Skip navigation

Kallelse till Ericssons årsstämma 2024

Tillgänglig på English Svenska

Telefonaktiebolaget LM Ericssons (NASDAQ: ERIC) årsstämma äger rum onsdagen den 3 april 2024 kl. 13:00.

Press release
Feb 28, 2024 06:30 (GMT +00:00)

Valberedningen föreslår bland annat:

 • Karl Åberg som ny styrelseledamot (punkt 9 och 11)
 • Höjning av arvoden till styrelsen, av arvode till styrelseordföranden, och av arvoden för arbete i alla kommittéer till styrelsen (inklusive ordföranden för respektive kommitté) (punkt 10)

Styrelsen föreslår bland annat:

 • Utdelning om 2,70 kronor per aktie att utbetalas i två lika delar (punkt 8.4)
 • Långsiktigt rörligt ersättningsprogram för Ericssons koncernledning och ledande befattningshavare, med ett ettårigt mål för koncernens EBITA (rörelseresultat) för 2024, treåriga mål för aktiekursutveckling, alla mål har en treårig intjänandeperiod (punkt 16).
 • Överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs, riktad nyemission och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ett förvärvserbjudande för det Långsiktiga rörliga ersättningsprogrammet I 2023 (punkt 17).
 • Överlåtelse av egna aktier över börs för de Långsiktiga rörliga ersättningsprogrammen 2021, 2022 och II 2023 (punkt 18).

Kallelse till årsstämma 2024 i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Aktieägarna i Telefonaktiebolaget LM Ericsson (org. nr 556016-0680) (”Bolaget” eller ”Ericsson”) inbjuds att delta i årsstämman som äger rum onsdagen den 3 april 2024 kl. 13:00 i Bolagets lokaler, ”Open Box”, Grönlandsgatan 8, Kista/Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl. 12:00. Aktieägare har också möjlighet att utöva sin rösträtt per post före årsstämman.

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska.

Registrering och anmälan

A) Deltagande i stämmolokalen
Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 22 mars 2024; och
 • anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 26 mars 2024
  • per telefon 08-402 90 54 vardagar mellan kl. 10:00-16:00;
  • per post till Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm;
  • via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com; eller
  • via Ericssons webbplats, www.ericsson.com.

Vid anmälan, vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Ombud

Om aktieägaren företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) bifogas. För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakten, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till Bolaget till adressen ovan i samband med anmälan. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på Ericssons webbplats, www.ericsson.com.

B) Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 22 mars 2024; och
 • anmäla sig senast tisdagen den 26 mars 2024, genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan så att poströstningsformuläret är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Ericssons webbplats, www.ericsson.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Ericssons webbplats, www.ericsson.com. Poströsten ska vara Bolaget/Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 26 mars 2024.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten (i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) bifogas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på Ericssons webbplats, www.ericsson.com.

En aktieägare som poströstat har även möjlighet att närvara i stämmolokalen, förutsatt att anmälan har gjorts enligt instruktionerna under rubriken Registrering och anmälan – A) Deltagande i stämmolokalen ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av Bolagets aktiebok per fredagen den 22 mars 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 26 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se integritetspolicy på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Föreslagen dagordning

 1. Val av ordförande vid årsstämman
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
 1. Godkännande av dagordning
 1. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 1. Val av två personer att justera årsstämmans protokoll
 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, ersättningsrapporten och revisors yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt revisors redogörelse för revisionsarbetet för 2023
 1. VDs tal. Frågor från aktieägarna till Bolagets styrelse och ledning
 1. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  2. godkännande av ersättningsrapporten;
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2023; samt
  4. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar för utdelning
 1. Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 1. Fastställande av arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer
   
 2. Val av styrelsens ledamöter och styrelsesuppleanter
  Valberedningens förslag till styrelseledamöter:
  1. Jon Fredrik Baksaas (omval)
  2. Jan Carlson (omval)
  3. Carolina Dybeck Happe (omval)
  4. Börje Ekholm (omval)
  5. Eric A. Elzvik (omval)
  6. Kristin S. Rinne (omval)
  7. Jonas Synnergren (omval)
  8. Jacob Wallenberg (omval)
  9. Christy Wyatt (omval)
  10. Karl Åberg (nyval)
    
 3. Val av styrelsens ordförande
 1. Bestämmande av antalet revisorer
 1. Fastställande av arvode till revisor
 1. Val av revisor
 1. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2024 (LTV 2024)

        1. Beslut om inrättande av LTV 2024

        2. Beslut om överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs, riktad nyemission och förvärvserbjudande för LTV                  2024

         3. Beslut om aktieswapavtal med tredje part för LTV 2024

 1. Beslut om överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs, riktad nyemission och förvärvserbjudande med anledning av tidigare beslut om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram I 2023 (LTV I 2023)
   
 2. Överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om pågående Långsiktiga rörliga ersättningsprogram LTV 2021, LTV 2022 och LTV II 2023
        1. Beslut om överlåtelse av egna aktier över börs för att täcka kostnader

           2. Beslut om överlåtelse av egna aktier över börs för att täcka kostnader för skatt och sociala avgifter för Deltagarna

 1. Stämmans avslutande
   

Punkt 1 Ordförande vid årsstämman

Valberedningen, som utsågs enligt den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2012, utgörs av ordföranden i valberedningen Johan Forssell (Investor AB), Bengt Kjell (AB Industrivärden) (ersatte Karl Åberg den 30 november 2023), Anders Oscarsson (AMF Tjänstepension och AMF Fonder), Christer Gardell (Cevian Capital Partners Limited) och Jan Carlson (styrelsens ordförande). Valberedningen föreslår advokaten Eva Hägg som ordförande vid årsstämman.


Punkt 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Punkt 8.4 Utdelning och avstämningsdagar

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 2,70 kronor per aktie. Utdelningen föreslås betalas ut i två lika delar, 1,35 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den
5 april 2024 och 1,35 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 2 oktober 2024. Med dessa avstämningsdagar beräknas Euroclear Sweden AB utbetala 1,35 kronor per aktie den 10 april 2024 och 1,35 kronor per aktie den 7 oktober 2024.

Punkt 9 Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst tolv ledamöter, med högst sex suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara tio och att inga suppleanter väljs.

Punkt 10 Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer ska utgå enligt följande:

 • 4 640 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 4 500 000 kronor);
 • 1 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (tidigare 1 140 000 kronor);
 • 540 000 kronor till ordförande i Kommittén för Audit and Compliance
  (tidigare 495 000 kronor);
 • 310 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Kommittén för Audit and Compliance (tidigare 285 000 kronor);
 • 230 000 kronor till ordföranden i Kommittén för Enterprise Business and Technology (tidigare 210 000 kronor);
 • 200 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Kommittén för Enterprise Business and Technology (tidigare 185 000 kronor);
 • 220 000 kronor vardera till ordförandena i Finanskommittén och Kompensationskommittén (tidigare 210 000 kronor); och
 • 195 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Finanskommittén och Kompensationskommittén (tidigare 185 000 kronor).

