Skip navigation

Kallelse till Ericssons årsstämma 2022

Tillgänglig på English Svenska

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma äger rum tisdagen den 29 mars 2022 kl. 15:00.

Press release
Feb 22, 2022 07:30 (GMT +00:00)

Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman 2022 ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att stämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling med deltagande online. Aktieägare har även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Valberedningen föreslår bland annat:

 • Carolina Dybeck Happe som ny styrelseledamot, vilket ökar antalet aktieägarvalda styrelseledamöter från tio till elva (punkt 9 och 11)
 • Höjning av arvoden till styrelsen, styrelseordförande och för arbetet i Kommittén för Audit and Compliance (punkt 10)

Styrelsen föreslår bland annat:

 • Utdelning om 2,50 kronor per aktie att utbetalas i två lika delar (punkt 8.4)
 • Långsiktigt rörligt ersättningsprogram för Ericssons koncernledning, med ett ettårigt mål för koncernens EBIT (rörelseresultat) för 2022, treåriga mål för aktiekursutveckling och nya treåriga mål för miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning (ESG). Alla mål har en treårig intjänandeperiod (punkt 16)
 • Överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs, riktad nyemission och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ett förvärvserbjudande för de Långsiktiga rörliga ersättningsprogramen 2022 och 2021 (punkt 16.2 och 17)
 • Överlåtelse av egna aktier över börs för de Långsiktiga rörliga ersättningsprogrammen 2020 och 2019 (punkt 18)

Kallelse till årsstämma 2022 i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Telefonaktiebolaget LM Ericssons (org. nr 556016-0680) aktieägare kallas härmed till årsstämman som äger rum tisdagen den 29 mars 2022 kl. 15:00.

Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman 2022 ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att stämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling med deltagande online, i enlighet med lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som förväntas träda i kraft den 1 mars 2022. Aktieägare har även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

För att möjliggöra att årsstämman hålls online har styrelsen beslutat att även den som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att följa förhandlingarna vid årsstämman. Anmälan om deltagande krävs inte för att enbart kunna följa stämman via Lumi Globals webbplats. Aktieägare som inte önskar rösta eller ställa frågor online och andra som vill följa förhandlingarna kommer att ha möjlighet att följa årsstämman via Lumi Globals webbplats https://web.lumiconnect.com, mötes-ID 128-095-793.

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska.

Registrering och anmälan

Deltagande online

Den som önskar delta i årsstämman online ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 21 mars 2022, och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 23 mars 2022
  • per telefon 08-402 90 54 vardagar mellan kl. 10:00-16:00,
  • per post till Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  • via Ericssons webbplats, www.ericsson.com.

Vid anmälan, vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. För att Euroclear Sweden AB ska kunna distribuera inloggningsuppgifter i tid ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren skickas till bolaget i förväg, under ovanstående adress, för mottagande senast fredagen den 25 mars 2022. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) bifogas. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på Ericssons webbplats www.ericsson.com.

Individuella inloggningsuppgifter och ytterligare instruktioner för deltagande online kommer att skickas till aktieägare och ombud som anmält sig för deltagande online. Instruktionerna för deltagande online finns också tillgängliga på Ericssons webbplats www.ericsson.com. De individuella inloggningsuppgifterna kommer att skickas ut löpande till aktieägare, allt eftersom aktieägare anmäler sig, till den postadress som finns angiven i aktieboken. De individuella inloggningsuppgifterna kommer att skickas ut löpande till ombud, så snart en giltig fullmakt har mottagits och godkänts av bolaget, till den adress för ombudet som uppgivits i anmälan. Aktieägare kan – genom att anmäla sig via Ericssons webbplats www.ericsson.com, identifiera sig med BankID samt uppge sin e-postadress – välja att istället få uppgifterna via e-post.

På stämmodagen kan inloggning ske tidigast kl. 14:30 och måste ha skett senast kl. 15:00. Efter kl. 15:00 kan inloggning för deltagande online inte ske. Deltagande online administreras av Euroclear Sweden AB och dess underleverantör Lumi Global. För att delta i årsstämman online ska deltagaren på stämmodagen gå in på Lumi Globals webbplats https://web.lumiconnect.com och ange dels 128-095-793 som mötes-ID, dels det unika användarnamn och lösenord som skickats ut till anmälda deltagare.

För den som deltar online gäller följande regler (som deltagaren accepterar genom att välja att delta online).

 • Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under årsstämman via telefon.
 • För att kunna delta och rösta online krävs en stabil nätverksförbindelse under årsstämmans hela förlopp, vilket är aktieägarens eller ombudets eget ansvar. Deltagande online kan ske via dator, smartphone eller annan internetansluten enhet.
 • Ericsson har noggrant förberett för att möjliggöra deltagande och röstning online. Det kan ändå inte uteslutas att någon teknisk komplikation medför att funktionen brister. Det är därför viktigt att observera att den som vill vara helt säker på att kunna rösta bör välja att poströsta.
 • En aktieägare som anmält sig för deltagande i årsstämman online har möjlighet att även rösta per post enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan och ändå delta i årsstämman online, exempelvis för att kunna ställa frågor.

Poströstning

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska
 

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 21 mars 2022, och
 • anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 23 mars 2022.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Ericssons webbplats www.ericsson.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 23 mars 2022. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Ericssons webbplats www.ericsson.com. Sådana elektroniska röster måste avges senast onsdagen den 23 mars 2022.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på Ericssons webbplats www.ericsson.com.

Om aktieägare poströstar genom ombud, ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) bifogas. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på Ericssons webbplats www.ericsson.com.

En aktieägare som poströstat har även möjlighet att delta online, förutsatt att anmälan har gjorts enligt anvisningarna under rubriken Deltagande online ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 21 mars 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 23 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägares rätt att få upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Aktieägare som deltar online kan ställa frågor under årsstämman via telefon.
 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Dagordning

 1. Val av ordförande vid årsstämman
 1. Val av två personer att justera årsstämmans protokoll
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
 1. Godkännande av dagordning
 1. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, ersättningsrapporten och revisors yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt revisors redogörelse för revisionsarbetet för 2021
 1. VDs tal. Frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning
 1. Beslut om

8.1 fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

8.2 godkännande av ersättningsrapporten;

8.3 ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2021; samt

8.4 dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar för utdelning

 1. Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 1. Fastställande av arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer
   
 2. Val av styrelsens ledamöter och styrelsesuppleanter
  Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

11.1 Jon Fredrik Baksaas (omval)

11.2 Jan Carlson (omval)

11.3 Nora Denzel (omval)

11.4 Carolina Dybeck Happe (nyval)

11.5 Börje Ekholm (omval)

11.6 Eric A. Elzvik (omval)

11.7 Kurt Jofs (omval)

11.8 Ronnie Leten (omval)

11.9 Kristin S. Rinne (omval)

11.10 Helena Stjernholm (omval)

11.11 Jacob Wallenberg (omval)

 1. Val av styrelsens ordförande
  Valberedningens förslag:
  Valberedningen föreslår att Ronnie Leten väljs till styrelsens ordförande (omval).
 1. Bestämmande av antalet revisorer
 1. Fastställande av arvode till revisor
 1. Val av revisor
 1. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2022 (”LTV 2022”)

16.1 Beslut om inrättande av LTV 2022

16.2 Beslut om överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs, riktad nyemission och förvärvserbjudande för LTV 2022

16.3 Beslut om aktieswapavtal med tredje part för LTV 2022

 1. Beslut om överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs, riktad nyemission och förvärvserbjudande med anledning av tidigare beslut om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2021
   
 2. Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om pågående Långsiktiga rörliga ersättningsprogram 2019 och 2020
 1. Beslut om förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno att årsstämman 2022 ska besluta att utöka den halvledarproduktion som förekom inom Ericsson på 1980-talet
 1. Stämmans avslutande
   

Punkt 1 Ordförande vid årsstämman

Valberedningen, som utsågs enligt den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2012, utgörs av ordföranden i valberedningen Johan Forssell (Investor AB), Karl Åberg (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF Tjänstepension & AMF Fonder), Jonas Synnergren (Cevian Capital Partners Limited) och Ronnie Leten (styrelsens ordförande). Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid årsstämman 2022, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsens ordförande i stället anvisar.

