Skip navigation

Ericssons program för regelefterlevnad certifieras av den oberoende observatören

Tillgänglig på English Svenska

Ericsson (NASDAQ: ERIC) meddelar idag den 28 mars 2024 att den oberoende observatören för regelefterlevnad som i juni 2020 utsågs av det amerikanska justitiedepartementet, Department of Justice (DOJ), i samband med Ericssons uppgörelse av tidigare överträdelser av Foreign Corrupt Practices Act, (FCPA), har intygat att Ericssons antikorruption- och regelefterlevnadsprogram  uppfyller kraven och fungerar effektivt. Denna oberoende certifiering är ett villkor för att avsluta den oberoende observatörens granskning och av avtalet (Plea Agreement) med DOJ, vilket förväntas ske senast den 2 juni 2024.

Press release
Mar 28, 2024 11:00 (GMT +00:00)

Ericssons styrelseordförande, Jan Carlson, säger: “Denna certifiering är en viktig och oberoende verifiering av Ericssons betydande framsteg för att stärka regelefterlevnad och kontroller sedan överenskommelsen med DOJ ingicks 2019. Ericssons fortsatta globala teknikledarskap och innovationkraft, tillsammans med ett etiskt beslutsfattande och effektiv riskhantering, gör oss mycket konkurrenskraftiga. Detta är ett positivt steg mot att avsluta den oberoende observatörens granskning, vilket förväntas ske samtidigt som avtalet (Plea Agreement) med DOJ löper ut efter fullgörandet av de återstående skyldigheterna i det avtalet."

Den oberoende observatörens roll har under de senaste fyra åren varit att omfattande granska, utvärdera och testa alla aspekter av företagets globala antikorruption- och regelefterlevnadsprogram och interna kontroller. För att kunna fullgöra sina uppgifter har observatörsteamet haft full tillgång till företagets styrelse, ledning, anställda, och insyn i koncernens globala verksamhet och bokföring. Den oberoende observatörens slutliga certifiering baseras på den fyraåriga granskningen och inkluderar "en bedömning av styrelsens och ledande befattningshavares engagemang för, och effektiva implementering av, företagets program för regelefterlevnad".

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerera på Ericssons bloggar här
https://twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:
Ericsson Newsroom
media.relations@ericsson.com  (+46 10 719 69 92)
investor.relations@ericsson.com  (+46 10 719 00 00)


OM ERICSSON:
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Cloud Software och Services, Enterprise Wireless Solutions, Global Communications Platform, samt Technologies och New Businesses. Dessa är utvecklade för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive uttalanden som återspeglar företagets aktuella syn på marknadens tillväxt, framtida marknadsförhållanden, framtida händelser, finansiell ställning och förväntade operativa och finansiella resultat, inklusive i synnerhet följande risker och osäkerhetsfaktorer:

– Potentiella materiella ytterligare kostnader och ansvar till följd av vår fortlöpande efterlevnad av villkoren i Plea Agreement med DOJ och utökad övervakning

– Risk för att amerikanska myndigheter avvisar certifiering och utökar övervakningen och potentiell pågående tillsyn från amerikanska myndigheter  avseende  avstängning och uteslutning

– Risk för att bli  föremål för offentlig granskning som ett resultat av Plea Agreement med DOJ, vilket kan skada vårt rykte och negativt påverka vår verksamhet och våra framtidsutsikter

– Risker till följd av ingående av Plea Agreement, inklusive en potentiell uteslutning från statliga avtal i USA och på andra håll, ryktesrisk, såväl som potentiell motparts motvilja att fortsätta affärsrelationer

– Potentiellt väsentligt ytterligare ansvar till följd av tidigare beteende, inklusive anklagelser om tidigare beteende som förblir olösta eller okända i flera jurisdiktioner inklusive Irak, som fortfarande är föremål för pågående utredningar av Ericsson och av amerikanska statliga myndigheter

– Risker relaterade till interna kontroller och styrning, inklusive möjligheten att ådra sig väsentligt ansvar i samband med interna kontroller kring betalningar till tredje part i samband med tidigare beteende i flera jurisdiktioner, inklusive Irak som fortfarande är föremål för pågående utredningar av Ericsson och av amerikanska myndigheter myndigheterna

– Risken att de pågående utredningarna av Ericsson och av amerikanska statliga myndigheter resulterar i en slutsats från Ericsson eller amerikanska statliga myndigheter att företagets tidigare beteende omfattade betalningar till en terroristorganisation eller andra otillbörliga betalningar, som kan leda till ytterligare ansvarsutkrävande

– Risker relaterade till vår fortlöpande regelefterlevnad av skyldigheter enligt det nationella säkerhetsavtalet (National Security Agreement) som ingicks i samband med Ericssons förvärv av Vonage, vilket kan påverka Vonage-verksamheten negativt och resultera i ytterligare skulder för företaget

– Våra mål, strategier, planeringsantaganden och operativa eller finansiella resultatförväntningar

– Branschtrender, framtida egenskaper och utveckling av de marknader där vi verkar

– Vår framtida likviditet, tillgång till kapital, capex, kostnadsbesparingar och lönsamhet

– Den förväntade efterfrågan på våra befintliga och nya produkter och tjänster samt planer på att lansera nya produkter och tjänster inklusive forsknings- och utvecklingsutgifter.

– Förmågan att leverera på framtida planer och realisera potentialen för framtida tillväxt

– Teknologi- och industritrender inklusive den regulatoriska och standardiseringsmiljön där vi verkar, konkurrens och vår kundstruktur

- Andra faktorer som ingår i våra anmälningar till U.S. Securities and Exchange Commission (the ”SEC”), inklusive riskfaktorerna som beskrivs i vår årsredovisning för 2023

Orden "anse", "förvänta", "förutspå", ”förutse”, ”förutsätta”, "avse", "trolig", "beräknas", "kan", "skulle kunna", ”planera”, "uppskatta", ”bedöma”, "kommer att", "bör", "strävan", "ambition", "försöka", "potential", "målsättning", "fortsätta" eller deras negativa eller variationer, och liknande ord eller uttryck för att identifiera framtidsinriktade uttalanden. Varje uttalande som hänvisar till förväntningar, prognoser eller andra karakteriseringar av framtida händelser eller omständigheter, inklusive eventuella underliggande antaganden, är framåtblickande uttalanden.

Vi gör investerare uppmärksamma på att dessa uttalanden är föremål för risker och osäkerheter av vilka många är svåra att förutsäga och generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som uttrycks i, eller antyds eller projiceras av, framåtblickande information och uttalanden.

Viktiga faktorer som kan påverka huruvida och i vilken utsträckning några av våra framåtblickande uttalanden förverkligas inkluderar, men är inte begränsade till, de faktorer som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer" i den senaste delårsrapporten och i "Riskfaktorer" i årsredovisningen för 2022.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.