Valberedningen har utvärderat styrelsearvodena i syfte att säkerställa att de möjliggör rekrytering och bibehållande av högkvalitativa personer samtidigt som de är skäliga i jämförelse med andra globala teknologiföretag av liknande storlek och komplexitet. Baserat på detta har valberedningen kommit fram till slutsatsen att en höjning av arvodet till samtliga ledamöter i styrelsen och styrelseutskotten, inklusive deras ordförande, i enlighet med ovanstående är rimlig, välmotiverad och i Bolagets bästa intresse. Valberedningens förslag innebär en höjning av arvodet med cirka 3,8% jämfört med det totala arvodet till motsvarande antal styrelseledamöter och kommittéledamöter för styrelse- och kommittéarbete som beslutades av årsstämman 2023.

Arvode i form av syntetiska aktier

Bakgrund

Valberedningen anser att det är lämpligt att bolagsstämmovalda styrelseledamöter innehar aktier i Ericsson i syfte att stärka styrelseledamöternas och aktieägarnas gemensamma intressen i Bolaget. Valberedningen rekommenderar att bolagsstämmovalda styrelseledamöter, under en femårsperiod, ska bygga upp ett eget innehav av aktier eller syntetiska aktier i Ericsson, som minst motsvarar värdet av ett årsarvode (exklusive kommittéarvode). Valberedningen rekommenderar att styrelseledamoten ska behålla detta innehav under den tid styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot i Ericsson.

För att ge möjlighet för styrelseledamöterna att bygga upp ett ekonomiskt intresse i Bolaget, och då det i många fall är svårt för styrelseledamöter att handla i Bolagets aktier på grund av tillämpliga insiderregler, föreslår valberedningen att styrelseledamöterna oförändrat bör erbjudas möjligheten att erhålla en del av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier. Med syntetisk aktie avses en rättighet att i framtiden erhålla utbetalning av ett belopp som motsvarar börskursen för en aktie av serie B i Bolaget på Nasdaq Stockholm vid utbetalningstillfället.

Förslag

Valberedningen föreslår således att årsstämman 2024 fattar beslut om att en del av styrelsearvodet till styrelseledamöterna (dock ej arvode för kommittéarbete) ska kunna utgå i form av syntetiska aktier, enligt följande villkor.

 • Nominerad styrelseledamot ska kunna välja att få styrelsearvode enligt följande fyra alternativ:
 1. 25 procent kontant – 75 procent syntetiska aktier
 2. 50 procent kontant – 50 procent syntetiska aktier
 3. 75 procent kontant – 25 procent syntetiska aktier
 4. 100 procent kontant
 • Det antal syntetiska aktier som ska tilldelas ska värderas till en snittkurs motsvarande Bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under en mätperiod om fem handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av Ericssons delårsrapport för första kvartalet 2024. De syntetiska aktierna tjänas in under mandatperioden, med 25 procent per kvartal.
 • De syntetiska aktierna medför rätt att efter offentliggörande av Ericssons bokslutskommuniké år 2029 erhålla utbetalning av ett kontant belopp per syntetisk aktie som motsvarar aktiekursen för Bolagets aktier av serie B i nära anslutning till utbetalningstidpunkten.
 • Ett belopp motsvarande utdelning på Bolagets aktier av serie B som beslutats av årsstämman under innehavstiden ska betalas ut samtidigt som det kontanta beloppet.
 • Har ledamots styrelseuppdrag upphört senast under tredje kalenderåret efter det år årsstämman beslutade om tilldelning av de syntetiska aktierna, kan utbetalning istället ske året efter det år uppdraget upphört.
 • Antalet syntetiska aktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder enligt villkoren för de syntetiska aktierna.

De fullständiga villkoren för de syntetiska aktierna framgår av Bilaga 1 till valberedningens förslag.

Den ekonomiska skillnaden för Bolaget bedöms vara begränsad om samtliga styrelseledamöter erhåller del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode utbetalas.

Punkt 11 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Förslag

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter (omval):

11.1 Jon Fredrik Baksaas

11.2 Jan Carlson

11.3 Carolina Dybeck Happe

11.4 Börje Ekholm

11.5 Eric A. Elzvik

11.6 Kristin S. Rinne

11.7 Jonas Synnergren 

11.8 Jacob Wallenberg; och

11.9 Christy Wyatt

11. 10 Valberedningen föreslår att Karl Åberg väljs till ny styrelseledamot i Ericsson.

Överväganden

Valberedningen söker i första hand potentiella styrelseledamöter för kommande mandatperiod, men ser även till framtida behov av kompetens. Att identifiera rätt kandidater inför framtiden tar lång tid, vilket innebär att långsiktig planering är avgörande. Vid bedömningen av lämplig sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat vilken erfarenhet och kompetens som behövs i styrelsen och dess kommittéer och värdet av mångfald vad gäller ålder, kön och kulturell/geografisk bakgrund samt behovet av förnyelse. Valberedningen anser att mångfald i styrelsen kommer att främja Ericssons hållbara utveckling och fokuserar därför ständigt på att identifiera kandidater med olika bakgrund. Valberedningen beaktar ökade förväntningar på transparens avseende mångfald i styrelsen, men Bolaget och valberedningen är förhindrade att behandla vissa känsliga personuppgifter om styrelseledamöterna, såsom uppgift om demografisk bakgrund, till följd av tillämpliga bestämmelser om integritet och personuppgifter. Valberedningen har tillämpat Kodens regel 4.1 som mångfaldspolicy. Med fokus på att över tid förbättra könsfördelningen i styrelsen arbetar valberedningen särskilt med att identifiera kvinnliga kandidater som matchar nuvarande och framtida behov i styrelsen. Valberedningen bedömer även lämpligheten av antalet ledamöter i styrelsen samt om styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för uppdraget som styrelseledamot i Ericsson.

Vid bedömningen av enskilda styrelseledamöters kvalifikationer och prestationer utgår valberedningen från individens kompetens och erfarenhet samt individens bidrag till styrelsearbetet som helhet och till kommittéarbetet. Valberedningen har informerat sig om resultatet av den utvärdering av styrelsearbetet som letts av styrelsens ordförande. Valberedningens mål är att föreslå och främja valet av en styrelse som består av individer med högsta kompetens och integritet, samtidigt som den i sin helhet innefattar en stark sammansättning av de nödvändiga erfarenheter och kompetenser som krävs för att effektivt kunna utöva tillsyn över och leda Ericsson.

Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl. Vidare anser valberedningen att styrelsen uppfyller förväntningarna avseende sammansättning och att både styrelsen och de enskilda styrelseledamöterna uppfyller förväntade krav avseende kompetens. Kompetenser och erfarenheter som finns representerade i styrelsen inkluderar bred internationell branscherfarenhet, erfarenhet från telekom-, IT- och IKT-sektorerna, teknologiska och tekniska kompetenser och erfarenheter (exempelvis relaterade till mjukvara och digitalisering), finansiell expertis och erfarenhet inom riskkapital, företagsförvärv och new business. Valberedningen anser vidare att kompetenser och erfarenheter inom de ESG-områden (områden inom miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning) som anses vara mest relevanta för Ericsson och inom den sektor i vilken Bolaget är verksamt är väl representerade i styrelsen, inklusive exempelvis kompetens och erfarenhet inom de teknologier som Bolaget utvecklar och levererar samt inom etik och regelefterlevnad.

Helena Stjernholm har informerat valberedningen att hon inte ställer upp för omval vid årsstämman 2024. Valberedningen föreslår omval av de befintliga styrelseledamöterna Jon Fredrik Baksaas, Jan Carlson, Carolina Dybeck Happe, Börje Ekholm, Eric A. Elzvik, Kristin S. Rinne, Jonas Synnergren, Jacob Wallenberg och Christy Wyatt samt nyval av Karl Åberg som ledamot till styrelsen.

Karl Åberg har lång erfarenhet av investeringar och kapitalförvaltning. Han är för närvarande vice verkställande direktör, chef för investeringsorganisationen och finansfunktionen på AB Industrivärden samt styrelseledamot i Alleima och SCA. Karl Åberg har tidigare varit partner på Zeres Capital, partner på CapMan och haft olika roller inom Handelsbanken Capital Markets.

Det är valberedningens bedömning att Karl Åberg tillför styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet och att Karl Åbergs omfattande kunskap om bolagsstyrning och finansiella frågor kommer att vara av mervärde för Ericsson och ytterligare stärka styrelsen.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen ger Bolaget rätt förutsättningar att realisera sin långsiktiga potential. Av de styrelseledamöter som föreslås för val vid årsstämman (beräknat exklusive koncernchef och VD) är 33% kvinnor. Jämn könsfördelning fortsätter att vara en av valberedningens främsta prioriteringar och valberedningen fortsätter att sträva efter att förbättra könsfördelningen i styrelsen över tid.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns i Bilaga 2 till valberedningens förslag.


Styrelseledamöters oberoende

Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler samt NASDAQ USA:s oberoenderegler är följande:

 1. Valberedningen bedömer att följande ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen:

a. Jon Fredrik Baksaas

b. Jan Carlson

c. Carolina Dybeck Happe

d. Eric A. Elzvik

e. Kristin S. Rinne

f. Jonas Synnergren

g. Jacob Wallenberg

h. Christy Wyatt

i. Karl Åberg

(ii)         Av de i (i) angivna ledamöterna bedöms följande ledamöter oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare:

 1. Jon Fredrik Baksaas
 2. Jan Carlson
 3. Carolina Dybeck Happe
 4. Eric A. Elzvik
 5. Kristin S. Rinne
 6. Jonas Synnergren
 7. Christy Wyatt

Valberedningen har vidare bedömt följande ledamöter oberoende enligt samtliga tillämpliga oberoenderegler:

 1. Jon Fredrik Baksaas
 2. Jan Carlson
 3. Carolina Dybeck Happe
 4. Eric A. Elzvik
 5. Kristin S. Rinne
 6. Jonas Synnergren
 7. Christy Wyatt
   

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller tillämpliga oberoendekrav som gäller för Ericsson.

Punkt 12 Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att Jan Carlson omväljs till styrelsens ordförande.

Punkt 13 Antalet revisorer

Enligt bolagsordningen ska Bolaget som revisor ha lägst ett och högst tre registrerade revisionsbolag. Valberedningen föreslår att Bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 14 Arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor, i likhet med tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15 Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendationen från Kommittén för Audit and Compliance, att Deloitte AB utses till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2024 till slutet av årsstämman 2025 (omval).

Punkt 16 Inrättande av LTV 2024[1] inklusive överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och bemyndigande för styrelsen att besluta om ett förvärvserbjudande avseende aktier av serie C

Bakgrund

Kompensationskommittén och styrelsen utvärderar löpande de långsiktiga rörliga ersättningsprogrammen (”LTV”) till koncernledningen och för anställda som är klassificerade som ledande befattningshavare. Utvärderingen tar hänsyn till om LTV-programmen är effektiva för att uppnå syftet att stödja att Ericssonkoncernen når sina strategiska mål och långsiktigt hållbara intressen, samt även programmens möjligheter att öka koncernledningens och ledande befattningshavares långsiktiga fokus och förena deras intressen med aktieägarnas långsiktiga förväntningar och intressen.

Vid utvärdering av de för närvarande pågående LTV-programmen för koncernledningen (LTV 2021, LTV 2022 och LTV I 2023) och det pågående LTV-programmet för ledande befattningshavare (LTV II 2023), har Kompensationskommittén och styrelsen kommit fram till slutsatsen att dessa pågående LTV-program, som alla i huvudsak är likadana i fråga om planstruktur, prestationsvillkor och prestationsperioder, möjliggjort för Bolaget att uppnå sina långsiktiga mål. LTV I 2023 och LTV II 2023 lades fram till årsstämman 2023 som två separata program: LTV I 2023 för koncernledningen och LTV II 2023 för ledande befattningshavare. Av administrativa skäl har styrelsen beslutat att lägga fram Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2024 (”LTV 2024”) som ett program riktat till både koncernledningen och ledande befattningshavare. De pågående LTV-programmen har gjort det möjligt för Bolaget att rekrytera, behålla och motivera högre chefer och erbjuda dem globalt konkurrenskraftig ersättning och förbli engagerat i att skapa ökat aktieägarvärde. I syfte att ytterligare stärka Ericssons liksom koncernledningens och ledande befattningshavares engagemang för långsiktig hållbarhet och ansvarsfullt företagande, har styrelsen, enligt rekommendation från Kompensationskommittén, beslutat att inför årsstämman 2024 föreslå ett LTV-program 2024 för koncernledningen och ledande befattningshavare.

LTV 2024 är en viktig del av Bolagets ersättningsstrategi och styrelsen förväntar sig särskilt att medlemmarna i koncernledningen och ledande befattningshavare bygger upp ett betydande aktieinnehav för att skapa ett gemensamt ägarintresse och gemensamma förväntningar mellan deltagarna i LTV-programmet och aktieägarna.

Förslag

16.1 Inrättande av LTV 2024

Styrelsen föreslår att årsstämman 2024 fattar beslut enligt nedan om LTV 2024 för medlemmar i koncernledningen och ledande befattningshavare omfattande högst 10,4 miljoner aktier av serie B i Bolaget.

Syftet med LTV-programmet

LTV-programmet är utformat för att skapa långsiktiga incitament för koncernledningen och ledande befattningshavare (”Deltagarna”) och därigenom skapa långsiktiga värden för aktieägarna. Målsättningen är att rekrytera, behålla och motivera högre chefer på en konkurrensutsatt marknad genom prestationsbaserade aktierelaterade incitament, att uppmuntra uppbyggnaden av ett betydande aktieinnehav för att skapa ett gemensamt ägarintresse mellan Deltagarna och aktieägarna och att ytterligare stärka koncernledningens och ledande befattningshavares engagemang för långsiktig hållbarhet och ansvarsfullt företagande.

