Skip navigation

Ericsson uppdaterar riskfaktor i prospekt till företagsobligation i Euro

Tillgänglig på English Svenska
  • Ericssons process att ge ut en icke-säkerställd obligation om EUR 500 miljoner med åtta års löptid pågår
  • I samband med den föreslagna emissionen uppdaterar Ericsson prospektets riskfaktorer angående handelsmässig och geopolitisk osäkerhet
Press release
May 24, 2021 06:00 (GMT +00:00)

Som tidigare kommunicerats av Ericsson (NASDAQ: ERIC) i bokslutskommunikén 2020 och i årsredovisningen 2020 finns det en risk att Post- och Telestyrelsens (PTS) beslut att exkludera kinesiska leverantörers produkter från den svenska 5G-auktionen kan få negativ påverkan på Sveriges och svenska bolags, inklusive Ericssons, ekonomiska intressen.

Risken har inkluderats i riskfaktorerna i prospektet för Ericssons obligationslåneprogram (EMTN-program). Uppdateringen görs i samband med Ericssons föreslagna emission under obligationslåneprogrammet och förändringen jämfört med riskfaktorn i bokslutskommunikén framgår i kursiv text nedan.

 

Uppdaterat utdrag från bokslutskommunikén

Pågående geopolitisk och handelsmässig osäkerhet på grund av flera faktorer kan ha allvarlig negativ påverkan på våra affärer, vår verksamhet, våra affärsutsikter och följaktligen på vårt rörelseresultat, vår finansiella ställning och vår möjlighet att nå våra mål.

[…]

Det finns osäkerheter beträffande de framtida bilaterala handelsrelationerna mellan Kina och flera länder som resultat av restriktioner beträffande kinesiska leverantörer i 5G-nät.

[…]

I Sverige har Post- och Telestyrelsen (PTS) fattat ett beslut om att utesluta produkter från kinesiska leverantörer från 5G-auktionen. Av speciell betydelse för Ericsson i detta sammanhang är handelsrelationen mellan Sverige och Kina, eftersom Ericsson, även om det är ett globalt bolag med närvaro på alla globala marknader, har huvudkontor i Sverige och därför riskerar indirekt negativ påverkan från svagare svensk-kinesiska relationer som resultat av detta beslut. Det finns risk för at ovanstående leder till att Kina vidtar åtgärder som riktar sig mot Sveriges och svensk industris ekonomiska intressen, inklusive Ericssons. Även om Ericsson är inbjuden till olika pågående anbudsförfaranden i Kina finns osäkerhet kring det slutliga utfallet och det är bolagets nuvarande bedömning att risken har ökat att Ericsson kommer att få en betydande lägre marknadsandel i dessa anbudsförfaranden jämfört med bolagets nuvarande marknadsandel.

[…]

Den geopolitiska situationen kan ha konsekvenser för hela branschen, med ökad sannolikhet för ytterligare uppdelning av branschen, separation av globala värdekedjor och upplösning av globala standarder för mobil telekommunikation. Denna övergripande utveckling har också lett till att flera länder har utvärderat hur de ska säkerställa oavbruten tillgång till infrastruktur för telekommunikationsnät, till exempel genom att främja uppdelning av radioaccessnät och stödja nationella aktörer inom infrastruktur för kommunikationsnät som alternativ till de etablerade globala leverantörerna, till exempel Ericsson, även om tidpunkten för och omfattningen av detta förblir oklar.

Allt det ovanstående kan ha betydande och potentiellt kvarstående negativ påverkan på Ericssons verksamhet, inklusive försäljning, marknadsandelar, tillgång till marknader samt leveranskedja och FoU-aktiviteter, vår finansiella ställning och vårt rörelseresultat.”

Vänligen läs även årsredovisningen 2020 gällande riskfaktorer och osäkerheter som är relevanta för Ericsson och bolagets verksamhet.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

https://www.twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:
Ericsson Newsroom

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 69 92)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

Om Ericsson
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital Services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive uttalanden om ledningens aktuella syn på marknadens tillväxt, framtida marknadsförhållanden, framtida händelser, finansiell ställning samt förväntat operativt och finansiellt resultat, särskilt information om:

- Våra mål, strategier, planeringsantaganden och operationella och finansiella resultatförväntningar

- Branschtrender, framtida kännetecken för och utveckling av våra marknader

- Vår framtida likviditet, finansiella resurser, investeringar, kostnadsbesparingar och lönsamhet

- Förväntad efterfrågan på våra befintliga och kommande produkter och tjänster, liksom planer på att lansera nya produkter och tjänster inklusive forsknings- och utvecklingskostnader

- Förmågan att leva upp till framtida planer och realisera potential för framtida tillväxt

- Förväntade operativa och finansiella resultat av strategiska samarbetsprojekt och joint ventures

- Tiden det tar innan förvärvade enheter och verksamheter integreras och blir lönsamma

- Teknik- och branschtrender, inklusive lagstiftning, standardisering, konkurrens och kundstruktur.

Orden ”anse”, ”förvänta”, ”förutspå”, ”förutse”, ”förutsätta”, ”avse”, ”trolig”, ”beräknas”, ”kan”, ”skulle kunna”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bedöma”, ”kommer att”, ”bör”, ”strävan”, ”ambition”, ”försöka”, ”potential”, ”målsättning”, ”fortsätta” eller deras negativa versioner eller variationer samt liknande ord eller uttryck används för att identifiera framtidsriktade uttalanden. Alla uttalanden som hänför sig till förväntningar, planer eller andra beskrivningar av framtida händelser eller omständigheter, tillsammans med underliggande antaganden, utgör framtidsriktad information.

Vi gör investerare uppmärksamma på att dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter, varav många är svåra att förutse och generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan medföra att det faktiska resultatet kan skilja sig väsentligt från det uttalade, indikerade eller beräknade resultat som framgår av den framtidsriktade informationen och uttalandena.

Viktiga faktorer som kan påverka om och hur väl våra framtidsriktade uttalanden kommer att förverkligas innefattar, men är inte begränsade till, de faktorer som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer” i senaste kvartalsrapporten, och i avsnittet ”Riskfaktorer” i årsredovisningen för 2020.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.