Ericsson rapporterar andra kvartalet 2018

Available in English Svenska

Press release
jul 18, 2018 05:30 (GMT +00:00)

Andra kvartalet i korthet  

 • Rapporterad försäljning samt försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter minskade båda med -1% jämfört med samma kvartal föregående år. Segmentet Networks visade ökad försäljning med 2% jämfört med samma kvartal föregående år både beträffande rapporterad försäljning och försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, med stark försäljningstillväxt i Nordamerika.
 • Bruttomarginalen var 34,8% (29,1%). Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 36,7% (30,9%), främst pådriven av kostnadsminskningar och fortsatt upprampning av Ericsson Radio System (ERS).
 • Rörelseomkostnaderna var SEK 17,2 (15,4) miljarder. Rörelseomkostnaderna exklusive omstruktureringskostnader ökade till SEK 16,3 (14,8) miljarder. Kostnadsminskningar i försäljning och administration motverkades av ökade investeringar i FoU, högre avsättningar för rörlig ersättning och ökad avsättning för försenade kundbetalningar.
 • Rörelseresultatet var SEK 0,2 (-0,5) miljarder. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader var SEK 2,0 (1,0) miljarder.
 • Rörelsemarginalen inom Networks exklusive omstruktureringskostnader var 13,3% (13,4%) med förbättrad bruttomarginal som motverkades av ökade FoU-investeringar.
 • Rörelseresultatet inom Digital Services, exklusive omstruktureringskostnader, förbättrades till SEK -1,5 (-1,8) miljarder på grund av förbättrad bruttomarginal till 42,6% (35,7%), huvudsakligen pådrivet av kostnadsminskningar.
 • Rörelsemarginalen inom Managed Services, exklusive omstruktureringskostnader, förbättrades till 6,5% (-2,1%) som resultat av kostnadsminskningar och genomgång av kundavtal.
 • Kassaflödet från rörelsen var SEK 1,4 (0,0) miljarder och fritt kassaflöde var SEK -0,6 (-1,3) miljarder. Nettokassan ökade till SEK 33,1 (24,0) miljarder.

SEK miljarder
Kv 2
2018
Kv 2
2017
Förändring årsvis Kv 1
2018
Förändring kvartalsvis Sex månader
2018
Sex månader 2017
Nettoomsättning 49,8 50,3 -1% 43,4 15% 93,2 98,1
   Försäljningstillväxt justerad för jämförbara  enheter och valutaeffekter - - -1% - 9% - -
Bruttomarginal 34,8 29,1% - 34,2% - 34,5% 22,6%
Rörelseresultat 0,2 -0,5 - -0,3 - -0,1 -11,8
Rörelsemarginal 0,3% -1,1% - -0,7% - -0,2% -12,0%
Periodens resultat -1,8 -0,5 - -0,7 - -2,5 -10,5
Vinst per aktie efter utspädning, SEK -0,58 -0,14 - -0,25 - -0,83 -3,22
Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) -0,09 0,33 - 0,11 - 0,02 -1,86
Kassaflöde från rörelsen 1,4 0,0 - 1,6 -8% 3,0 -1,5
Fritt kassaflöde 2) -0,6 -1,3 -54% 0,3 - -0,3 -4,6
Nettokassa vid periodens slut 33,1 24,0 38% 35,6 -7% 33,1 24,0
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 36,7% 30,9% - 35,9% - 36,3% 25,0%
Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 2,0 1,0 109% 0,9 138% 2,9 -8,6
Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader 4,1% 1,9% - 2,0% - 3,1% -8,7%

1) Vinst per aktie efter utspädning, exklusive av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och exklusive omstruktureringskostnader. När ett bolag redovisar en förlust är det antal aktier som används för att beräkna vinst per aktie efter utspädning samma som för grundläggande beräkning. 
2) Fritt kassaflöde: kassaflöde från rörelsen efter kapitaliserade utgifter och övriga investeringar. Se Alternativa nyckeltal i slutet av rapporten. 

Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Vi fortsätter att genomföra vår fokuserade affärsstrategi och ligger väl i linje med målet om minst 10% bruttomarginal1) för 2020. Investeringarna i teknikledarskap har resulterat i ökad bruttomarginal1) till 37% (31%) och tillväxt i segmentet Networks.

För att kunna hantera ökad efterfrågan på data utan ökade kostnader och med bibehållen kvalitet vänder sig kunderna till ny teknik. Detta, kombinerat med fast trådlös access, är de första affärstillämpningarna för 5G. Vi kommer att fortsätta att investera för att säkra vårt ledarskap inom 5G. Detta innefattar ytterligare investeringar i FoU för att fortsätta stärka vår 5G-portfölj samt investeringar i fälttester. Vi avser även att selektivt ta tillvara nya affärsmöjligheter som vår 5G-klara 4G-portfölj skapar för att utöka vår installerade bas när operatörerna förbereder sig för 5G. Vi erbjuder lösningar för alla frekvensband inom 5G, vilket stärker vår globala konkurrenskraft.

Vi har en bra utveckling inom Networks, med en försäljningstillväxt på 2%, speciellt i Nordamerika där alla större operatörer förbereder sig för 5G. Bruttomarginalen1) inom Networks förbättrades till 40% (36%). Digital Services är på väg mot en vändning och bruttomarginalen1) förbättrades till 43% (36%) jämfört med samma kvartal föregående år, och var stabil jämfört med föregående kvartal. Dock återstår mycket arbete, även om förlusten minskade jämfört både med samma kvartal föregående år och med föregående kvartal. Trots att vår högsta prioritet inom detta segment är att förbättra resultatet ökar vi samtidigt investeringarna för att göra portföljen 5G-klar och molnbaserad. Inom Managed Services förbättrades bruttomarginalen1) till 14% (2%) med stöd av fortsatta effektivitetsförbättringar och genomgång av kundavtal, vilket ledde till positivt rörelseresultat. Vi har även tagit flera nya kontrakt under kvartalet.

