Ericsson rapporterar tredje kvartalet 2017

Press release  |  okt 20, 2017 05:29 (GMT +00:00)

About Ericsson   #kvartalsrapport #finansiellrapport

Available in English Svenska

TREDJE KVARTALET I KORTHET  

 • Rapporterad nettoomsättning minskade med -6% jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter minskade med -3%.
 • Nettoomsättningen inom Networks minskade med -4% jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättning justerad för jämförbara enheter, valutaeffekter och den ändrade omfattningen för ett avtal inom managed services i Nordamerika ökade något.
 • Bruttomarginalen var 25,4% (28,3%). Den justerade1) bruttomarginalen var 30,0% (29,4%) på grund av ökad justerad1) bruttomarginal inom Networks.
 • Rörelseresultatet var SEK -4,8 (0,3) miljarder. Det justerade1) rörelseresultatet minskade till SEK 0,0 (1,6) miljarder. Högre avskrivningar än kapitaliserade utvecklingskostnader och högre kostnadsförda än uppskjutna hårdvarukostnader hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om SEK -1,5 (0,5) miljarder.
 • Som meddelades i rapporten för andra kvartalet 2017 har bolaget identifierat en ökad risk för ytterligare marknads- och kundprojektsjusteringar. Under kvartalet gjordes avsättningar och justeringar som påverkade rörelseresultatet med SEK -2,3 miljarder, med begränsad effekt på kassaflödet.
 • Som resultat av de pågående kostnadsminskningarna togs omstruktureringskostnader om SEK -2,8 (-1,3) miljarder under kvartalet. Detta innefattade en nedskrivning på SEK -1,6 miljarder relaterad till beslutet att stänga och avyttra IKT-centret i Kanada.
 • Kassaflödet från rörelsen var SEK 0,0 (-2,3) miljarder. Fritt kassaflöde2) var SEK -0,5 (-5,0) miljarder. Nettokassan per 30 september 2017 var SEK 24,1 (16,3) miljarder.

1) Justerat: siffrorna är justerade för omstruktureringskostnader samt för vissa andra jämförelsestörande poster under 2017.
2) Fritt kassaflöde: kassaflöde från rörelsen efter kapitaliserade utgifter och övriga investeringar. Se Alternativa nyckeltal i slutet av rapporten.

SEK miljarder Kv 3
2017
Kv 3
2016
För-
ändring
Kv 2
2017
För-
ändring
Nio månader
2017
Nio månader
2016
Nettoomsättning 47,8 51,1 -6% 49,9 -4% 144,1 157,4
Nettoomsättning justerad för vissa jämförelsestörande poster under 2017  47,7  51,1  -7%  49,9  -5%  145,4  157,4 
Organisk valutajusterad försäljningstillväxt     -  -  -3%  -  1%  -11%  -8% 
Bruttomarginal 25,4% 28,3% - 27,9% - 22,6% 31,4%
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader samt ­justerad för vissa ­jämförelsestörande poster under 2017  30,0%  29,4%  -  29,8%  -  30,1%  32,2% 
Rörelseresultat -4,8 0,3 - -1,2 - -18,4 6,6
Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader samt ­justerat för vissa jämförelsestörande poster under 2017  0,0  1,6  -102%  0,3  -114%  1,3  9,5 
Rörelsemarginal -10,0% 0,7% -2,5% - -12,7% 4,2%
Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader samt justerad för vissa jämförelsestörande poster under 2017  -0,1%  3,1%  -  0,6%  -  0,9%  6,0% 
Periodens resultat -4,3 -0,2 - -1,0 - -16,2 3,5
Vinst per aktie efter utspädning, SEK -1,34 -0,07 - -0,30 - -4,93 1,01
Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 3) -0,55 0,34 -262% 0,17 - -2,80 2,04
Kassaflöde från rörelsen 0,0 -2,3 -99% 0,0 - -1,6 -5,4
Nettokassa vid periodens slut 24,1 16,3 48% 24,0 0% 24,1 16,3

3) Vinst per aktie efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och exklusive omstruktureringskostnader.

Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Vi fortsätter att genomföra vår fokuserade affärsstrategi. Mer återstår att göra, men vi börjar se vissa uppmuntrande förbättringar i resultatet trots en fortsatt utmanande marknadssituation. Networks visade en liten försäljningstillväxt jämfört med föregående år, justerat för den förändrade omfattningen av ett avtal inom managed services i Nordamerika samt för valuta. Den justerade1) rörelsemarginalen för Networks var 11%. Även om förlusterna fortsatte inom IT & Cloud ser vi ökad stabilitet i produktutvecklingsplaner och projekt.

