Ericsson rapporterar andra kvartalet 2017

Tillgänglig på English Svenska

Press release
jul 18, 2017 05:29 (GMT +00:00)

ANDRA KVARTALET I KORTHET  

 • Rapporterad försäljning minskade med -8% jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter minskade med -13% jämfört med samma kvartal föregående år. Marknaden för radioaccessnät under 2017 bedöms försvagas procentuellt med ett högt ensiffrigt tal, jämfört med tidigare bedömning på -2% till -6%.
 • Bruttomarginalen var 27,9% (32,3%). Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 29,8% (33,2%).
 • Rörelseresultatet var SEK -1,2 miljarder. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader var SEK 0,3 miljarder, med en minskning jämfört med samma kvartal föregående år inom alla segment.
 • Rörelsemarginalen för Networks var 7%. Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader minskade till 10% (13%), på grund av negativ påverkan från fortsatt svag mjukvaruförsäljning.
 • Rörelseresultatet för IT & Cloud påverkades negativt av lägre kapitalisering av utvecklingskostnader jämfört med föregående kvartal och jämfört med samma kvartal föregående år.
 • De planerade aktiviteterna för att minska kostnaderna kommer att intensifieras, på grund av den rådande marknadssituationen, för att nå en minskning om minst SEK 10 miljarder på årsbasis till mitten av 2018.
 • Bolaget ser en ökad risk för ytterligare marknads- och kundprojektsjusteringar med uppskattad negativ effekt på rörelseresultatet om SEK 3-5 miljarder under de närmaste 12 månaderna.
 • På grund av teknikskifte och ändringar i produktportföljen kommer kapitalisering av kostnader att minska, vilket uppskattas ge en negativ nettopåverkan på rörelseresultatet om SEK -2,9 (1,3) miljarder under andra halvåret 2017, utan påverkan på kassan.
 • Kassaflödet från rörelsen var SEK 0,0 (-0,7) miljarder. 
SEK miljarder Kv 2
2017
Kv 2
2016
För-
ändring
Kv 1
2017
För-
ändring
Sex
månader
2017
Sex månader
2016
Nettoomsättning 49,9 54,1 -8% 46,4 8% 96,3 106,3
Nettoomsättning justerad för jämförelsestörande poster för kv 1 2017  49,9 54,1 -8% 47,8 4% 97,7 106,3
Organisk valutajusterad försäljningstillväxt     -  -  -13%  -  9%  -15%  -4% 
Bruttomarginal 27,9% 32,3% - 13,9% - 21,2% 32,8%
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader samt justerad för ­jämförelsestörande poster för kv 1 2017  29,8%  33,2%  -  30,5%  -  30,1%  33,6% 
Rörelseresultat -1,2 2,8 -145% -12,3 -90% -13,6 6,2
Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader samt justerat för jämförelsestörande poster för kv 1 2017  0,3  3,8  -93%  1,1  -74%  1,4  7,9 
Rörelsemarginal -2,5% 5,1% - -26,6% - -14,1% 5,9%
Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader samt justerad för jämförelsestörande poster för kv 1 2017  0,6%  7,0%  -  2,3%  -  1,4%  7,4% 
Periodens resultat -1,0 1,6 -164% -10,9 -91% -11,9 3,7
Vinst per aktie efter utspädning, SEK -0,30 0,48 -163% -3,29 -91% -3,59 1,08
Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 0,17 0,83 -80% -2,42 -107% -2,25 1,70
Kassaflöde från rörelsen 0,0 -0,7 -100% -1,5 -100% -1,5 -3,1
Nettokassa vid periodens slut 24,0 21,0 14% 28,3 -15% 24,0 21,0

1)  Vinst per aktie efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och exklusive omstruktureringskostnader.

Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Vi är inte nöjda med vårt underliggande resultat, med fortsatt minskande försäljning och ökande förluster under kvartalet. Genomförandet av vår fokuserade affärsstrategi börjar ge effekt. I ljuset av den rådande marknadssituationen intensifierar vi dock de planerade åtgärderna för att minska kostnaderna.

Nettoomsättningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter minskade med -13%. Baserat på utvecklingen under det första halvåret är vår nuvarande syn på marknadsutvecklingen för radioaccessnät (RAN) i linje med externa uppskattningar – en procentuell minskning med ett högt ensiffrigt tal för helåret 2017.