Punkt 2 Val av två personer att justera årsstämmans protokoll

Styrelsen föreslår Bengt Kileus, AFA Försäkring och Anders Oscarsson, AMF Tjänstepension & AMF Fonder, som personer att justera årsstämmans protokoll, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsens ordförande i stället anvisar. Uppdraget att justera årsstämmans protokoll innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i årsstämmans protokoll.


Punkt 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, inkomna poströster och personer som loggat in för deltagande i årsstämman online, samt kontrollerad av justeringspersonerna.

Punkt 8.2 Godkännande av ersättningsrapporten

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.
 

Punkt 8.4 Utdelning och avstämningsdagar

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 2,50 kronor per aktie. Utdelningen föreslås betalas ut i två lika delar, 1,25 kronor per aktie med torsdagen den 31 mars 2022 som avstämningsdag för utdelning och 1,25 kronor per aktie med fredagen den 30 september 2022 som avstämningsdag för utdelning. Med dessa avstämningsdagar beräknas Euroclear Sweden AB utbetala 1,25 kronor per aktie tisdagen den 5 april 2022 och 1,25 kronor per aktie onsdagen den 5 oktober 2022.
 

Punkt 9 Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst tolv ledamöter med högst sex suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara elva och att inga suppleanter väljs.

Punkt 10 Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer ska utgå enligt följande:

 • 4 375 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 4 225 000 kronor);
 • 1 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (tidigare 1 060 000 kronor);
 • 475 000 kronor till ordförande i Kommittén för Audit and Compliance (tidigare 420 000 kronor);
 • 275 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Kommittén för Audit and Compliance (tidigare 270 000 kronor);
 • 205 000 kronor vardera till ordförandena i Finanskommittén, Kompensationskommittén respektive Kommittén för teknik och vetenskap (oförändrat); och
 • 180 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Finanskommittén, Kompensationskommittén respektive Kommittén för teknik och vetenskap (oförändrat).

En grundprincip för bedömningen av arvoden till styrelsens ledamöter är att de ska vara konkurrenskraftiga och därmed säkerställa att Ericsson förmår rekrytera och behålla personer med bästa möjliga kompetens. Vid bedömning av arvodenas storlek har en jämförelse gjorts med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet och det bör också beaktas att Ericssonkoncernen har kunder i 180 länder och en omsättning 2021 på cirka 230 miljarder kronor.

Valberedningen har jämfört styrelsearvodena i Ericsson med styrelsearvoden i andra internationella högteknologiska företag och har dragit slutsatsen att en ökning av arvodena till styrelsens ordförande, styrelseledamöterna samt till ordförande och ledamöterna i Kommittén för Audit and Compliance enligt ovan är rimlig och välmotiverad, för att säkerställa att arvodena förblir relevanta i förhållande till andra företag på marknaden. Valberedningen noterar att styrelse- och kommittéarbetet i Ericsson är tidskrävande och omfattande för styrelse- och kommittéledamöterna och det har därför bedömts rimligt att höja arvodena för att återspegla det åtagande det innebär att sitta i Ericssons styrelse och i Kommittén för Audit and Compliance. Valberedningens förslag innebär sammantaget en ökning av arvodena om cirka 3,4 %, jämfört med de totala arvodena till motsvarande antal styrelseledamöter och kommittéledamöter för styrelse- och kommittéarbete som beslutades av årsstämman 2021.

Arvode i form av syntetiska aktier

Bakgrund

Valberedningen anser att det är lämpligt att bolagsstämmovalda styrelseledamöter innehar aktier i Ericsson i syfte att stärka styrelseledamöternas och aktieägarnas gemensamma intressen i bolaget. Valberedningen rekommenderar att bolagsstämmovalda styrelseledamöter, under en femårsperiod, ska bygga upp ett eget innehav av aktier eller syntetiska aktier i Ericsson, som minst motsvarar värdet av ett årsarvode (exklusive kommittéarvode). Valberedningen rekommenderar att styrelseledamoten ska behålla detta innehav under den tid styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot i Ericsson.

För att ge möjlighet för styrelseledamöterna att bygga upp ett ekonomiskt intresse i bolaget, och då det i många fall är svårt för styrelseledamöter att handla i bolagets aktier på grund av tillämpliga insiderregler, föreslår valberedningen att styrelseledamöterna oförändrat bör erbjudas möjligheten att erhålla en del av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier. Med syntetisk aktie avses en rättighet att i framtiden erhålla utbetalning av ett belopp som motsvarar börskursen för en aktie av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm vid utbetalningstillfället.

Förslag

Valberedningen föreslår således att årsstämman 2022 fattar beslut om att en del av styrelsearvodet till styrelseledamöterna (dock ej arvode för kommittéarbete) ska kunna utgå i form av syntetiska aktier, enligt följande villkor.

 • Nominerad styrelseledamot ska kunna välja att få styrelsearvode enligt följande fyra alternativ:
  1. 25 procent kontant – 75 procent syntetiska aktier
  2. 50 procent kontant – 50 procent syntetiska aktier
  3. 75 procent kontant – 25 procent syntetiska aktier
  4. 100 procent kontant
 • Det antal syntetiska aktier som ska tilldelas ska värderas till en snittkurs motsvarande bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under en mätperiod om fem handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av Ericssons delårsrapport för första kvartalet 2022. De syntetiska aktierna tjänas in under mandatperioden, med 25 procent per kvartal.
 • De syntetiska aktierna medför rätt att efter offentliggörande av Ericssons bokslutskommuniké år 2027 erhålla utbetalning av ett kontant belopp per syntetisk aktie som motsvarar aktiekursen för bolagets aktier av serie B i nära anslutning till utbetalningstidpunkten.
 • Ett belopp motsvarande utdelning på bolagets aktier av serie B som beslutats av bolagsstämman under innehavstiden ska betalas ut samtidigt som det kontanta beloppet.
 • Har ledamots styrelseuppdrag upphört senast under tredje kalenderåret efter det år bolagsstämman beslutade om tilldelning av de syntetiska aktierna, kan utbetalning istället ske året efter det år uppdraget upphört.
 • Antalet syntetiska aktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder enligt villkoren för de syntetiska aktierna.

De fullständiga villkoren för de syntetiska aktierna framgår av Bilaga 1 till valberedningens förslag.

Den ekonomiska skillnaden för bolaget bedöms vara begränsad om samtliga styrelseledamöter erhåller del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode utbetalas.