Kort om LTV-programmet

LTV-programmet föreslås inkludera samtliga medlemmar (nuvarande och framtida) i koncernledningen och ledande befattningshavare, för närvarande 215 anställda, inklusive verkställande direktören och koncernchefen. Tilldelning enligt LTV 2024 (”Prestationsaktierätter”) sker vederlagsfritt och ger Deltagaren rätt att, förutsatt bland annat att nedan angivna prestationsvillkor har uppfyllts, vederlagsfritt erhålla ett antal aktier, efter utgången av en treårig intjänandeperiod (”Intjänandeperioden”). Tilldelning av aktier i enlighet med Prestationsaktierätterna förutsätter uppfyllande av nedan angivna prestationsvillkor och kommer i regel kräva att Deltagaren kvarstår i sin anställning under Intjänandeperioden. Samtliga väsentliga beslut relaterade till LTV 2024 kommer att fattas av Kompensationskommittén, med godkännande av styrelsen i sin helhet när så krävs.

Tilldelning av Prestationsaktierätter

Tilldelning av Prestationsaktierätter till Deltagarna kommer normalt att ske så snart det är praktiskt möjligt efter årsstämman 2024. För 2024 kommer värdet av de underliggande aktierna hänförliga till Prestationsaktierätterna för den verkställande direktören och koncernchefen inte överstiga 150% av årlig grundlön vid tidpunkten för tilldelning av Prestationsaktierätter, och för övriga Deltagare kommer värdet inte överstiga 100% av Deltagarnas respektive årliga grundlön vid tidpunkten för tilldelning, såvida inte Deltagaren är anställd i USA där värdet inte kommer att överstiga 200% av Deltagarens årliga grundlön.

Aktiekursen som tillämpas vid beräkningen av antalet aktier som Prestationsaktierätterna berättigar till kommer att vara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som infaller omedelbart efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2023.

Prestationsvillkor

Utfall av Prestationsaktierätterna är beroende av uppfyllelsen av prestationsvillkor relaterat till koncernens EBITA för 2024 (resultat före räntor, skatter samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar) (rörelseresultat), tillsammans med treåriga prestationsvillkor hänförliga till Total Shareholder Return (”TSR[2]) samt miljö, socialt ansvar samt bolagsstyrning för koncernen (”ESG[3]), varigenom det fastställs i vilken utsträckning (om någon) Prestationsaktierätterna ger Deltagarna rätt att erhålla aktier vid utgången av Intjänandeperioden.

Prestationsvillkoret avseende koncernens EBITA (rörelseresultat) 2024 hänför sig till 45% av Prestationsaktierätterna och det maximala utfallet är 200%.

Prestationsvillkoren avseende TSR relaterar till absolut TSR-utveckling respektive relativ TSR-utveckling för Ericssons aktie av serie B under perioden 1 januari 2024 – 31 december 2026 (”Prestationsperioden [4]). Prestationsvillkoren avseende absolut och relativ TSR hänför sig till 25% respektive 20% av Prestationsaktierätterna och det maximala utfallet för båda prestationsvillkoren avseende TSR är 200%. 

ESG-prestationsvillkoret för koncernen uppmätt under Prestationsperioden kommer att hänföra sig till 10% av Prestationsaktierätterna och det maximala utfallet är 200%.

Följande prestationsvillkor gäller:

 • Prestationsvillkor avseende koncernens EBITA (rörelseresultat) för 2024

45% av Prestationsaktierätterna som tilldelas en Deltagare kommer att vara villkorade av uppfyllandet av ett prestationsvillkor för koncernens EBITA (rörelseresultat) för räkenskapsåret 2024. Det av styrelsen fastställda prestationsvillkoret för koncernens EBITA (rörelseresultat) 2024 kommer att ange en miniminivå och en maximinivå. Målet för koncernens EBITA (rörelseresultat) 2024 är inte publicerat med hänsyn till aktiemarknads- och konkurrensmässiga aspekter. Styrelsen kommer att besluta om utfallet av Prestationsaktierätter knutna till prestationsvillkoret för koncernens EBITA (rörelseresultat) 2024 när det reviderade bokslutet för räkenskapsåret 2024 är tillgängligt.

Om maximinivån uppnås eller överskrids, kommer tilldelningen att uppgå till (och inte överskrida) den maximala nivån om 200% av Prestationsaktierätter knutna till prestationsvillkoret för koncernens EBITA (rörelseresultat) 2024. Om prestationsutfallet understiger maximinivån men överstiger miniminivån, kommer tilldelning av aktier att ske linjärt pro-rata. Ingen tilldelning kommer att ske om utfallet uppgår till eller understiger miniminivån. Tilldelning av aktier kommer inte att ske förrän vid utgången av Intjänandeperioden under 2027.

 • Prestationsvillkor avseende TSR-utveckling

Absolut TSR-utveckling
25% av Prestationsaktierätterna som tilldelas en Deltagare kommer att vara villkorade av att en viss absolut TSR-utveckling uppnås under Prestationsperioden. Om den absoluta TSR-utvecklingen under Prestationsperioden uppnår eller överstiger en årlig tillväxttakt (per annum compounded) om 14% utfaller den maximala tilldelningen om 200% avseende Prestationsaktierätterna relaterade till absolut TSR. Om den absoluta TSR-utvecklingen motsvarar en årlig tillväxttakt (per annum compounded) som är 6% eller lägre utfaller ingen tilldelning avseende Prestationsaktierätterna relaterade till absolut TSR. Om Bolagets absoluta TSR-utveckling motsvarar en årlig tillväxttakt (per annum compounded) om 6–14% kommer utfallet avseende Prestationsaktierätterna relaterade till absolut TSR bestämmas linjärt pro-rata mellan 0 och 200%.

Relativ TSR-utveckling
20% av Prestationsaktierätterna som tilldelas en Deltagare kommer att vara villkorade av uppfyllandet av ett prestationsvillkor för relativ TSR-utveckling under Prestationsperioden i förhållande till en grupp om elva referensbolag (”Referensgruppen”)[5]. Intjänande av Prestationsaktierätterna relaterade till relativ TSR varierar beroende på Bolagets placering i förhållande till övriga bolag i Referensgruppen utifrån den relativa TSR-utvecklingen. Om Bolagets relativa TSR-utveckling är lägre än TSR-utvecklingen för bolaget med placering 6 i Referensgruppen utfaller ingen tilldelning av aktier avseende Prestationsaktierätterna relaterade till relativ TSR-utveckling. Tilldelning av aktier avseende Prestationsaktierätter relaterade till relativ TSR-utveckling sker enligt procentsatserna i tabellen nedan, och baseras på Bolagets placering, mätt som relativ TSR-utveckling, i förhållande till övriga bolag i Referensgruppen:

Placering inom Referensgruppen        Tillhörande procentuell tilldelning

6 eller lägre                                                     0%
5                                                                      50%

4                                                                      100%

3                                                                      150%

2 eller högre                                                     200%

Om Bolagets TSR-utveckling motsvarar en placering mellan två bolag i referensgruppen kommer en linjär pro-rata beräkning ske av tilldelningen mellan de två procentsnivåerna för placeringarna ifråga.

