Skip navigation

Ericsson meddelar nedskrivning om SEK 32 miljarder och ger uppdatering om tredje kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
  • Icke kassaflödespåverkande nedskrivning om SEK 32 miljarder i tredje kvartalet 2023 hänförlig till nedskrivning av goodwill kopplat till förvärvet av Vonage.
  • Vonage förblir centralt för Enterprise-strategin och Ericssons positiva syn på Global Network Platforms potential är oförändrad.
  • Ericsson ger också en uppdatering om resultatet i tredje kvartalet som visar en EBITA-marginal exklusive omstruktureringskostnader på koncernnivå på 7,3% vilket är i linje med tidigare guidning.
Press release
Oct 11, 2023 17:45 (GMT +00:00)

Ericsson (NASDAQ: ERIC) meddelade idag en icke kassaflödespåverkande nedskrivning om SEK 32 miljarder i det tredje kvartalet 2023 i enlighet med IFRS redovisningskrav. Nedskrivningen utgör 50% av det totala beloppet för goodwill och andra immateriella tillgångar hänförliga till Vonage. Nedskrivningen kommer att rapporteras i segmentet Enterprise som en jämförelsestörande post.

Nedskrivningen är en följd av den markanta nedgången i börsvärde bland noterade referensbolag för Vonage, högre räntor och en allmän avmattning i Vonages kärnmarknader. Ericsson fortsätter att utveckla sin Enterprise-strategi där Vonage nätverks-API-förmågor och utvecklandet av Global Network Platform (GNP) spelar en central roll. Nedskrivningen förändrar inte Ericssons positiva syn på GNP-marknadens potential.

Vonage är fortsatt centralt för Ericssons strategi att expandera i Enterprise-segmentet. Denna strategi stöds av utvecklingen i tredje kvartalet där Ericsson meddelade en viktig milstolpe med ett betydande kommersiellt partnerskap i GNP-affären. Genom GNP skapas en ny marknad för att tillgängliggöra 5Gs förmågor genom nätverks-API:er. Denna marknad uppskattas av STL Partners, ett konsult- och undersökningsföretag inom telekommunikation, ha ett värde på USD 20 miljarder år 2028. Marknaden kommer att möjliggöra nya sätt för operatörer att tjäna pengar på sina investeringar i nätverk genom företagsaffärer. På så vis kommer ytterligare investeringar i nätverksinfrastruktur att genereras. Ericsson förväntar sig de första intäkterna från nätverks-API:er under 2023.

Tredje kvartalets resultat i linje med guidning (preliminära och ej reviderade siffror)

Isolerade kvartal, exklusive omstrukturerings- och nedskrivningskostnader, SEK miljarder Kvartal 3
2023
Kvartal 3
2022
Förändring
årsvis
Kvartal 2
2023
Förändring
kvartalsvis
Nettoomsättning 64,5 68,0 -5% 64,4 0%
varav Networks 41,5 48,1 -14% 42,4 -2%
varav Cloud Software & Services 15,6 14,2 10% 15,1 3%
varav Enterprise 6,7 5,0 34% 6,4 5%
Bruttoresultat 25,3 28,2 -10% 24,7 3%
varav Networks 16,6 21,4 -23% 16,7 -1%
varav Cloud Software & Services 5,6 4,6 23% 5,1 10%
varav Enterprise 3,3 2,4 34% 3,0 10%
Bruttomarginal 39,2% 41,4% 38,3%
Rörelseomkostnader -21,3 -21,3 0% -22,2 -4%
EBITA 4,7 7,7 -39% 3,7 28%
EBITA-marginal 7,3% 11,3% 5,7%
  Networks 12,6% 20,0% 11,4%
  Cloud Software & Services 2,8% -5,0% -1,9%
  Enterprise -8,9% -20,3% -13,2%
Fritt kassaflöde före M&A -0,5 2,5 -5,0
Omstruktureringskostnader -0,9 -0,1 -3,1

Resultatet i tredje kvartalet var i linje med tidigare guidning, med en EBITA-marginal exklusive omstruktureringskostnader på 7,3% vilket motsvarar en EBITA på SEK 4,7 miljarder. Koncernens organiska försäljning (justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter) minskade med -10%, där en minskad försäljning om -16% i Networks delvis uppvägdes av 5% organisk tillväxt i Cloud Software and Services och 10% organisk tillväxt i Enterprise.