Punkt 11 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Förslag

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter (omval):

 • Jon Fredrik Baksaas;
 • Jan Carlson;
 • Nora Denzel;
 • Börje Ekholm;
 • Eric A. Elzvik;
 • Kurt Jofs;
 • Ronnie Leten;          
 • Kristin S. Rinne;
 • Helena Stjernholm; och
 • Jacob Wallenberg.

Valberedningen föreslår att Carolina Dybeck Happe väljs till ny styrelseledamot i Ericsson.

Överväganden

Valberedningen söker i första hand potentiella styrelseledamöter för kommande mandatperiod men ser även till framtida behov av kompetens. Att identifiera rätt kandidater inför framtiden tar lång tid, vilket innebär att långsiktig planering är avgörande. Vid bedömningen av lämplig sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat vilken erfarenhet och kompetens som behövs i styrelsen och dess kommittéer och värdet av mångfald vad gäller ålder, kön och kulturell/geografisk bakgrund samt behovet av förnyelse. Valberedningen anser att mångfald i styrelsen kommer att främja Ericssons hållbara utveckling och fokuserar därför ständigt på att identifiera kandidater med olika bakgrund. Valberedningen beaktar ökade förväntningar på transparens avseende mångfald i styrelsen, men bolaget och valberedningen är förhindrade att behandla vissa känsliga personuppgifter om styrelseledamöterna, såsom uppgift om demografisk bakgrund, till följd av tillämpliga bestämmelser om integritet och personuppgifter. Valberedningen har tillämpat Kodens regel 4.1 som mångfaldspolicy. Med fokus på att över tid förbättra könsfördelningen i styrelsen arbetar valberedningen särskilt med att identifiera kvinnliga kandidater som matchar nuvarande och framtida behov i styrelsen. Valberedningen bedömer även lämpligheten av styrelsens storlek samt kandidaternas möjlighet att avsätta erforderlig tid för uppdraget som styrelseledamot i Ericsson.
 

Vid bedömning av enskilda styrelseledamöters kvalifikationer och prestationer utgår valberedningen från individens kompetens och erfarenhet samt individens bidrag till styrelsearbetet som helhet och till kommittéarbetet. Valberedningen har informerat sig om resultatet av den utvärdering av styrelsearbetet som letts av styrelsens ordförande. Valberedningen strävar efter att föreslå en styrelse som utgör ett bra team för att leda Ericsson och lägger stor vikt vid att den föreslagna styrelsesammansättningen är sådan att ledamöterna kompletterar varandra med sina respektive erfarenheter och kompetenser på ett sätt som ger styrelsen möjlighet att bidra till en positiv utveckling för Ericsson.

Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl. Valberedningen anser också att styrelsen som helhet uppfyller högt ställda krav avseende sammansättning och att både styrelsen som helhet och de enskilda styrelseledamöterna uppfyller högt ställda krav avseende kompetens. Kompetenser och erfarenheter som finns representerade i styrelsen inkluderar bred internationell branscherfarenhet, erfarenhet från telekom-, IT- och IKT-sektorerna, teknologiska och tekniska kompetenser och erfarenheter (exempelvis relaterade till mjukvara och digitalisering), finansiell expertis och erfarenhet inom riskkapital, företagsförvärv och new business. Valberedningen anser vidare att kompetenser och erfarenheter inom de ESG-områden (områden inom miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning) som anses vara mest relevanta för Ericsson och inom den sektor i vilken bolaget är verksamt är väl representerade i styrelsen, exempelvis kompetens och erfarenhet inom de teknologier som bolaget utvecklar och levererar samt inom etik och regelefterlevnad.

Med hänsyn till ovanstående anser valberedningen att styrelsen skulle kunna ha fördel av ytterligare kompetens inom finansområdet. Valberedningen föreslår därför omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter och nyval av Carolina Dybeck Happe till styrelsen. Carolina Dybeck Happe har mångårig internationell näringslivserfarenhet från ledande befattningar inom ASSA ABLOY, A.P. Moller - Maersk A/S och Trelleborg Group och är för närvarande finanschef på GE. Det är valberedningens bedömning att var och en av de föreslagna styrelseledamöterna, med sina respektive erfarenheter, tillför värdefull expertis och erfarenhet till styrelsen. Valberedningen anser att Carolina Dybeck Happes omfattande internationella erfarenheter från näringslivet och djupgående finansiella expertis kommer att vara värdefulla för Ericsson och för styrelsen. Vidare anser valberedningen att den föreslagna styrelsesammansättningen ger bolaget rätt förutsättningar att realisera dess långsiktiga potential. Av de styrelseledamöter som föreslås för val vid årsstämman är 40 % kvinnor (beräknat exklusive verkställande direktören). Jämn könsfördelning fortsätter att vara en av valberedningens främsta prioriteringar, och valberedningen strävar efter att förbättra könsfördelningen i styrelsen över tid.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns i Bilaga 2 till valberedningens förslag.

Information om ny föreslagen styrelseledamot

Carolina Dybeck Happe

Född 1972. Civilekonomexamen, Uppsala universitet.

Nationalitet: Sverige

Styrelseledamot: E.ON.

Innehav i Ericsson: Inget

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Finanschef för GE sedan 2020. Koncernfinanschef för A.P. Moller - Maersk A/S (2019-2020). Koncernfinanschef för ASSA ABLOY (2012-2018) samt finanschef för Europa, Mellanöstern och Afrika (2007-2011) och för Centraleuropa (2002-2006). Koncernfinanschef för Trelleborg Group (2011-2012). Finanschef för Establish (2000-2002). Olika befattningar inom EF Education First (1996-1999).

Styrelseledamöters oberoende

Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler är följande:

 1. Valberedningen bedömer att följande ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
  1. Jon Fredrik Baksaas
  2. Jan Carlson
  3. Nora Denzel
  4. Carolina Dybeck Happe
  5. Eric A. Elzvik
  6. Kurt Jofs
  7. Ronnie Leten
  8. Kristin S. Rinne
  9. Helena Stjernholm
  10. Jacob Wallenberg

(ii)         Av de i (i) angivna ledamöterna bedöms i vart fall följande ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
 

 1. Jon Fredrik Baksaas
 2. Jan Carlson
 3. Nora Denzel
 4. Carolina Dybeck Happe
 5. Eric A. Elzvik
 6. Kurt Jofs
 7. Kristin S. Rinne

Valberedningen har vidare bedömt i vart fall följande ledamöter oberoende enligt samtliga tillämpliga oberoenderegler:
 

 1. Jon Fredrik Baksaas
 2. Jan Carlson
 3. Nora Denzel
 4. Carolina Dybeck Happe
 5. Eric A. Elzvik
 6. Kurt Jofs
 7. Kristin S. Rinne
   

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller tillämpliga oberoendekrav.

Punkt 12 Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att Ronnie Leten väljs till styrelsens ordförande (omval).

Punkt 13 Antalet revisorer

Enligt bolagsordningen ska bolaget som revisor ha lägst ett och högst tre registrerade revisionsbolag. Valberedningen föreslår att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 14 Arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15 Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendationen från Kommittén för Audit and Compliance, att Deloitte AB utses till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2022 till slutet av årsstämman 2023 (omval).

