Ericsson rapporterar tredje kvartalet 2018

Available in English Svenska

Press release
okt 18, 2018 05:29 (GMT +00:00)

Tredje kvartalet i korthet 

 • Rapporterad försäljning ökade med 9% jämfört med samma kvartal föregående år och försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter ökade med 1%.
 • Segmentet Networks visade ökad försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter med 5% jämfört med samma kvartal föregående år, med stark försäljningstillväxt i Nordamerika samt Europa och Latinamerika.
 • Bruttomarginalen var 36,5% (26,9%). Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 36,9% (28,5%), främst driven av kostnadsminskningar och fortsatt upprampning av Ericsson Radio System (ERS) samt goda framsteg gällande genomgång av kundavtal inom Managed Services.
 • Rörelsemarginalen var 6,0% (-7,4%). Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 7,0% (-1,7%).
 • Rörelsemarginalen inom Networks exklusive omstruktureringskostnader var 16,1% (11,9%) driven av kostnadsminskningar och upprampning av ERS, delvis motverkat av ökade FoU-investeringar.
 • Rörelsemarginalen inom Digital Services exklusive omstruktureringskostnader var -15,9% (-29,9%) med stöd av en bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader på 36,9% (32,0%). Bruttomarginalen minskade sekventiellt från 42,6%, främst på grund av ökade avsättningar relaterade till transformationsprojekt.
 • Rörelsemarginalen inom Managed Services exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 6,8% (-9,5%) som resultat av kostnadsminskningar och genomgång av kundavtal.
 • Kassaflödet från rörelsen var SEK 2,0 (0,0) miljarder och fritt kassaflöde exklusive M&A-aktiviteter var SEK 0,7 (-0,8) miljarder. Nettokassan ökade till SEK 32,0 (24,1) miljarder jämfört med samma kvartal föregående år.

SEK miljarder
Kv 3
2018
Kv 3
2017
Förändring årsvis Kv 2
2018
Förändring kvartalsvis Nio månader
2018
Nio månader 2017
Nettoomsättning 53,8 49,4 9% 49,8 8% 147,0 147,5
    Försäljningstillväxt justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter  -  -  1%  -  7%  -  - 
Bruttomarginal 36,5% 26,9% - 34,8% - 35,2% 24,0%
Rörelseresultat 3,2 -3,7 - 0,2 - 3,1 -15,5
Rörelsemarginal 6,0% -7,4% - 0,3% - 2,1% -10,5%
Periodens resultat 2,7 -3,5 - -1,8 - 0,2 -13,9
Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,83 -1,09 - -0,58 - 0,01 -4,31
Vinst per aktie (ej IFRS), SEK [1] 1,03 -0,29 - -0,09 - 1,04 -2,15
Kassaflöde från rörelsen 2,0 0,0 - 1,4 41% 5,1 -1,6
Fritt kassaflöde exklusive M&A [2] 0,7 -0,8 - -0,2 - 1,3 -5,4
Nettokassa vid periodens slut 32,0 24,1 33% 33,1 -3% 32,0 24,1
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader  36,9%  28,5%  -  36,7%  -  36,5%  26,2% 
Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader  3,8  -0,8  -  2,0  85%  6,7  -9,4 
Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader  7,0%  -1,7%  -  4,1%  -  4,6%  -6,4% 

[1] Vinst per aktie efter utspädning, exklusive av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och exklusive omstruktureringskostnader. Potentiella stamaktier ger inte upphov till någon utspädningseffekt om en konvertering till stamaktier skulle medföra en förbättring av vinst per aktie. 

[2] Fritt kassaflöde exklusive M&A: se Alternativa nyckeltal i slutet av rapporten.  

Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

“Vi fortsätter att genomföra vår fokuserade affärsstrategi och ligger väl i linje med målen för 2020. Vi ser förbättringar inom hela verksamheten som gett en bruttomarginal[1] på 36,9% (28,5%) och en rörelsemarginal[1] på 7,0% (-1,7%). Koncernens organiska[2] försäljningstillväxt var 1%, trots motvind från avslutade icke-strategiska avtal.

