Skip navigation

Ericsson och Samsung tecknar globalt patentlicensavtal

Tillgänglig på English Français Svenska 简体中文
  • Avtalet omfattar global korslicens för patent avseende cellulär teknologi, inklusive 5G
  • Uppgörelsen avslutar alla pågående patentrelaterade juridiska tvister mellan parterna
  • Under andra kvartalet 2021 förväntas intäkterna från IPR-licenser uppgå till SEK 2,0 till 2,5 miljarder
Press release
May 07, 2021 06:00 (GMT +00:00)

Ericsson (NASDAQ: ERIC) och Samsung har ingått ett flerårigt globalt patentlicensavtal mellan de två företagen, som omfattar patent gällande all cellulär teknik. Korslicensavtalet omfattar försäljning av infrastruktur för mobila nät, mobiltelefoner från och med den 1 januari 2021.

Vidare har Ericsson och Samsung kommit överens om tekniskt samarbete i projekt för att utveckla den öppna standardiseringen inom mobilindustrin och skapa värdefulla lösningar för konsumenter och företag.

Uppgörelsen avslutar klagomål som lämnats in av båda företagen vid United States International Trade Commission (USITC) samt pågående rättegångar i flera länder, samt bekräftar värdet av de starka patentportföljerna hos båda företagen. Detaljerna i avtalet är konfidentiella och kommer inte att offentliggöras.

Ericssons licensintäkter från IPR påverkas alltjämt av flera faktorer, främst utgångna patentlicensavtal i väntan på förnyelse, geopolitisk påverkan på marknaden för mobiltelefoner, teknikskifte från 4G till 5G, samt möjliga framtida valutaeffekter. Under andra kvartalet 2021 förväntas intäkter från IPR-licenser, inklusive det nya avtalet som täcker försäljningen från 1 januari 2021, uppgå till SEK 2,0 miljarder till SEK 2,5 miljarder.

Christina Petersson, Chief Intellectual Property Officer på Ericsson säger: ”Vi är mycket glada över att kunna teckna ett ömsesidigt fördelaktigt avtal med Samsung. Den här viktiga affären bekräftar värdet på vår patentportfölj och bekräftar vidare Ericssons åtagande att licensiera enligt FRAND-principer.”

Under flera decennier har Ericsson gjort betydande investeringar i FoU och i att utveckla globala mobilstandarder och har åtagit sig att licensiera sina standardessentiella patent på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande (FRAND; fair, reasonable and non-discriminatory) villkor till förmån för konsumenter och företag i alla länder. FRAND-systemet ger tillgång till teknik och immateriella rättigheter, utvecklat av uppfinnare som Ericsson, och belönar också dessa uppfinnare för deras stora och tidigare  investeringar i FoU inom varje mobilgeneration.

Värdet på Ericssons IP-portfölj omfattar mer än 57 000 beviljade patent och förstärks av en årlig investering i FoU på cirka SEK 40 miljarder. Med en ledande global position inom 5G är företaget övertygad om att öka IPR-intäkterna på lång sikt och därigenom maximera värdet på den totala patentportföljen ytterligare.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Kontaktperson

Peter Nyquist, Head of Investor Relations
Phone: +46 705 75 29 06
E-mail: peter.nyquist@ericsson.com

Investerare

Stefan Jelvin, Director, Investor Relations
Telefon: +46 709 86 02 27
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Lena Häggblom, Director, Investor Relations
Telefon: +46 72 593 27 78
E-post: lena.haggblom@ericsson.com

Media

Peter Olofsson, Head of External Relations Business & Technology
Telefon: +46 702 67 34 45
E-post: media.relations@ericsson.com

Corporate Communications

Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

OM ERICSSON
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com.

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive uttalanden om ledningens aktuella syn på marknadens tillväxt, framtida marknadsförhållanden, framtida händelser, finansiell ställning samt förväntat operativt och finansiellt resultat, särskilt information om:

- Våra mål, strategier, planeringsantaganden och operationella och finansiella resultatförväntningar

- Branschtrender, framtida kännetecken för och utveckling av våra marknader

- Vår framtida likviditet, finansiella resurser, investeringar, kostnadsbesparingar och lönsamhet

- Förväntad efterfrågan på våra befintliga och kommande produkter och tjänster, liksom planer på att lansera nya produkter och tjänster inklusive forsknings- och utvecklingskostnader

- Förmågan att leva upp till framtida planer och realisera potential för framtida tillväxt

- Förväntade operativa och finansiella resultat av strategiska samarbetsprojekt och joint ventures

- Tiden det tar innan förvärvade enheter och verksamheter integreras och blir lönsamma

- Teknik- och branschtrender, inklusive lagstiftning, standardisering, konkurrens och kundstruktur.

Orden ”anse”, ”förvänta”, ”förutspå”, ”förutse”, ”förutsätta”, ”avse”, ”trolig”, ”beräknas”, ”kan”, ”skulle kunna”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bedöma”, ”kommer att”, ”bör”, ”strävan”, ”ambition”, ”försöka”, ”potential”, ”målsättning”, ”fortsätta” eller deras negativa versioner eller variationer samt liknande ord eller uttryck används för att identifiera framtidsriktade uttalanden. Alla uttalanden som hänför sig till förväntningar, planer eller andra beskrivningar av framtida händelser eller omständigheter, tillsammans med underliggande antaganden, utgör framtidsriktad information.

Vi gör investerare uppmärksamma på att dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter, varav många är svåra att förutse och generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan medföra att det faktiska resultatet kan skilja sig väsentligt från det uttalade, indikerade eller beräknade resultat som framgår av den framtidsriktade informationen och uttalandena.

Viktiga faktorer som kan påverka om och hur väl våra framtidsriktade uttalanden kommer att förverkligas innefattar, men är inte begränsade till, de faktorer som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer” i senaste kvartalsrapporten, och i avsnittet ”Riskfaktorer” i årsredovisningen för 2020.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj, 2021 kl. 08:00 CEST.