Punkt 16 Inrättande av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2022 (”LTV 2022”[1]), inklusive överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och mandat för styrelsen att besluta om ett förvärvserbjudande

Bakgrund

Kompensationskommittén och styrelsen utvärderar löpande de långsiktiga rörliga ersättningsprogramen (”LTV”) till koncernledningen. Utvärderingen tar hänsyn till om LTV-programmen är effektiva för att uppnå syftet att stödja att Ericssonkoncernen når sina strategiska mål och långsiktigt hållbara intressen, samt även programmens möjligheter att öka koncernledningens långsiktiga fokus och förena deras intressen med aktieägarnas långsiktiga förväntningar och intressen.

Vid utvärdering av de för närvarande pågående LTV-programmen för 2019, 2020 och 2021, har Kompensationskommittén och styrelsen kommit fram till slutsatsen att dessa pågående LTV-program, som samtliga är likadana när det gäller planstruktur, prestationsvillkor och prestationsperioder, möjliggjort för bolaget att uppnå sina långsiktiga mål. De pågående LTV-programmen har gjort det möjligt för bolaget att förbli engagerad avseende målen för 2022 samt det långsiktiga målet om 15-18 % justerat resultat före räntor, skatter samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och (”EBITA”), vilket i sin tur har skapat ökat aktieägarvärde. I syfte att ytterligare stärka både Ericssons och koncernledningens engagemang för långsiktig hållbarhet och ansvarsfullt företagande, har styrelsen, enligt rekommendation från Kompensationskommittén, beslutat att inför årsstämman 2022 föreslå ett LTV-program 2022 för koncernledningen med huvudsakligen oförändrad struktur i jämförelse med LTV-programmen 2019, 2020 och 2021, men med tillägget av ett prestationsvillkor för koncernen beträffande ESG[2] (miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning).

LTV 2022 är en viktig del av bolagets ersättningsstrategi och styrelsen förväntar sig särskilt att medlemmarna i koncernledningen bygger upp ett betydande aktieinnehav för att skapa ett gemensamt ägarintresse och gemensamma förväntningar mellan deltagarna i LTV-programmet och aktieägarna.

Förslag

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram (LTV 2022)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av ett Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2022 i enlighet med följande förslag.

16.1 Inrättande av LTV 2022

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut enligt nedan om LTV 2022 för medlemmar i koncernledningen omfattande högst 2 miljoner aktier av serie B i Ericsson.

Syftet med LTV-programmet

LTV-programmet är utformat för att skapa långsiktiga incitament för medlemmar i koncernledningen (”Deltagarna”) och därigenom skapa långsiktiga värden för aktieägarna. Målsättningen är att attrahera, behålla och motivera högre chefer på en konkurrensutsatt marknad genom prestationsbaserade aktierelaterade incitament, att uppmuntra uppbyggnaden av ett betydande aktieinnehav för att skapa ett gemensamt ägarintresse mellan Deltagarna och aktieägarna och att ytterligare stärka Ericssons och koncernledningens engagemang för långsiktig hållbarhet och ansvarsfullt företagande.

Kort om LTV-programmet

LTV-programmet föreslås inkludera samtliga medlemmar (nuvarande och framtida) i koncernledningen, som för närvarande består av 15 anställda, inklusive verkställande direktören och koncernchefen. Tilldelning enligt LTV 2022 (”Prestationsaktierätter”) sker vederlagsfritt och ger Deltagaren rätt att, efter utgången av en treårig intjänandeperiod (”Intjänandeperioden”), vederlagsfritt erhålla ett antal aktier, förutsatt att bland annat nedan angivna prestationsvillkor har uppfyllts. Tilldelning av aktier i enlighet med Prestationsaktierätterna förutsätter uppfyllande av nedan angivna prestationsvillkor och kommer i regel kräva att Deltagaren kvarstår i sin anställning under Intjänandeperioden. Samtliga väsentliga beslut relaterade till LTV 2022 kommer att fattas av Kompensationskommittén, med godkännande av styrelsen i sin helhet när så krävs.

Tilldelning av Prestationsaktierätter

Tilldelning av Prestationsaktierätter till Deltagarna kommer normalt att ske så snart det är praktiskt möjligt efter årsstämman 2022. För 2022 kommer värdet av de underliggande aktierna hänförliga till Prestationsaktierätterna för den verkställande direktören och koncernchefen inte överstiga 190 % av den årliga grundlönen vid tidpunkten för tilldelning av Prestationsaktierätter, och för övriga Deltagare kommer värdet inte överstiga 70 % av Deltagarnas respektive grundlöner vid tidpunkten för tilldelning av Prestationsaktierätter.

Aktiekursen som tillämpas vid beräkningen av antalet aktier som Prestationsaktierätterna berättigar till kommer att vara den volymvägda genomsnittskursen för Ericssons aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som infaller omedelbart efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2021.

Prestationsvillkor

Utfall av Prestationsaktierätterna är beroende av att prestationsvillkor uppfylls relaterade till 2022 års prestationsvillkor avseende koncernens EBIT (rörelseresultat), tillsammans med treåriga Total Shareholder Return (”TSR”[3]) och koncern-ESG prestationsvillkoren, varigenom det fastställs i vilken utsträckning (om någon) Prestationsaktierätterna ger Deltagarna rätt att erhålla aktier vid utgången av Intjänandeperioden.

Prestationsvillkoret avseende koncernens EBIT (rörelseresultat) 2022 hänför sig till 45 % av Prestationsaktierätterna och det maximala utfallet är 200 %.

Prestationsvillkoren avseende TSR relaterar till absolut TSR-utveckling respektive relativ TSR-utveckling för Ericssons aktie av serie B under perioden 1 januari 2022 – 31 december 2024 (”Prestationsperioden”)[4]. Prestationsvillkoren avseende absolut och relativ TSR hänför sig till 25 % respektive 20 % av Prestationsaktierätterna och det maximala utfallet för båda prestationsvillkoren avseende TSR är 200 %.

ESG-prestationsvillkoret för koncernen uppmätt under Prestationsperioden kommer att hänföra sig till 10 % av Prestationsaktierätterna och det maximala utfallet är 200 %.

Följande prestationsvillkor gäller:

 • Prestationsvillkor avseende koncernens EBIT (rörelseresultat) för 2022

45 % av Prestationsaktierätterna som tilldelas en Deltagare kommer att vara villkorade av uppfyllandet av ett prestationsvillkor för koncernens EBIT (rörelseresultat) för räkenskapsåret 2022. Det av styrelsen fastställda prestationsvillkoret för koncernens EBIT (rörelseresultat) 2022 kommer att ange en miniminivå och en maximinivå. Målet för koncernens EBIT (rörelseresultat) 2022 är inte publicerat med hänsyn till aktiemarknads- och konkurrensmässiga aspekter. Styrelsen kommer att besluta om utfallet av Prestationsaktierätter knutna till prestationsvillkoret för koncernens EBIT (rörelseresultat) 2022 när det reviderade bokslutet för räkenskapsåret 2022 är tillgängligt.

Om maximinivån uppnås eller överskrids, kommer tilldelningen att uppgå till (och inte överskrida) den maximala nivån om 200 % av Prestationsaktierätter knutna till prestationsvillkoret för koncernens EBIT (rörelseresultat) 2022 Om prestationsutfallet understiger maximinivån men överstiger miniminivån, kommer tilldelning av aktier att ske linjärt pro-rata. Ingen tilldelning kommer att ske om utfallet uppgår till eller understiger miniminivån. Tilldelning av aktier kommer inte att ske förrän vid utgången av Intjänandeperioden under 2025.

