Skip navigation

Ericsson rapporterar andra kvartalet 2020

Tillgänglig på English Français Svenska
Press release
Jul 17, 2020 05:00 (GMT +00:00)

Andra kvartalet i korthet

  • Försäljningen var SEK 55,6 (54,8) miljarder. Försäljningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år.
  • Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 38,2% (36,7%), inklusive den tidigare meddelade lagernedskrivningen relaterad till Kina (SEK -0,9 miljarder, motsvarande -1,6 procentenheter).
  • Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till SEK 4,5 miljarder (rörelsemarginal 8,2%) från SEK 3,9 miljarder (rörelsemarginal 7,0%) drivet av förbättringar inom segmentet Digital Services.
  • Försäljningen[1] inom Networks ökade med 4% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader inom Networks var 14,1% (15,0%) med påverkan från strategiska kontrakt och lagernedskrivning, delvis kompenserat av operativ hävstångseffekt och fördelaktig affärsmix.
  • Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader för Digital Services var SEK -0,7 (-1,3) miljarder. Bruttomarginalen förbättrades, främst driven av högre mjukvaruförsäljning, medan försäljningen[1] minskade med -5%.
  • Periodens resultat var SEK 2,6 (1,8) miljarder.
  • Fritt kassaflöde före M&A var SEK 3,2 (1,6) miljarder. Nettokassan 30 juni 2020 var SEK 37,5 (33,8) miljarder.
  • Covid-19-pandemin hade begränsad påverkan på rörelseresultat och kassaflöde under kvartalet.

[1] Justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter.

Planeringsantaganden i korthet (fullständiga planeringsantaganden finns i kvartalsrapporten)

  • Med nuvarande planeringshorisont kvarstår koncernens finansiella mål för 2020 och 2022.
  • FoU-investeringarna inom Digital Services påskyndas för att ta tillvara ytterligare affärsmöjligheter. Tillsammans med lägre försäljning leder detta troligen till några kvartals försening innan det finansiella målet för 2020 nås. Målet för 2022 för rörelsemarginalen på 10-12% ligger fast.
SEK miljarder Kv 2
2020
Kv 2
2019
Förändring
årsvis
Kv 1
2020
Förändring
kvartalsvis
Jan-jun
2020
Jan-jun
2019
Förändring
årsvis
Nettoomsättning 55,6 54,8 1% 49,8 12% 105,3 103,7 2%
 Försäljningstillväxt justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter  0% -1%
Bruttomarginal  37,6% 36,6% 39,8% 38,6% 37,5%
Rörelseresultat  3,9 3,7 3% 4,3 -11% 8,2 8,6 -6%
Rörelsemarginal  6,9% 6,8% 8,7% 7,7% 8,3%
Periodens resultat  2,6 1,8 40% 2,3 13% 4,9 4,3 14%
Vinst per aktie efter utspädning, SEK  0,74 0,51 45% 0,65 14% 1,39 1,21 15%

Finansiella mått exkl. omstr.kostn. och andra jämförelsestörande poster[1]
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader  38,2% 36,7% 40,4% 39,3% 37,5%
Rörelseresultat exkl. omstr.kostn. och jämförelsestörande poster i 2019[2]  4,5 3,9 18% 4,6 -2% 9,1 7,4 24%
Rörelsemarginal exkl. omstr.kostn. och jämförelsestörande poster i 2019[2]  8,2% 7,0% 9,3% 8,7% 7,1%
Fritt kassaflöde före M&A  3,2 1,6 102% 2,3 40% 5,6 5,1 10%
Nettokassa vid periodens slut  37,5 33,8 11% 38,4 -2% 37,5 33,8 11%
 

[1] Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport.

[2] Exklusive omstruktureringskostnader för alla perioder. Inga andra justeringar har gjorts för 2020. Januari till juni 2019 är exklusive en realisationsvinst relaterad till avyttringen av 51% av MediaKind (SEK 0,7 miljarder), avyttring av vissa tillgångar i Red Bee Media (SEK 0,1 miljarder) samt återföring av en tidigare avsättning för nedskrivning av kundfordringar till följd av en betalning från kund (SEK 0,7 miljarder).

Kommentar från Börje Ekholm, VD och koncernchef:

Den påverkan som covid-19 har på människor, direkt eller indirekt genom en svag ekonomi, framstår allt tydligare. Vi fortsätter att ge personalens säkerhet högsta prioritet, och över 80% av de anställda arbetar för närvarande hemifrån. Trots de svåra omständigheterna levererade vi ett stabilt resultat. Organisk[1] försäljning under andra kvartalet var oförändrad, och bruttomarginalen[2] förbättrades till 38,2% (36,7%) jämfört med samma kvartal föregående år, inklusive negativa effekter från strategiska kontrakt. Fritt kassaflöde före M&A förbättrades till SEK 3,2 (1,6) miljarder. Effekterna av covid-19 skapar osäkerhet, men givet vad vi vet idag kvarstår koncernens helårsmål.

Networks växte organiskt[1] med 4% och bruttomarginalen[2] var 40,5% (41,4%), med en ökad andel strategiska kontrakt inklusive 5G-volymer i Kina, där vi också gjorde en lagernedskrivning. Den starkare marknadspositionen i Kina är strategiskt viktig, eftersom denna marknad förväntas driva framtida kritiska krav och ge oss viktiga skalfördelar. 5G-kontrakten i Kina förväntas vara lönsamma över livscykeln, men bidrog negativt till bruttomarginalen under andra kvartalet.

