Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 2017

Tillgänglig på English Svenska

Press release
jan 31, 2018 06:29 (GMT +00:00)

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET 

 • Rapporterad försäljning minskade med -12%. Försäljningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter minskade med -7% jämfört med samma kvartal föregående år, delvis beroende på lägre försäljning av LTE i Kina, i enlighet med förväntningarna.
 • Som tidigare kommunicerats gjordes under kvartalet en nedskrivning av tillgångar som till slut påverkade resultatet med SEK -14,5 miljarder. Dessutom uppgick avsättningar och kundprojektjusteringar till SEK -3,2 miljarder och omstruktureringskostnaderna till SEK -2,4 (-4,6) miljarder.
 • Bruttomarginalen var 21,0% (26,1%). Den justerade1) bruttomarginalen förbättrades till 29,9% (29,4%) med förbättrad bruttomarginal inom Networks, som delvis motverkades av lägre bruttomarginal inom Digital Services.
 • Bruttomarginalen inom Networks var stabil jämfört med föregående kvartal, med stöd av högre andel mjukvaruförsäljning och ökade marginaler för hårdvara. Framgångarna för den 5G-klara produktportföljen fortsatte med flera nya avtal.
 • Rörelseresultatet var SEK -19,8 (-0,3) miljarder. Det justerade1) rörelseresultatet minskade till SEK 0,4 (4,4) miljarder på grund av lägre försäljning och högre rörelseomkostnader. Högre avskrivningar än kapitaliserade utvecklingskostnader och högre kostnadsförda än uppskjutna hårdvarukostnader hade en negativ påverkan om SEK -1,4 (0,8) miljarder.
 • Kassaflödet från rörelsen var SEK 11,2 (19,4) miljarder. Fritt kassaflöde2) var SEK 10,1 (14,3) miljarder.

HELÅRET I KORTHET

 • Rapporterad försäljning minskade med -10% med minskning inom alla segment. Försäljning justerad för jämförbara enheter och valuta minskade med -10%.
 • Patent- och licensintäkter uppgick till SEK 7,9 (10,0) miljarder. Basvärdet på den nuvarande avtalsportföljen inom patent och licenser uppgår till cirka SEK 7 miljarder på årsbasis.
 • Rörelseresultatet minskade till SEK -38,1 (6,3) miljarder, huvudsakligen på grund av nedskrivning av tillgångar samt avsättningar och kundprojektjusteringar.
 • Kassaflödet från rörelsen var SEK 9,6 (14,0) miljarder. Fritt kassaflöde2) var SEK 5,1 (0,3) miljarder. Nettokassan vid årets slut var SEK 34,7 (31,2) miljarder.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för 2017 på SEK 1,00 (1,00) per aktie.
RAPPORTERAT
SEK miljarder
Kv 4
2017
Kv 4
2016
Förändring Kv 3
2017
Förändring Helår 2017 Helår 2016
Nettoomsättning 57,2 65,2 -12% 47,8 20% 201,3 222,6
Försäljningstillväxt justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter - - -7% - 17% -10% -10%
Bruttomarginal 21,0% 26,1% - 25,4% - 22,1% 29,8%
Rörelseresultat -19,8 -0,3 - -4,8 - -38,1 6,3
Rörelsemarginal -34,5% -0,4% - -10,0% - -18,9% 2,8%
Periodens resultat -18,9 -1,6 - -4,3 - -35,1 1,9
Vinst per aktie efter utspädning, SEK -5,68 -0,48 - -1,34 - -10,61 0,52
Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 3) -1,19 0,62 - -0,55 116% -3,99 2,66
Kassaflöde från rörelsen 11,2 19,4 -43% 0,0 - 9,6 14,0
Nettokassa vid periodens slut 34,7 31,2 11% 24,1 44% 34,7 31,2


JUSTERAT
SEK miljarder
Kv 4 2017 justerat Kv 4 2016
exkl. omstrukt.
Förändring Kv 3 2017
justerat
Förändring
Nettoomsättning justerad för vissa jämförelsestörande poster under 2017 57,3 65,2 -12% 47,7 20%
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader samt ­justerad för vissa ­jämförelsestörande poster under 2017 29,9% 29,4% - 30,0% -
Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader samt ­justerat för vissa jämförelsestörande poster under 2017 0,4 4,4 -91% - -
Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader samt justerad för vissa jämförelsestörande poster under 2017 0,7% 6,7% - -0,1% -

1) Justerat: siffrorna är justerade för omstruktureringskostnader samt för vissa andra jämförelsestörande poster under 2017.
2) Fritt kassaflöde: kassaflöde från rörelsen efter kapitaliserade utgifter och övriga investeringar. Se Alternativa nyckeltal i slutet av rapporten.
3) Vinst per aktie efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och exklusive omstruktureringskostnader.

Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport. 

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Under ett utmanande 2017 har vi utvecklat och börjat genomföra en fokuserad strategi där vi stärker FoU samtidigt som vi inför robusta åtgärder för att minska kostnader och affärsmässiga risker. Vi har nu lagt grunden till att nå våra ekonomiska mål. Det fjärde kvartalets resultat låg i linje med våra övergripande förväntningar, med gradvis förbättrat resultat inom Networks och fortsatt betydande förluster inom Digital Services. Resultatet ligger dock långt under vår långsiktiga ambition.

Under kvartalet minskade försäljningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter med -7% jämfört med samma kvartal föregående år. För 2018 förväntas marknaden för utrustning för radionät (RAN) minska med -2%, jämfört med uppskattade -8% under 2017. Marknaden i Kina förväntas fortsätta krympa på grund av minskade LTE-investeringar, medan utvecklingen i Nordamerika är positiv.

Vi minskade våra affärsmässiga risker ytterligare, vilket resulterade i avsättningar och kundprojektjusteringar om SEK -3,2 miljarder under kvartalet. Som konsekvens av vår fokuserade affärsstrategi och som tidigare kommunicerats har vi gjort nedskrivningar av tillgångar som påverkade resultatet med SEK -14,5 miljarder under kvartalet. Detta påverkade dock inte kassaflödet. Efter att vi slutfört denna genomgång ser vi inget behov av ytterligare justeringar eller nedskrivningar.

Bruttomarginalen var 30% efter justering för engångsposter och omstruktureringskostnader och rörelseresultatet var svagt positivt under kvartalet. Om även den negativa effekten från lägre nettokapitalisering av kostnader exkluderas var rörelseresultatet SEK 1,8 miljarder.

Vi fortsatte genomföra effektivitetsförbättringar med en nettominskning på 10 000 anställda och extern arbetsstyrka under kvartalet. Hittills ligger de framtida besparingarna räknat på årsbasis på cirka SEK 6 miljarder, att jämföra med målet på SEK 10 miljarder till mitten av 2018. Påverkan på resultatet under kvartalet är begränsad, men kommer att synas allt mer under första halvåret 2018.

Vi ökade vårt fokus på fritt kassaflöde under året. Efter bra betalningsflöde och lagerminskningar uppgick fritt kassaflöde under fjärde kvartalet till SEK 10,1 miljarder. Den jämnare fördelningen av fritt kassaflöde under året och helårssiffran på SEK 5,1 miljarder visar på en klar förbättring från 2016. För första gången på fem år översteg fritt kassaflöde för helåret utbetalningen av aktieutdelning. Genom att ta upp nya lån till förmånliga villkor och utöka den genomsnittliga löptiden har vi blivit ännu mer uthålliga och finansiellt flexibla.

Segmentet Networks visade stabilt resultat. Upprampningen av Ericsson Radio System (ERS), som utgjorde 71% av leveranserna av radioenheter under kvartalet, och ökad effektivitet inom tjänsteleverans var de största drivkrafterna. Den justerade bruttomarginalen för Networks ökade till 36% (32%) jämfört med samma kvartal föregående år. Vår 5G-klara produktportfölj visade sig fortsatt framgångsrik. Under kvartalet gjorde vi leveranser relaterade till ökade marknadsandelar i Kina, och vi tecknade flera viktiga avtal, bland annat med Verizon och Deutsche Telekom. Vi har fortsatt att öka våra FoU-investeringar för att säkerställa en framtida ledande produktportfölj samtidigt som vi stärker vår bruttomarginal.

Segmentet Digital Services hade ännu ett utmanande kvartal med betydande förluster, huvudsakligen beroende på ökade kostnader i pågående stora transformationsprojekt. Som tidigare kommunicerats bygger vår plan för att vända utvecklingen på stabilitet, lönsamhet och tillväxt, i den ordningen. Initialt har fokus legat på att stabilisera både produktutvecklingsplaner och kundavtal med icke tillfredsställande resultat. Vi har identifierat 45 kritiska eller icke-strategiska kundavtal, och planen är att slutföra eller avsluta cirka hälften av dessa avtal under 2018. Åtgärderna för att förbättra lönsamheten inom Digital Services förväntas skapa positiva effekter på bruttomarginalen under andra halvåret 2018.

Arbetet med att fokusera vår verksamhet inom Managed Services för att förbättra lönsamheten pågår. 23 av de 42 avtalen med icke tillfredsställande resultat har slutförts, vilket kommer att leda till resultatförbättring om SEK 0,5 miljarder på årsbasis. Detta har även förbättrat den underliggande bruttomarginalen något jämfört med föregående kvartal. Tillfälliga effekter och säsongmässiga variationer inom rörelseomkostnader påverkade rörelseresultatet negativt.

