Kallelse till Ericssons årsstämma 2018

Available in English Svenska

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma äger rum onsdagen den 28 mars 2018 kl. 15:00 i Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista/Stockholm.

Press release
feb 21, 2018 07:30 (GMT +00:00)

Valberedningen föreslår bland annat:

 • Ronnie Leten som ny styrelseordförande efter avgående Leif Johansson (punkt 12)
 • Kurt Jofs som ny styrelseledamot. Kristin Skogen Lund och Sukhinder Singh Cassidy har beslutat att lämna styrelsen. (punkt 11)
 • Oförändrat arvode till styrelsens ledamöter, styrelseordföranden och för arbete i styrelsens kommittéer (punkt 10)

Styrelsen föreslår bland annat:

 • Utdelning om SEK 1 per aktie (punkt 8.3)
 • Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2018 för Ericssons koncernledning (Executive Team), med ett ettårigt koncernrörelseresultatmål för 2018 och treåriga mål för aktiekursutveckling. Alla mål har en treårig intjänandeperiod. (punkt 17)

Välkommen till årsstämma 2018 i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Telefonaktiebolaget LM Ericssons aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum onsdagen den 28 mars 2018 kl. 15:00 i Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista/Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl. 13:30.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22 mars 2018, och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 22 mars 2018. Anmälan kan göras per telefon 08-402 90 54 vardagar kl. 10:00-16:00 eller på Ericssons webbplats www.ericsson.com/se/sv.

Anmälan kan också göras skriftligen till:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Årsstämman/General Meeting of shareholders
c/o Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm

Vänligen uppge vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken torsdagen den 22 mars 2018 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 27 mars 2018. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets webbplats www.ericsson.com/se/sv.

Dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Val av två personer att justera årsstämmans protokoll

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och revisors yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt revisors redogörelse för revisionsarbetet för 2017

7. VDs tal. Frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning

8. Beslut om

  8.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

  8.2. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; samt

  8.3. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

9. Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10. Fastställande av arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer

11. Val av styrelsens ledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

  11.1.          Jon Fredrik Baksaas
  11.2.          Jan Carlson
  11.3.          Nora Denzel
  11.4.          Börje Ekholm
  11.5.          Eric A. Elzvik
  11.6.          Kurt Jofs (nyval)
  11.7.          Ronnie Leten (nyval)
  11.8.          Kristin S. Rinne
  11.9.          Helena Stjernholm
  11.10.        Jacob Wallenberg

12. Val av styrelsens ordförande
Valberedningens förslag:
Valberedningen föreslår att Ronnie Leten väljs till styrelsens ordförande.

13. Bestämmande av antalet revisorer

14. Fastställande av arvode till revisor

15. Val av revisor

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17. Beslut om inrättande av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2018 (”LTV 2018”)

18. Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2014, 2015, 2016 och 2017

19. Beslut om förslag från aktieägaren Einar Hellbom om att årsstämman ska uppdra åt styrelsen att till stämman 2019 framlägga förslag till samma röstvärde för alla aktier

20. Beslut om förslag från aktieägaren Mats Lagström om att årsstämman ska ge valberedningen i uppdrag att till nästkommande stämma föreslå en differentierad arvodesplan för styrelsens ledamöter inklusive ordförande

21. Stämmans avslutande

Punkt 1 Ordförande vid årsstämman

Valberedningen, som utsågs enligt den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2012, utgörs av ordföranden i valberedningen Johan Forssell (Investor AB), Christer Gardell (Cevian Funds), Bengt Kjell (AB Industrivärden och Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse), Johan Held (AFA Försäkring), Anders Oscarsson (AMF Försäkring och Fonder) och Leif Johansson (styrelsens ordförande). Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid årsstämman 2018.

Punkt 8.3 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning av en (1) krona per aktie och tisdagen den 3 april 2018 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen fredagen den 6 april 2018.

Punkt 9 Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst tolv ledamöter med högst sex suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara tio och att inga suppleanter väljs.

