Ericsson rapporterar första kvartalet 2018

Tillgänglig på English Svenska

Press release
apr 20, 2018 05:30 (GMT +00:00)

Första kvartalet i korthet (Under 2017 hade vissa jämförelsestörande poster betydande negativ påverkan på resultaten.)

 • Rapporterad försäljning minskade med -9% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen justerad för valutaeffekter minskade med -2% jämfört med samma kvartal föregående år, med minskade intäkter i marknadsområdena Nordostasien samt Sydostasien, Oceanien och Indien. Övriga marknadsområden visade tillväxt.
 • Bruttomarginalen var 34,2% (15,7%)1). Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år till 35,9% (18,7%)1) med stöd av kostnadsminskningar och fortsatt upprampning av Ericsson Radio System (ERS).
 • Rörelseresultatet var SEK -0,3 (-11,3) miljarder. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader var SEK 0,9 (-9,5) miljarder.
 • Rörelsemarginalen inom Networks exklusive omstruktureringskostnader var 13,5% (12,8%)1) med stark bruttomarginal och ökade FoU-investeringar.
 • Bruttomarginalen inom Digital Services, exklusive omstruktureringskostnader, förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år till 41,4% (-25,5%)1) pådrivet av förbättrade marginaler för tjänster som resultat av kostnadsminskningar. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader var SEK -2,0 (-8,8) miljarder.
 • Rörelsemarginalen inom Managed Services exklusive omstruktureringskostnader var 1,9% (-28,7%)1) som resultat av kostnadsminskningar och genomgång av kundavtal.
 • Kassaflödet från rörelsen var SEK 1,6 (-1,5) miljarder och fritt kassaflöde var SEK 0,3 (-3,2) miljarder. Nettokassan ökade jämfört med samma kvartal föregående år till SEK 35,6 (28,3) miljarder.

1) Nedskrivning av tillgångar samt kundprojektrelaterade avsättningar och justeringar hade en betydande negativ påverkan på resultaten 2017. Dessutom har siffrorna för 2016 och 2017 räknats om som följd av införandet av IFRS 15.


SEK miljarder
Kv 1
2018
Kv 1
2017
För-
ändring
Kv 4
2017
För-
ändring
Nettoomsättning 43,4 47,8 -9% 57,9 -25%
   Försäljningstillväxt justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter - - -2% - -24%
Bruttomarginal 34,2% 15,7% - 21,6% -
Rörelseresultat (förlust) -0,3 -11,3 - -19,3 -
Rörelsemarginal -0,7% -23,6% - -33,3% -
Periodens resultat (förlust) -0,7 -10,0 - -18,5 -
Vinst per aktie efter utspädning, SEK -0,25 -3,08 - -5,63 -
Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 0,11 -2,19 - -1,09 -
Kassaflöde från rörelsen 1,6 -1,5 - 11,2 -86%
Fritt kassaflöde 2) 0,3 -3,2 - 10,1 -97%
Nettokassa vid periodens slut 35,6 28,3 26% 34,7 3%
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 35,9% 18,7% - 25,1% -
Rörelseresultat (förlust)exklusive omstruktureringskostnader 0,9 -9,5 - -16,9 -
Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader 2,0% -19,9% - -29,1% -

1) Vinst per aktie efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och exklusive omstruktureringskostnader. När ett bolag redovisar en förlust är det antal aktier som används för att beräkna vinst per aktie efter utspädning samma som för grundläggande beräkning.
2) Fritt kassaflöde: kassaflöde från rörelsen efter kapitaliserade utgifter och övriga investeringar. Se Alternativa nyckeltal i slutet av rapporten. 

Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Vi har fortsatt att genomföra vår fokuserade affärsstrategi och ta fram lösningar som hjälper våra kunder att skapa värde. Vårt hårda arbete för att förbättra effektiviteten inom tjänsteleverans och gemensamma kostnader börjar ge resultat. Bruttomarginalen1) förbättrades till 36% (19%) under kvartalet, vilket ligger väl i linje med koncernens mål att nå 37-39% för 2020.

En hörnsten i vår strategi är att investera i FoU för både teknik- och kostnadsledarskap, då det möjliggör en högre bruttomarginal. Vi fortsätter att öka våra FoU-investeringar inom Networks för att vara ledande inom 5G. Inom Digital Services fortsätter vi att öka investeringarna i vår nya molnbaserade portfölj samt att ändra arbetssättet för effektivare FoU. Inom Managed Services fortsätter vi att fokusera på maskinintelligens, automatisering och analysverktyg för att ytterligare förbättra användarupplevelsen, öka effektiviteten och hantera morgondagens allt mer komplexa nät på ett bättre sätt.

Inom Networks har vi sett att konkurrenskraften i portföljen har ökat under de sista tre kvartalen 2017, vilket lett till ökade marknadsandelar, enligt externa källor. Inom Networks förbättrades bruttomarginalen1) till 40% (35%). Inom Digital Services förbättrades bruttomarginalen1) till 41% (-25%) med stöd av kostnadsminskningar, huvudsakligen inom tjänsteleverans. Rörelseresultatet inom Digital Services är dock fortsatt utmanande. Inom Managed Services förbättrades bruttomarginalen1) till 9% (-7%) med stöd av effektivitetsförbättringar inom tjänsteleverans och genomgång av kundavtal, vilket resulterat i positivt rörelseresultat.

Inom segmentet Emerging Business and Other ökar vi gradvis investeringarna inom tillväxtområden som Sakernas internet och Unified Delivery Network (UDN). Även om det kombinerade rörelseresultatet för Media Solutions och Red Bee Media förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, visade dessa verksamheter en förlust2) på SEK -0,5 miljarder under kvartalet. Vi förväntar oss att slutföra den tidigare kommunicerade avyttringen av Media Solutions till slutet av tredje kvartalet.

