Ericsson rapporterar första kvartalet 2019

Tillgänglig på English Svenska Pусский

Press release
apr 17, 2019 05:30 (GMT +00:00)

Första kvartalet i korthet 

 • Försäljningen var SEK 48,9 (43,4) miljarder. Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter ökade med 7%, drivet av stark tillväxt i Nordamerika. Rapporterad försäljning ökade med 13%.
 • Bruttomarginalen var 38,4% (34,2%), driven av förbättringar inom Networks och Managed Services.
 • Rörelseresultatet var SEK 4,9 (-0,3) miljarder och rörelsemarginalen var 10,0% (-0,7%). Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader om SEK -0,2 miljarder och vissa positiva engångsposter[1] om SEK 1,6 miljarder var SEK 3,5 miljarder, motsvarande en rörelsemarginal om 7,2%.
 • Periodens resultat förbättrades till SEK 2,4 (-0,7) miljarder.
 • Fritt kassaflöde exklusive M&A var SEK 4,1 (0,7) miljarder. Nettokassan uppgick till SEK 36,1 (35,6) miljarder.
 • 51% av MediaKind avyttrades 1 februari 2019. Förvärvet av antenn- och filterverksamheten från Kathrein förväntas slutföras under tredje kvartalet. 
SEK miljarder Kv 1
2019
Kv 1
2018
Förändring
helår
Kv 4
2018
Förändring kvartalsvis
Nettoomsättning 48,9 43,4 13% 63,8 -23%
    Försäljningstillväxt justerad för jämförbara enheter och
   valutaeffekter
 
-  -  7%  -  - 
Bruttomarginal 38,4% 34,2% - 25,7% -
Rörelseresultat 4,9 -0,3 - -1,9 -
Rörelsemarginal 10,0% -0,7% - -2,9% -
Periodens resultat 2,4 -0,7 - -6,5 -
Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,70 -0,25 - -1,99 -
Vinst per aktie (ej IFRS), SEK [2] 0,80 0,11 - -0,77 -
Fritt kassaflöde exklusive M&A 4,1 0,7 - 3,0 37%
Nettokassa vid periodens slut 36,1 35,6 2% 35,9 1%
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader  38,5%  35,9%  -  32,0%  - 
Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader  5,1  0,9  -  2,6  99% 
Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader  10,4%  2,0%  -  4,0%  - 

[1] Engångsposterna är: en realisationsvinst relaterad till avyttringen av 51% av MediaKind (SEK 0,7 miljarder), avyttring av vissa tillgångar i Red Bee Media (SEK 0,1 miljarder) samt en återföring av en tidigare avsättning för nedskrivning av kundförlust efter kundbetalning (SEK 0,7 miljarder). 

[2] Vinst per aktie efter utspädning, exklusive av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och exklusive omstruktureringskostnader. Potentiella stamaktier ger inte upphov till någon utspädningseffekt om en konvertering till stamaktier skulle medföra en förbättring av vinst per aktie. 

Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport. 

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

För tredje kvartalet i rad visar vi organisk försäljningstillväxt[1], detta kvartal med 7%. Tillväxten drevs huvudsakligen av Nordamerika. Vår strategi, att arbeta med ledande kunder på ledande marknader, ger både 5G-affärer och praktisk erfarenhet av 5G-utbyggnad och kommersialisering. Hittills har vi offentligt meddelat kommersiella 5G-avtal med 18 namngivna operatörskunder, vilket just nu är fler än någon annan leverantör.

5G-tjänster, inklusive mobilitet, har lanserats i Sydkorea och Nordamerika. Schweiz har släppt spektrum som låter Swisscom leverera kommersiella 5G-tjänster, med vår utrustning, men utvecklingen i övriga Europa går betydligt långsammare, främst beroende på brist på spektrum, ett svagt investeringsklimat och ytterligare oklarheter relaterade till leverantörernas framtida tillgång till sina marknader.

Bruttomarginalen[2] förbättrades till 38,5% (35,9%) jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av förbättringar inom segmenten Networks och Managed Services, samt ett nyligen ingånget patent- och licensavtal med OPPO.