Punkt 10 Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer ska utgå enligt följande:

 • 4 075 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat);
 • 990 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (oförändrat);
 • 350 000 kronor till ordförande i Revisions- och compliancekommittén (oförändrat);
 • 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Revisions- och compliancekommittén (oförändrat);
 • 200 000 kronor vardera till ordförandena i Finanskommittén, Kompensationskommittén respektive Kommittén för teknik och vetenskap (oförändrat); och
 • 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Finanskommittén, Kompensationskommittén respektive Kommittén för teknik och vetenskap (oförändrat).

Grundprincipen för bedömningen av arvoden till styrelsens ledamöter är att de ska vara konkurrenskraftiga och därmed säkerställa att Ericsson förmår rekrytera och behålla personer med bäst möjliga kompetens. Vid bedömning av arvodenas storlek har en jämförelse gjorts med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet och det bör också beaktas att Ericssonkoncernen har kunder i mer än 180 länder och en försäljning 2017 på cirka 200 miljarder kronor.

Valberedningen bedömer att arvodet för arbete i styrelsen och i dess kommittéer är rimligt och föreslår att samtliga arvoden förblir oförändrade.

Arvode i form av syntetiska aktier

Bakgrund
Valberedningen anser att det är lämpligt att bolagsstämmovalda styrelseledamöter innehar aktier i Ericsson i syfte att stärka styrelseledamöternas och aktieägarnas gemensamma intressen i bolaget. Valberedningen rekommenderar att bolagsstämmovalda styrelseledamöter, under en femårsperiod, skall bygga upp ett eget innehav av aktier eller syntetiska aktier i Ericsson, som minst motsvarar värdet av ett årsarvode (exklusive kommittéarvode). Valberedningen rekommenderar att styrelseledamoten skall behålla detta innehav under den tid styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot i Ericsson. Rekommendationen har ändrats i förhållande till tidigare års rekommendation så att innehavet ska motsvara ett årsarvode istället för ett årsarvode efter skatt.

För att ge möjlighet för styrelseledamöterna att bygga upp ett ekonomiskt intresse i bolaget, och då det i många fall är svårt för styrelseledamöter att handla i bolagets aktier på grund av tillämpliga insiderregler, föreslår valberedningen att styrelseledamöterna oförändrat bör erbjudas möjligheten att erhålla en del av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier. Med syntetisk aktie avses en rättighet att i framtiden erhålla utbetalning av ett belopp som motsvarar börskursen för en aktie av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm vid utbetalningstillfället.

Förslag

Valberedningen föreslår således att årsstämman 2018 fattar beslut om att en del av styrelsearvodet till styrelseledamöterna (dock ej arvode för kommittéarbete) ska kunna utgå i form av syntetiska aktier, enligt följande villkor.

 • Nominerad styrelseledamot ska kunna välja att få styrelsearvode enligt följande fyra alternativ:

(i)    25 procent kontant – 75 procent syntetiska aktier
(ii)   50 procent kontant – 50 procent syntetiska aktier
(iii)  75 procent kontant – 25 procent syntetiska aktier
(iv)  100 procent kontant

 • Det antal syntetiska aktier som ska tilldelas ska värderas till en snittkurs motsvarande bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under en mätperiod om fem handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av Ericssons delårsrapport för första kvartalet 2018. De syntetiska aktierna tjänas in under mandatperioden, med 25 procent per kvartal.
 • De syntetiska aktierna medför rätt att efter offentliggörande av Ericssons bokslutskommuniké år 2023 erhålla utbetalning av ett kontant belopp per syntetisk aktie som motsvarar aktiekursen för bolagets aktier av serie B i nära anslutning till utbetalningstidpunkten.
 • Ett belopp motsvarande utdelning på bolagets aktier av serie B som beslutats av bolagsstämman under innehavstiden ska betalas ut samtidigt som det kontanta beloppet.
 • Har ledamots styrelseuppdrag upphört senast under tredje kalenderåret efter det år bolagsstämman beslutade om tilldelning av de syntetiska aktierna, kan utbetalning i stället ske året efter det år uppdraget upphört.
 • Antalet syntetiska aktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder enligt villkoren för de syntetiska aktierna.