 • ESG-prestationsvillkor för koncernen

10% av Prestationsaktierätterna som tilldelas en Deltagare kommer att vara villkorade av uppfyllandet av ett ESG-prestationsvillkor för koncernen bestående av två lika viktade delkomponenter som relaterar till miljömässiga och sociala aspekter inom ESG uppmätt under Prestationsperioden.

Minskning av utsläpp av växthusgaser

5% av Prestationsaktierätterna som tilldelas en Deltagare kommer att vara villkorade av uppfyllandet av en delkomponent för att minska utsläppen från växthusgaser[6] från servicefordon, energiförbrukning vid anläggningar och från affärsresor[7].

Målnivåer för delkomponenter och motsvarande prestationsnivåer definieras i tabellen nedan och delas upp för vart och ett av de tre åren[8] som ingår i Prestationsperioden. Intjänande fastställs i slutet av varje år, varvid varje år motsvarar en tredjedel (1/3) av det totala antalet Prestationsaktierätter relaterade till delkomponenten. En linjär intjäning pro-rata om en tredjedel (1/3) av 0% till 200% av Prestationsaktierätterna relaterade till minskningen av utsläppen i delkomponenten kommer att tillämpas om de rapporterade utsläppen inom tillämpningsområdet är mellan minimi- och maximinivåerna för intjänande för vart och ett av de år som omfattas av Prestationsperioden. Nedan följer ett illustrativt exempel.

Dessa målnivåer är anpassade till den utsläppsminskningsbana som fastställts för att uppnå nettonollutsläpp från Ericssonkoncernens egna aktiviteter till 2030.

Prestation        Målnivåer för växthusgasutsläpp för utsläpp inom tillämpningsområdet per räkenskapsår (kton CO2e)

(%)                      2024                   2025                   2026

0                           138                      133                      126

100                      122                      117                      110

200                      114                      110                      102

Illustrativt exempel: För det första, om rapporterade utsläpp inom tillämpningsområdet för år 2024 är 114 kton, kommer den maximala intjäningen av en tredjedel av 200% (1/3 x 200% = 66,67%) av Prestationsaktierätterna relaterade till denna delkomponent och detta år att ske. Därefter, om rapporterade utsläpp för år 2025 är 117 kton, kommer intjänandet av en tredjedel av 100% (1/3 x 100% = 33,33%) av Prestationsaktierätterna relaterade till denna delkomponent och år att ske. Slutligen, om rapporterade utsläpp inom tillämpningsområdet för år 2026 är 126 kton, kommer ingen intjäning (1/3 x 0% = 0%) av Prestationsaktierätterna relaterade till denna delkomponent att ske. Följaktligen kommer i detta exempel den totala intjäningen av Prestationsaktierätterna relaterade till denna delkomponent under Prestationsperioden att vara (66,67% + 33,33% + 0,00%) 100%.

Att öka representationen av kvinnliga chefer inom Ericsson

5% av Prestationsaktierätterna som tilldelas en Deltagare kommer att vara villkorade av uppfyllandet av en delkomponent som syftar till att öka representationen av kvinnliga ledare (d.v.s. kvinnor som innehar roller med personalansvar) i Ericssonkoncernen till 26% vid slutet av Prestationsperioden, vilket är i linje med att uppnå målet om en ökning av andelen kvinnliga ledare i Ericssonkoncernen till 30% till 2030.

Om andelen kvinnliga ledare i Ericssonkoncernen uppgår till 27% eller mer vid utgången av Prestationsperioden, utfaller den maximala tilldelningen om 200% av Prestationsaktierätterna relaterade till denna delkomponent. Om andelen kvinnliga ledare i Ericssonkoncernen uppgår till 25% eller mindre vid utgången av Prestationsperioden utfaller ingen tilldelning avseende Prestationsaktierätterna relaterade till denna delkomponent. En linjär pro-rata tilldelning mellan 0% och 200% av Prestationsaktierätterna relaterade till ökningen av andelen kvinnliga ledare i Ericssonkoncernen tillämpas om andelen kvinnliga ledare i Ericssonkoncernen överstiger 25% men understiger 27% vid utgången av Prestationsperioden.

Intjänandenivån för Prestationsaktierätterna relaterade till ESG-prestationsvillkoret för koncernen kommer att fastställas av styrelsen när de reviderade resultaten för båda delkomponenterna är tillgängliga i slutet av räkenskapsåret 2026.

Information om utfallet av prestationsvillkoren kommer att tillhandahållas senast i årsredovisningen för räkenskapsåret 2026.

Tilldelning av aktier

Förutsatt att ovan angivna prestationsvillkor har uppnåtts och att Deltagaren har kvarstått i sin anställning (såvida inte särskilda förutsättningar är för handen) under Intjänandeperioden, ska tilldelning av aktier ske så snart det är praktiskt möjligt efter utgången av Intjänandeperioden.

Vid bedömning av det slutliga utfallet avseende Prestationsaktierätterna ska styrelsen pröva om intjänandenivån är rimlig i förhållande till Bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och övriga omständigheter, såsom miljömässiga, sociala och etiska faktorer och faktorer kopplade till regelefterlevnad, samt, om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera tilldelningen till en lägre nivå som styrelsen bedömer som lämplig.

För det fall Deltagare inte kan tilldelas aktier enligt tillämplig lag, till en rimlig kostnad eller med rimliga administrativa insatser, kan styrelsen besluta om att erbjuda Deltagare tilldelning i kontanter.

Bolaget har rätt att, före leverans av intjänade aktier till Deltagarna, innehålla och sälja det antal aktier som krävs för att täcka kostnaden för att innehålla och betala skatt och sociala avgifter för Deltagarnas räkning avseende Prestationsaktierätterna för överföring till skattemyndigheter. I sådant fall kommer intjänade aktier att levereras netto till Deltagarna efter att de intjänade Prestationsaktierätterna reducerats med antalet aktier som Bolaget innehållit för sådana ändamål.

Finansiering

Styrelsen har övervägt olika finansieringsmetoder för överlåtelse av aktier enligt LTV 2024, såsom överlåtelse av egna aktier och aktieswapavtal med tredje part. Styrelsen anser att en riktad nyemission av aktier av serie C i Bolaget med åtföljande förvärv samt överlåtelse av egna aktier är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för överlåtelse av egna aktier enligt LTV 2024.