Networks organiska försäljning i Nordamerika sjönk med -60% jämfört med samma kvartal föregående år eftersom operatörerna minskade sina investeringar och justerade lagernivåerna. Det är värt att notera att kvartal 3 förra året var ett rekordkvartal i Nordamerika. Den kraftiga nedgången i Nordamerika uppvägdes delvis av stark försäljning i Indien.

Cloud Software and Services fortsatte implementering av strategin för att vända resultatet. Med en EBITA exklusive omstruktureringskostnader om SEK 0,4 miljarder i kvartal 3, har nu Cloud Software and Services nått break-even rullande fyra kvartal.

Enterprise rapporterade fortsatt stark försäljning inom Enterprise Wireless Solutions och en svagt positiv EBITA exklusive omstruktureringskostnader inom verksamheten för Global Communications Platform (Vonage) i kvartalet.

Fritt kassaflöde före M&A var SEK -0,5 (2,5) miljarder. Det negativa fria kassaflödet under året är en följd av ökat rörelsekapital för stora utbyggnadsprojekt.

Ericsson kommer att, som tidigare meddelats, publicera kvartalsrapporten i sin helhet 17 oktober, cirka klockan 07:00.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: +46 705 75 29 06
E-post: peter.nyquist@ericsson.com   

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: +46 730 95 65 39
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon: +46 72 593 27 78
E-post:  lena.haggblom@ericsson.com

Alan Ganson, Investerarrelationer
Telefon: +46 70 267 27 30
E-post: alan.ganson@ericsson.com

Media

Ralf Bagner, presschef
Telefon: +46 76 128 47 89
E-post: ralf.bagner@ericsson.com

Media relations
Telefon: +46 10-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive förväntad nedskrivning av vår goodwill och andra nedskrivningar av tillgångar, belopp för sådana nedskrivningar, effekt av nedskrivningar på kassaflöde och utdelningskapacitet, finansiell ställning, förmåga och resultat av verksamheten, affärsplaner, mål, marknadsförhållanden och antaganden på vilka dessa är uttalanden är baserade på, inklusive i synnerhet följande risker och osäkerhetsfaktorer:

- Slutligt fastställande av omfattningen av nedskrivningen baserat på analys av verkligt värde jämfört med redovisat värde

- Färdigställande av kvartalsbokslut och granskning av vår oberoende registrerade revisionsbyrå

- Potentiella förändringar i uppskattade nedskrivningsbelopp baserat på slutförandet av granskningsprocessen

- Nedskrivningens omfattning påverkan på kassaflöde och utdelningskapacitet

- Våra mål, strategier, planeringantaganden och operativa eller finansiella resultatförväntningar

- Branschtrender, framtida egenskaper och utveckling av de marknader där vi verkar

- Vår framtida likviditet, kapitalresurser, investeringar, kostnadsbesparingar och lönsamhet

- Den förväntade efterfrågan på våra befintliga och nya produkter och tjänster samt planer på att lansera nya produkter och tjänster inklusive forsknings- och utvecklingsutgifter

- Förmågan att leverera på framtida planer och att realisera potential för framtida tillväxt

- Teknologi- och industritrender inklusive den regulatoriska och standardiseringsmiljö där vi verkar, konkurrens och vår kundstruktur.

Orden "anse", "förvänta", "förutspå", ”förutse”, ”förutsätta”, "avse", "trolig", "beräknas", "kan", "skulle kunna", ”planera”, "uppskatta", ”bedöma”, "kommer att", "bör", "strävan", "ambition", "försöka", "potential", "målsättning", "fortsätta" eller deras negativa eller variationer, och liknande ord eller uttryck för att identifiera framtidsinriktade uttalanden. Varje uttalande som hänvisar till förväntningar, prognoser eller andra karakteriseringar av framtida händelser eller omständigheter, inklusive eventuella underliggande antaganden, är framåtblickande uttalanden.

Vi gör investerare uppmärksamma på att dessa uttalanden är föremål för risker och osäkerheter av vilka många är svåra att förutsäga och generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som uttrycks i, eller antyds eller projiceras av, framåtblickande information och uttalanden.

Viktiga faktorer som kan påverka huruvida och i vilken utsträckning några av våra framåtblickande uttalanden förverkligas inkluderar, men är inte begränsade till, de faktorer som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer" i den senaste delårsrapporten och i "Riskfaktorer" i årsredovisningen för 2022.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2023 kl. 19:45 CEST.