nyckelpersoner ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt.

            
b) Överlåtelse av egna aktier över börs

Bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2017, överlåta högst 1 200 000 aktier av serie B i bolaget, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

c) Riktad nyemission av aktier av serie C

Ökning av Ericssons aktiekapital med SEK 36 250 000 genom emission av 7 250 000 aktier av serie C, envar aktie med ett kvotvärde om SEK 5. För emissionen ska följande villkor gälla.

 • De nya aktierna ska - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - tecknas av endast AB Industrivärden och/eller Investor AB eller dotterbolag till dessa bolag.
 • De nya aktierna ska tecknas under tiden 29 april - 2 maj 2016. Överteckning får inte ske.
 • Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska vara SEK 5.
 • Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas vid tecknandet.
 • De nya aktierna ska inte berättiga till utdelning.
 • Det erinras om att de nya aktierna omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § (inlösenförbehåll) aktiebolagslagen.

d) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärv av 7 250 000 aktier av serie C i Ericsson får ske enligt följande.

 • Förvärv får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av aktier av serie C i Ericsson.
 • Bemyndigandet får utnyttjas längst intill årsstämman 2017.
 • Förvärv ska ske till ett pris om SEK 5 per aktie.
 • Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

Punkt 18.6 Aktieswapavtal med tredje part för Plan för nyckelpersoner
För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under 18.5 ovan, ska den finansi­ella exponeringen av Plan för nyckelpersoner säkras genom att bolaget ingår ett aktie­swapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som omfattas av Plan för nyckelpersoner.

Punkt 18.7 Inrättande av Resultataktieplan för högre chefer (Executive Performance Stock Plan)
Utöver ordinarie matchning i enlighet med ovan beskriven Aktiesparplan kommer högre chefer, upp till 0,5 procent av de anställda (för närvarande cirka 550 personer, även om det faktiska antalet deltagare förväntas bli lägre) att erbjudas ytterligare matchningsaktier vederlagsfritt inom Resultataktieplanen.

Om aktierna, som köpts i enlighet med villkoren för Aktiesparplanen, behålls av den an­ställde i tre år från investeringen och anställningen inom Ericsson­koncernen fort­sätter under den tiden kommer den anställde att ha rätt till vederlagsfri matchning av aktier, utöver ordinarie matchning med en aktie, enligt följande:

 • Verkställande direktören kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till nio aktier för varje inköpt aktie.
   
 • Andra högre chefer kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till fyra eller sex aktier för varje inköpt aktie.

Kompensationskommittén utser högre chefer för deltagande och bestämmer matchnings­grad på grundval av position, erfarenhet och prestation.

Villkoren för ytterligare resultatmatchning under Resultataktieplanen baseras på resultatet av tre, av varandra oberoende, mål som väger lika tungt. De tre målen är:

 • Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga tillväxten (compound annual growth rate, CAGR) av nettoomsättningen mellan år 0 (räkenskapsåret 2015) och år 3 (räkenskapsåret 2018) är mellan 2 och 6 procent, vilket motsvarar en nettoomsättning mellan SEK 262 miljarder och SEK 294 miljarder för räkenskapsåret 2018. Matchning börjar vid tröskelnivån 2 procent CAGR och ökar linjärt till fullt utfall av denna tredjedel av tilldelningen vid 6 procents CAGR.
   
 • Upp till en tredjedel av tilldelningen utfaller om den årliga ökningen (compound annual growth rate, CAGR) av rörelseresultatet mellan år 0 (räkenskapsåret 2015) och år 3 (räkenskapsåret 2018) är mellan 5 och 15 procent, vilket motsvarar ett rörelseresultat mellan SEK 25 miljarder och SEK 33 miljarder för räkenskapsåret 2018. Extraordinära omstruktureringskostnader inom ramen för kostnads- och effektivitetsprogrammet som offentliggjordes i november 2014 skall exkluderas. Matchning börjar vid tröskelnivån 5 procent CAGR och ökar linjärt till fullt utfall av denna tredjedel av tilldelningen vid 15 procents CAGR.
   