De fullständiga villkoren för de syntetiska aktierna framgår av Bilaga 1 till valberedningens förslag.

Den ekonomiska skillnaden för bolaget om samtliga styrelseledamöter erhåller del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode utbetalas, bedöms vara mycket begränsad.

Punkt 11 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter:

11.1               Jon Fredrik Baksaas
11.2               Jan Carlson
11.3               Nora Denzel
11.4               Börje Ekholm
11.5               Eric A. Elzvik

11.6               Kurt Jofs (nyval)
11.7               Ronnie Leten (nyval)
11.8               Kristin S. Rinne
11.9               Helena Stjernholm, och
11.10             Jacob Wallenberg

Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat vilken erfarenhet och kompetens som behövs i styrelsen och dess kommittéer och även värdet av mångfald vad gäller ålder, kön och kulturell/geografisk bakgrund samt behovet av förnyelse. Valberedningen har tillämpat Kodens regel 4.1 som mångfaldspolicy. Valberedningen bedömer även lämpligheten av styrelsens storlek samt kandidaternas möjlighet att avsätta erforderlig tid för uppdraget. Valberedningen söker i första hand potentiella styrelseledamöter för kommande mandatperiod men ser även till framtida behov av kompetens.

Vid bedömning av enskilda styrelseledamöters kvalifikationer och prestationer utgår valberedningen från individens kompetens och erfarenhet samt individens bidrag till styrelsearbetet som helhet och kommittéarbetet. Valberedningen har träffat styrelsens ledamöter för att få deras syn på styrelsearbetet. Vidare har valberedningen ingående informerat sig om resultatet av den utvärdering av styrelsearbetet som letts av styrelsens ordförande. Valberedningen lägger stor vikt vid att den föreslagna styrelsesammansättningen är sådan att ledamöterna kompletterar varandra med sina respektive erfarenheter och kompetenser på ett sätt som ger styrelsen möjlighet att bidra till en positiv utveckling för Ericsson. Valberedningen strävar efter att föreslå en styrelse som utgör ett bra team för att leda Ericsson.

Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl. Valberedningen anser också att styrelsen som helhet uppfyller högt ställda krav avseende sammansättning och att både styrelsen som helhet och de enskilda styrelseledamöterna uppfyller högt ställda krav avseende kompetens.

Leif Johansson, Kristin Skogen Lund och Sukhinder Singh Cassidy har meddelat att de önskar lämna styrelsen. Valberedningen föreslår att två nya styrelseledamöter utses: Ronnie Leten föreslås som ny styrelseordförande medan Kurt Jofs föreslås som ny ordinarie styrelseledamot. Ronnie Leten har som VD framgångsrikt lett Atlas Copco under många år och har dessutom värdefull erfarenhet som ordförande från bland annat Electrolux. Ronnie Leten är en skicklig affärsman, tekniskt kunnig och strategiskt mångsidig och har betydande erfarenhet från digitalisering av stora verksamheter, vilket valberedningen bedömer kommer att vara en tillgång i Ericssons fokuserade arbete tillsammans med dess kunder. Kurt Jofs har djup kunskap och tidigare bakgrund inom telekom- och IT-industrin, bland annat från sina erfarenheter som chef för Ericsson Networks mellan 2003 och 2008 och som styrelseordförande i Tieto. Sammantaget bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna med sina respektive erfarenheter kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet. Med dessa förändringar är det valberedningens uppfattning att bolaget ges rätt förutsättningar att realisera dess långsiktiga potential. Av de föreslagna styrelseledamöterna att väljas av bolagsstämman är 33 % kvinnor (beräknat exklusive verkställande direktören).