 • Prestationsvillkor avseende TSR-utveckling
   

Absolut TSR-utveckling
25 % av Prestationsaktierätterna som tilldelas en Deltagare kommer att vara villkorade av att en viss absolut TSR-utveckling uppnås under Prestationsperioden. Om den absoluta TSR-utvecklingen under Prestationsperioden uppnår eller överstiger en årlig tillväxttakt (per annum compounded) om 14 % utfaller den maximala tilldelningen om 200 % avseende Prestationsaktierätterna relaterade till absolut TSR. Om den absoluta TSR-utvecklingen motsvarar en årlig tillväxttakt (per annum compounded) som är 6 % eller lägre utfaller ingen tilldelning avseende Prestationsaktierätterna relaterade till absolut TSR. Om bolagets absoluta TSR-utveckling motsvarar en årlig tillväxttakt (per annum compounded) om 6–14 % kommer utfallet avseende Prestationsaktierätterna relaterade till absolut TSR bestämmas linjärt pro-rata mellan 0 och 200 %.

Relativ TSR-utveckling
20 % av Prestationsaktierätterna som tilldelas en Deltagare kommer att vara villkorade av uppfyllandet av ett prestationsvillkor för relativ TSR-utveckling under Prestationsperioden i förhållande till en grupp om 11 referensbolag (”Referensgruppen”)[5]. Intjänande av Prestationsaktierätterna relaterade till relativ TSR varierar beroende på bolagets placering i förhållande till övriga bolag i Referensgruppen utifrån den relativa TSR-utvecklingen. Om bolagets relativa TSR-utveckling är lägre än TSR-utvecklingen för bolaget med placering 6 i Referensgruppen utfaller ingen tilldelning av aktier avseende Prestationsaktierätterna relaterade till relativ TSR-utveckling. Tilldelning av aktier avseende Prestationsaktierätter relaterade till relativ TSR-utveckling sker enligt procentsatserna i tabellen nedan, och baseras på bolagets placering, mätt som relativ TSR-utveckling, i förhållande till övriga bolag i Referensgruppen.

Placering inom Referensgruppen                          Tillhörande procentuell tilldelning

6 eller lägre                                                                                      0 %

5                                                                                                      50 %

4                                                                                                    100 %

3                                                                                                    150 %

2 eller högre                                                                                  200 %

Om bolagets TSR-utveckling motsvarar en placering mellan två bolag i referensgruppen kommer en linjär pro-rata beräkning ske av tilldelningen mellan de två procentsnivåerna för placeringarna ifråga.

 • ESG-prestationsvillkor för koncernen

10 % av Prestationsaktierätterna som tilldelas en Deltagare kommer att vara villkorade

av uppfyllandet av ett ESG-prestationsvillkor för koncernen bestående av två lika viktade delkomponenter som relaterar till miljömässiga och sociala aspekter inom ESG uppmätt under Prestationsperioden.

Delkomponent - minskning av utsläpp av koldioxidekvivalenter (”CO2e”) från Ericssons egna aktiviteter

5 % av Prestationsaktierätterna som tilldelas en Deltagare kommer att vara villkorade av uppfyllandet av en delkomponent för att minska CO2e-utsläppen från Ericssonkoncernens egna aktiviteter[6] till 212,00 kiloton (”kton”) vid utgången av Prestationsperioden, vilket är i linje med att uppnå målet om nettonoll CO2e-utsläpp från Ericssonkoncernens egna aktiviteter till 2030. Om CO2e-utsläppen från Ericssonkoncernens egna aktiviteter minskar till 200,00 kton eller lägre per år vid utgången av Prestationsperioden, utfaller den maximala tilldelningen om 200 % avseende Prestationsaktierätterna relaterade till denna delkomponent. Om CO2e-utsläppen från Ericssonkoncernens egna aktiviteter minskar till 265,00 kton eller mer per år vid utgången av Prestationsperioden utfaller ingen tilldelning av aktier avseende Prestationsaktierätterna relaterade till denna delkomponent. Om CO2e-utsläppen från Ericssonkoncernens egna aktiviteter är mellan 265,00 kton och 200,00 kton per år vid utgången av Prestationsperioden kommer utfallet avseende Prestationsaktierätterna relaterade till delkomponenten om minskning av CO2e-utsläpp från Ericssons egna aktiviteter bestämmas linjärt pro-rata mellan 0 och 200 %.

Delkomponent - att öka representationen av kvinnliga chefer inom Ericsson

5 % av Prestationsaktierätterna som tilldelas en Deltagare kommer att vara villkorade av uppfyllandet av en delkomponent att öka representationen av kvinnliga ledare (d.v.s. kvinnor som innehar roller med personalansvar) i Ericssonkoncernen till 23 % vid slutet av Prestationsperioden, vilket är i linje med att uppnå målet om en ökning av andelen kvinnliga ledare i Ericssonkoncernen till 30 % vid 2030.

Om andelen kvinnliga ledare i Ericssonkoncernen uppgår till 24 % eller mer vid utgången av Prestationsperioden, utfaller den maximala tilldelningen om 200 % avseende Prestationsaktierätterna relaterade till denna delkomponent. Om andelen kvinnliga ledare i Ericssonkoncernen uppgår till 22 % eller mindre vid utgången av Prestationsperioden utfaller ingen tilldelning avseende Prestationsaktierätterna relaterade till denna delkomponent. Om andelen kvinnliga ledare i Ericssonkoncernen överstiger 22 % men är under 24 %vid utgången av Prestationsperioden kommer utfallet avseende Prestationsaktierätterna relaterade till delkomponenten om ökning av andelen kvinnliga ledare i Ericssonkoncernen bestämmas linjärt pro-rata mellan 0 och 200 %.

Intjänandenivån för Prestationsaktierätterna relaterade till ESG-prestationsvillkoret för koncernen kommer att fastställas av styrelsen när de reviderade resultaten för båda delkomponenterna är tillgängliga i slutet av räkenskapsåret 2024.

Information om utfallet av prestationsvillkoren kommer att tillhandahållas senast i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Tilldelning av aktier

Förutsatt att ovan angivna prestationsvillkor har uppnåtts och att Deltagaren har kvarstått i sin anställning (såvida inte särskilda förutsättningar är för handen) under Intjänandeperioden, ska tilldelning av aktier ske så snart det är praktiskt möjligt efter utgången av Intjänandeperioden.

Vid bedömning av det slutliga utfallet avseende Prestationsaktierätterna ska styrelsen pröva om intjänandenivån är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och övriga omständigheter, såsom miljömässiga, sociala och etiska faktorer och faktorer för regelefterlevnad, samt, om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera tilldelningen till en lägre nivå som styrelsen bedömer som lämplig.

För det fall Deltagare inte kan tilldelas aktier enligt gällande rätt, till en rimlig kostnad eller med rimliga administrativa insatser, kan styrelsen besluta om att erbjuda Deltagare tilldelning i kontanter.

Bolaget har rätt att, innan leverans av intjänade aktier till Deltagarna, behålla och sälja det antal aktier som krävs för att täcka kostnaden för att innehålla och betala skatt och sociala avgifter för Deltagarnas räkning avseende Prestationsaktierätterna för överföring till relevanta myndigheter. I sådant fall kommer nettobeloppet av intjänade aktier således att levereras till Deltagarna efter att de intjänade Prestationsaktierätterna reducerats med antalet aktier som Bolaget behåller för sådana ändamål.

