Skip navigation

Ericssons årsstämma 2023

Tillgänglig på English Svenska
Press release
Mar 29, 2023 17:17 (GMT +00:00)

Telefonaktiebolaget LM Ericssons (NASDAQ: ERIC) årsstämma hölls idag den 29 mars 2023 i Kista, Stockholm. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022.

Utdelning

Den föreslagna utdelningen om 2,70 kronor per aktie godkändes av årsstämman. Utdelningen kommer att betalas ut i två lika delar; 1,35 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 31 mars 2023 och 1,35 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 29 september 2023. Euroclear Sweden AB beräknas utbetala 1,35 kronor per aktie onsdagen den 5 april 2023 och 1,35 kronor per aktie onsdagen den 4 oktober 2023.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja Carolina Dybeck Happe och Annika Salomonsson ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Det noterades att aktieägare som representerade minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstade emot ansvarsfrihet för resterande styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Styrelsen

Årsstämman valde styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Jan Carlson valdes som ny styrelseordförande och Jon Fredrik Baksaas, Börje Ekholm, Eric A. Elzvik, Carolina Dybeck Happe, Kristin S. Rinne, Helena Stjernholm och Jacob Wallenberg omvaldes som styrelseledamöter. Jonas Synnergren och Christy Wyatt valdes som nya styrelseledamöter. Ronnie Leten, Kurt Jofs och Nora Denzel, som inte ställt upp för omval, lämnade styrelsen i samband med årsstämman. Det noterades också att arbetstagarorganisationerna har utsett Torbjörn Nyman, Anders Ripa och Kjell-Åke Soting till arbetstagarledamöter i styrelsen med Ulf Rosberg, Loredana Roslund och Annika Salomonsson som suppleanter.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden. Årligt arvode till styrelsens ordförande om 4 500 000 kronor och till övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om 1 140 000 kronor vardera. Arvode för kommittéarbete till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades enligt följande: 495 000 kronor till ordföranden i Kommittén för Audit and Compliance och 285 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i Kommittén för Audit and Compliance, 210 000 kronor till var och en av ordförandena i Finanskommittén, Kompensationskommittén respektive Kommittén för teknik och vetenskap, och 185 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i Finanskommittén, Kompensationskommittén respektive Kommittén för teknik och vetenskap.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att del av arvodet för styrelseuppdraget (exklusive arvode för kommittéarbete) ska kunna betalas i syntetiska aktier.

Revisor

Stämman beslutade att utse Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024 (omval) och godkände valberedningens förslag till revisorsarvode.

Långsiktiga rörliga ersättningsprogram

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram I 2023 (LTV I 2023)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om inrättande av LTV I 2023 för medlemmar av koncernledningen, inklusive verkställande direktören och koncernchefen, (för närvarande 17 personer) omfattande högst 4,1 miljoner B-aktier i Ericsson. Tilldelning av s.k. Prestationsaktierätter sker vederlagsfritt och ger deltagaren rätt att, efter utgången av en treårig intjänandeperiod, vederlagsfritt erhålla ett antal aktier, förutsatt att vissa prestationsvillkor har uppfyllts och att deltagaren kvarstår i sin anställning. De 4,1 miljoner B-aktier som omfattas av LTV I 2023 motsvarar cirka 0,12 procent av det totala antalet registrerade aktier i bolaget.

Vidare beslutade årsstämman att godkänna styrelsens förslag om att säkra bolagets åtaganden under LTV I 2023 genom ingående av aktieswapavtal med tredje part.

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram II 2023 (LTV II 2023)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman följande:

 • Inrättande av LTV II 2023 för anställda som klassificeras som ledande befattningshavare, exklusive verkställande direktören och koncernchefen samt koncernledningen (för närvarande cirka 180 anställda), omfattande högst 5,9 miljoner B-aktier i Ericsson. Tilldelning av s.k. Prestationsaktierätter sker vederlagsfritt och ger deltagaren rätt att, efter utgången av en treårig intjänandeperiod, vederlagsfritt erhålla ett antal aktier, förutsatt att vissa prestationsvillkor har uppfyllts och att deltagaren kvarstår i sin anställning. De 5,9 miljoner B-aktier som omfattas av LTV II 2023 motsvarar cirka 0,18 procent av det totala antalet registrerade aktier i bolaget.
 • En riktad nyemission av 5,9 miljoner C-aktier till Investor AB, eller dotterbolag till Investor AB, till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde (cirka 5 kronor).
 • Bemyndigande för styrelsen att, före årsstämman 2024, besluta om ett återköpserbjudande avseende de 5,9 miljoner C-aktierna till ett pris per aktie motsvarande aktiens kvotvärde (cirka 5 kronor). Efter förvärvet kommer C-aktierna, med stöd av bestämmelse i bolagsordningen, att omvandlas till B-aktier, vilka därefter kan överlåtas till anställda samt över börs.
 • Överlåtelse av högst 4,9 miljoner B-aktier, vederlagsfritt, till anställda som omfattas av villkoren för LTV II 2023. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, före årsstämman 2024, i samband med leverans av intjänade aktier under LTV II 2023, besluta att behålla och sälja högst 60 % av de intjänade B-aktierna på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien, för att täcka kostnaderna för att innehålla och betala skatt och sociala avgifter avseende Prestationsaktierätterna för överföring till skattemyndigheter för deltagarnas räkning under LTV II 2023.
 • Överlåtelse av högst 1,0 miljoner B-aktier på Nasdaq Stockholm, före årsstämman 2024, till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien för att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter.   

Överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs, riktade nyemissioner och förvärvserbjudande för de tidigare beslutade LTV-programmen 2021 och 2022 (LTV 2021 och LTV 2022)

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om:

 • riktade nyemissioner av totalt 4,1 miljoner C-aktier till Investor AB, eller dotterbolag till Investor AB, till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde (cirka 5 kronor);
 • bemyndigande för styrelsen att, före årsstämman 2024, besluta om ett återköpserbjudande avseende de 4,1 miljoner C-aktierna till ett pris per aktie motsvarande aktiens kvotvärde (cirka 5 kronor); efter förvärvet kommer C-aktierna, med stöd av bestämmelse i bolagsordningen, att omvandlas till B-aktier, vilka därefter kan överlåtas till anställda samt över börs.
 • överlåtelse av högst 3,1 miljoner B-aktier, vederlagsfritt, till anställda som omfattas av villkoren för LTV 2021 och LTV 2022, med ett bemyndigande för styrelsen att, före årsstämman 2024, i samband med leverans av intjänade aktier under LTV 2021 och LTV 2022, besluta att behålla och sälja högst 60 % av de intjänade B-aktierna på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien, för att täcka kostnaderna för att innehålla och betala skatt och sociala avgifter avseende Prestationsaktierätterna för överföring till skattemyndigheter för deltagarnas räkning; och
 • överlåtelse av högst 1 miljon B-aktier på Nasdaq Stockholm, före årsstämman 2024, till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien för att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter.  

Överlåtelse av egna aktier över börs för de tidigare beslutade LTV-programmen 2019 och 2020

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om:

 • överlåtelse av högst 1,4 miljoner B-aktier på Nasdaq Stockholm, före årsstämman 2024, till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien för att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter, vilka kan uppstå i samband med de tidigare beslutade och pågående LTV-programmen LTV 2019 och LTV 2020; och
 • bemyndigande för styrelsen att, före årsstämman 2024, i samband med leverans av intjänade aktier under LTV 2019 och LTV 2020, besluta att behålla och sälja högst 60 % av de intjänade B-aktierna på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien, för att täcka kostnaderna för att innehålla och betala skatt och sociala avgifter avseende Prestationsaktierätterna för överföring till skattemyndigheter för deltagarnas räkning.

Nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med styrelsens förslag.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 3 334 151 735 aktier, varav 261 755 983 A-aktier och 3 072 395 752 B-aktier, motsvarande sammanlagt 568 995 558,2 röster. Bolagets innehav av egna aktier per den 29 mars 2023 uppgår till 4 009 306 B-aktier, motsvarande 400 930,6 röster.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerara på Ericssons bloggar
här
https://twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: +46 705 75 29 06
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Media

Peter Borsos, Head of External Relations
Telefon: +46703176800
E-post: 
peter.borsos@ericsson.com

Kristoffer Edshage, Head of Regulatory and Financial Communication
Telefon: +46 722 20 44 46
E-post: 
kristoffer.edshage@ericsson.com

Media relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

OM ERICSSON:

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Cloud Software och Services, Enterprise Wireless Solutions, Global Communications Platform, samt Technologies och New Businesses. Dessa är utvecklade för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com

RELATERADE FILER