Skip navigation

Ericssons årsstämma 2020

Tillgänglig på English Svenska
Press release
Mar 31, 2020 14:29 (GMT +00:00)

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma hölls den 31 mars 2020 i Kista/Stockholm.

Utdelning

Den föreslagna utdelningen om SEK 1,50 per aktie godkändes av stämman. Utdelningen kommer att betalas ut i två lika delar; SEK 0,75 per aktie med torsdagen den 2 april 2020 som avstämningsdag för utdelning och SEK 0,75 per aktie med fredagen den 2 oktober 2020 som avstämningsdag för utdelning. Euroclear Sweden AB beräknas utbetala SEK 0,75 per aktie tisdagen den 7 april 2020 och SEK 0,75 per aktie onsdagen den 7 oktober 2020.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen

Stämman valde styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Ronnie Leten omvaldes som styrelseordförande och Jon Fredrik Baksaas, Jan Carlson, Nora Denzel, Börje Ekholm, Eric A. Elzvik, Kurt Jofs, Ronnie Leten, Kristin S. Rinne, Helena Stjernholm och Jacob Wallenberg omvaldes som styrelseledamöter.  Det noterades också att arbetstagarorganisationerna har utsett Torbjörn Nyman, Kjell-Åke Soting och Roger Svensson till arbetstagarledamöter i styrelsen med Per Holmberg, Anders Ripa och Loredana Roslund som deras suppleanter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden. Årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 4 075 000 och till övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 1 020 000 vardera. Arvode för kommittéarbete till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades enligt följande: SEK 400 000 till ordföranden i Kommittén för Audit and Compliance och SEK 250 000 till var och en av de övriga ledamöterna i Kommittén för Audit and Compliance, SEK 200 000 till var och en av ordförandena i Finanskommittén, Kompensationskommittén respektive Kommittén för teknik och vetenskap, och SEK 175 000 till var och en av de övriga ledamöterna i Finanskommittén, Kompensationskommittén respektive Kommittén för teknik och vetenskap.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att del av arvodet för styrelseuppdraget ska kunna betalas i syntetiska aktier.

Revisor

Stämman beslutade utse Deloitte AB som ny revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram (LTV)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2020 (LTV 2020)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om inrättande av LTV 2020 för medlemmar av Executive Team (för närvarande 15 personer), omfattande högst 2,5 miljoner B-aktier i Ericsson. Tilldelning av s.k. Prestationsaktierätter sker vederlagsfritt och ger deltagaren rätt att, efter utgången av en treårig intjänandeperiod, vederlagsfritt erhålla ett antal aktier, förutsatt att vissa prestationsvillkor har uppfyllts och att deltagaren kvarstår i sin anställning. Prestationsvillkoren är kopplade till utvecklingen av total shareholder return (dvs. aktiekursutveckling inklusive utdelningar) (”TSR”) under en treårsperiod (absolut TSR-utveckling och relativ TSR-utveckling) samt till ett ettårigt koncernresultatmål för 2020. Alla mål har en treårig intjänandeperiod. Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. De 2,5 miljoner B-aktier som omfattas av LTV 2020 motsvarar cirka 0,1 procent av det totala antalet utestående aktier.

Vidare biföll stämman styrelsens förslag om att säkra bolagets åtaganden enligt LTV 2020 genom ingående av aktieswapavtal med tredje part.

Överlåtelse av egna aktier för tidigare beslutade LTV-program

Stämman biföll styrelsens förslag om överlåtelse av högst 4,4 miljoner egna aktier till anställda enligt tidigare beslutade och pågåande långsiktigt rörliga ersättningsprogram 2018 (”LTV 2018”) och 2019 (”LTV 2019”) och högst 1,6 miljoner egna aktier över börs i syfte att täcka i huvudsak sociala avgifter som kan uppkomma med anledning av besluten om LTV 2018 och LTV 2019.

Stämman biföll styrelsens förslag om överlåtelse av högst 4 471 700 B-aktier på Nasdaq Stockholm före årsstämman 2021, i syfte att täcka i huvudsak sociala avgifter som kan uppkomma i samband med tidigare beslutade och pågående LTV-program; LTV 2016 och LTV 2017.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson

 

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

Ericsson Newsroom

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 69 92)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

OM ERICSSON

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com.

RELATERADE FILER