Bolagets nuvarande innehav av egna aktier är inte tillräckligt för att genomföra LTV 2024. Styrelsen föreslår därför en riktad nyemission och återköp av aktier, se vidare under punkt 16.2 nedan. De föreslagna transaktionerna innebär att aktier emitteras till aktiens kvotvärde och därefter återköps så snart aktierna tecknats och registrerats. Den köpeskilling som Bolaget erlägger motsvarar teckningskursen. Som ersättning till aktietecknaren för dess medverkan i nyemission och återköp av aktier under punkterna 16 och 17 erlägger Bolaget till aktietecknaren SEK 100 000. 

Förfarandet med riktad nyemission och återköp av aktier avsedda för Bolagets LTV-program har tidigare beslutats av årsstämmorna 2001, 2003, 2008, 2009, 2012, 2016, 2017 och 2023.

Eftersom Bolagets kostnader i samband med ett aktieswapavtal väsentligt överstiger kostnaderna för överlåtelse av egna aktier, föreslås som huvudalternativ att den finansiella exponeringen säkras genom överlåtelse av egna aktier. Aktieswapavtal med tredje part föreslås som alternativ för det fall att erforderlig majoritet för godkännande inte uppnås.

Kostnader

Den sammanlagda effekten på resultaträkningen av LTV 2024, inklusive finansieringskostnader och sociala avgifter, beräknas uppgå till mellan SEK 260 miljoner och SEK 475 miljoner, fördelade över åren 2024–2027. Kostnaderna kommer att vara avhängiga den framtida utvecklingen av priset på Ericssons aktie av serie B.

Administrationskostnaden för att säkra programmets finansiella exponering genom ett aktieswapavtal beräknas för närvarande att uppgå till omkring SEK 70 miljoner vilket kan jämföras med kostnaden om omkring SEK 100 000 för att använda nyemitterade och återköpta egna aktier (SEK 100 000 är den totala kostnaden som ska betalas till tecknaren i förhållande till punkterna 16 och 17, oavsett antalet aktieemissioner).

Utspädning

Bolaget har cirka 3,3 miljarder registrerade aktier. Per den 27 februari 2024 innehade Bolaget ungefär 12,5 miljoner egna aktier. Per den 27 februari 2024 uppskattas antalet aktier som kan behövas för pågående LTV-program (2021, 2022 och II 2023) till cirka 10 miljoner aktier, motsvarande cirka 0,30 procent av antalet registrerade aktier i Bolaget. För att inrätta LTV 2024 erfordras sammanlagt högst 10,4 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 0,31 procent av det totala antalet registrerade aktier i Bolaget. Därmed föreslås en nyemission av aktier av serie C med efterföljande återköp för att implementera LTV 2024. Effekten på viktiga nyckeltal är endast marginell.

16.2 Överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs, riktad nyemission och förvärvserbjudande för LTV 2024

a)     Överlåtelse av egna aktier enligt LTV 2024

För att säkerställa leverans av Prestationsaktier enligt villkoren för LTV 2024 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att Bolaget ska äga rätt att överlåta högst 8,6 miljoner aktier av serie B i Bolaget med avdrag för eventuella aktier som Bolaget innehåller enligt punkt 16.2 c) enligt följande villkor:

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren enligt LTV 2024. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till anställda som omfattas av LTV 2024.
 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för LTV 2024.
 • Anställda som omfattas av villkoren för LTV 2024 ska erhålla aktier av serie B i Bolaget vederlagsfritt.
 • Antalet aktier av serie B i Bolaget som kan komma att överlåtas under LTV 2024 kan komma att bli föremål för omräkning i händelse av fondemission, split, nyemission och/eller liknande åtgärder, enligt villkoren för LTV 2024.
 1. Överlåtelse av egna aktier över börs för att täcka kostnader för LTV 2024

I syfte att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter, får Bolaget före årsstämman 2025 överlåta högst 1,8 miljoner aktier av serie B i Bolaget. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

 1. Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier över börs för att täcka kostnader för skatt och sociala avgifter för Deltagarna i LTV 2024

Styrelsen bemyndigas att besluta om att, i samband med leverans av intjänade aktier enligt LTV 2024, före årsstämman 2025, behålla och sälja högst 70% av de intjänade aktierna av serie B i Bolaget för att täcka kostnaderna för att innehålla och betala skatt och sociala avgifter för Deltagarnas räkning avseende Prestationsaktierätterna för överföring till skattemyndigheter. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Dessa aktier utgör en del av det slutliga antalet intjänade aktier till de anställda under LTV 2024 och medför inga ytterligare kostnader för LTV 2024 för Bolaget.

 1. Riktad nyemission av aktier av serie C i Bolaget för LTV 2024

Ökning av Bolagets aktiekapital med SEK 52 000 000,01 genom emission av 10,4 miljoner aktier av serie C i Bolaget, envar aktie med ett kvotvärde om cirka SEK 5. För emissionen ska följande villkor gälla:

 • De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas av endast Investor AB eller dotterbolag till detta bolag.
 • De nya aktierna ska tecknas under perioden från och med den 25 april 2024 till och med den 2 maj 2024. Överteckning får inte ske.
 • Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska vara aktiens kvotvärde (cirka SEK 5).
 • Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas vid tecknandet.
 • Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 • De nya aktierna ska inte berättiga till utdelning.
 • Det erinras om att de nya aktierna omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § (inlösenförbehåll) aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och principer som ligger till grund för teckningskursen

Styrelsen anser att en riktad nyemission av aktier av serie C med åtföljande förvärv samt överlåtelse av egna aktier är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för överlåtelse av egna aktier enligt LTV 2024. Aktier emitteras till aktiens kvotvärde och återköps därefter så snart aktierna tecknats och registrerats. Den köpeskilling som Bolaget erlägger motsvarar teckningskursen.

 1. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande för LTV 2024

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av 10,4 miljoner aktier av serie C i Bolaget enligt följande:

 • Förvärv får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av aktier av serie C i Ericsson.
 • Bemyndigandet får utnyttjas längst intill årsstämman 2025.
 • Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde (cirka SEK 5 per aktie).
 • Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

16.3 Aktieswapavtal med tredje part för LTV 2024

För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under punkt 16.2 ovan, ska den finansiella exponeringen av LTV 2024 säkras genom att Bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Bolaget till anställda som omfattas av LTV 2024.

Majoritetsregler

Årsstämmans beslut om inrättande av LTV 2024 enligt punkt 16.1 erfordrar en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Årsstämmans beslut om överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs, riktad nyemission och förvärvserbjudande för LTV 2024 enligt punkt 16.2 erfordrar att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget. Årsstämmans beslut om ett aktieswapavtal med tredje part enligt punkt 16.3 erfordrar en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Beskrivning av andra pågående långsiktiga rörliga ersättningsprogram

Utöver LTV-programmen 2021, 2022 och I 2023, som riktar sig till verkställande direktören och koncernchefen och andra medlemmar i koncernledningen, samt LTV II 2023, som riktar sig till ledande befattningshavare, har Bolaget andra pågående långsiktiga rörliga ersättningsprogram som riktar sig till andra anställda inom koncernen. Dessa program utgör en integrerad del av Bolagets ersättningsstrategi och en del av Bolagets strategi för talent management. Bolaget har beslutat att implementera ett ytterligare aktierelaterat ersättningsprogram för 2024: Key Contribution Plan 2024 (”KC Plan 2024”). Ericsson har också implementerat en aktiesparplan för samtliga anställda 2021 (ESPP).

