Avsättningar i fjärde kvartalet 2018 relaterade till förändring av Business Support System

Available in English Svenska
  • Avsättningar för kostnader som uppskattas till SEK 6,1 miljarder redovisas i fjärde kvartalet, varav SEK 3,1 miljarder är omstruktureringskostnader
  • Planerade åtgärder kommer att väsentligt minska förlusterna inom Business Support System (BSS) redan under 2019. Förändrad BSS-strategi förväntas ge segmentet Digital Services goda förutsättningar för att uppnå målet om låg ensiffrig rörelsemarginal (exklusive omstrukturerings­kostnader) 2020
  • Avsättningar hänför sig huvudsakligen till uppskattade kostnader relaterade till förväntat förändrad omfattning av projekt, inklusive kompensation till kunder, avsättningar för projektförseningar samt nedskrivning av immateriella tillgångar
  • Ytterligare omstruktureringskostnader relaterade till planerade åtgärder, inklusive relaterade personalneddragningar, uppskattade till SEK 1,5 miljarder, förväntas under 2019
Press release
jan 10, 2019 08:15 (GMT +00:00)

Ericssons fokus på att förenkla och stabilisera bolaget har under de tre första kvartalen 2018 resulterat i starkare bruttomarginaler och stabiliserad försäljning. Fokus har varit på att ta itu med underpresterande områden, kombinerat med att skapa en stark plattform för framtida tillväxt. Konkreta framsteg har gjorts inom merparten av portföljområdena.

I segmentet Digital Services, som ännu inte har vänt till lönsamhet, fortsätter åtgärderna enligt plan med effektivitetsförbättringar, kostnadsneddragningar och med hälften av de 45 identifierade kritiska och icke-strategiska projekten adresserade till dags dato., Portföljområdet Business Support System (BSS) visar dock inte tillfredsställande framsteg, vilket i sin tur innebär risk för att segmentet Digital Services övergripande lönsamhetsmål för 2020 inte uppnås.

Bolagets tidigare BSS-strategi inkluderade stora transformationsprojekt baserade på förintegrerade lösningar, inklusive utveckling av nästa generationens BSS-plattform, full-stack Revenue Manager. Strategin har inte lyckats och till dags dato har denna lösning inte genererat intäkter.

Den förväntade efterfrågan från kunder för så kallade full-stack förintegrerade BSS-lösningar har inte infunnit sig. Förseningar i utveckling av funktioner och produkt har också lett till att full-stack Revenue Manager blivit mindre konkurrenskraftig. FoU-resurser inom BSS har varit inriktade på utvecklingen av full-stack Revenue Manager, vilket har skapat ytterligare förseningar inom utveckling av den etablerade BSS-plattformen. Utöver detta har vissa komplexa transformationsprojekt drabbats av förseningar och kostnader utöver plan.

På bolagets kapitalmarknadsdag den 8 november 2018 presenterades därför en reviderad BSS-strategi, med ökade investeringar i den etablerade plattformen Ericsson Digital BSS, samt en omfokusering på full-stack Revenue Manager till att uppfylla enbart befintliga kundåtaganden.

Att fokusera på den etablerade och konkurrenskraftiga portföljen för debitering, fakturering, förmedling, orderhantering och katalogisering, med en befintlig stor installerad bas, kommer att stärka Ericssons BSS-verksamhet. Vidare tillämpar Ericsson sedan 2017 ett förhållningssätt vad gäller stora transformationsprojekt, med fokus på projekt baserade på tillgängliga produkter.

Bolaget har nu beslutat att vidta ytterligare åtgärder för att påskynda omstruktureringen av BSS-verksamheten, inklusive produkt- och kontraktsportföljen. Avsättningar för kostnader för att genomföra dessa planerade åtgärder kommer, tillsammans med nödvändiga avsättningar för kontraktsförluster, att negativt påverka rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 med SEK 6,1 miljarder, vilket huvudsakligen påverkar bruttomarginalen. Av detta belopp tas SEK 3,1 miljarder upp som omstrukturerings­kostnader. Ytterligare omstruktureringskostnader relaterade till dessa planerade åtgärder, inklusive relaterade personalneddragningar, uppskattade till SEK 1,5 miljarder, förväntas under 2019.