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns i Bilaga 2 till valberedningens förslag.

Information om nya föreslagna styrelseledamöter

Kurt Jofs
Född 1958. Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Nationalitet: Sverige.
Styrelseordförande: Tieto Corporation och Vesper Group.
Styrelseledamot: FEAL AB, Höganäs AB och Silver Resorts AB.
Innehav i Ericsson: Inget.
*
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Entreprenör och investerare med erfarenhet från olika branscher. Tidigare befattningar innefattar vice verkställande direktör och ansvarig för Ericssons Networks verksamhet 2003-2008. Verkställande direktör för Segerström & Svensson 1999-2001, verkställande direktör för Linjebuss 1996-1999, och olika befattningar inom ABB och Ericsson.    

Ronnie Leten
Född 1956. Master of Science in Applied Economics, University of Hasselt, Belgien.
Nationalitet: Belgien.
Styrelseordförande:
 AB Electrolux (lämnar uppdraget i samband med AB Electrolux årsstämma 2018).
Styrelseledamot: AB SKF.
Innehav i Ericsson: 55 620 B aktier.
*
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Verkställande direktör och koncernchef för Atlas Copco AB 2009-2017 och flera ledningspositioner inom Atlas Copcokoncernen 1997-2009 och 1985-1995. Tidigare befattningar innefattar fabrikschef på Tenneco Automotive Inc, Belgien, 1995-1997, och olika befattningar inom General Biscuits 1979-1985. Styrelseordförande i Epiroc AB.

* Antalet aktier motsvarar aktieinnehavet vid tidpunkten för kallelsen och omfattar innehav av närstående samt innehav av ADS, om några.

Styrelseledamöters oberoende

Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler är följande:

(i)         I vart fall följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:

 1. Jon Fredrik Baksaas
 2. Jan Carlson
 3. Nora Denzel
 4. Eric A. Elzvik
 5. Kurt Jofs
 6. Ronnie Leten
 7. Kristin S. Rinne
 8. Helena Stjernholm
 9. Jacob Wallenberg

(ii)        Av de i (i) angivna ledamöterna bedöms i vart fall följande ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

 1. Jon Fredrik Baksaas
 2. Jan Carlson
 3. Nora Denzel
 4. Eric A. Elzvik
 5. Kurt Jofs
 6. Kristin S. Rinne

Valberedningen har vidare bedömt i vart fall följande ledamöter oberoende enligt samtliga tillämpliga oberoenderegler:

 1. Jon Fredrik Baksaas
 2. Jan Carlson
 3. Nora Denzel
 4. Eric A. Elzvik
 5. Kurt Jofs
 6. Kristin S. Rinne

Punkt 12 Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att Ronnie Leten väljs till styrelsens ordförande (nyval).

Punkt 13 Antalet revisorer

Enligt bolagsordningen ska bolaget som revisor ha lägst ett och högst tre registrerade revisionsbolag. Valberedningen föreslår att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 14 Arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15 Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med Revisionskommitténs rekommendation, att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2018 till slutet av årsstämman 2019 utses PricewaterhouseCoopers AB (omval).

Punkt 16 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2019. Jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2017 har det lagts till att den ömsesidiga uppsägningstiden i enskilda fall kan förlängas till maximalt 12 månader under förutsättning att den fasta lönen under uppsägningstiden plus eventuellt avgångsvederlag sammantaget inte får överstiga ett belopp motsvarande individens fasta lön för 24 månader. Information om beräkningen av kostnader för rörlig ersättning återfinns i en bilaga till förslaget.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Den totala ersättningen till de ledande befattningshavarna, inklusive verkställande direktören och koncernchefen, (”Executive Team”) består av fast lön, kort- och långsiktig rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Vidare gäller följande riktlinjer för ersättning till Executive Team:

 • Rörlig ersättning utgår enligt kontant- och aktiebaserade program som utfaller i enlighet med konkreta verksamhetsmål med utgångspunkt från den långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Målen kan inkludera aktiekursrelaterade eller finansiella mål, antingen på koncern- eller enhetsnivå, operativa mål samt mål för medarbetarengagemang eller kundnöjdhet.
 • Alla förmåner, inklusive pensionsförmåner, följer konkurrenskraftig praxis i respektive hemland med beaktande av den totala ersättningen.
 • I undantagsfall kan andra överenskommelser träffas när det bedöms vara nödvändigt. Sådan överenskommelse kan förnyas men varje sådan överenskommelse ska vara tidsbegränsad och inte överstiga 36 månader eller ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning som den berörda personen skulle ha fått utan någon överenskommelse.
 • Den ömsesidiga uppsägningstiden ska normalt sett vara maximalt sex månader. Vid uppsägning från företagets sida utbetalas ett avgångsvederlag som uppgår till högst 18 månaders fast lön. Med uppsägning från företagets sida jämställs uppsägning från den anställde på grund av väsentliga strukturella förändringar eller andra händelser som på ett avgörande sätt påverkar arbetsinnehållet eller förutsättningarna för dennes befattning.
 • I enskilda fall får den ömsesidiga uppsägningstiden förlängas till maximalt 12 månader. I sådana fall ska avgångsvederlaget minskas i motsvarande mån (om tillämpligt). Den fasta lönen under uppsägningstiden plus eventuellt avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande individens fasta lön för 24 månader.
Bilaga till förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Detaljerad information om vår ersättningspolicy och hur vi lever upp till vår policy och våra riktlinjer, inklusive information om tidigare beslutade långsiktiga rörliga ersättningar vilka ännu inte har förfallit till betalning, återfinns i Rapport om ersättningar och i Not K28, “Information angående styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och anställda” i årsredovisningen för 2017.

Med nuvarande sammansättning av Executive Team kan bolagets kostnad för rörliga ersättningar till de ledande befattningshavarna för 2018, vid oförändrad aktiekurs, beräknas uppgå till mellan 0 och 360 procent av totalkostnaden för fasta löner, allt exklusive sociala kostnader.

Punkt 17 Inrättande av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2018 (”LTV* 2018”)

Styrelsen har efter sin löpande utvärdering av bolagets långsiktiga rörliga ersättningsprogram kommit fram till att föreslå LTV 2018. LTV 2018 är en viktig del av bolagets ersättningsstrategi och styrelsen önskar särskilt uppmuntra ledningen att bygga upp ett betydande aktieinnehav för att skapa ett gemensamt ägarintresse mellan deltagarna i LTV-programmet och aktieägarna. Medan de treåriga målen under LTV 2017 endast relaterade till TSR[1] har målen för LTV 2018 utvecklats till att också innefatta ett ettårigt mål för Koncernens Rörelseresultat 2018 för att bidra till att uppfylla bolagets mål för 2020 som presenterades på bolagets kapitalmarknadsdag den 8 november 2017. Samtliga mål har en treårig intjänandeperiod.

Förslag

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2018

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2018 i enlighet med följande förslag.

Inrättande av LTV 2018

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut enligt nedan om LTV 2018 för medlemmar av Executive Team omfattande högst 3 miljoner B-aktier i Ericsson.

Syftet med LTV-programmet

LTV-programmet är utformat för att skapa långsiktiga incitament för medlemmar av Executive Team (”Deltagarna”) samt för att stimulera bolagets utveckling och därigenom skapa långsiktiga värden. Målsättningen är att attrahera, behålla och motivera högre chefer på en konkurrensutsatt marknad genom prestationsbaserade aktierelaterade incitament samt att uppmuntra uppbyggnaden av ett betydande aktieinnehav för att skapa ett gemensamt ägarintresse mellan Deltagarna och aktieägarna.