Den allmänna marknadssituationen fortsätter att vara tuff. Nettoomsättningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter minskade med -3% jämfört med samma period föregående år. Försäljningen i Nordamerika, justerad för jämförbara enheter, valutaeffekter och avtalet inom managed services med ändrad omfattning, var stabil. Vi såg även tillväxten återvända i flera länder i och med att operatörerna ökar sina investeringar i nätkapacitet. Försäljningen i Kina minskade i och med att marknaden normaliseras efter en period av betydande 4G-utbyggnad, som representerar över 60% av de globala 4G-volymerna i branschen. Vi har lyckats öka våra marknadsandelar inom LTE för att positionera Ericsson inom 5G i Kina. Detta kommer dock på kort sikt att ha en utspädningseffekt på bruttomarginalen i Kina under fjärde kvartalet 2017. Men ambitionen är att fortsätta leverera tvåsiffrig justerad rörelsemarginal i Networks för fjärde kvartalet 2017.

Rapporterat rörelseresultat var negativt om SEK -4,8 (0,3) miljarder under kvartalet, medan rörelseresultatet, justerat för omstrukturering, ytterligare avsättningar och justeringar samt en vinst från avyttringen av kraftmodulverksamheten, var SEK 0,0 (1,6) miljarder. Rörelseresultatet påverkades negativt av högre avskrivningar än kapitaliserade utvecklingskostnader och högre kostnadsförda än uppskjutna hårdvarukostnader på SEK -1,5 (0,5) miljarder. Som beskrevs i rapporten för andra kvartalet har vi minskat kapitaliseringen av utvecklingskostnader och uppskjutna hårdvarukostnader på grund av teknikskiften och förändringar i produktportföljen.

I rapporten för det andra kvartalet identifierade vi en risk för ytterligare marknads- och kundprojektsjusteringar, med hänsyn till den aktuella marknadssituationen och vår fokuserade strategi. Totalt uppskattades då den negativa påverkan på resultatet till SEK 3-5 miljarder fram till mitten på 2018. Under kvartalet påverkades resultatet av kostnader på SEK 2,3 miljarder, med begränsad påverkan på kassaflödet. Vår bedömning är att vi kommer att hamna i övre delen av intervallet för riskuppskattningen.

Omstruktureringskostnaderna under kvartalet var SEK -2,8 miljarder. Detta inkluderar en nedskrivning på SEK -1,6 miljarder relaterad till ett av våra globala IKT-center, då snabb teknikutveckling gör att vi kan konsolidera testaktiviteter till de två kvarvarande centren. För helåret 2017 uppskattar vi omstruktureringskostnaderna till cirka SEK 9-10 miljarder.

Att minska kostnader och öka effektivitet är nyckelfaktorer i vår fokuserade strategi. Vi har ökat takten under kvartalet och personalneddragningar har inletts på många marknader. Under kvartalet minskade antalet anställda netto med 3 000, trots 1 100 nyrekryterade FoU-anställda. Vi förväntar oss att effektivitetsförbättringarna kommer att accelerera under det fjärde kvartalet så att vi når en kostnadsminskning på minst SEK 10 miljarder på årsbasis vid mitten av 2018.

Försäljningen inom Networks ökade, justerat för valutaeffekter och det tidigare meddelade avtalet inom managed services med ändrad omfattning i Nordamerika. Högre kapacitetsförsäljning inom hårdvara och en mer konkurrenskraftig produktportfölj resulterade i en justerad1) rörelsemarginal på 11% (9%). Ericsson Radio System, som står för 55% av de totala volymerna inom radio hittills i år, har fortsatt visa sin konkurrenskraft, vilket bidragit till både förbättrat resultat och en starkare marknadsställning.

Arbetet med att fokusera vår verksamhet inom Managed Services och att gå igenom avtal med otillfredsställande lönsamhet fortsätter. Hittills har vi avslutat, omförhandlat eller omvandlat 13 av 42 avtal, vilket kommer att ge en förbättrad lönsamhet om cirka SEK 0,4 miljarder på årsbasis.

Under kvartalet minskade försäljningen inom IT & Cloud och förlusterna ökade. De ökade förlusterna jämfört med förra kvartalet förklaras huvudsakligen av högre avskrivning än kapitalisering av utvecklingskostnader på SEK -0,7 (0,4) miljarder. Vår plan för att vända utvecklingen bygger på stabilitet, lönsamhet och tillväxt, i den ordningen. Fokus har initialt legat på att säkerställa stabilitet i produktutvecklingsplaner och utmanande avtal. Vi har gjort goda framsteg under kvartalet. Att säkra leveranser inom stora transformationsprojekt sätter dock press på bruttomarginalen på kort sikt.

Vår verksamhet inom IT & Cloud är av strategisk vikt, då våra kunder förbereder sig för 5G och kommer att digitalisera sina verksamheter och investera i en framtida nätarkitektur baserad på mjukvarudefinierad logik.

Nästa steg för att förbättra lönsamheten innebär ökat fokus på effektivitet inom tjänsteleverans. Dessutom kommer vi att skala upp mjukvarudelen av affärsmixen och öka andelen tjänster som är förintegrerade, vilket kommer att leda till högre bruttomarginal men lägre försäljning av tjänster. Positiva effekter på bruttomarginalen förväntas under 2018.

