Skip navigation

Ericsson meddelar icke-kasseflödespåverkande nedskrivning huvudsakligen relaterat till Vonage

Tillgänglig på English Svenska
  • Icke-kassaflödespåverkande nedskrivning om SEK 11,4 miljarder i det andra kvartalet 2024 hänförlig till nedskrivning av immateriella tillgångar huvudsakligen kopplat till förvärvet av Vonage
  • Återspeglar lägre förväntad tillväxt i delar av Vonages nuvarande produktportfölj
  • Ericssons strategi att skapa en ny intäktskälla för telekombranschen är oförändrad. Vonage är centralt positionerat för digitalisering av företag och samhälle genom utvecklingen av Global Network Platform för nätverks-API:er; 12 partnerskap med ledande tjänsteleverantörer har redan meddelats där Singtel och Telstra annonserades i det andra kvartalet 2024
Press release
Jul 03, 2024 20:15 (GMT +00:00)

Ericsson (NASDAQ: ERIC) meddelar i dag, i enlighet med IFRS redovisningskrav, en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning om SEK 11,4 miljarder i det andra kvartalet 2024 vilket huvudsakligen förklaras med lägre förväntad tillväxt i Vonages nuvarande produktportfölj. Påverkan på resultatet efter skatt kommer att bli SEK 11,4 miljarder och kommer att rapporteras i segmentet Enterprise.

Niklas Heuveldop, chef för affärsområdet Global Communications Platform och vd för Vonage, säger: ”Givet de försämrade marknadsförhållandena och beslut vi har fattat att ändra investeringsfokus till strategiskt prioriterade områden, har vi omprövat vissa tillväxtprognoser vilket resulterar i en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning om SEK 11,4 miljarder.”

Niklas Heuveldop fortsätter: ”Vi fortsätter att utveckla vår strategi för att skapa en Global Network Platform för nätverks-API:er vilket var en drivande strategisk kraft bakom förvärvet av Vonage. Vi har nyligen meddelat ytterligare partnerskap med ledande nätverksoperatörer och vi ser en fortsatt positiv utveckling i branschen. Med den här strategin tillgängliggör vi avancerade 5G-nätverksfunktioner för utvecklare på en global nivå för att accelerera innovation av värdeskapande applikationer för företag och samhälle. Detta kommer att skapa nya intäktsmöjligheter för våra operatörskunder och driva tillväxt i telekombranschen.”


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA 

Kontaktperson 

Daniel Morris, chef Investerarrelationer 
Phone: +44 7386657217 
E-mail: investor.relations@ericsson.com

Ytterligare kontakter 
Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör 
Telefon: +46 730 95 65 39 
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare 

Lena Häggblom, Investerarrelationer 
Telefon: +46 72 593 27 78 
E-post: 
lena.haggblom@ericsson.com


Alan Ganson, Investerarrelationer 
Telefon: +46 70
267 27 30 
E-post: alan.ganson@ericsson.com

Media 

Ralf Bagner, presschef 
Telefon: +46 76
128 47 89 
E-post:
ralf.bagner@ericsson.com

Media relations 
Telefon: +46 10-719 69 92 
E-post:
media.relations@ericsson.com  

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive förväntad nedskrivning av vår goodwill och andra nedskrivningar av tillgångar, belopp för sådana nedskrivningar, effekt av nedskrivningar på kassaflöde och utdelningskapacitet, finansiell ställning, förmåga och resultat av verksamheten, affärsplaner, mål, marknadsförhållanden och antaganden på vilka dessa är uttalanden är baserade på, inklusive i synnerhet följande risker och osäkerhetsfaktorer:

– Slutligt fastställande av omfattningen av nedskrivningen baserat på analys av verkligt värde jämfört med redovisat värde

– Färdigställande av kvartalsbokslut och granskning av vår oberoende registrerade revisionsbyrå

– Potentiella förändringar i uppskattade nedskrivningsbelopp baserat på slutförandet av granskningsprocessen

– Nedskrivningens omfattning påverkan på kassaflöde och utdelningskapacitet

– Våra mål, strategier, planeringantaganden och operativa eller finansiella resultatförväntningar

– Branschtrender, framtida egenskaper och utveckling av de marknader där vi verkar

– Vår framtida likviditet, kapitalresurser, investeringar, kostnadsbesparingar och lönsamhet

– Den förväntade efterfrågan på våra befintliga och nya produkter och tjänster samt planer på att lansera nya produkter och tjänster inklusive forsknings- och utvecklingsutgifter

– Förmågan att leverera på framtida planer och att realisera potential för framtida tillväxt

– Teknologi- och industritrender inklusive den regulatoriska och standardiseringsmiljö där vi verkar, konkurrens och vår kundstruktur.

– Potentiell framtida utdelningsmöjlighet utvärderas baserat på leveransresultat för helåret och påverkas av ett flertal faktorer inklusive resultat, utsikt för verksamheten och finansiell ställning

Orden "anse", "förvänta", "förutspå", ”förutse”, ”förutsätta”, "avse", "trolig", "beräknas", "kan", "skulle kunna", ”planera”, "uppskatta", ”bedöma”, "kommer att", "bör", "strävan", "ambition", "försöka", "potential", "målsättning", "fortsätta" eller deras negativa eller variationer, och liknande ord eller uttryck för att identifiera framtidsinriktade uttalanden. Varje uttalande som hänvisar till förväntningar, prognoser eller andra karakteriseringar av framtida händelser eller omständigheter, inklusive eventuella underliggande antaganden, är framåtblickande uttalanden.

Vi gör investerare uppmärksamma på att dessa uttalanden är föremål för risker och osäkerheter av vilka många är svåra att förutsäga och generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som uttrycks i, eller antyds eller projiceras av, framåtblickande information och uttalanden.

Viktiga faktorer som kan påverka huruvida och i vilken utsträckning några av våra framåtblickande uttalanden förverkligas inkluderar, men är inte begränsade till, de faktorer som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer" i den senaste delårsrapporten och i "Riskfaktorer" i årsredovisningen för 2023.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2024 kl. 22:15 CEST.