Kort om LTV-programmet

LTV-programmet föreslås inkludera samtliga medlemmar (nuvarande och framtida) av Executive Team, som för närvarande består av 14 anställda, inklusive verkställande direktören och koncernchefen. Tilldelning enligt LTV 2018 sker vederlagsfritt och ger deltagaren rätt att, efter utgången av en treårig intjänandeperiod, vederlagsfritt erhålla ett antal aktier, förutsatt att bland annat nedan angivna prestationsvillkor har uppfyllts (”Prestationsaktierätter”). Tilldelning av aktier i enlighet med Prestationsaktierätterna förutsätter uppfyllande av nedan angivna prestationsvillkor och kommer i regel kräva att Deltagaren kvarstår i sin anställning under en period om tre år från dagen för tilldelning av Prestationsaktierätter (”Intjänandeperioden”). Samtliga väsentliga beslut relaterade till LTV 2018 kommer att fattas av Kompensationskommittén, med godkännande av styrelsen i sin helhet när så krävs.

Tilldelning av Prestationsaktierätter

Tilldelning av Prestationsaktierätter till Deltagarna kommer normalt att ske så snart det är praktiskt möjligt efter årsstämman 2018. För 2018 kommer värdet av de underliggande aktierna hänförliga till Prestationsaktierätterna för den verkställande direktören och koncernchefen inte överstiga 180 procent av den årliga grundlönen vid tidpunkten för tilldelning av Prestationsaktierätter, och för övriga deltagare kommer värdet inte överstiga 70 procent av deltagarnas respektive grundlöner vid tidpunkten för tilldelning av Prestationsaktierätter.

2018 föreslås det högsta möjliga värdet av de underliggande aktierna hänförliga till Prestationsaktierätterna för Deltagarna (förutom för den verkställande direktören och koncernchefen) höjas från 22,5 procent till högst 70 procent av deltagarnas respektive årliga grundlöner vid tidpunkten för tilldelning. Detta föreslås ske genom att föra över del av möjlig kortsiktig rörlig ersättning till långsiktig rörlig ersättning medan den totala ersättningen behålls oförändrad. Syftet med detta är att öka det långsiktiga fokuset och att följa aktieägarnas långsiktiga förväntningar.

Aktiekursen som tillämpas vid beräkningen av antalet aktier som Prestationsaktierätterna berättigar till kommer att vara den volymvägda genomsnittskursen för Ericssons B-aktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som infaller omedelbart efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2018.

Prestationsvillkor

Intjänande avseende Prestationsaktierätterna är beroende av att utmanande prestationsvillkor uppfylls relaterade till Koncernens Rörelseresultat 2018 och TSR, varigenom det fastställs i vilken utsträckning (om någon) Prestationsaktierätterna ger Deltagarna rätt att erhålla aktier vid utgången av Intjänandeperioden.

Målet hänförligt till Koncernens Rörelseresultat för 2018 hänför sig till 50 % av Prestationsaktierätterna och den maximala intjänandenivån är 200 %.

Prestationsvillkoren avseende TSR relaterar till absolut TSR-utveckling respektive relativ TSR-utveckling för Ericssons B-aktie under perioden 1 januari 2018–31 december 2020 (”TSR Prestationsperioden”).[2] Prestationsvillkoren avseende TSR hänför sig till totalt 50 procent av Prestationsaktierätterna och den maximala intjänandenivån för vart och ett av prestationsvillkoren avseende TSR är 200 procent.

Följande prestationsvillkor gäller:

 • Mål för Koncernens Rörelseresultat 2018

50 procent av Prestationsaktierätterna som tilldelas en Deltagare kommer att vara villkorade av uppfyllandet av ett mål för Koncernens Rörelseresultat för räkenskapsåret 2018. Det av styrelsen fastställda målet för Koncernens Rörelseresultat 2018 kommer att ange en miniminivå och en maximinivå. Styrelsen kommer att besluta om utfallet av Prestationsaktierätter knutna till målet för Koncernens Rörelseresultat 2018 när det reviderade bokslutet för räkenskapsåret 2018 är tillgängligt.