Segmentet Networks hade ett starkt kvartal med organisk försäljningstillväxt[1] på 10% jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av ökade investeringar i Nordamerika. Bruttomarginalen[2] för Networks förbättrades till 43,2% (40,4%) jämfört med samma kvartal föregående år, främst på grund av högre försäljning inom hårdvarukapacitet samt patent- och licensintäkter. Under kvartalet meddelade vi vår avsikt att förvärva det tyska företaget Kathreins verksamhet för antenner och filter. Detta kommer att stärka vår förmåga ytterligare inom området avancerade aktiva och passiva antenner, vilket är av ökande betydelse när 5G vidareutvecklas.

Inom Managed Services sjönk försäljningen organiskt[1] med -5% på grund av avslutade avtal. Under kvartalet lanserades vår Operations Engine med positivt gensvar från kunderna. Bruttomarginalen[2] förbättrades till 17,7% (9,1%) jämfört med samma kvartal föregående år med stöd av effektivitetsvinster och genomgång av kundavtal. Exklusive en positiv engångseffekt om SEK 0,7 miljarder från en kunduppgörelse var rörelsemarginalen[2] 8,6%, vilket ligger över det högre intervallet för vårt finansiella mål för 2020.

Organisk försäljning[1] inom Digital Services var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år. Vi fortsätter att se bra affärsmomentum för den nya portföljen med 5G-klara och molnbaserade produkter, och vi har vunnit många viktiga avtal under kvartalet. Bruttomarginalen, exklusive omstruktureringskostnader och BSS-avsättningen under fjärde kvartalet 2018[3], var oförändrad sekventiellt och rörelseresultatet[2] förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av minskade rörelseomkostnader. Bruttomarginalen[2] sjönk jämfört med samma kvartal föregående år, eftersom första kvartalet 2018 fick stöd av en förmånlig affärsmix. Vi fortsätter genomföra vår plan för att vända verksamheten i Digital Services. Implementering av den reviderade BSS-strategi som meddelades i januari 2019 fortlöper enligt plan.

Organisk försäljningstillväxt[1] inom segmentet Emerging Business and Other var 38% jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av tillväxt inom iconectiv. Bruttomarginalen[2] var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år. Under kvartalet avyttrades 51% av MediaKind, vilket gav en vinst om SEK 0,7 miljarder. I segmentet Emerging Business and Other investerar vi i initiativ med målet att skala upp och bidra till att skapa framtida affärer för Ericsson. Förutom för iconectiv är portföljen fortfarande i en tidig fas. Det uppstår även extra kostnader i och med att vi omstrukturerar vissa tidigare innovationsinvesteringar.

Fritt kassaflöde exklusive M&A uppgick till SEK 4,1 (0,7) miljarder under kvartalet, drivet av ökade intäkter. Med en stark kassaposition är vi bra positionerade för fortsatt lönsam tillväxt.

Som tidigare meddelats har Ericsson sedan 2013 frivilligt samarbetat med United States Securities and Exchange Commission (SEC), och sedan 2015 med United States Department of Justice (DOJ), i deras undersökningar av Ericssons efterlevnad av U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Vi fortsätter att samarbeta med SEC och DOJ och har nyligen påbörjat förlikningsdiskussioner. Dessa diskussioner är i ett väldigt tidigt skede och vi har därför inte möjlighet att uppskatta hur länge dessa kommer att pågå. Eftersom detta är ett pågående ärende kan vi inte heller lämna några detaljer annat än att, baserat på nuvarande status i diskussionerna, det är vår bedömning att ärendenas lösning kommer att resultera i betydande monetära och andra åtgärder. Omfattningen och effekterna av dessa kan i nuläget inte uppskattas eller säkerställas på ett tillförlitligt sätt.

Som tidigare kommunicerats fortsätter vi att ta strategiska kontrakt och kostnader för 5G-fälttester, och i slutet av 2019 förväntar vi oss dessutom att storskalig utbyggnad av 5G påbörjas i delar av Asien. Tillsammans kommer detta gradvis att påverka marginalerna på kort sikt, men det stärker vår position på lång sikt. Påverkan från strategiska avtal och 5G-fälttester var begränsad under första kvartalet. 5G-marknaden tar nu fart, och vi är bra positionerade för att ta tillvara möjligheter. Vi kommer att fortsätta göra betydande investeringar inom FoU, speciellt gällande 5G, automatisering och AI. Detta är en avgörande del av vår fokuserade strategi för att stärka bolaget på lång sikt och nå målen för 2020 och 2022.