Avsättningarna hänför sig huvudsakligen till uppskattade kostnader relaterade till förväntat förändrad omfattning av projekt, inklusive kompensation till kunder, avsättningar för projektförseningar och nedskrivning av immateriella tillgångar. Den huvudsakliga delen av avsättningsbeloppet kommer att påverka kassaflödet, från och med 2019 och under flera år framåt, allt eftersom projekten avslutas.

De planerade åtgärderna kommer väsentligt att bidra till att minska förlusterna inom BSS redan under 2019 och minska risken för genomförande av befintlig plan. Bolagets nuvarande bedömning är att den förändrade BSS-strategin kommer ge segmentet Digital Services goda förutsättningar att uppnå rörelsemarginalmålen (exklusive omstrukturering) om låga ensiffriga tal till år 2020 och 10 - 12 procent senast till år 2022.

I enlighet med den reviderade strategin kommer investeringarna att ökas i den befintliga portföljen, Ericsson Digital BSS, för att göra den redo för nya affärsmodeller relaterade till 5G och IoT samt fortsatt teknisk utveckling för att göra portföljen molnbaserad. Redan utvecklad funktionalitet i Revenue Manager kommer att läggas till den etablerade portföljen.

Ytterligare detaljer kommer presenteras i samband med Ericssons rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018 den 25 januari 2019.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från www.ericsson.com/press 

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson
www.youtube.com/ericsson

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center

Kontaktperson

Peter Nyquist, Head of Investor Relations
Phone: +46 10 714 64 99
E-mail: peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontaktperson

Helena Norrman, Senior Vice President, Marketing and Communications
Phone: +46 10 719 34 72
E-mail: media.relations@ericsson.com

Investerare

Åsa Konnbjer, Director, Investor Relations
Phone: +46 10 713 39 28
E-mail: asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Director, Investor Relations
Phone: +46 10 714 20 39
E-mail: stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Director, Investor Relations
Phone: +46 10 714 54 00
E-mail: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, Vice President, Head of External Communications
Phone: +46 10 719 97 27
E-mail: media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Phone: +46 10 719 69 92
E-mail: media.relations@ericsson.com

OM ERICSSON

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com.

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive uttalanden om ledningens aktuella syn på marknadens tillväxt, framtida marknadsförhållanden, framtida händelser, finansiell ställning samt förväntat operativt och finansiellt resultat, särskilt information om:

- Våra mål, strategier, planeringsantaganden och operationella och finansiella resultatförväntningar

- Branschtrender, framtida kännetecken för och utveckling av våra marknader

- Vår framtida likviditet, finansiella resurser, investeringar, kostnadsbesparingar och lönsamhet

- Förväntad efterfrågan på våra befintliga och kommande produkter och tjänster, liksom planer på att lansera nya produkter och tjänster inklusive forsknings- och utvecklingskostnader

- Förmågan att leva upp till framtida planer och realisera potential för framtida tillväxt

- Förväntade operativa och finansiella resultat av strategiska samarbetsprojekt och joint ventures

- Tiden det tar innan förvärvade enheter och verksamheter integreras och blir lönsamma

- Teknik- och branschtrender, inklusive lagstiftning, standardisering, konkurrens och kundstruktur.

Orden ”anse”, ”förvänta”, ”förutspå”, ”förutse”, ”förutsätta”, ”avse”, ”trolig”, ”beräknas”, ”kan”, ”skulle kunna”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bedöma”, ”kommer att”, ”bör”, ”strävan”, ”ambition”, ”försöka”, ”potential”, ”målsättning”, ”fortsätta” eller deras negativa versioner eller variationer samt liknande ord eller uttryck används för att identifiera framtidsriktade uttalanden. Alla uttalanden som hänför sig till förväntningar, planer eller andra beskrivningar av framtida händelser eller omständigheter, tillsammans med underliggande antaganden, utgör framtidsriktad information.

Vi gör investerare uppmärksamma på att dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter, varav många är svåra att förutse och generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan medföra att det faktiska resultatet kan skilja sig väsentligt från det uttalade, indikerade eller beräknade resultat som framgår av den framtidsriktade informationen och uttalandena.

Viktiga faktorer som kan påverka om och hur väl våra framtidsriktade uttalanden kommer att förverkligas innefattar, men är inte begränsade till, de faktorer som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer” i senaste kvartalsrapporten, och i avsnittet ”Riskfaktorer” i årsredovisningen för 2017.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2019 kl. 09:15 CET.

RELATED FILES