Skip navigation

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 2018

Tillgänglig på English Svenska Pусский
Press release
Jan 25, 2019 06:30 (GMT +00:00)

Fjärde kvartalet i korthet

 • Rapporterad försäljning ökade med 10% jämfört med samma kvartal föregående år och försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter ökade med 4%.
 • Försäljningen inom Networks ökade med 6% jämfört med samma kvartal föregående år, justerat för jämförbara enheter och valutaeffekter. Försäljningen inom Digital Services ökade med 5% jämfört med samma kvartal föregående år, justerat för jämförbara enheter och valutaeffekter.
 • Kostnader relaterade till reviderad strategi för BSS (Business Support Systems) på SEK -6,1 miljarder, varav SEK -3,1 miljarder var omstruktureringskostnader, påverkade rörelseresultatet för Digital Services under fjärde kvartalet.
 • Bruttomarginalen var 25,7% (21,6%). Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader och andra kostnader relaterade till den reviderade BSS-strategin förbättrades till 36,3%, med stöd från kostnadsminskningar, upprampning av Ericsson Radio System (ERS) samt genomgång av kundavtal inom Managed Services.
 • Rörelsemarginalen var -2,9% (-33,3%). Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader och andra kostnader relaterade till den reviderade BSS-strategin var 8,7%.
 • Rörelsemarginalen inom Networks exklusive omstruktureringskostnader var 17,5% (8,6%). Ökningen drevs av kostnadsminskningar, upprampning av ERS och återföring av avsättningar för nedskrivna kundfordringar, delvis motverkat av ökade FoU-investeringar.
 • Rörelseresultatet för Digital Services, exklusive omstruktureringskostnader och kostnader relaterade till reviderad BSS-strategi, var SEK -0,6 miljarder.
 • Rörelsemarginalen för Managed Services, exklusive omstruktureringskostnader, ökade till 5,2% (-13,0%). Genomgången av alla 42 kundavtal som inte utvecklats enligt förväntan är avslutad.

Helåret i korthet

 • Rapporterad försäljning ökade med 3% och försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter ökade med 1%, med tillväxt inom Networks på 3% – det första året med organisk tillväxt för Ericsson sedan 2013.
 • Bruttomarginalen var 32,3% (23,3%). Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 35,2% (25,9%), med stöd av kostnadsminskningar, upprampningen av Ericsson Radio System (ERS) samt genomgång av avtal inom managed services.
 • Rörelseresultatet var SEK 1,2 (-34,7) miljarder. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader var SEK 9,3 (-26,2) miljarder, drivet av högre bruttomarginal, ökad försäljning och lägre rörelseomkostnader.
 • Kassaflödet från rörelsen var SEK 9,3 (9,6) miljarder. Fritt kassaflöde exklusive M&A uppgick till SEK 4,3 (4,8) miljarder. Nettokassan vid årets slut var SEK 35,9 (34,7) miljarder.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om SEK 1,00 (1,00) per aktie till årsstämman.

SEK miljarder
Kv 4
2018
Kv 4
2017
Förändring årsvis Kv 3
2018
Förändring
kvartalsvis
Helår
2018
Helår
2017
Förändring,
helår
Nettoomsättning 63,8 57,9 10% 53,8 19% 210,8 205,4 3%
   Försäljningstillväxt justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter - - 4% - 19% - - 1%
Bruttomarginal 25,7% 21,6% - 36,5% - 32,3% 23,3% -
Rörelseresultat -1,9 -19,3 - 3,2 -157% 1,2 -34,7 -
Rörelsemarginal -2,9% -33,3% - 6,0% - 0,6% -16,9% -
Periodens resultat -6,5 -18,5 - 2,7 - -6,3 -32,4 -
Vinst per aktie efter utspädning, SEK -1,99 -5,63 - 0,83 - -1,98 -9,94 -
Vinst per aktie (ej IFRS), SEK [1] -0,77 -1,09 - 1,03 -175% 0,27 -3,24 -
Kassaflöde från rörelsen 4,3 11,2 -62% 2,0 110% 9,3 9,6 -3%
Fritt kassaflöde exklusive M&A [2] 3,0 10,2 -71% 0,7 - 4,3 4,8 -12%
Nettokassa vid periodens slut 35,9 34,7 4% 32,0 12% 35,9 34,7 4%
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 32,0% 25,1% - 36,9% - 35,2% 25,9% -
Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 2,6 -16,9 - 3,8 -33% 9,3 -26,2 -135%
Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader 4,0% -29,1% - 7,0% - 4,4% -12,8% -

[1] Vinst per aktie efter utspädning, exklusive av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och exklusive omstruktureringskostnader. Potentiella stamaktier ger inte upphov till någon utspädningseffekt om en konvertering till stamaktier skulle medföra en förbättring av vinst per aktie.
[2] Fritt kassaflöde exklusive M&A: se Alternativa nyckeltal i slutet av rapporten.

Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Vår fokuserade strategi har gett tydliga resultat. Ericsson är idag ett starkare bolag. Ökade investeringar i FoU för framtida tillväxt, genomgång av avtal inom managed services och effektiv kostnadskontroll har varit framgångsrika, och resulterat i bättre konkurrenskraft och lönsamhet. När branschen rör sig mot 5G och Sakernas internet tar vi nu nästa steg, och fokuserar på lönsam tillväxt på ett selektivt och disciplinerat sätt.

Under 2018 förbättrades försäljningen gradvis, vilket gett en organisk försäljningstillväxt[1] för helåret för första gången sedan 2013. Detta beror delvis på förbättrad marknad, men även på ökade marknadsandelar inom Networks som resultat av en mer konkurrenskraftig radioproduktportfölj. Samtidigt förbättrades bruttomarginalerna[2] inom alla segment, med en bruttomarginal[2] för helåret på 35% (26%) och en rörelsemarginal[2] på 4% (-13%).

Segmentet Networks hade ännu ett starkt kvartal med hög affärsaktivitet i flera regioner. Organisk försäljning[1] inom Networks ökade med 6% jämfört med samma kvartal föregående år, med positiv påverkan från en återhämtning av RAN-marknaden samt en stark produktportfölj. Tillväxten berodde delvis på högre aktivitetsnivå än förväntat i Nordamerika, drivet av ökad efterfrågan på 5G från operatörer i USA. Bruttomarginalen[2] för Networks förbättrades till 41% (35%) jämfört med samma kvartal föregående år, främst på grund av förbättrade hårdvarumarginaler, drivet av ett framgångsrikt skifte till Ericsson Radio System (ERS). Strategiska avtal och 5G-fälttester påverkade rörelsemarginalen negativt under kvartalet. FoU-investeringarna fortsatte att öka under kvartalet men förväntas nu plana ut.

Inom Managed Services förbättrades bruttomarginalen[2] till 12% (-5%) jämfört med samma kvartal föregående år med stöd av effektivitetsvinster och genomgång av kundavtal. Vi har nu åtgärdat alla 42 identifierade avtal, vilket förbättrat resultatet med SEK 0,9 miljarder på helårsbasis. Under året har vi ökat våra investeringar i automatisering, analysverktyg och artificiell intelligens (AI).

Vi fortsätter att genomföra vår plan för att vända verksamheten inom Digital Services. Fokus har legat på att stabilisera försäljningen, modernisera portföljen och minska kostnader. Inom Digital Services har det gjorts goda framsteg inom de flesta portföljområden. Underliggande rörelseomkostnader[3] under 2018 var SEK 2,6 miljarder lägre än 2017. Dock har inte området Business Support Systems (BSS) gjort tillräckliga framsteg, och vi håller nu på att förändra strategin och verksamheten. För att snabba upp omstruktureringen av BSS-verksamheten presenterades ytterligare åtgärder 10 januari 2019. De innefattar avsättningar och omstruktureringskostnader om SEK -6,1 miljarder, vilka togs under fjärde kvartalet. Den reviderade strategin kommer att ge Digital Services goda förutsättningar att nå de finansiella målen för 2020. Organisk försäljning[1] inom Digital Services växte med 5% jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av Cloud Core och OSS. Bruttomarginalen[2], justerad för ovannämnda avsättningar förbättrades till 38%. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader och andra kostnader relaterade till den reviderade BSS-strategin var SEK -0,6 miljarder under kvartalet.

Inom segmentet Emerging Business and Other investerar vi i initiativ som syftar till att skala upp och hjälpa till att skapa framtida affärer för Ericsson. Nya tillväxtinitiativ inom Emerging Business baseras på möjligheten att skapa tillväxt, samtidigt som varje initiativ ska visa positivt nuvärde och koncernens mål för 2022 ska nås. Organisk försäljning[1] inom segmentet växte med 1% jämfört med samma kvartal föregående år och rörelseresultatet[2] var SEK -1,5 (-7,6) miljarder. Segmentets försäljningstillväxt och rörelseresultat[2], exklusive mediaverksamheten, var 60% respektive SEK -0,9 (-0,8) miljarder.

Fritt kassaflöde exklusive M&A under 2018 var lägre än 2017, främst beroende på att vi visar tillväxt igen och på stark försäljningsutveckling under slutet av fjärde kvartalet. Dessutom minskades försäljningen av kundfordringar ytterligare. Styrelsen kommer att föreslå en utdelning om SEK 1,00 (1,00) per aktie till årsstämman.