 • Upp till en tredjedel av tilldelningen baseras på kassagenereringen under vart och ett av åren under mätperioden, beräknat som kassaflöde från rörelsen dividerat med årets resultat justerat för poster som inte ingår i kassaflödet. Extraordinära omstruktureringskostnader inom ramen för kostnads- och effektivitetsprogrammet som offentliggjordes i november 2014 skall exkluderas. En niondel av den totala tilldelningen faller ut för vart och ett av åren, dvs. räkenskapsåren 2016, 2017 och 2018, om kassagenereringen uppgår till 70 procent eller mer.

Styrelsen anser att långsiktigt värdeskapande kommer att återspeglas i uppfyllandet av dessa mål och därmed förena ledningens och aktieägarnas långsiktiga intressen. Det blir ingen tilldelning av aktier om ingen av tröskelnivåerna har uppnåtts, dvs. om CAGR är lägre än 2 procent för nettoförsäljningen och lägre än 5 procent för rörelseresultatet, samt om 70 procent kassagenerering inte har uppnåtts under mätperioden. Minimitilldelning på tröskelnivåerna är 0. Maxi­mitilldelning av antalet resultataktier - 4 aktier, 6 aktier, respektive 9 aktier - kommer att tilldelas om de maximala resultatnivåerna av CAGR om 6 procent för nettoförsäljningen och 15 procent för rörelseresultatet har uppnåtts eller överträffats, samt om en kassagenerering om 70 procent eller mer har uppnåtts för vart och ett av åren under perioden.

Innan antalet resultataktier som ska matchas slutligen bestäms ska styrelsen pröva om resultatmatchningen är rimlig i förhållande till bola­gets finansiella resul­tat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen be­dömer att så inte är fallet, reducera antalet resultataktier som ska matchas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer som lämpligt. Vid utvärdering av måluppfyllelsen, kommer styrelsen särskilt att, från fall till fall, beakta inverkan på de tre målen av större förvärv, avyttringar, tillskapandet av joint ventures och andra betydande kapitaltransaktioner.

Punkt 18.8 Överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för Resultataktieplan för högre chefer

a) Överlåtelse av egna aktier till anställda

Överlåtelse av högst 3 600 000 aktier av serie B i bolaget får ske på följande villkor:

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren för Resultataktieplanen. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Resultataktieplanen.
   
 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Resultataktieplanen, dvs. under tiden från november 2016 till och med november 2020.
   
 • Anställd som omfattas av villkoren för Resultataktieplanen ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt.

b) Överlåtelse av egna aktier över börs

Bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2017, överlåta högst 900 000 aktier av serie B i bolaget, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

c) Riktad nyemission av aktier av serie C

Ökning av Ericssons aktiekapital med SEK 22 500 000 genom emission av 4 500 000 aktier av serie C, envar aktie med ett kvotvärde om SEK 5. För emissionen ska följande villkor gälla.


·           De nya aktierna ska - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - tecknas av endast AB Industrivärden och/eller Investor AB eller dotterbolag till dessa bolag.

·           De nya aktierna ska tecknas under tiden 29 april - 2 maj 2016. Överteckning får inte ske.

·           Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska vara SEK 5.

·           Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas vid tecknandet.

·           De nya aktierna ska inte berättiga till utdelning.

·           Det erinras om att de nya aktierna omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § (inlösenförbehåll) aktiebolagslagen.

d) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärv av 4 500 000 aktier av serie C i Ericsson får ske enligt följande.

·           Förvärv får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av aktier av serie C i Ericsson.

·           Bemyndigandet får utnyttjas längst intill årsstämman 2017.

·           Förvärv ska ske till ett pris om SEK 5 per aktie.

·           Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

Punkt 18.9 Aktieswapavtal med tredje part för Resultataktieplan för högre chefer
För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under 18.8 ovan ska den finansiella exponeringen av Resultataktieplanen säkras genom att bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som omfattas av Resultataktieplanen.