Börje Ekholm

VD och koncernchef

[1] Organisk försäljningstillväxt: försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter

[2] Exklusive omstruktureringskostnader

[3] BSS-avsättning (Business Support Systems) under fjärde kvartalet 2018 var SEK 5,9 miljarder. 

Antaganden för planeringen framöver

Marknadsrelaterade

 • Marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) uppskattas öka med 3% för helåret 2019 med 2% genomsnittlig årlig tillväxttakt för 2018-2023. (Källa: Dell’Oro.)

Relaterade till Ericsson

Nettoförsäljning

 • Försäljningens säsongsberoende mellan kvartal 1 och 2 är 10% baserat på genomsnittet för de senaste 2 åren. Dock förväntas försäljningsnivån i Nordamerika förbli oförändrad, vilket ger lägre säsongsvariationer mellan kvartal än normalt under hela 2019.
 • Intäkterna från nuvarande patent- och licensportfölj är cirka SEK 9 miljarder på helårsbasis.

Bruttomarginal

 • Strategiska avtal som tagits inom Networks för att stärka marknadspositionen, med låga marginaler initialt, kommer att ha negativ påverkan på bruttomarginalen utan att målen för 2020 riskeras. Påverkan var begränsad under kvartalet, men bruttomarginalen förväntas börja påverkas under andra kvartalet.
 • Stora 5G-utbyggnader i delar av Asien förväntas börja i slutet av 2019, vilket påverkar bruttomarginalen negativt på kort sikt.
 • Andelen tjänsteförsäljning i Nordamerika förväntas gradvis öka, med negativ påverkan på bruttomarginalen.

Rörelseomkostnader

 • Rörelseomkostnaderna ökar normalt mellan första och andra kvartalet på grund av säsongsvariationer.
 • Kostnader för 5G-fälttester kommer att påverka försäljnings- och administrationskostnaderna och kommer att öka under de närmaste kvartalen.
 • FoU-utgifterna inom Networks förväntas plana ut.

Omstruktureringskostnader och skatt

 • Omstruktureringskostnader för helåret 2019 uppskattas till SEK -3 till -5 miljarder.
 • Skattesatsen under första kvartalet 2019 var 44%. Detta baseras på en prognos för intäkternas geografiska fördelning för helåret 2019.

Valutaexponering

 • Tumregel: om USD ändras 10% gentemot SEK ger detta en påverkan på nettoomsättningen om cirka +/-5% och på rörelsemarginalen om cirka +/-1 procentenhet.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2019/3month19-sv.pdf eller www.ericsson.com/investors

Telefonkonferenser för analytiker, investerare och journalister

Två identiska telefonkonferenser hålls för analytiker, investerare och journalister. Koncernchef och VD Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor.

Första telefonkonferensen börjar kl. 09:00 CET och den andra kl. 13:00 CET. För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer:

Sverige: +46 (0) 8 5664 2651 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883 685)

Internationellt/UK: +44 (0) 333 300 0804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 855 85 70 686)

PIN-kod: för konferensen kl. 09:00 CET, 34974927# och för konferensen kl. 13:00 CET, 33611815#

Vänligen ring in senast 15 minuter före konferensens start. Eftersom det vanligtvis är ett stort antal deltagare kan det ta en stund innan du ansluts.

Telefonkonferenserna kan följas på http://www.ericsson.com/investors eller http://www.ericsson.com/press.

Inspelning av telefonkonferenserna kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att de har avslutats till och med den 24 april 2019.

Telefonnummer för inspelning:

Sverige: +46 (0) 8 519 993 85

Internationellt: +44 (0) 333 300 0819

PIN-kod för inspelning av kl. 09:00-samtalet är 301284111# och för kl. 13:00-samtalet 301284117#.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA 

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 99
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Helena Norrman, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post: media.relations@ericsson.com
 

Investerare

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post: asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post: media.relations@ericsson.com  

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019 kl. 07:30 CET.

RELATERADE FILER