Omräknade finansiella siffror per segment publicerade och prövning av nedskrivningsbehov inleds

Available in English Svenska
  • Som en följd av att rapporteringsstrukturen förändras från och med Q4 2017, är omräknade finansiella siffror för de nya segmenten nu publicerade för 2015–2017
  • Efter omräkningen av de finansiella siffrorna kommer nu omfördelning och prövning av nedskrivning av goodwill påbörjas, och slutföras under bokslutet för fjärde kvartalet. Resultatet kommer att kommuniceras före Q4-rapporten.
  • Telefonkonferens med finansdirektör Carl Mellander för analytiker, investerare och journalister kl. 15.00, den 8 december 2017
Press release
dec 08, 2017 07:30 (GMT +00:00)

Omräknade finansiella siffror för segmenten

Som meddelades i april 2017 kommer Ericsson (NASDAQ: ERIC) att rapportera i enlighet med bolagets nya segmentsindelning från och med fjärde kvartalet 2017. För att möjliggöra jämförelser år för år offentliggör Ericsson idag omräknade finansiella siffror för helåret 2015, per kvartal för 2016 och för de tre inledande kvartalen av 2017.

De fyra rapporterade segmenten är:

Networks – Radio- och transportlösningar med supporttjänster, som är baserade på branschstandarder och erbjuds via skalbara modulära plattformar. Portföljen gör det möjligt för kunder att utveckla sina telekomnätverk över tidigare generationer av nätverk till 5G – inklusive nya användningsområden, såsom allmän säkerhet, Sakernas internet (IoT) och fast trådlös access.

Digital Services – Produkter och tjänster som utgör lösningar för våra kunders digitala omvandling inom stödsystemen BSS och OSS, kärnnät och IT-moln, genom en kombination av produkter, teknik och expertis inom nätverk, mjukvara, moln och affärsprocesser.

Managed Services – Tjänsteerbjudanden inom tre huvudområden: nätverk, IT samt nätdesign och nätoptimering. Managed services inom nätverk sträcker sig från praktisk fältservice till nätdrift. Managed services inom IT inkluderar drift och underhåll av applikationer och datacenter. Managed services inom nätdesign och nätoptimering utvecklar och utökar operatörers nätverk för att möta ständigt föränderliga krav från konsumenter och företag.

Other – Produkter och tjänster som gör det möjligt för innehållsägare, TV-bolag, TV-tjänsteleverantörer och nätoperatörer att effektivt leverera, hantera och tjäna pengar på nya TV-upplevelser. Segmentet Other inkluderar även iconectiv och framväxande verksamheter som Sakernas internet (”Internet of Things”) och Unified Delivery Network (UDN).

Rapporterade poster för varje segment är samma som tidigare och inkluderar:

  •  Nettoomsättning
  •  Bruttoresultat och bruttomarginal
  •  Rörelseresultat och rörelsemarginal
  •  EBITA och EBITA-marginal
  •  Omstruktureringskostnader

Nettoomsättning för segmenten Networks och Digital Services inkluderar en uppdelning av försäljning av produkter, tjänster och intäkter från IPR-licensiering. Fördelningen av intäkter från IPR-licensiering kommer att vara 82% till Networks och 18% till Digital Services.

Inga förändringar görs i den geografiska strukturen. Nettoomsättning kommer att rapporteras i fem geografiska marknadsområden samt marknadsområde Övrigt.

Översikt omräknade siffror:

Nettoomsättning, SEK miljoner 2017 Q1 – Q3 2016 2015
Networks 91 781 140 984 157 791
Digital Services 28 116 45 298 49 443
Managed Services 18 309 27 501 30 597
Other 5 898 8 825 9 089
Totalt 144 104 222 608 246 920


Rörelseresultat, SEK miljoner 2017 Q1 – Q3 2016 2015
Networks 6 017 17 570 28 290
Digital Services -15 232 -6 663 -3 389
Managed Services -2 972 -507 -19
Other -6 183 -4 101 -3 077
Totalt -18 370 6 299 21 805


Rörelseresultat, justerat*, SEK miljoner 2017 Q1 – Q3 2016 2015
Networks 12 992 20 983 31 055
Digital Services -6 854 -3 487 -1 514
Managed Services -752 -125 219
Other -4 052 -3 505 -2 915
Totalt 1 334 13 866 26 845

* Siffrorna exkluderar omstruktureringskostnader och är justerade för vissa andra jämförelsestörande poster under 2017

Goodwill och förvärvsrelaterade immateriella tillgångar

Goodwill och förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgår till ca SEK 45 miljarder i balansräkningen per tredje kvartalet 2017. I den tidigare segmentstrukturen är SEK 24,7 miljarder relaterat till Networks, SEK 11,6 miljarder till IT & Cloud samt SEK 8,6 miljarder till Other.

Eftersom omräkningen av resultaträkningen per segment nu är slutförd, inleder Ericsson tillsammans med revisorerna arbetet med att fördela goodwill och immateriella tillgångar per segment. Därefter genomförs den nödvändiga prövningen av nedskrivningsbehov, baserat på strategin och affärsplanerna som presenterades på kapitalmarknadsdagen den 8 november 2017. Resultatet från prövningen av nedskrivningsbehov kommer att offentliggöras kort efter stängningen av fjärde kvartalet och före rapporten för fjärde kvartalet.

En preliminär indikation är att nedskrivning kan komma att krävas i segmenten Digital Services och Other, men inte i segmenten Networks eller Managed Services. En nedskrivning påverkar inte kassaflödet utan rörelseresultat och eget kapital. En nedskrivning är inte heller en indikation på verksamhetens resultat i kvartalet. Ericssons bruttokassa och nettokassa är starka och kommer inte att påverkas av en eventuell nedskrivning.

Kompletta tabeller med de omräknade siffrorna finns på www.ericsson.com/investors.

TELEFONKONFERENS FÖR ANALYTIKER, INVESTERARE OCH MEDIA

En telefonkonferens för analytiker, investerare och media inleds kl. 15.00 den 8 december.

CFO Carl Mellander kommer att kommentera de omberäknade siffrorna och svara på frågor. För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer:

Sverige: +46 (0)856642662 (Avgiftsfritt: 0200883817)

Internationellt/Storbritannien: +44 2030089801 (Avgiftsfritt: 08082370059)

USA: +1 6465025116 (Avgiftsfritt: +1 8557532235)

Vänligen ring in senast 15 minuter före konferensens start. Eftersom det vanligtvis är ett stort antal deltagare kan det ta en stund innan du ansluts.

Telefonkonferensen kan också följas på: www.ericsson.com/investors och: www.ericsson.com/press 

REPRIS:

En inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att den har avslutats till den 15 december 2017.

Sverige, repris: +46 8 5664 2638

Internationellt, repris: +44 20 3426 2807

Möteskod: 693556#

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson:

Peter Nyquist, Head of Investor Relations
Telefon: +46 10 714 64 99
E-mail:
peter.nyquist@ericsson.com

Investerare och finansanalytiker:

Åsa Konnbjer, Director, Investor Relations
Telefon: +46 10 713 39 28
E-mail:
asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Director, Investor Relations
Telefon: +46 10 714 20 39
E-mail:
stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Director, Investor Relations
Telefon: +46 10 714 54 00
E-mail:
rikard.tunedal@ericsson.com

Media:

Peter Olofsson, Head of Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 18 80
E-mail:
media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-mail:
media.relations@ericsson.com

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 111 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 222,6 miljarder kronor (24,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ New York. Läs mer på www.ericsson.com.

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2017 kl. 08.30 CET.