Vi fortsätter att investera i vår konkurrenskraftiga 5G-klara portfölj för att göra det möjligt för kunderna att migrera till 5G på ett effektivt sätt. Operatörer i hela världen planerar att lansera 5G-tjänster, med Nordamerika i täten. Det starka intresset för 5G bland kunderna ger gradvis ökade kostnader för fälttester. Vi förväntar oss att kostnaderna är fortsatt höga åtminstone under de kommande 12-18 månaderna, vilket är inräknat i lönsamhetsmålet på minst 10% för 2020.

Bruttomarginalen[1] inom Networks förbättrades till 41,5% (34,8%) med en organisk[2] försäljningstillväxt om 5%. Den starka försäljningen drevs huvudsakligen av fortsatt hög aktivitetsnivå, främst i Nordamerika. Tack vare den starka sekventiella försäljningsökningen under tredje kvartalet förväntar vi oss lägre säsongsmässiga effekter än normalt för fjärde kvartalet inom Networks.

Bruttomarginalen[1] inom Digital Services förbättrades till 36,9% (32,0%) jämfört med samma kvartal föregående år, men minskade jämfört med föregående kvartal. Vi ser tydliga resultat av kostnadsminskningarna och goda framsteg inom stora delar av verksamheten. Samtidigt ökade avsättningar relaterade till stora digitala transformationsprojekt under kvartalet, vilket är förklaringen till den sekventiellt sjunkande bruttomarginalen. Vi är inte nöjda med utvecklingen i dessa digitala transformationsprojekt, och vi ökar våra ansträngningar för att genomföra en vändning.

Inom Managed Services förbättrades bruttomarginalen[1] till 12,9% (-4,0%) med stöd av effektivitetsförbättringar och genomgång av kundavtal. Vi är klara med 40 av de 42 utvalda kundavtalen, med en årlig lönsamhetsförbättring på SEK 0,9 miljarder. Vi ökar investeringarna i FoU för att omvandla vårt erbjudande baserat på automatisering och artificiell intelligens. Vi ser ett starkt intresse från kunderna för de kommande lösningarna, men försäljningen är ännu begränsad eftersom vi är i de inledande faserna.

Inom segmentet Emerging Business and Other ökade försäljningen med 22% drivet av tillväxt inom iconectiv-verksamheten. Vi fortsätter att investera i framtida strategiska tillväxtområden som Sakernas internet. Vi ser ökande momentum och har under kvartalet tagit ett viktigt kontrakt avseende vår konnektivitetsplattform. Eftersom delar av portföljen inom Emerging Business är i en tidig fas är försäljningen än så länge begränsad. Vi kommer att vara fortsatt disciplinerade gällande investeringar inom Emerging Business, och följer noga varje investering gentemot leveransmilstolpar.

Även om det kostnadsminskningsprogram som meddelades i juli 2017 har avslutats fortsätter vi våra ansträngningar för ökad effektivitet och kostnadsminskningar för att ytterligare förbättra vår konkurrenskraft. Vår uppskattning för omstruktureringskostnaderna på SEK 5-7 miljarder för helåret kvarstår. Fritt kassaflöde exklusive M&A förbättrades till SEK 0,7 (-0,8) miljarder och vår kassa är fortsatt stark. Arbetet för att ytterligare stärka balansräkningen fortsätter.