Under kvartalet minskade vi den totala personalstyrkan med över 3 000. Sedan neddragningarna inleddes i juli förra året har vi minskat den totala personalstyrkan med nästan 18 000. Hittills är effekten på årsbasis av kostnadsbesparingarna cirka SEK 8,5 miljarder, jämfört med målet på SEK 10 miljarder till mitten av 2018. Minskningen på årsbasis har ännu inte full påverkan på kvartalsresultatet.

Fritt kassaflöde förbättrades till SEK 0,3 (-3,2) miljarder – ännu ett steg framåt i att stärka vår finansiella uthållighet. Nettokassan var SEK 35,6 (28,3) miljarder.

Förbättringarna under kvartalet är glädjande. Dock återstår mer arbete. Vi har en fokuserad strategi och starka planer för att nå våra långsiktiga mål. Framöver förväntar vi oss att våra kunders fokus på 5G kommer att fortsätta öka. I ett första steg handlar affärsdiskussionerna om förbättrat mobilt bredband. Vi fortsätter också att arbeta nära tillsammans med våra kunder för att definiera rätt affärsmodeller för att de ska kunna skapa nya intäktsströmmar och få maximalt värde av 5G.

1) Exklusive omstruktureringskostnader
2) Exklusive omstruktureringskostnader och koncernallokeringar

Antaganden för planeringen framöver

Marknadsrelaterade

 • Marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) uppskattas minska med -2% för helåret 2018, med 2% genomsnittlig årlig tillväxttakt (2018-2022). Under 2018 förväntas marknaden i Kina minska på grund av minskade LTE-investeringar, samtidigt som det finns positivt momentum i Nordamerika.

Valutaexponering

 • Tumregel: om USD försvagas 10% gentemot SEK skulle detta få en negativ påverkan på nettoomsättningen om cirka -5% och på rörelsemarginalen om cirka -1 procentenhet (baserat på valutaexponeringen för helåret 2017). Historiska växelkurser finns på www.ericsson.com/en/investors.

Relaterade till Ericsson

 • Den genomsnittliga säsongsvariationen för försäljningen mellan första och andra kvartalet är +9% över de senaste 5 åren.
 • Fokusering av verksamheten och hantering av verksamheter som inte utvecklas tillfredsställande förväntas ge minskad helårsförsäljning med upp till SEK 10 miljarder för 2019 jämfört med 2016.
 • Basintäkterna från den nuvarande avtalsportföljen inom patent och licenser uppgår till cirka SEK 7 miljarder på årsbasis.
 • Planen är att implementera kostnadsbesparingar om minst SEK 10 miljarder på årsbasis till mitten av 2018 jämfört med årsbasis för andra kvartalet 2017.
 • Rörelseomkostnaderna varierar normalt mellan kvartalen på grund av säsongsmässiga variationer.
 • Omstruktureringskostnader för helåret 2018 uppskattas till SEK 5-7 miljarder, något högre under andra än första kvartalet.
 • Verklig och uppskattad nettopåverkan från avskrivna och kapitaliserade utvecklingskostnader samt kostnadsförda och uppskjutna hårdvarukostnader:
SEK miljarder Kv 1 2018
utfall
Kv 2 2018
prognos
Kv 2 2017 utfall Helår 2017
utfall
Helår 2018
prognos
Helår 2019
prognos
Kostnad för sålda varor och tjänster -0,3 -0,2 -0,4 -2,6 -1
FoU-kostnader -0,4 -0,4 0,1 -0,3 -2
Total påverkan -0,7 -0,6 -0,3 -2,9 -3 -1 till -2
 • Avyttringen av Media Solutions förväntas slutföras till slutet av tredje kvartalet 2018. Resultatet kommer att redovisas som andel av vinsten enligt kapitalandelsmetoden. Ericssons innehav kommer att vara 49% av aktierna. Försäljningen inom Media Solutions var SEK 3,2 miljarder under 2017.
 • Konsekvenserna av förändrat produktansvar mellan segmenten under första och andra kvartalet beskrivs i detalj under Finansiell översikt, sidan 4 i den fullständiga rapporten.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2018/3month18-sv.pdf eller www.ericsson.com/investors

Två identiska telefonkonferenser hålls för analytiker, investerare och media. Koncernchef och VD Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor.

Första telefonkonferensen börjar kl 09:00 CEST och den andra kl 14:00 CEST. För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer:

Sverige: +46 (0) 8 5664 2651 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883685)

Internationellt/UK: : +44 3333 000 804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 8558 570 686)

PIN kod: för konferensen kl 09:00 CEST, 55234216# och för konferensen kl 14:00 CEST 61966022#

Vänligen ring in senast 15 minuter före konferensens start. Eftersom det vanligtvis är ett stort antal deltagare kan det ta en stund innan du ansluts.

Telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors

En inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att den har avslutats till och med den 27 april 2018.

Telefonnummer för inspelning:

Sverige: +46(0) 8 519 993 85

Internationellt: +44 (0) 333 300 0819

PIN kod inspelning 301225218# (för kl 09.00 samtalet) 301225221# (för kl 14.00)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA 

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 99
E-post:
peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Helena Norrman, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post:
media.relations@ericsson.com 

Investerare

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post:
asa.konnbjer@ericsson.com 

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post:
stefan.jelvin@ericsson.com 

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post:
rikard.tunedal@ericsson.com 

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post:
media.relations@ericsson.com  

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post:
media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 07:30 CEST.