Som tidigare meddelats samarbetar vi frivilligt med en utredning angående Ericssons efterlevnad av USA:s Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Diskussionerna med myndigheterna i USA fortsätter och vi kommer att lämna uppdateringar när detta är lämpligt.

Våra FoU-investeringar under de senaste två åren har säkrat ett mycket konkurrenskraftigt och branschledande erbjudande. Vi kommer att fortsätta investera i 5G, automatisering och AI för att öka värdet både för kunder och för aktieägare. Även om kostnader relaterade till strategiska avtal och 5G-fälttester kommer att påverka marginalerna på kort sikt, kommer de att hjälpa oss att nå målen för 2020 och 2022 samt stärka affären på lång sikt.

Börje Ekholm
VD och koncernchef

[1] Organisk försäljningstillväxt: försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter
[2] Exklusive omstruktureringskostnader
[3] Exklusive nettopåverkan från avskrivna och kapitaliserade utvecklingskostnader, immateriella tillgångar, riskavsättningar och nedskrivningar.

Antaganden för planeringen framöver

Marknadsrelaterade

 • Marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) uppskattas öka med 2% för helåret 2019 med 2% genomsnittlig årlig tillväxttakt för 2018-2023. (Källa: Dell’Oro.)

Valutaexponering

 • Tumregel: om USD försvagas 10% gentemot SEK ger detta en negativ påverkan på nettoomsättningen om cirka -5% och på rörelsemarginalen om cirka -1 procentenhet.

Relaterade till Ericsson

 • Säsongsberoendet för försäljning mellan fjärde och första kvartalet är -26% baserat på genomsnittet över 5 år.
 • Basen för nuvarande patent- och licensportfölj är cirka SEK 8 miljarder på helårsbasis.
 • Strategiska avtal som tagits inom Networks för att stärka marknadspositionen, med lägre marginaler initialt, kommer att fortsätta att ha negativ påverkan på bruttomarginalen. Kostnaderna kan variera mellan kvartal, utan att de finansiella målen för 2020 riskeras.
 • Fortsatta kostnader under 2019 för 5G-fälttester, främst inom Networks.
 • FoU-utgifterna förväntas plana ut med början under första kvartalet.
 • Rörelseomkostnaderna minskar normalt mellan fjärde och första kvartalet på grund av säsongsvariationer.
 • Omstruktureringskostnader för helåret 2019 uppskattas till SEK -3 till -5 miljarder.
 • Kostnadsminskningar och effektivitetsförbättringar kommer att fortsätta inom Digital Services, med målet att minska förlusterna betydligt under 2019.
 • Den planerade avyttringen av MediaKind pågår. Nyckeltal för Media Solutions 2018 (MediaKind inklusive transaktionsrelaterade kostnader osv.): nettoomsättning 2018 SEK 2,7 miljarder och kv 4 SEK 0,7 miljarder, rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 2018 SEK -1,7 miljarder och kv 4 SEK -0,5 miljarder.
 • Uppskattad nettopåverkan från avskrivna och kapitaliserade utvecklingskostnader samt från kostnadsförda och uppskjutna hårdvarukostnader är cirka SEK -1 miljard för 2019, jämfört med SEK -2,6 miljarder för 2018.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2018/12month18-sv.pdf eller www.ericsson.com/investors

Två identiska telefonkonferenser hålls för analytiker, investerare och media. Koncernchef och VD Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor.

Första telefonkonferensen börjar kl 09:00 CET och den andra kl 14:00 CET. För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer:

Sverige: +46 (0) 8 5664 2651 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883685)

Internationellt/UK: +44 (0) 3333 000 804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 8558 570 686)

PIN-kod: för konferensen kl 09:00 CET, 62109373# och för konferensen kl 14:00 CET, 66603189#

Vänligen ring in senast 15 minuter före konferensens start. Eftersom det vanligtvis är ett stort antal deltagare kan det ta en stund innan du ansluts.

Telefonkonferenserna kan följas på http://www.ericsson.com/press eller http://www.ericsson.com/investors

En inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att den har avslutats till och med den 1 februari 2019.

Telefonnummer för inspelning:

Sverige: +46 (0) 8 519 993 85

Internationellt: +44 (0) 333 300 0819

PIN kod för inspelning av kl 09.00-samtalet är 301274817# och för kl 14.00-samtalet 301274827#.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA 

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 99
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Helena Norrman, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post: asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post: media.relations@ericsson.com  

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2019 kl. 07:30 CET.