                                           
Särskilt bemyndigande för VD
Styrelsen föreslår slutligen att verkställande direktören bemyndigas vidta de smärre justeringar i ovan nämnda beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

                                          

Majoritetsregler
Årsstämmans beslut om inrättande av de tre planerna, enligt 18.1, 18.4 och 18.7 ovan, erfordrar en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Stämmans beslut om överlåtelse av egna aktier riktad nyemission och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärvserbjudande enligt 18.2, 18.5 och 18.8 ovan, ska fattas som ett beslut för respektive punkt, varvid erfordras att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget. För giltigt beslut enligt förslagen om aktieswapavtal, under 18.3, 18.6 och 18.9 ovan, erfordras en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Beskrivning av pågående rörliga ersättningsprogram
Bolagets pågående rörliga ersättningsprogram beskrivs i detalj i årsredovisningen 2015 i not K28 till koncernens bokslut och på bolagets webbplats. Ersättningsrapporten som pub­liceras i årsredovisningen beskriver hur bolaget tillämpar sina riktlinjer för ersätt­ning till ledande befattningshavare i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 19 Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012, 2013, 2014 och 2015

Bakgrund
Vid årsstämmorna 2012, 2013, 2014 och 2015, beslöts om rätt för bolaget att överlåta sammanlagt högst 20 800 000 aktier av serie B över börs, för att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012, 2013, 2014 och 2015.

Varje beslut har av legala skäl gällt endast fram till nästa årsstämma. Beslut om över­låtelse av egna aktier med anledning av ovan nämnda program har därför upprepats vid varje efterföljande årsstämma.

I enlighet med besluten om överlåtelse av högst 20 800 000 aktier, har till och med den 1 mars 2016, 886 100 aktier av serie B överlåtits. 

Förslag
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2017, överlåta högst 19 913 900 aktier av serie B i bola­get, eller det lägre antal aktier av serie B som per den 13 april 2016 kvarstår av de ursprungliga 20 800 000 aktierna, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012, 2013, 2014 och 2015. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Majoritetsregler
Stämmans beslut om överlåtelse av egna aktier erfordrar att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Punkt 20-23 Förslag från aktieägare
Förslagen under punkt 20, 21 och 23 framgår av dagordningen.

Punkt 22.1-22.2 Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om ändring av bolagsordningen avseende aktiers röstvärde och avseende begränsning av vem som kan utses till styrelseledamot

22.1
Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår i första hand att bolagsordningen (§ 6 andra punkten) ändras enligt nedan.

"Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av såväl serie A som B och C en röst."

För den händelse förslaget enligt ovan inte skulle vinna bolagsstämmans bifall hemställs i andra hand att lydelsen istället skall vara:

"Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A en röst och aktie av såväl serie B som serie C en tiondels röst."

22.2
Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår ändring av bolagsordningen (§ 9) genom tillägg av ett andra och ett tredje stycke enligt nedan.

"Förutvarande statsråd må inte utses till ledamot av styrelsen förrän två år förflutit från det att vederbörande lämnat sitt uppdrag.

Annan av det offentliga heltidsarvoderad politiker må inte utses till ledamot av styrelsen förrän ett år förflutit från det att vederbörande lämnat sitt uppdrag, såvida inte synnerliga skäl föranleder annat."

Majoritetsregler
Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 22.1, så vitt avser förslaget i första hand, är giltigt om det har biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget, alternativt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman om ägare till hälften av alla aktier av serie A och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna av serie A samtycker till ändringen. Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 22.1, så vitt avser förslaget i andra hand, är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Stämmans beslut enligt punkt 22.2 erfordrar att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

                                           

Aktier och röster
I bolaget finns totalt 3 305 051 735 aktier, varav 261 755 983 aktier av serie A och 3 043 295 752 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 566 085 558,2 röster. Bolagets eget innehav uppgår till 46 581 363 aktier av serie B, motsvarande 4 658 136,3 röster.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar
Valberedningens fullständiga förslag avseende punkterna 1 och 9 - 15 ovan, inklusive beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman och bilagorna 1 och 2 till valberedningens förslag, samt förslagen från aktieägare (på originalspråk) under punkterna 20 - 23 finns tillgängliga på bolagets webbplats www.ericsson.com/se. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, revisors yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap. 22 § finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.ericsson.com/se. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

                                                      

Stockholm i mars 2016
STYRELSEN


* Eng. Long-Term Variable Compensation Program.

[1] Kompensationskostnaden för en alternativ Kontantplan för nyckelpersoner kan variera beroende på aktiekursutvecklingen under kvalificeringsperioden. Detta har ej beaktats i beräkningarna eftersom dessa kostnader representerar en mindre del av den totala kompensationskostnaden.