Som tidigare meddelats har vi sedan 2013 frivilligt samarbetat med amerikanska SEC och sedan 2015 med USA:s justitiedepartement (DOJ) i deras undersökningar av Ericssons efterlevnad av USA:s Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Vi inte kan kommentera i detalj, men vi kan ge följande uppdatering om processen. Vi har identifierat fakta som är relevanta för undersökningarna och dessa har vi delgivit myndigheterna. Vi fortsätter att samarbeta med SEC och DOJ och är i diskussion med dem om att hitta en lösning. Även om det inte går att avgöra hur länge diskussionerna kommer att pågå, tror vi baserat på de fakta vi delat med myndigheterna att de troligen kommer att resultera i monetära och andra åtgärder. Omfattningen av dessa åtgärder går inte att bedöma nu, men de kan komma att bli betydande. Vi fortsätter arbetet för att förbättra vårt program för regelefterlevnad. Mer information finns under ”Övrig information”.

Det finns starkt momentum på den globala 5G-marknaden och ledande marknader rör sig framåt. Den globala marknaden för radionät håller på att återhämta sig efter flera års negativ tillväxt, och våra investeringar inom FoU har positionerat oss väl för att dra fördel av denna utveckling. Dock återstår mer arbete för att nå tillfredsställande resultat inom samtliga delar av verksamheten. Vi är fortsatt övertygade om att vi kommer att nå vårt långsiktiga mål på minst 12% rörelsemarginal bortom 2020.”

Börje Ekholm

VD och koncernchef

[1] Exklusive omstruktureringskostnader
[2] Organisk försäljningstillväxt: försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter

Antaganden för planeringen framöver

Marknadsrelaterade

 • Marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) uppskattas minska med -2% för helåret 2018, med 2% genomsnittlig årlig tillväxttakt för 2017-2022. (Källa: Dell’Oro)

Valutaexponering

 • Tumregel: om USD försvagas 10% gentemot SEK ger detta en negativ påverkan på nettoomsättningen om cirka -5% och på rörelsemarginalen om cirka -1 procentenhet (baserat på valutaexponeringen för helåret 2017).

Relaterade till Ericsson för 2018: försäljning

 • Försäljningstillväxten mellan tredje och fjärde kvartalet 2017 var 17%.
 • Tack vare stark sekventiell försäljningsökning under tredje kvartalet förväntas lägre säsongsmässig variation än normalt för Networks under fjärde kvartalet.

Relaterade till Ericsson för 2018: rörelseomkostnader

 • Gradvis ökande kostnad för fälttester.
 • Rörelseomkostnaderna ökar normalt säsongsmässigt mellan tredje och fjärde kvartalet.
 • För att ytterligare stärka teknikledarskapet kommer FoU-utgifterna att öka, främst inom Networks, under fjärde kvartalet.
 • Avyttringen av Media Solutions förväntas slutföras runt årsskiftet 2018, med uppskattade ytterligare kostnader om SEK -0,2 miljarder under fjärde kvartalet.

Relaterade till Ericsson för 2018: övrigt

 • Omstruktureringskostnader för helåret 2018 uppskattas till SEK 5-7 miljarder.
 • Verklig och uppskattad nettopåverkan från avskrivna och kapitaliserade utvecklingskostnader samt kostnadsförda och uppskjutna hårdvarukostnader:
SEK miljarder Kv 3 2018 utfall Kv 4 2018 prognos Kv 4 2017 utfall Helår 2017 utfall Helår 2018 prognos Helår 2019
prognos
Kostnad för sålda varor och tjänster -0,2 -0,1 -0,8 -2,6 -0,7
FoU-kostnader -0,5 -0,5 -0,6 -0,3 -1,7
Total påverkan -0,7  -0,6  -1,4  -2,9 -2,4 -1 till -2

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2018/9month18-sv.pdf eller www.ericsson.com/investors

Ericsson inbjuder till en genomgång för media, analytiker och investerare den 18 oktober kl. 9.00, i Ericsson Studio, Grönlandsgatan 8, Kista, Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl. 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA 

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 99
E-post:
peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Helena Norrman, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post:
media.relations@ericsson.com 

Investerare

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post:
asa.konnbjer@ericsson.com 

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post:
stefan.jelvin@ericsson.com 

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post:
rikard.tunedal@ericsson.com 

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post:
media.relations@ericsson.com  

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post:
media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl. 07:30 CEST.