Skip navigation

Ericssons årsstämma 2024

Tillgänglig på English Svenska

Telefonaktiebolaget LM Ericssons (NASDAQ: ERIC) årsstämma hölls idag den 3 april 2024 i Kista, Stockholm. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Press release
Apr 03, 2024 15:00 (GMT +00:00)

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023.

Utdelning

Den föreslagna utdelningen om 2,70 kronor per aktie godkändes av årsstämman. Utdelningen kommer att betalas ut i två lika delar; 1,35 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 5 april 2024 och 1,35 kronor per aktie med avstämningsdag onsdagen den 2 oktober 2024. Euroclear Sweden AB beräknas utbetala 1,35 kronor per aktie onsdagen den 10 april 2024 och 1,35 kronor per aktie måndagen den 7 oktober 2024.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelsen

Årsstämman valde styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Jan Carlson omvaldes som styrelseordförande och Jon Fredrik Baksaas, Carolina Dybeck Happe, Börje Ekholm, Eric A. Elzvik, Kristin S. Rinne, Jonas Synnergren, Jacob Wallenberg och Christy Wyatt omvaldes som styrelseledamöter. Karl Åberg valdes som ny styrelseledamot. Helena Stjernholm, som inte ställt upp för omval, lämnade styrelsen i samband med årsstämman. Det noterades också att arbetstagarorganisationerna har utsett Ulf Rosberg, Annika Salomonsson och Kjell-Åke Soting till arbetstagarledamöter i styrelsen med Frans Frejdestedt, Loredana Roslund och Stefan Wänstedt som suppleanter.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden. Årligt arvode till styrelsens ordförande om 4 640 000 kronor och till övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om 1 175 000 kronor vardera. Arvode för kommittéarbete till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades enligt följande: 540 000 kronor till ordföranden i Kommittén för Audit and Compliance och 310 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i Kommittén för Audit and Compliance, 230 000 kronor till ordföranden i Kommittén för Enterprise Business and Technology och 200 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i Kommittén för Enterprise Business and Technology, 220 000 kronor till var och en av ordförandena i Finanskommittén respektive Kompensationskommittén och 195 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i Finanskommittén respektive Kompensationskommittén.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att del av arvodet för styrelseuppdraget (exklusive arvode för kommittéarbete) ska kunna betalas i syntetiska aktier.

Revisor

Stämman beslutade att utse Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025 (omval) och godkände valberedningens förslag till revisorsarvode.

Långsiktiga rörliga ersättningsprogram

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2024 (LTV 2024)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om inrättande av LTV 2024 för koncernledningen, inklusive verkställande direktören och koncernchefen, och för anställda som klassificeras som ledande befattningshavare (för närvarande cirka 215 anställda) omfattande högst 10,4 miljoner B-aktier i Ericsson. Tilldelning av s.k. Prestationsaktierätter sker vederlagsfritt och ger deltagaren rätt att, efter utgången av en treårig intjänandeperiod, vederlagsfritt erhålla ett antal aktier, förutsatt att vissa prestationsvillkor har uppfyllts och att deltagaren kvarstår i sin anställning. De 10,4 miljoner B-aktier som omfattas av LTV 2024 motsvarar cirka 0,31 procent av det totala antalet registrerade aktier i bolaget.

Vidare beslutade årsstämman att bolagets finansiella exponering under LTV 2024 ska säkras genom ingående av aktieswapavtal med tredje part.

Överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs, riktad nyemission och förvärvserbjudande för det tidigare beslutade LTV-programmet I 2023 (LTV I 2023)

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om:

  • riktad nyemission av 4,1 miljoner C-aktier till Investor AB, eller dotterbolag till Investor AB, till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde (cirka 5 kronor);
  • bemyndigande för styrelsen att, före årsstämman 2025, besluta om ett återköpserbjudande avseende de 4,1 miljoner C-aktierna till ett pris per aktie motsvarande aktiens kvotvärde (cirka 5 kronor); efter förvärvet kommer C-aktierna, med stöd av bestämmelse i bolagsordningen, att omvandlas till B-aktier, vilka därefter kan överlåtas till anställda samt över börs;
  • överlåtelse av högst 3,4 miljoner B-aktier, vederlagsfritt, till anställda som omfattas av villkoren för LTV I 2023, med ett bemyndigande för styrelsen att, före årsstämman 2025, i samband med leverans av intjänade aktier under LTV I 2023, besluta att behålla och sälja högst 60 % av de intjänade B-aktierna på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien, för att täcka kostnaderna för att innehålla och betala skatt och sociala avgifter avseende Prestationsaktierätterna för överföring till skattemyndigheter för deltagarnas räkning; och
  • överlåtelse av högst 700 000 B-aktier på Nasdaq Stockholm, före årsstämman 2025, till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien för att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter.

Överlåtelse av egna aktier över börs för de tidigare beslutade LTV-programmen 2021, 2022 och II 2023

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om:

  • överlåtelse av högst 2 miljoner B-aktier på Nasdaq Stockholm, före årsstämman 2025, till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien för att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter, vilka kan uppstå i samband med de tidigare beslutade och pågående LTV-programmen LTV 2021, LTV 2022 och LTV II 2023; och
  • bemyndigande för styrelsen att, före årsstämman 2025, i samband med leverans av intjänade aktier under LTV 2021, LTV 2022 och LTV II 2023, besluta att behålla och sälja högst 60 % av de intjänade B-aktierna på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien, för att täcka kostnaderna för att innehålla och betala skatt och sociala avgifter avseende Prestationsaktierätterna för överföring till skattemyndigheter för deltagarnas räkning.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 3 344 151 735 aktier, varav 261 755 983 A-aktier och 3 082 395 752 B-aktier, motsvarande sammanlagt 569 995 558,2 röster. Bolagets innehav av egna aktier per den 3 april 2024 uppgår till 12 184 543 B-aktier, motsvarande 1 218 454,3 röster.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerera på Ericssons bloggar här
https://twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Kontaktperson

Lena Häggblom, Investor Relations
Telefon: +46 725 93 27 78
E-post: lena.haggblom@ericsson.com

Media

Ralf Bagner, presschef
Telefon: +46 761 28 47 89
E-post: 
ralf.bagner@ericsson.com

Media relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

OM ERICSSON:

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Cloud Software och Services, Enterprise Wireless Solutions och Global Communications Platform. Dessa är utvecklade för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com

RELATERADE FILER