Skip navigation

Ericssons årsstämma 2022

Tillgänglig på English Svenska
Press release
Mar 29, 2022 18:07 (GMT +00:00)

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma hölls den 29 mars 2022. Med anledning av covid-19 genomfördes årsstämman 2022 utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och stämman hölls genom elektronisk uppkoppling med deltagande online. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

Utdelning

Den föreslagna utdelningen om 2,50 kronor per aktie godkändes av stämman. Utdelningen kommer att betalas ut i två lika delar; 1,25 kronor per aktie med torsdagen den 31 mars 2022 som avstämningsdag för utdelning och 1,25 kronor per aktie med fredagen den 30 september 2022 som avstämningsdag för utdelning. Euroclear Sweden AB beräknas utbetala 1,25 kronor per aktie tisdagen den 5 april 2022 och 1,25 kronor per aktie onsdagen den 5 oktober 2022.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

Ansvarsfrihet

Det noterades att aktieägare som representerande minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstade mot ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

Styrelsen

Stämman valde styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Ronnie Leten omvaldes som styrelseordförande och Jon Fredrik Baksaas, Jan Carlson, Nora Denzel, Börje Ekholm, Eric A. Elzvik, Kurt Jofs, Ronnie Leten, Kristin S. Rinne, Helena Stjernholm och Jacob Wallenberg omvaldes som styrelseledamöter. Carolina Dybeck Happe valdes som ny styrelseledamot. Det noterades också att arbetstagarorganisationerna har utsett Torbjörn Nyman, Anders Ripa och Kjell-Åke Soting till arbetstagarledamöter i styrelsen med Ulf Rosberg, Loredana Roslund och Annika Salomonsson som deras suppleanter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden. Årligt arvode till styrelsens ordförande om 4 375 000 kronor och till övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om 1 100 000 kronor vardera. Arvode för kommittéarbete till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades enligt följande: 475 000 kronor till ordföranden i Kommittén för Audit and Compliance och 275 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i Kommittén för Audit and Compliance, 205 000 kronor till var och en av ordförandena i Finanskommittén, Kompensationskommittén respektive Kommittén för teknik och vetenskap, och 180 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i Finanskommittén, Kompensationskommittén respektive Kommittén för teknik och vetenskap.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att del av arvodet för styrelseuppdraget ska kunna betalas i syntetiska aktier.

Revisor

Stämman beslutade utse Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram (LTV)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2022 (LTV 2022)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om inrättande av LTV 2022 för medlemmar i koncernledningen (för närvarande 15 personer), omfattande högst 2 miljoner B-aktier i Ericsson. Tilldelning av s.k. Prestationsaktierätter sker vederlagsfritt och ger deltagaren rätt att, efter utgången av en treårig intjänandeperiod, vederlagsfritt erhålla ett antal aktier, förutsatt att vissa prestationsvillkor har uppfyllts och att deltagaren kvarstår i sin anställning. Prestationsvillkoren är kopplade till utvecklingen av total shareholder return (dvs. aktiekursutveckling inklusive utdelningar) (”TSR”) under en treårsperiod (absolut TSR-utveckling och relativ TSR-utveckling), uppfyllandet av ett ESG-prestationsvillkor (miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning) för koncernen bestående av två lika viktade delkomponenter som relaterar till miljömässiga och sociala aspekter inom ESG uppmätt under en treårsperiod samt till 2022 års prestationsvillkor avseende koncernens EBIT (rörelseresultat). Alla mål har en treårig intjänandeperiod. Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. De 2 miljoner B-aktier som omfattas av LTV 2022 motsvarar cirka 0,06 procent av det totala antalet utestående aktier.

Vidare biföll stämman styrelsens förslag om att säkra bolagets åtaganden enligt LTV 2022 genom ingående av aktieswapavtal med tredje part.

Styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande under punkterna 16.2 och 17 på dagordningen drogs tillbaka.

Överlåtelse av egna aktier för tidigare beslutade LTV-program

Stämman biföll styrelsens förslag om överlåtelse av högst 1,4 miljoner B-aktier på Nasdaq Stockholm före årsstämman 2023, i syfte att täcka i huvudsak sociala avgifter som kan uppkomma i samband med tidigare beslutade och pågående LTV-program; LTV 2019 och LTV 2020.

Stämman beslutade vidare att bolaget ska ha rätt att, i samband med leverans av intjänade aktier enligt LTV 2019 och LTV 2020, före årsstämman 2023, behålla och sälja högst 60 % av de intjänade B-aktierna på Nasdaq Stockholm i syfte att täcka kostnaderna för att innehålla och betala skatt och sociala avgifter för deltagarnas räkning avseende Prestationsaktierätterna. Överlåtelse av dessa aktier ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 3 334 151 735 aktier, varav 261 755 983 aktier av serie A och 3 072 395 752 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 568 995 558,2 röster. Bolagets innehav av egna aktier per den 29 mars 2022 uppgår till 4 009 306 aktier av serie B, motsvarande 400 930,6 röster.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

https://www.twitter.com/ericsson

https://www.facebook.com/ericsson

https://www.linkedin.com/company/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer

Telefon: +46 705 75 29 06

E-post: peter.nyquist@ericsson.com

investor.relations@ericsson.com

(+46 10 719 00 00)

Media

media.relations@ericsson.com

(+46 10 719 69 92)

Om Ericsson
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna NasdaqStockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com.

RELATERADE FILER