Om maximinivån uppnås eller överskrids, kommer tilldelningen att uppgå till (och inte överskrida) den högsta intjänandenivån om 200 % av Prestationsaktierätter knutna till målet för Koncernens Rörelseresultat 2018. Om prestationsutfallet understiger maximinivån men överstiger miniminivån, kommer tilldelning av aktier att ske linjärt pro-rata. Ingen tilldelning kommer att ske om utfallet uppgår till eller understiger miniminivån. Tilldelning av aktier kommer inte att ske förrän vid utgången av Intjänandeperioden under 2021.

 • TSR-utveckling

Absolut TSR-utveckling
30 procent av Prestationsaktierätterna som tilldelas en Deltagare kommer att vara villkorade av att en viss absolut TSR-utveckling uppnås under TSR Prestationsperioden. Om den absoluta TSR-utvecklingen under Prestationsperioden uppnår eller överstiger en årlig tillväxttakt (per annum compounded) om 14 procent utfaller den maximala tilldelningen om 200 procent avseende Prestationsaktierätterna relaterade till absolut TSR. Om den absoluta TSR-utvecklingen motsvarar en årlig tillväxttakt (per annum compounded) som är 6 procent eller lägre utfaller ingen tilldelning avseende Prestationsaktierätterna relaterade till absolut TSR. Om bolagets absoluta TSR-utveckling motsvarar en årlig tillväxttakt (per annum compounded) om 6–14 procent ska utfallet avseende Prestationsaktierätterna relaterade till absolut TSR bestämmas linjärt pro-rata mellan 0 och 200 procent.

Relativ TSR-utveckling
20 procent av Prestationsaktierätterna som tilldelas en Deltagare kommer att vara beroende av uppfyllandet av ett villkor för relativ TSR-utveckling under TSR Prestationsperioden i förhållande till en grupp om 12 referensbolag (”Referensgruppen”)[3]. Intjänande avseende Prestationsaktierätterna relaterade till relativ TSR varierar beroende på bolagets placering i förhållande till övriga bolag i Referensgruppen utifrån den relativa TSR-utvecklingen. Om bolagets relativa TSR-utveckling är lägre än TSR-utvecklingen för bolaget med placering 7 i Referensgruppen utfaller ingen tilldelning av aktier avseende Prestationsaktierätterna relaterade till relativ TSR-utveckling. Tilldelning av aktier avseende Prestationsaktierätter relaterade till relativ TSR-utveckling sker enligt procentsatserna i tabellen nedan, och baseras på bolagets placering, mätt som relativ TSR-utveckling, i förhållande till övriga bolag i Referensgruppen.

Placering inom Referensgruppen                 Tillhörande procentuell tilldelning

7 eller lägre                                                                              0 %

6                                                                                             40 %

5                                                                                             80 %

4                                                                                             120 %

3                                                                                             160 %

2 eller högre                                                                             200 %

Om bolagets TSR-utveckling motsvarar en placering mellan två bolag i referensgruppen ska en linjär pro-rata beräkning ske av tilldelningen mellan de två procentnivåerna för placeringarna ifråga.

Information om utfallet av prestationsvillkoren kommer att tillhandahållas senast i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Tilldelning av aktier

Förutsatt att ovan angivna prestationsvillkor har uppnåtts och att Deltagaren har kvarstått i sin anställning (såvida inte särskilda förutsättningar är för handen) under Intjänandeperioden, ska tilldelning av aktier ske så snart det är praktiskt möjligt efter utgången av Intjänandeperioden.

Vid bedömning av det slutliga utfallet avseende Prestationsaktierätterna ska styrelsen pröva om intjänandenivån är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera tilldelningen till en lägre nivå som styrelsen bedömer som lämplig.

För det fall Deltagare inte kan tilldelas aktier enligt gällande rätt, till en rimlig kostnad eller med rimliga administrativa insatser kan styrelsen besluta om att erbjuda Deltagare tilldelning i kontanter.