Trots fortsatt minskad försäljning av äldre produkter finns det stort intresse bland kunderna för vår nya produktportfölj inom media, med flera viktiga nya avtal under kvartalet. Vi har ökat takten i våra effektiviseringsåtgärder och fortsätter att utforska strategiska möjligheter för denna verksamhet.

Att hantera vår kassa är prioriterat. Fritt kassaflöde2) under kvartalet var SEK -0,5 (-5,0) miljarder, pådrivet av minskat rörelsekapital och lägre kapitaliserade utgifter. Vår nettokassa var fortsatt stabil på SEK 24,1 miljarder.

Vi fortsätter att arbeta hårt för att genomföra vår fokuserade affärsstrategi. Vi investerar för att säkra vårt tekniska ledarskap, och hittills i år har vi rekryterat över 1 000 FoU-anställda inom Networks. Kunderna ger positiv feedback beträffande både vår långsiktiga strategi och vår nuvarande produktportfölj, som är förberedd för 5G.

1) Justerat: siffrorna är justerade för omstruktureringskostnader samt för vissa andra jämförelsestörande poster under 2017.
2) Fritt kassaflöde: kassaflöde från rörelsen efter kapitaliserade utgifter och övriga investeringar. Se Alternativa nyckeltal i slutet av rapporten. 

Antaganden för planeringen framöver

Marknadsrelaterade

 • I linje med tidigare och externa uppskattningar uppskattas marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) minska med -8% för helåret 2017.

Relaterade till Ericsson

 • Fokusering av verksamheten och hantering av verksamheter som inte utvecklas tillfredsställande inom Managed Services, Industry & Society och Network Rollout förväntas leda till en minskning av försäljningen med upp till SEK 10 miljarder på helårsbasis 2019.
 • Ökningen i försäljning mellan tredje och fjärde kvartalet förväntas bli lägre än normal säsongsvariation (normalt +24%), pådrivet av minskade 4G-investeringar i Kina, vilket främst påverkar Networks.
 • Planen är att implementera kostnadsbesparingar om minst SEK 10 miljarder på årsbasis till mitten av 2018.
 • Ökat fokus på lönsamhet inom IT & Cloud förväntas få positiva effekter på bruttomarginalen under 2018.
 • Bolaget avser att öka effektiviteten inom FoU. För att stärka ledarskapet inom teknik kommer dock FoU-utgifterna att öka, främst inom Networks.
 • Påverkan från högre avskrivningar än kapitaliserade utvecklingskostnader och högre kostnadsförda än uppskjutna hårdvarukostnader: SEK -1,5 miljarder under tredje kvartalet 2017. Uppskattning för: fjärde kvartalet 2017 SEK -1,4 miljarder, helåret 2018 SEK -3 miljarder, helåret 2019 SEK -1 till -2 miljarder.
 • Omstruktureringskostnader för fjärde kvartalet 2017 uppskattas till SEK 3-4 miljarder.
 • Den tidigare uppskattade risken för ytterligare marknads- och kundprojektsjusteringar på SEK 3-5 miljarder från 1 juli 2017 till 30 juni 2018 förväntas nu ligga inom den högre delen av intervallet. 30% förväntas påverka kassan.
 • Ericsson har lyckats öka sina marknadsandelar i Kina för att positionera sig inom 5G. Detta kommer dock att ha en utspädningseffekt på bruttomarginalen i Kina under fjärde kvartalet 2017. Men ambitionen är att fortsätta leverera tvåsiffrig justerad rörelsemarginal i Networks för fjärde kvartalet 2017.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2017/9month17-sv.pdf eller www.ericsson.com/investors

Två telefonkonferenser för analytiker, investerare och media hålls kl. 9.00 (CEST) och kl. 14.00 (CEST).

Koncernchef och VD Börje Ekholm och finansdirektör Carl Mellander kommenterar och svarar på frågor om rapporten.

För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer:

Sverige: +46 (0) 8 5664 2691 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883817)

Internationellt/UK: +44 203 008 9811 (Avgiftsfritt UK: 0808 2370059)

USA: +1 646 502 5116 (Avgiftsfritt USA: +1 8557 532236)

Vänligen ring in senast 15 minuter före konferensens start. Eftersom det vanligtvis är ett stort antal deltagare kan det ta en stund innan du ansluts.

Telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors

En inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att den har avslutats till och med den 27 oktober. Telefonnummer för inspelning:

Sverige: +46 (0)85 664 2638

Internationellt: +44 (0)20 3426 2807

PIN-kod: 691559# (för 09.00) 691572# (för 14.00)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA 

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 49
E-post:
peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Helena Norrman, Marknads och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post:
media.relations@ericsson.com 

Investerare

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post:
asa.konnbjer@ericsson.com 

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post:
stefan.jelvin@ericsson.com 

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post:
rikard.tunedal@ericsson.com 

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post:
media.relations@ericsson.com  

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post:
media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 07:30 CEST.