Finansiering

Styrelsen har beaktat olika finansieringsmetoder för överlåtelse av aktier enligt LTV 2022, såsom överlåtelse av egna aktier och aktieswapavtal med tredje part. Styrelsen anser att en riktad nyemission av C-aktier med åtföljande förvärv samt överlåtelse av egna aktier är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för överlåtelse av egna aktier enligt LTV 2022.

Bolagets nuvarande innehav av egna aktier är inte tillräckligt för att genomföra LTV 2022. Styrelsen föreslår därför en riktad nyemission och återköp av aktier, se vidare under punkt 16.2 nedan. De föreslagna transaktionerna innebär att aktier emitteras till aktiens kvotvärde och därefter återköps så snart aktierna tecknats och registrerats. Den köpeskilling som bolaget erlägger motsvarar teckningskursen. Som ersättning till aktietecknaren för dess medverkan i nyemission och återköp erlägger bolaget till aktietecknaren SEK 75 000.

Förfarandet med riktad nyemission och återköp av aktier avsedda för bolagets LTV-program har tidigare beslutats av årsstämmorna 2001, 2003, 2008, 2009, 2012, 2016 och 2017.

Eftersom bolagets kostnader i samband med ett aktieswapavtal väsentligt överstiger kostnaderna för överlåtelse av egna aktier, föreslås som huvudalternativ att den finansiella exponeringen säkras genom överlåtelse av egna aktier. Aktieswapavtal med tredje part föreslås som alternativ för det fall att erforderlig majoritet för godkännande inte uppnås.

Kostnader

Den sammanlagda effekten på resultaträkningen av LTV 2022, inklusive finansieringskostnader och sociala avgifter, beräknas uppgå till mellan SEK 80 miljoner och SEK 130 miljoner, fördelade över åren 2022-2025. Kostnaderna kommer att vara avhängiga den framtida utvecklingen av priset på Ericssons aktie av serie B.

Administrationskostnader för överföring av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas för närvarande att uppgå till omkring SEK 10 miljoner vilket kan jämföras med omkring SEK 75 000 för att använda nyemitterade och återköpta egna aktier.

Utspädning

Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. Per den 31 december 2021 innehade bolaget ungefär 4 miljoner egna aktier. Per den 31 december 2021 uppskattas antalet aktier som kan behövas för pågående LTV-program till cirka 4,2 miljoner aktier, motsvarande cirka 0,13 procent av antalet utestående aktier. För att inrätta LTV 2022 erfordras sammanlagt högst 2 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 0,06 procent av det totala antalet utestående aktier och därmed föreslås en nyemission för att implementera LTV 2022. Effekten på viktiga nyckeltal är endast marginell.

16.2 Överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs, riktad nyemission och förvärvserbjudande för LTV 2022

 1. Överlåtelse av egna aktier enligt LTV 2022

Överlåtelse av högst 1,5 miljoner aktier av serie B i bolaget minus eventuella aktier som bolaget innehåller enligt punkt 16.2 c) får ske enligt följande villkor.

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren enligt LTV 2022. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till anställda som omfattas av LTV 2022.
 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för LTV 2022, dvs. under 2025.
 • Anställda som omfattas av villkoren för LTV 2022 ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt.
 • Antalet aktier av serie B i bolaget som kan komma att överlåtas under LTV 2022 kan komma att bli föremål för omräkning i händelse av fondemission, split, nyemission och/eller liknande åtgärder, enligt villkoren för LTV 2022.
 1. Överlåtelse av egna aktier över börs för att täcka utgifter

I syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, ska bolaget äga rätt att före årsstämman 2023 överlåta högst 500 000 aktier av serie B i bolaget. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

 1. Överlåtelse av egna aktier över börs för att täcka kostnader för skatt och sociala avgifter för Deltagarna

Bolaget ska ha rätt att, i samband med leverans av intjänade aktier enligt LTV 2022, före årsstämman 2023, behålla och sälja högst 60 % av de intjänade aktierna av serie B i bolaget i syfte att täcka kostnaderna för att innehålla och betala skatt och sociala avgifter för Deltagarnas räkning avseende Prestationsaktierätterna för överföring till relevanta myndigheter. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom, det vid var tid gällande, kursintervallet för aktien. Dessa aktier utgör en del av det slutliga antalet intjänade aktier till de anställda under LTV 2022 och medför inga ytterligare kostnader till LTV 2022 för bolaget.

 1. Riktad nyemission av aktier av serie C i bolaget


Ökning av Ericssons aktiekapital med SEK 10 000 000,01 genom emission av 2 miljoner aktier av serie C i bolaget, envar aktie med ett kvotvärde om cirka SEK 5. För emissionen ska följande villkor gälla.
 

 • De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas av endast Investor AB eller dotterbolag till detta bolag.
 • De nya aktierna ska tecknas under perioden från och med torsdagen den 28 april 2022 till och med måndagen den 2 maj 2022. Överteckning får inte ske.
 • Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska vara aktiens kvotvärde (cirka SEK 5).
 • Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas vid tecknandet.
 • Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 • De nya aktierna ska inte berättiga till utdelning.
 • Det erinras om att de nya aktierna omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § (inlösenförbehåll) aktiebolagslagen.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och principer som ligger till grund för teckningskursen

Styrelsen anser att en riktad nyemission av C-aktier med åtföljande förvärv samt överlåtelse av egna aktier är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för överlåtelse av egna aktier enligt LTV 2022. Aktier emitteras till aktiens kvotvärde och återköps därefter så snart aktierna tecknats och registrerats. Den köpeskilling som bolaget erlägger motsvarar teckningskursen.

 1. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av 2 miljoner aktier av serie C i Ericsson enligt följande.

 • Förvärv får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av aktier av serie C i Ericsson.
 • Bemyndigandet får utnyttjas längst intill årsstämman 2023.
 • Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde (cirka SEK 5 per aktie).
 • Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

16.3 Aktieswapavtal med tredje part för LTV 2022

För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under punkt 16.2 ovan, ska den finansiella exponeringen av LTV 2022 säkras genom att bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som omfattas av LTV 2022.

______________________

Majoritetsregler

Årsstämmans beslut om inrättande av LTV 2022 enligt punkt 16.1 erfordrar en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Årsstämmans beslut om överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs, riktad nyemission och förvärvserbjudande för LTV 2022 enligt punkt 16.2 erfordrar att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget. Årsstämmans beslut om ett aktieswapavtal med tredje part enligt punkt 16.3 erfordrar en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Beskrivning av andra pågående långsiktiga rörliga ersättningsprogram

Utöver LTV-programmen som riktar sig till koncernledningen har bolaget andra pågående långsiktiga rörliga ersättningsprogram som riktar sig till andra anställda inom koncernen. Dessa program utgör en integrerad del av bolagets ersättningsstrategi och en del av bolagets strategi för talent management. Bolaget har beslutat att implementera två andra aktierelaterade ersättningsprogram för 2022. Resultatplanen för högre chefer 2022 och Planen för nyckelpersoner 2022. Ericsson har också implementerat en aktiesparplan för samtliga anställda 2021: Ericssons aktiesparplan.