KC Plan 2024

KC Plan 2024 har utformats för att identifiera de bästa beträffande talang, personliga resultat, potential och viktiga färdigheter samt för att uppmuntra till att nyckelanställda stannar på företaget. Ungefär 10% till 14% procent av Ericssonanställda kommer att vara berättigade till deltagande i KC Plan 2024. Ersättningsnivåerna tilldelas anställda huvudsakligen inom intervallet 10% - 50% av den årliga grundlönen i syfte att säkerställa bättre anpassning till lokala marknadsvillkor.

Deltagare tilldelas ett potentiellt belopp, som konverteras till ett antal syntetiska aktier, vilka vid tilldelningstillfället baseras på samma aktiekurs för aktier av serie B i Ericsson som för LTV 2024. Planen har en treårig total intjänandeperiod (”Intjänandeperioden”) under vilken utbetalning sker enligt ett nedan angivet årligt rullande utbetalningsschema:

 • 25% i slutet av år ett,
 • 25% i slutet av år två, och
 • 50% i slutet av hela Intjänandeperioden.

Värdet på varje syntetisk aktie baseras på den absoluta kursutvecklingen för aktier av serie B i Ericsson under Intjänandeperioden. Vid respektive intjäningstillfälle enligt tabellen ovan konverteras de syntetiska aktierna till ett kontantbelopp, som baseras på aktiekursen för aktier av serie B i Ericsson på Nasdaq Stockholm per intjänandedatumet, och det slutliga beloppet betalas ut kontant till deltagaren som ett bruttobelopp före skatt. Det uppskattas att ungefär 30 miljoner syntetiska aktier kommer att tilldelas under KC Plan 2024. Den högsta totala kostnadseffekten av KC Plan 2024 på resultaträkningen, inklusive sociala avgifter uppskattas till cirka SEK 5 miljarder fördelat över åren 2024–2027. Kostnaderna kommer att vara avhängiga den framtida utvecklingen av marknadspriset för Ericssons aktie av serie B. 

Ericssons aktiesparplan (“ESPP”)

Ericsson avser att främja medarbetarnas utveckling och ersätta dem baserat på prestation genom att erbjuda möjligheter som berikar deras arbetslivserfarenhet. För att uppmuntra Ericssons medarbetare att ta en aktiv roll i att uppnå Bolagets syfte, förstärka känslan av tillhörighet och ägarskap, lanserades ESPP under november 2021 (i 58 länder till ungefär 58 900 medarbetare), med fortsatt lansering under 2022 i 20 ytterligare länder och 30 100 kvalificerade anställda. Totalt finns ESPP nu i 79 länder för 88 000 berättigade anställda varav 15 099 faktiskt deltog i slutet av 2023.

ESPP är en aktiesparplan som riktar sig till alla medarbetare och som möjliggör för medarbetaren att investera i aktier av serie B i Ericsson upp till ett maximalt värde av SEK 55 000 per år genom ett månatligt nettolöneavdrag. Som bekräftelse på medarbetares engagemang bidrar Ericsson med ett nettolönetillägg på maximalt 15% av valt investeringsbelopp och betalar även skatt på nettolönetillägget, som erläggs vid ordinarie löneutbetalning. Under ESPP kommer deltagare att förvärva aktier av serie B i Ericsson över börs till marknadspris och det uppstår därför ingen utspädningseffekt till följd av ESPP.


Bolagets pågående rörliga ersättningsprogram beskrivs i detalj i årsredovisningen för 2023 i not G3 ”Aktiebaserad ersättning” till koncernens bokslut och på Bolagets webbplats.

Punkt 17 Beslut om överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs, riktad nyemission och förvärvserbjudande med anledning av tidigare beslut om LTV I 2023

Årsstämman 2023 beslutade att inrätta Långsiktigt rörligt ersättningsprogram I 2023 ("LTV I 2023") samt att säkra Bolagets åtaganden enligt LTV I 2023 genom ett aktieswapavtal med tredje part. Styrelsen anser fortsatt att överlåtelse av egna aktier, ett förslag som inte godkändes av årsstämman 2023, är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för att säkra åtagandena enligt LTV I 2023.

Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. För LTV I 2023 erfordras sammanlagt högst 4,1 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 0,12 procent av det totala antalet registrerade aktier och därmed föreslås en nyemission av aktier av serie C, med efterföljande återköp, för LTV I 2023. Effekten på viktiga nyckeltal är endast marginell.

 1. Överlåtelse av egna aktier enligt LTV I 2023

För att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med villkoren för LTV I 2023 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att Bolaget ska äga rätt att överlåta högst 3,4 miljoner aktier av serie B i Bolaget med avdrag för eventuella aktier som Bolaget innehåller enligt punkt 17 c) på följande villkor:

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren enligt LTV I 2023. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till anställda som omfattas av LTV I 2023.
 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för LTV I 2023.
 • Anställda som omfattas av villkoren för LTV I 2023 ska erhålla aktier av serie B i Bolaget vederlagsfritt.
 • Antalet aktier av serie B i Bolaget som kan komma att överlåtas under LTV I 2023 kan komma att bli föremål för omräkning i händelse av fondemission, split, nyemission och/eller liknande åtgärder, enligt villkoren för LTV I 2023.
 1. Överlåtelse av egna aktier över börs för att täcka kostnader för LTV I 2023

I syfte att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter, får Bolaget före årsstämman 2025 överlåta högst 700 000 aktier av serie B i Bolaget. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

 1. Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier över börs för att täcka kostnader för skatt och sociala avgifter för Deltagarna i LTV I 2023

Styrelsen bemyndigas att besluta om att, i samband med leverans av intjänade aktier enligt LTV I 2023, före årsstämman 2025, behålla och sälja högst 60% av de intjänade aktierna av serie B i Bolaget för att täcka kostnaderna för att innehålla och betala skatt och sociala avgifter för Deltagarnas räkning avseende Prestationsaktierätterna för överföring till skattemyndigheter. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Dessa aktier utgör en del av det slutliga antalet intjänade aktier till de anställda under LTV I 2023 och medför inga ytterligare kostnader för LTV I 2023 för Bolaget.