Investeringar i FoU har etablerat oss som ledande inom 5G, med bevisade resultat och fördelar beträffande ägandekostnad för våra kunder. Vi har fortsatt öka våra marknadsandelar på flera marknader genom att dra nytta av vår konkurrenskraftiga produktportfölj. Lönsamheten i tidigare vunna strategiska kontrakt har förbättrats enligt plan. Vi anser att strategiska kontrakt är en naturlig del av affärerna, och vi kommer inte framledes att kommentera dessa om inte påverkan ligger utanför det vanliga.

Genomförandet av vändningen i Digital Services går enligt plan, och vi ser kontinuerliga förbättringar i den underliggande verksamheten. Bruttomarginalen[2] nådde under andra kvartalet 43,6% (37,1%) med stöd från ökad mjukvaruförsäljning. Försäljningen påverkades av en nedgång inom den tidigare generationens produktportfölj och covid-19-relaterad osäkerhet på marknaden, och vi förväntar oss att denna negativa påverkan kommer att fortsätta under året. Det finns dock en stark efterfrågan på vår molnbaserade och 5G-klara portfölj, och vi har vunnit kontrakt med flera ledande kunder inom 5G-kärnnät. Dessa kommer att generera intäkter under 2021 och framåt. Vi har sporrats av att vårt erbjudande har haft framgångar, och har beslutat att påskynda FoU-investeringarna. Dessa investeringar har positivt värde på längre sikt, men kommer att leda till ökade FoU-kostnader. I kombination med lägre försäljning kommer därför troligen målet för 2020 om låg ensiffrig marginal för Digital Services att försenas med några kvartal, men vi står fast vid målet om en rörelsemarginal[2] på 10-12% för 2022.

Vår patent- och licensverksamhet fortsätter att visa goda resultat på grund av vår starka patent- och licensportfölj. Licensavtal löper ofta över flera år och är villkorsbaserade, och förlängning kräver normalt förhandlingar, speciellt i samband med lansering av ny standard som till exempel 5G. Nästa år ska vissa avtal förlängas, och betalningar av royalties kan tillfälligt komma att påverkas. Att 5G-patent tas med förväntas ytterligare stärka patent- och licensverksamheten.

På Ericsson strävar vi efter att bedriva verksamheten ansvarsfullt och med integritet. Vi fortsätter arbetet för att stärka och förbättra vårt program för etik och regelefterlevnad. Under kvartalet inleddes den treåriga perioden med övervakning enligt uppgörelserna med myndigheterna i USA. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med den fristående övervakaren av efterlevnad, och att få nytta av hans omfattande erfarenhet. Vi är övertygade om att detta kommer att hjälpa oss att uppfylla våra ambitioner.

När vi förbereder oss för att lämna krisen orsakad av Covid-19 finns det ett behov av att starta om ekonomier och göra strategiska, framåtblickande investeringar som vi föreslår måste inkludera den framtida digitala infrastrukturen. Vi ser många regioner runt om i världen som ökar investeringarna inom detta område och som ett europeiskt företag är vi oroliga för att Europa kommer att hamna efter. Som kritisk nationell infrastruktur kommer 5G att vara en viktig avgörande faktor för den allmänna ekonomins långsiktiga konkurrenskraft och fungera som ett stimulansmedel för att påskynda den ekonomiska tillväxten, attrahera framtida investeringar och påskynda teknikinnovation. Jag tror att Europa måste prioritera åtgärder för att stimulera investeringar i den digitala infrastrukturen, bland annat att genom att sänka kostnaden och påskynda tillgängligheten för spektrum.

Vi är redo att uppfylla de löften som 5G ger, baserat på vår starka 5G-portfölj och en stabil balansräkning. Vi är fortsatt positiva beträffande utsikterna på längre sikt. Vissa kunder påskyndar sina investeringar, medan andra tillfälligt är försiktiga. Med nuvarande insikt behåller vi koncernens mål för 2020 och 2022.

Håll er friska och krya.

Börje Ekholm

Koncernchef och VD
 

[1] Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter

[2] Exklusive omstruktureringskostnader

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2020/6month20-sv.pdf eller www.ericsson.com/investors

Telefonkonferens för analytiker, investerare och journalister

VD och koncernchef Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen börjar kl. 09:00 CEST.

För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer:

Sverige: +46 (0)8 566 426 51 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883 685)

Internationellt/UK: +44 (0)333 300 0804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 855 85 70686)

PIN-kod: 72249899#

Vänligen ring in senast 15 minuter före konferensens start. Eftersom det vanligtvis är ett stort antal deltagare kan det ta en stund innan du ansluts.

Telefonkonferensen kan följas på http://www.ericsson.com/investors eller http://www.ericsson.com/newsroom.

En inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att den har avslutats till och med den 24 juli 2020.

Telefonnummer för inspelning:

Sverige: +46 (0)8 519 993 85

Internationellt: +44 (0)333 300 0819

PIN-kod: 301328384#

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 99
E-post:
peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-713 65 39
E-post:
media.relations@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon:  010-713 27 78
E-post: 
lena.haggblom@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post:
stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post:
rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Peter Olofsson, chef Corporate Communications
Telefon: 010-719 18 80
E-post:
media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post:
media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 07:00 CEST.