Med hänsyn till den nuvarande marknadssituationen, bolagets position och den mer fokuserade affärsstrategin fortsätter vi att bedöma riskexponeringen i pågående avtal. Beroende på utfallet ser vi en ökad risk för ytterligare marknads- och kundprojektsjusteringar, vilka skulle ge en negativ påverkan på resultatet om uppskattningsvis SEK 3 till 5 miljarder under de kommande 12 månaderna, varav 30% förväntas påverka kassan.

På grund av teknikskiften och förändringar i produktportföljen kommer vi att minska kapitaliseringen av kostnader för produktplattformar, utveckling av nya mjukvaruversioner samt hårdvara. Tillsammans uppskattas detta ge en negativ nettopåverkan på rörelseresultatet om SEK -2,9 (1,3) miljarder under andra halvan av 2017, utan påverkan på kassan. Detta ska jämföras med en total påverkan på rörelseresultatet om SEK -0,3 (1,2) miljarder under kvartalet.

En nyckelkomponent i vår fokuserade affärsstrategi är att minska kostnaderna och öka effektiviteten. I ljuset av den nuvarande marknadsutvecklingen kommer vi att intensifiera åtgärderna för att säkerställa att vi kan nå vårt mål att fördubbla 2016 års rörelsemarginal bortom 2018. Åtgärder ska vidtas främst gällande tjänsteleverans och gemensamma kostnader, men innefattar inte FoU. Planen är att genomföra kostnadsbesparingar om minst SEK 10 miljarder på årsbasis till mitten av 2018, varav omkring hälften hänför sig till gemensamma kostnader.

Det minskade resultatet inom Networks under kvartalet orsakades huvudsakligen av minskad mjukvaruförsäljning, vilket drevs av två nyckelfaktorer: ovanligt stark försäljning inom mjukvara under andra kvartalet förra året samt låga investeringsnivåer inom mobilt bredband. På den positiva sidan rankades vi som nummer ett inom radio av en ledande global operatör.

Förbättrade resultat inom Networks kommer att genereras både genom den pågående upprampningen av Ericsson Radio System (ERS) och genom kostnadsminskningar, främst inom tjänsteleverans. ERS fortsätter att bevisa sin konkurrenskraft, och representerade nu 49% av kvartalets leveranser av radioenheter. Under kvartalet presenterade vi ett genombrottsavtal med Vodafone UK för att vidareutveckla deras 4G-nät och tillhandahålla 5G-radioteknik. För att säkerställa en ledande portfölj även i framtiden har vi börjat öka FoU-investeringarna inom Networks med en total ökning under kvartalet på SEK 0,2 miljarder. I linje med vår mer fokuserade strategi ingick vi under kvartalet ett avtal om att avyttra kraftmodulverksamheten.

Arbetet med att omfokusera vår verksamhet inom Managed Services för att förbättra lönsamheten har kommit en bra bit på väg. Hittills har vi identifierat 42 avtal, med total försäljning om SEK 7 miljarder under 2016, som vi kommer att antingen avsluta, omförhandla eller transformera. Hittills har vi avslutat, omförhandlat eller transformerat nio av dessa avtal, vilket kommer att ge en förbättrad lönsamhet om cirka SEK 140 miljoner på årsbasis framöver.

IT & Cloud hade ännu ett utmanande kvartal med betydande förluster. De ökade förlusterna jämfört med förra kvartalet förklaras huvudsakligen av lägre kapitalisering av FoU-kostnader. Bruttomarginalen påverkades fortsatt negativt av stora projekt inom digital transformation.

Vår verksamhet inom IT & Cloud är av strategisk vikt, eftersom våra kunder förbereder sig för 5G och kommer att digitalisera sina verksamheter och investera i en framtida nätarkitektur baserad på mjukvarudefinierad logik. En nyckelfaktor som driver verksamhetens resultat är framgången för vår nya produktportfölj. Den rullande 12-månadersförsäljningen för denna har ökat med 7%.

Vi vidtar kraftfulla åtgärder för att förbättra resultatet inom IT & Cloud, bland annat genom att stabilisera produkternas utvecklingsplaner, hantera kundprojekt som inte utvecklas tillfredsställande, förbättra leveransomfattningen för nya projekt och minska kostnaderna, främst inom tjänsteleverans.