För Media Solutions, som redovisas i segmentet Other, har vi genomfört ett program för att förbättra lönsamheten samtidigt som vi har fortsatt investera i vår produktportfölj. Detta har förbättrat verksamhetens resultat betydligt under året, vilket förbättrat vår strategiska flexibilitet. Vi har nu slutfört den strategiska genomgången av verksamheten och utvärderat olika alternativ, inklusive partnerskap, avyttring och fortsatt intern utveckling, med målet att maximera värdet för aktieägarna.

Vi har beslutat att i partnerskap med One Equity Partners (OEP) kvarstå med ett delägarskap om 49% för att ytterligare utveckla verksamheten inom Media Solutions. Detta gör att vi kan vara en del av marknadsutvecklingen, samtidigt som vi tar en aktiv roll i den förväntade konsolideringen inom branschen.

Vi har beslutat att behålla Red Bee Media (tidigare Broadcast and Media Services), eftersom de anbud som kom in inte motsvarade verksamhetens värde. Vi kommer att fortsätta utveckla Red Bee Media som en självständig enhet inom Ericsson, och bygga vidare på de förbättringar av verksamheten som gjorts under året.

Styrelsen kommer att föreslå en utdelning på SEK 1,00 per aktie till årsstämman. Styrelsen uttrycker sitt förtroende för de pågående åtgärderna för att förbättra lönsamheten, och har ambitionen att öka utdelningen längre fram när det ekonomiska resultatet förbättras.

Fokus under 2017 har legat på att omforma den övergripande strategin och att förbättra bolagets struktur och resultat. 2017 var också det år då 5G gick från vision till verkliga affärsmöjligheter, samtidigt som vår 4G-portfölj gått bra. Vi har fullt fokus på våra planer och mål, och förväntar oss att se påtagliga resultatförbättringar under 2018.

Antaganden för planeringen framöver

Marknadsrelaterade

 • I linje med tidigare uppskattningar och uppskattningar från en extern källa uppskattas marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) minska med -2% för helåret 2018. Marknaden i Kina förväntas fortsätta minska på grund av minskade LTE-investeringar, medan det finns positivt momentum i Nordamerika.

Valutaexponering

 • Om USD försvagas 10% gentemot SEK skulle detta få en negativ påverkan på nettoförsäljningen om cirka -5% och på rörelsemarginalen om cirka -1 procentenhet. Historiska växelkurser finns på www.ericsson.com/en/investors.

Relaterade till Ericsson

 • Fokusering av verksamheten och hantering av verksamheter som inte utvecklas tillfredsställande förväntas leda till en minskning av försäljningen med upp till SEK 10 miljarder på helårsbasis 2019 jämfört med 2016.
 • Basvärdet på den nuvarande avtalsportföljen inom patent och licenser uppgår till cirka SEK 7 miljarder på årsbasis.
 • Planen är att implementera kostnadsbesparingar om minst SEK 10 miljarder på årsbasis till mitten av 2018 jämfört med årsbasis kv. 2 2017.
 • Åtgärder för förbättrad lönsamhet inom Digital Services förväntas få positiva effekter på bruttomarginalen under andra halvåret 2018.
 • För att ytterligare stärka teknikledarskapet kommer FoU-utgifterna att öka, främst inom Networks.
 • Rörelseomkostnaderna varierar normalt mellan kvartalen på grund av säsongsmässiga variationer.
 • Omstruktureringskostnader för helåret 2018 uppskattas till SEK 5 till 7 miljarder.
 • Verklig och uppskattad påverkan från avskrivningar och kapitaliserade utvecklingskostnader samt kostnadsförda och uppskjutna hårdvarukostnader:
SEK miljarder  Kv 1 2017 utfall  Kv 4 2017 utfall  Kv 1 2018 prognos  Helår 2017 utfall  Helår 2018 prognos  Helår 2019
prognos 
Kostnad för sålda varor och tjänster  -0,5  -0,8  -0,3  -2,6  -1 
FoU-kostnader  0,7  -0,6  -0,5  -0,3  -2 
Total påverkan  0,3  -1,4  -0,8  -2,9  -3  -1 till -2 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2017/12month17-sv.pdf eller www.ericsson.com/investors

Ericsson inbjuder till en genomgång för media, analytiker och investerare den 31 januari
kl. 9.00, i Ericsson Studio, Grönlandsgatan 8, Kista, Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl. 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA 

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 99
E-post:
peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Helena Norrman, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post:
media.relations@ericsson.com 

Investerare

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post:
asa.konnbjer@ericsson.com 

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post:
stefan.jelvin@ericsson.com 

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post:
rikard.tunedal@ericsson.com 

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post:
media.relations@ericsson.com  

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post:
media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 07:30 CEST.