Resultatplanen för högre chefer 2022 (”EPP 2022”)

EPP 2022 är utformad för att attrahera, behålla och motivera högre chefer på en konkurrensutsatt marknad med prestationsbaserade långsiktiga kontantincitament som gynnar genomförandet av bolagets långsiktiga strategier och affärsmål. Ungefär 200 högre chefer kommer att nomineras för EPP 2022. Deltagare tilldelas ett potentiellt belopp, som definieras som en procentsats av deltagarnas respektive bruttoårslön, som konverteras till ett antal syntetiska aktier, vilka vid tilldelningstillfället baseras på samma aktiekurs för Ericssons aktie av serie B som för LTV 2022. Det finns två ersättningsnivåer, “Hög” och “Medel”, som uppdelats mellan USA och Kanada, och övriga världen enligt nedan i syfte att säkerställa anpassning till lokala marknadsvillkor:

Ersättningsnivå                   USA & Kanada                      Övriga världen

      Hög                                              45%                                    25%

      Medel                                           35%                                    15%

För utfallsnivån av ersättningen gäller samma prestationsvillkor över samma treåriga intjänandeperiod som för LTV 2022, och kräver i allmänhet att personen kvarstår i sin anställning under den treåriga intjänandeperioden. I slutet av intjänandeperioden konverteras de tilldelade syntetiska aktierna till ett kontantbelopp, som baseras på aktiekursen för Ericssons aktie av serie B på Nasdaq Stockholm per utbetalningsdatumet, och det slutliga beloppet betalas ut kontant till deltagaren som ett bruttobelopp före skatt. Det uppskattas att ungefär en miljon syntetiska aktier kommer att tilldelas under EPP 2022. Den högsta totala kostnadseffekten av EPP 2022 på resultaträkningen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka SEK 350 miljoner fördelat över åren 2022-2025. Kostnaderna kommer att vara avhängiga den framtida utvecklingen av marknadspriset för Ericssons aktie av serie B.

Planen för nyckelpersoner 2022 (”KC Plan 2022”)

KC Plan 2022 har utformats för att identifiera de bästa beträffande talang, personliga resultat, potential och kritiska färdigheter samt för att uppmuntra till att nyckelanställda behålls på företaget. Ungefär 8 800 anställda kommer att nomineras för KC Plan 2022. Det finns fyra ersättningsnivåer för USA och Kanada och tre ersättningsnivåer för resten av världen som uppdelats enligt nedan i syfte att säkerställa bättre anpassning till lokala marknadsvillkor:

Ersättningsnivå                   USA & Kanada                      Övriga världen

      Kritisk                                          50%                                        Ej tillämplig

      Exceptionell                                 40%                                       30%

      Hög                                              30%                                       25%

      Medel                                           15%                                       10%

Deltagare tilldelas ett potentiellt belopp, som konverteras till ett antal syntetiska aktier, vilka vid tilldelningstillfället baseras på samma aktiekurs för Ericssons aktie av serie B som för LTV 2022. Planen har en treårig total intjänandeperiod (”Intjänandeperioden”)under vilken utbetalning sker enligt ett nedan angivet årligt rullande utbetalningsschema:

 • 25 % i slutet av år ett,
 • 25 % i slutet av år två, och
 • 50 % i slutet av hela Intjänandeperioden.

Värdet på varje syntetisk aktie baseras på den absoluta kursutvecklingen för Ericssons aktie av serie B under Intjänandeperioden. Vid respektive utbetalningstillfälle enligt schemat ovan konverteras de syntetiska aktierna till ett kontantbelopp, som baseras på aktiekursen för Ericssons aktie av serie B på Nasdaq Stockholm per utbetalningsdatumet, och det slutliga beloppet betalas ut kontant till deltagaren som ett bruttobelopp före skatt. Det uppskattas att ungefär 12 miljoner syntetiska aktier kommer att tilldelas under KC Plan 2022. Den högsta totala kostnadseffekten av KC Plan 2022 på resultaträkningen, inklusive sociala avgifter uppskattas till cirka SEK 2 miljarder fördelat över åren 2022-2025. Kostnaderna kommer att vara avhängiga den framtida utvecklingen av marknadspriset för Ericssons aktie av serie B.

Ericssons aktiesparplan (“ESPP”)

Ericsson avser att hjälpa sina medarbetare att utvecklas och ersätta dem för den prestation de utför genom att erbjuda möjligheter som berikar deras upplevelse av arbetet. För att uppmuntra Ericssons medarbetare att ta en aktiv roll i att uppnå bolagets syfte, förstärka känslan av tillhörighet och ägarskap, lanserades ESPP under november 2021 (i 58 länder till ungefär 58 900 medarbetare), med fortsatt lansering i ytterligare länder där det är möjligt enligt lokal lagstiftning under 2022.

ESPP är en aktiesparplan som riktar sig till alla medarbetare och som möjliggör för medarbetaren att investera i Ericsson B-aktier upp till ett maximalt värde av SEK 50 000 per år genom ett månatligt nettolöneavdrag. Som bekräftelse på medarbetares engagemang bidrar Ericsson med ett nettolönetillägg på maximalt 15% av valt investeringsbelopp och betalar även skatt på nettolönetillägget, som erläggs vid ordinarie löneutbetalning. Under ESPP kommer deltagare att förvärva Ericsson B-aktier över börs till marknadspris och det uppstår därför ingen utspädningseffekt under ESPP.

Bolagets pågående rörliga ersättningsprogram beskrivs i detalj i årsredovisningen för 2021 i not G3 ”Aktiebaserad ersättning” till koncernens bokslut och på bolagets webbplats.

Punkt 17 Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs, riktad nyemission och förvärvserbjudande med anledning av tidigare beslut om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2021 (”LTV 2021”)

Bakgrund

Årsstämman 2021 beslutade att inrätta LTV 2021. Årsstämman 2021 beslutade att säkra bolagets åtaganden under LTV 2021 genom ett aktieswapavtal med tredje part. Styrelsen bedömer fortsatt att överlåtelse av egna aktier är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för att säkra bolagets åtaganden enligt LTV 2021, och föreslår därför att årsstämman beslutar enligt följande.

Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. Per den 31 december 2021 innehade bolaget ungefär 4 miljoner egna aktier. För LTV 2021 erfordras sammanlagt högst 2,1 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 0,1 procent av det totala antalet utestående aktier och därmed föreslås en nyemission för LTV 2021. Effekten på viktiga nyckeltal är endast marginell.

Förslag

17.1 Överlåtelse av egna aktier för LTV 2021

För att säkra leverans av Prestationsaktier enligt villkoren för LTV 2021 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget ska äga rätt att överlåta högst 1,6 miljoner aktier av serie B i bolaget minus eventuella aktier som bolaget innehåller enligt punkt 17.3 enligt följande villkor.

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren enligt LTV 2021. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till anställda som omfattas av LTV 2021.
 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för LTV 2021, dvs. under 2024.
 • Anställda som omfattas av villkoren för LTV 2021 ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt.
 • Antalet aktier av serie B i bolaget som kan komma att överlåtas under LTV 2021 kan komma att bli föremål för omräkning i händelse av fondemission, split, nyemission och/eller liknande åtgärder, enligt villkoren för LTV 2021.