Rörelseresultatet inom mediaverksamheten förbättrades jämfört med förra kvartalet som resultat av ökad försäljning, förbättrad affärsmix och minskade kostnader. Vi fortsätter att arbeta för att utforska strategiska möjligheter för denna verksamhet.

I denna rapport har vi tagit med en tabell på sidan 4 för att följa upp genomförandet av vår fokuserade affärsstrategi.

I ljuset av den rådande marknadssituationen och bolagets utveckling intensifierar vi arbetet med att minska kostnaderna. Vår fokuserade affärsstrategi har utformats för att vi ska återta vårt tekniska ledarskap och vår marknadsledande ställning, och för att förbättra bolagets resultat även på en tuff marknad. Vi ser de första tecknen på effekter av genomförandet av strategin, inklusive ökade investeringar i FoU inom Networks och upprampningen av leveranser av Ericsson Radio System, vilket ökar vår konkurrenskraft på marknaden.

Antaganden för planeringen framöver

Marknadsrelaterade

 • Baserat på utvecklingen under det första halvåret ligger bolagets nuvarande syn på marknadsutvecklingen för radioaccessnät (RAN) i linje med externa uppskattningar på en procentuell minskning med ett högt ensiffrigt tal för helåret 2017. Detta ska jämföras med bolagets tidigare uppskattning på -2% till -6%.

Relaterade till Ericssons fokuserade strategi

 • Hantering av verksamheter med låg lönsamhet inom Managed Services och optimering av erbjudandet inom Network Rollout förväntas leda till en minskning av försäljningen med upp till SEK 10 miljarder på helårsbasis 2019.
 • Planen är att implementera kostnadsbesparingar om minst SEK 10 miljarder på årsbasis till mitten av 2018, uppdelat 50/50 mellan tjänsteleverans och gemensamma kostnader (t.ex. allmänna kostnader och administration, IT och fastigheter).
 • Bolaget avser att öka effektiviteten inom FoU. FoU-kostnaderna ökar  dock på kort sikt, främst inom Networks.
 • Omstruktureringskostnader för 2017 förväntas ligga i den övre delen av intervallet  SEK 6-8 miljarder.
 • Bolaget ser en ökad risk för ytterligare marknads- och kundprojektsjusteringar, som skulle ge en negativ påverkan på resultatet, uppskattat till SEK 3 till 5 miljarder under de kommande 12 månaderna, varav 30% förväntas påverka kassan.
 • Minskad kapitalisering av utvecklings- och hårdvarukostnader förväntas ha en negativ nettopåverkan på rörelseresultatet om SEK -2,9 (1,3) miljarder under andra halvåret 2017, utan påverkan på kassan.

Övrigt relaterat till Ericsson

 • Det förnyade avtalet med minskad omfattning inom managed services i Nordamerika som tidigare meddelats kommer att påverka försäljningen negativt under tredje kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Branschtrender och affärsmix inom mobilt bredband från 2016 förväntas bestå under 2017.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2017/6month17-sv.pdf eller www.ericsson.com/investors

Två telefonkonferenser för analytiker, investerare och media hålls kl. 9.00 (CEST) and 14.00 (CEST).

För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer:

Sverige: +46 (0) 8 5664 2691 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883817)

Internationellt/UK: +44 203 008 9811 (Avgiftsfritt UK: 0808 2370059)

USA: +1 646 502 5116 (Avgiftsfritt USA: +1 8557 532236)

Vänligen ring in senast 15 minuter före konferensens start. Eftersom det vanligtvis är ett stort antal deltagare kan det ta en stund innan du ansluts.

Telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors 

En inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att den har avslutats till och med den 25 juli 2017. Telefonnummer för inspelning:

Sverige: +46 (0)85 664 2638

Internationellt: +44 (0)20 3426 2807

Conference number: 689075# (för 09.00) 689110# (för 14.00)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA 

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 49
E-post:
peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Helena Norrman, Marknads och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post:
media.relations@ericsson.com 

Investerare

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post:
asa.konnbjer@ericsson.com 

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post:
stefan.jelvin@ericsson.com 

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post:
rikard.tunedal@ericsson.com 

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post:
media.relations@ericsson.com   

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post:
media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2017 kl. 07:30 CEST.