 1. Riktad nyemission av aktier av serie C i Bolaget för LTV I 2023

Ökning av Ericssons aktiekapital med SEK 20 500 000,01 genom emission av 4,1 miljoner aktier av serie C i Bolaget, envar aktie med ett kvotvärde om cirka SEK 5. För emissionen ska följande villkor gälla:

 • De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas av endast Investor AB eller dotterbolag till detta bolag.
 • De nya aktierna ska tecknas under perioden från och med den 25 april 2024 till och med den 2 maj 2024. Överteckning får inte ske.
 • Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska vara aktiens kvotvärde (cirka SEK 5).
 • Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas vid tecknandet.
 • Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 • De nya aktierna ska inte berättiga till utdelning.
 • Det erinras om att de nya aktierna omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § (inlösenförbehåll) aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och principer som ligger till grund för teckningskursen

Styrelsen anser att en riktad nyemission av aktier av serie C med åtföljande förvärv samt överlåtelse av egna aktier är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för överlåtelse av egna aktier enligt LTV I 2023. Aktier emitteras till aktiens kvotvärde och återköps därefter så snart aktierna tecknats och registrerats. Den köpeskilling som Bolaget erlägger motsvarar teckningskursen. Som ersättning till aktietecknaren för dess medverkan i nyemission och återköp av aktier under punkterna 16 och 17 kommer Bolaget att erlägga ett belopp om sammanlagt SEK 100 000.

 1. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande för LTV I 2023

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av 4,1 miljoner aktier av serie C i Bolaget enligt följande:

 • Förvärv får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av aktier av serie C i Ericsson.
 • Bemyndigandet får utnyttjas längst intill årsstämman 2025.
 • Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde (cirka SEK 5 per aktie).
 • Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

Majoritetsregler

Årsstämmans beslut om överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs, riktad nyemission och förvärvserbjudande för LTV I 2023 enligt punkt 17 föreslås att tas som ett beslut och erfordrar att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Punkt 18 Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om pågående
LTV 2021, LTV 2022 och LTV II 2023


18.1 Överlåtelse av egna aktier över börs för att täcka kostnader

Årsstämman 2023 beslutade om en rätt för Bolaget att överlåta sammanlagt högst 2 miljoner aktier av serie B i Bolaget över börs i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Långsiktiga rörliga ersättningsprogram LTV 2021, LTV 2022 och LTV II 2023 ("Programmen").

Beslutet är gällande fram till nästa årsstämma. Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av ovan nämnda program måste därför upprepas vid följande årsstämmor. Per den 27 februari 2024 har inte några av dessa högst 2 miljoner aktier av serie B överlåtits.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget får, före årsstämman 2025, överlåta högst 2 miljoner aktier av serie B i Bolaget, eller det lägre antal aktier av serie B, vilka per den 3 april 2024 återstår av de ursprungliga 2 miljoner aktierna i syfte att täcka vissa kostnader, primärt sociala avgifter vilka kan uppstå till följd av Programmen. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

18.2 Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier över börs för att täcka kostnader för skatt och sociala avgifter för Deltagarna

Tidigare årsstämmor har beslutat att säkra leveransen av Prestationsaktier i relation till Programmen genom överlåtelse av högst 8 miljoner aktier av serie B i Bolaget till Deltagare och dotterbolag inom Ericssonkoncernen.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta att, i samband med leverans av intjänade aktier enligt Programmen, före årsstämman 2025, behålla och sälja högst 60% av de intjänade aktierna av serie B i Bolaget för att täcka kostnaderna för att innehålla och betala skatt och sociala avgifter för Deltagarnas räkning avseende Prestationsaktierätterna för överföring till skattemyndigheter. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Dessa aktier utgör en del av det slutliga antalet intjänade aktier till de anställda under Programmen och medför inga ytterligare kostnader för Programmen för Bolaget.

Majoritetsregler

Årsstämmans beslut om överlåtelse av egna aktier över börs enligt var och en av punkterna 18.1 och 18.2 erfordrar att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslagen.

______________________

Aktier och röster

Det finns totalt 3 344 151 735 aktier i Bolaget, varav 261 755 983 aktier av serie A och 3 082 395 752 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 569 995 558,2 röster. Bolagets eget innehav per den 27 februari 2024 uppgår till 12 544 543 aktier av serie B, motsvarande 1 254 454,3 röster.

Aktieägares rätt att få upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

Fullmaktsformulär, poströstningsformulär och fullständiga förslag från valberedningen avseende punkterna 1 och 9 – 15 ovan, inklusive beskrivning av valberedningens arbete och bilagorna 1 och 2 till valberedningens förslag, finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.ericsson.com. Vad avser övriga punkter framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress till Bolaget.

Årsredovisningen (inklusive styrelsens yttrande avseende punkt 8.4 ovan), revisionsberättelsen, ersättningsrapporten, revisors yttrande avseende Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens yttrande avseende förslagen i punkterna 16.2 och 17 ovan kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.ericsson.com senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även att sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress till Bolaget.

Stockholm i februari 2024

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
 

Styrelsen

[1] Eng. Long-Term Variable Compensation Program.

[2] Total Shareholder Return, dvs. aktiekursutvecklingen inklusive utdelningar.

[3] Eng. Environmental, Social, and Governance.

[4] För att på ett rättvisande sätt kunna bedöma prestationen beräknas TSR-utvecklingen baserat på den genomsnittliga stängningskursen på Nasdaq Stockholm för Ericssons aktie av serie B (eller motsvarande stängningskurs för relevant referensbolag) under tremånadersperioden omedelbart innan Prestationsperioden inleds respektive löper ut.

[5] Referensgruppen består av följande bolag: Cap Gemini, CGI Group, Cisco Systems, Cognizant, Corning, F5 Networks, International Business Machines, Juniper Networks, Motorola Solutions, Nokia, och Qualcomm. TSR kommer att mätas i SEK för samtliga bolag och i övrigt enligt best practice.

[6] Mätt som koldioxidekvivalenter (”CO2e”) av flera växthusgaser inklusive, men inte begränsat till, koldioxid. Den så kallade höghöjdseffekten av växthusgasutsläpp från flygresor ska inte beaktas i dessa beräkningar.

[7] Motsvarande utsläpp i Scope 1, Scope 2 (marknadsbaserat) och Scope 3 kategorin Affärsresor, enligt definitionen i Greenhouse Gas Protocol, och som redovisas i Bolagets årliga lagstadgade rapport om hållbarhet och ansvarsfullt företagande.

[8] Utsläpp av växthusgaser rapporteras på kalenderårsbasis men av praktiska och tidsmässiga skäl mäts en del av utsläppen inom delkomponentens omfattning under tolvmånadersperioden december-november. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon:
+46 705 75 29 06
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon:
+46 730 95 65 39
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon:
+46 72 593 27 78
E-post:  lena.haggblom@ericsson.com

Alan Ganson, Investerarrelationer
Telefon: +46 70 267 27 30
E-post: alan.ganson@ericsson.com

Media
Ralf Bagner, presschef
Telefon: +46 76 128 47 89
E-post: ralf.bagner@ericsson.com

Media relations
Telefon: +46 10-719 69 92
E-post:
media.relations@ericsson.com

OM ERICSSON:
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Cloud Software och Services, Enterprise Wireless Solutions, Global Communications Platform, samt Technologies och New Businesses. Dessa är utvecklade för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com