Inom segmentet Emerging Business and Other investerar vi i framtida strategiska tillväxtområden som Sakernas internet. Vi ser ökande momentum och har tagit flera viktiga kontrakt med vår konnektivitetsplattform under kvartalet. Försäljningen är dock fortfarande låg. Vår mediaverksamhet genererade en förlust om SEK -0,4 miljarder under kvartalet. Vi förväntar oss att slutföra den meddelade avyttringen av Media Solutions, som nyligen döptes om till MediaKind, i slutet av tredje kvartalet.

Kostnadsminskningsprogrammet på SEK 10 miljarder, som inleddes under andra kvartalet 2017, har avslutats enligt plan. Vi minskade den totala arbetsstyrkan med över 2 000 under kvartalet och med 20 500 totalt som en del av programmet. Detta är svåra men nödvändiga åtgärder för att säkerställa konkurrenskraften. Besparingarna på årsbasis uppgår till över SEK 10 miljarder, och effekten börjar gradvis synas i resultatet, huvudsakligen som lägre tjänsteleveranskostnader och gemensamma kostnader. Även om kostnadsminskningsprogrammet har avslutats kvarstår vår prognos för omstruktureringskostnaderna på SEK 5-7 miljarder för helåret, eftersom vi kommer att fortsätta effektivitetsaktiviteterna året ut.

Fritt kassaflöde förbättrades till SEK -0,6 (-1,3) miljarder och vår kassa är fortsatt stark. Vårt arbete för att ytterligare stärka balansräkningen fortsätter.

Vi ser starkare momentum för 5G under kvartalet, och det är tydligt att vår 5G-klara portfölj är attraktiv och konkurrenskraftig på marknaden. Vi har gradvis minskat våra kostnader, och fortsätter ha starkt fokus på kostnader för ökad konkurrenskraft och effektivitet. Vi är övertygade om att vi kommer att nå vårt långsiktiga mål på minst 12% rörelsemarginal1) bortom 2020.

1) Exklusive omstruktureringskostnader

Antaganden för planeringen framöver

Marknadsrelaterade

 • Marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) uppskattas minska med -2% för helåret 2018, med 2% genomsnittlig årlig tillväxttakt för 2017-2022. Under 2018 förväntas marknaden i Kina minska på grund av minskade LTE-investeringar, samtidigt som det finns positivt momentum i Nordamerika.

Valutaexponering

 • Tumregel: om USD försvagas 10% gentemot SEK skulle detta få en negativ påverkan på nettoomsättningen om cirka -5% och på rörelsemarginalen om cirka -1 procentenhet (baserat på valutaexponeringen för helåret 2017). Historiska växelkurser finns på www.ericsson.com/en/investors 

Relaterade till Ericsson för 2018

 • Försäljning: säsongsvariationen är -2% mellan andra och tredje kvartalet och 23% mellan tredje och fjärde kvartalet, räknat på genomsnittet för de senaste 5 åren.
 • Basintäkterna från avtalsportföljen inom patent och licenser uppgår för närvarande till cirka SEK 7 miljarder på årsbasis.
 • Omstruktureringskostnader för helåret 2018 uppskattas till SEK 5-7 miljarder.
 • Verklig och uppskattad nettopåverkan från avskrivna och kapitaliserade utvecklingskostnader samt kostnadsförda och uppskjutna hårdvarukostnader:
SEK miljarder Kv 2
2018
utfall
Kv 3
2018
prognos
Kv 3
2017
utfall
Helår
2017
utfall
Helår
2018
prognos
Helår
2019
prognos
Kostnad för sålda varor och tjänster -0,2 -0,2 -0,9 -2,6 -1
FoU-kostnader -0,3 -0,3 -0,6 -0,3 -1
Total påverkan -0,5 -0,5 -1,5 -2,9 -2 -1 till -2
 • Avyttringen av Media Solutions förväntas slutföras i slutet av tredje kvartalet 2018, med uppskattade ytterligare kostnader relaterade till avyttringen om SEK -0,3 miljarder under tredje kvartalet. Resultatet efter avyttringen kommer att redovisas som andel av vinsten enligt kapitalandelsmetoden. Ericssons innehav kommer att vara 49% av aktierna. Försäljningen inom Media Solutions var SEK 3,2 miljarder under 2017.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2018/6month18-sv.pdf eller www.ericsson.com/investors

Två identiska telefonkonferenser hålls för analytiker, investerare och media. Koncernchef och VD Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor.

Första telefonkonferensen börjar kl 09:00 CEST och den andra kl 14:00 CEST. För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer:

Sverige: +46 (0) 8 5664 2651 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883685)

International/UK: +44 3333 000 804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 8558 570 686)

PIN-kod: för konferensen kl 09:00 CEST, 12133334# och för konferensen kl 14:00 CEST, 92267709#

Vänligen ring in senast 15 minuter före konferensens start. Eftersom det vanligtvis är ett stort antal deltagare kan det ta en stund innan du ansluts.

Telefonkonferenserna kan följas på http://www.ericsson.com/press eller http://www.ericsson.com/investors

En inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att den har avslutats till och med den 25 juli 2018.

Telefonnummer för inspelning:

Sverige: +46 (8) 519 993 85

Internationellt: +44 (0) 333 300 0819

PIN kod inspelning 301233365# (för kl 09.00 samtalet) 301233368# (för kl 14.00)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA 

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 99
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Helena Norrman, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post: media.relations@ericsson.com
 

Investerare

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post: asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post: media.relations@ericsson.com  

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 07:30 CEST.