17.2 Överlåtelse av egna aktier över börs för att täcka utgifter

I syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, ska bolaget äga rätt att före årsstämman 2023 överlåta högst 500 000 aktier av serie B i bolaget. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

17.3 Överlåtelse av egna aktier över börs för att täcka kostnader för skatt och sociala avgifter för Deltagarna

Bolaget ska ha rätt att, i samband med leverans av intjänade aktier enligt LTV 2021, före årsstämman 2023, behålla  och sälja högst 60 % av de intjänade aktierna av serie B i bolaget i syfte att täcka kostnaderna för att innehålla och betala skatt och sociala avgifter för Deltagarnas räkning avseende Prestationsaktierätterna för överföring till relevanta myndigheter. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Dessa aktier utgör en del av det slutliga antalet intjänade aktier till de anställda under LTV 2021 och medför inga ytterligare kostnader till LTV 2021 för bolaget.

17.4 Riktad nyemission av aktier av serie C i bolaget

Ökning av Ericssons aktiekapital med SEK 10 500 000,01 genom emission av 2,1 miljoner aktier av serie C i bolaget, envar aktie med ett kvotvärde om cirka SEK 5. För emissionen ska följande villkor gälla.
 

 • De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas av endast Investor AB eller dotterbolag till detta bolag.
 • De nya aktierna ska tecknas under perioden från och med torsdagen den 28 april 2022 till och med måndagen den 2 maj 2022. Överteckning får inte ske.
 • Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska vara aktiens kvotvärde (cirka SEK 5).
 • Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas vid tecknandet.
 • Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 • De nya aktierna ska inte berättiga till utdelning.
 • Det erinras om att de nya aktierna omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § (inlösenförbehåll) aktiebolagslagen.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och principer som ligger till grund för teckningskursen

Styrelsen anser att en riktad nyemission av C-aktier med åtföljande förvärv samt överlåtelse av egna aktier är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för överlåtelse av egna aktier enligt LTV 2021. Aktier emitteras till aktiens kvotvärde och återköps därefter så snart aktierna tecknats och registrerats. Den köpeskilling som bolaget erlägger motsvarar teckningskursen. Som ersättning till aktietecknaren för dess medverkan i nyemission och återköp erlägger bolaget till aktietecknaren SEK 75 000.

17.5 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av 2,1 miljoner aktier av serie C i Ericsson enligt följande:

 • Förvärv får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av aktier av serie C i Ericsson.
 • Bemyndigandet får utnyttjas längst intill årsstämman 2023.
 • Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde (cirka SEK 5 per aktie).
 • Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

Årsstämmans beslut om överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs, riktad nyemission och förvärvserbjudande för LTV 2021 enligt punkt 17 erfordrar att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Punkt 18 Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om pågående Långsiktiga rörliga ersättningsprogram 2019 (”LTV 2019”) och 2020 (”LTV 2020”)

18.1 Överlåtelse av egna aktier över börs för att täcka utgifter

Vid årsstämman 2021, beslöts om rätt för bolaget att överlåta sammanlagt högst 1,4 miljoner aktier av serie B över börs, för att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med LTV 2019 och LTV 2020.

Beslutet är gällande fram till nästa årsstämma. Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av ovan nämnda program måste därför upprepas vid efterföljande årsstämmor.

I enlighet med besluten om överlåtelse av högst 1,4 miljoner aktier har, till och med den 22 februari 2022, inga aktier av serie B överlåtits.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2023, överlåta högst 1,4 miljoner aktier av serie B i bolaget, eller det lägre antal aktier av serie B som per den 29 mars 2022 kvarstår av de ursprungliga 1,4 miljoner aktierna i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av LTV 2019 och LTV 2020. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

18.2 Överlåtelse av egna aktier över börs för att täcka kostnader för skatt och sociala avgifter för Deltagarna

Årsstämmorna 2020 och 2021 beslutade att säkerställa leverans av Prestationsaktier i förhållande till LTV 2019 och LTV 2020 genom överlåtelse av högst 4,1 miljoner aktier av serie B i bolaget till Deltagare och dotterbolag inom Ericssonkoncernen.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska ha rätt att, i samband med leverans av intjänade aktier enligt LTV 2019 och LTV 2020, före årsstämman 2023, behålla och sälja högst 60 % av de intjänade aktierna av serie B i bolaget i syfte att täcka kostnaderna för att innehålla och betala skatt och sociala avgifter för Deltagarnas räkning avseende Prestationsaktierätterna för överföring till relevanta myndigheter. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Dessa aktier utgör en del av det slutliga antalet intjänade aktier till de anställda under LTV 2019 och LTV 2020 och medför inga ytterligare kostnader till LTV 2019 och LTV 2020 för bolaget.

Majoritetsregler

Årsstämmans beslut om överlåtelse av egna aktier över börs enligt punkt 18 erfordrar att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Punkt 19 Förslag från aktieägare

Förslaget under punkt 19 framgår av dagordningen.

______________________

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 3 334 151 735 aktier, varav 261 755 983 aktier av serie A och 3 072 395 752 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 568 995 558,2 röster. Bolagets eget innehav per den 22 februari 2022 uppgår till 4 009 306 aktier av serie B, motsvarande 400 930,6 röster.

Handlingar

Valberedningens fullständiga förslag avseende punkterna 1 och 9 – 15 ovan, inklusive beskrivning av valberedningens arbete och bilagorna 1 och 2 till valberedningens förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats www.ericsson.com. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress till bolaget.

Årsredovisningen (inklusive styrelsens yttrande avseende punkt 8.4 ovan), revisionsberättelsen, ersättningsrapporten, revisors yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens yttrande avseende förslagen i punkterna 16.2 och 17.5 ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.ericsson.com senast tre veckor före årsstämman.

Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.ericsson.com. Handlingarna kommer även att sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress till bolaget. Årsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig på bolagets huvudkontor, Torshamnsgatan 21, 164 83 Stockholm.

Stockholm i februari 2022

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Styrelsen

[1] Eng. Long-Term Variable Compensation Program.

[2] Eng. Environmental, Social, and Governance.

[3] Total Shareholder Return, dvs. aktiekursutvecklingen inklusive utdelningar.

[4] För att på ett rättvisande sätt kunna bedöma prestationen beräknas TSR-utvecklingen av Ericssons aktie av serie B:s genomsnittliga stängningskurs på Nasdaq Stockholm (eller motsvarande stängningskurs för relevant referensbolag) under tremånadersperioden omedelbart innan TSR Prestationsperioden inleds respektive löper ut.

[5] Referensgruppen består av följande bolag: Cap Gemini, CGI Group, Cisco Systems, Cognizant, Corning, F5 Networks, International Business Machines, Juniper Networks, Motorola Solutions, Nokia, and Qualcomm. TSR kommer att mätas i svenska kronor (SEK) för samtliga bolag och i övrigt enligt best practice.

[6] Egna aktiviteter representerar utsläpp från Ericssons fordonsflotta och anläggningar (scope 1 och 2) och utsläpp från kategorierna affärsresor samt arbetspendling & distansarbete (scope 3). Scope 1, 2 och 3-utsläpp samt ovan nämnda kategorier rapporteras enligt de internationellt erkända protokollstandarderna för växthusgas (greenhouse gas protocols standards).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: +46 705 75 29 06
E-post: 
peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: +46 730 95 65 39
E-post: 
media.relations@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon:  +46 72 593 27 78
E-post:  
lena.haggblom@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: +46 709 86 02 27
E-post: 
stefan.jelvin@ericsson.com

Media

John Moorwood, Head of Global Media
Telefon: +44 79 093 249 18
E-post: 
media.relations@ericsson.com

Corporate Media
Telefon: 010-719 69 92
E-post: 
media.relations@ericsson.com

OM ERICSSON
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital Services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com

RELATERADE FILER