Finansiering

Styrelsen föreslår inte någon metod för att säkra åtagandena under LTV 2018. Leverans av aktier enligt villkoren för LTV 2018 kommer att ske under 2021.

Kostnader

Den sammanlagda effekten på resultaträkningen av LTV 2018, inklusive finansieringskostnader och sociala avgifter, beräknas uppgå till mellan SEK 55 miljoner och SEK 131 miljoner, fördelade över åren 2018-2021.

Utspädning

Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. Per den 31 december 2017 innehade bolaget ungefär 50,3 miljoner egna aktier. Per den 31 december 2017 uppskattas antalet aktier som kan behövas för pågående långsiktiga rörliga ersättningsprogram till cirka 45 miljoner aktier, motsvarande cirka 1,4 procent av antalet utestående aktier. För att inrätta LTV 2018 erfordras sammanlagt högst 3 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 0,1 procent av det totala antalet utestående aktier. Effekten på viktiga nyckeltal är endast marginell.

Majoritetsregler

Årsstämmans beslut om inrättande av programmet erfordrar en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Beskrivning av pågående rörliga ersättningsprogram

Bolagets pågående rörliga ersättningsprogram beskrivs i detalj i årsredovisningen 2017 i not K28 till koncernens bokslut och på bolagets webbplats. Ersättningsrapporten som pub­liceras i årsredovisningen beskriver hur bolaget tillämpar sina riktlinjer för ersätt­ning till ledande befattningshavare i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 18 Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2014, 2015, 2016 och 2017

Bakgrund

Vid årsstämmorna 2014, 2015, 2016 och 2017, beslöts om rätt för bolaget att överlåta sammanlagt högst 15 000 000 aktier av serie B över börs, för att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2014, 2015, 2016 och 2017.

Varje beslut har gällt endast fram till nästa årsstämma. Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av ovan nämnda program har därför upprepats vid varje efterföljande årsstämma.

I enlighet med besluten om överlåtelse av högst 15 000 000 aktier, har till och med den 20 februari 2018, 436 100 aktier av serie B överlåtits.

Förslag

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2019, överlåta högst 14 563 900 aktier av serie B i bolaget, eller det lägre antal aktier av serie B som per den 28 mars 2018 kvarstår av de ursprungliga 15 000 000 aktierna, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2014, 2015, 2016 och 2017. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Majoritetsregler

Stämmans beslut om överlåtelse av egna aktier erfordrar att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

______________________

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 3 334 151 735 aktier, varav 261 755 983 aktier av serie A och 3 072 395 752 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 568 995 558,2 röster. Bolagets eget innehav uppgår till 47 386 842 aktier av serie B, motsvarande 4 738 684,2 röster.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

Valberedningens fullständiga förslag avseende punkterna 1 och 9 – 15 ovan, inklusive beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman och bilagorna 1 och 2 till valberedningens förslag, samt skrivelser från aktieägare (på originalspråk) under punkt 19 och 20 finns tillgängliga på bolagets webbplats www.ericsson.com/se/sv. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisors yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.ericsson.com/se/sv senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2018

STYRELSEN 


* Eng. Long-Term Variable Compensation Program.

[1] Total shareholder return, dvs. aktiekursutveckling inklusive utdelningar.

[2] För att på ett rättvisande sätt kunna bedöma prestationen beräknas TSR-utvecklingen av Ericssons B-akties genomsnittliga stängningskurs på Nasdaq Stockholm (eller motsvarande stängningskurs för relevant referensbolag) under tremånadersperioden omedelbart innan Prestationsperioden inleds respektive löper ut.

[3] Referensgruppen består av följande bolag: Cap Gemini, CGI Group, Cisco Systems, Cognizant, Corning, F5 Networks, Harris, International Business Machines, Juniper Networks, Motorola Solutions, Nokia, and Qualcomm. TSR kommer att mätas i svenska kronor (SEK) för samtliga bolag och i övrigt enligt best practice.