Kommentar till artikel i Svenska Dagbladet om Ericssons bokföring

Tillgänglig på English Svenska

18 juli, 2016

I en artikel i Svenska Dagbladet publicerad idag på tidningens hemsida görs det gällande att Ericssons bokföring är uppblåst, baserat på källor till tidningen.

Bolaget vill med anledning av detta göra följande kommentar:

  1. Påståendet om att Ericsson på felaktigt sätt tagit upp intäkter i redovisningen stämmer inte
  2. Påståendet att bolaget ändrat definition av nettokassa för att ”försköna” siffrorna stämmer inte
  3. Påståendet att det är ”oförklarligt och onormalt” att bolaget binder mer kapital även när försäljningen krymper är felaktigt.

Bolagets revisorer, Price Waterhouse Coopers, går igenom samtliga bokslut och kvartalsrapporter enligt redovisningsstandarden ISRE 2410, samt avger formell revisionsrapport för helårsbokslutet.

Ytterligare detaljer kring dessa påståenden finns nedan, i form av information från bolagets årsredovisning och kvartalsrapporter.

Ericssons kvartalsrapport för andra kvartalet presenteras tisdag 19 juli cirka kl 07.30.

1. Påståendet om att Ericsson på felaktigt sätt tagit upp intäkter i redovisningen stämmer inte.

Principerna för intäktsredovisning finns beskrivna i bolagets årsredovisning i not K1, Väsentliga redovisningsprinciper, sid 64 och framåt.

Intäkter från försäljning redovisas när risker och förmåner har förts över till kunden, med hänsyn tagen till alla väsentliga kontraktsvillkor:

  • När produkten eller tjänsten har levererats
  • När försäljningspriset är bestämt eller kan beräknas
  • När kunden har mottagit och aktiverat mjukvara som sålts separat
  • När betalning kan förväntas med rimlig säkerhet

Det beräknade uppfyllandet av specifika kontraktsvillkor eller av acceptanskriterier kan därför påverka när och med vilka belopp intäktsredovisning sker. Detta kan innebära att intäkten skjuts upp tills dessa villkor är uppfyllda.

Vad gäller ramavtal och längre servicekontrakt fungerar det enligt följande: Fördelning och/eller periodisering rörande kriterier vid leveranskontrakt, det vill säga kontrakt som avser leverans av installation och integration av produkter samt tillhandahållande av tillhörande tjänster, är vanligtvis som flerelementskontrakt. Vid flerelementskontrakt är redovisningen baserad på att intäktskriterierna tillämpas specifikt för de separat identifierbara elementen i ett kontrakt.

2. Påståendet att bolaget ändrat definition av nettokassa för att ”försköna” siffrorna stämmer inte. Informationen är hämtat ur Q1 2016-rapporten. Sida 24

Definitionen av Nettokassa har justerats för att tydligare visa Ericssons förmåga att uppfylla finansiella åtaganden. Avsättningar för ersättning efter avslutad anställning kommer inte längre att ingå i beräkningen av nettokassa.

Nettokassa för tidigare perioder har räknats om med den nya definitionen. Den nya definitionen är: Nettokassa: Kassa och likvida medel samt kortfristiga placeringar minus räntebärande skulder (vilket inkluderar: långfristig och kortfristig upplåning).

Vi kan också tillägga att revisionsberättelse finns att läsa på sida 129 i Årsredovisningen 2015

All information för att räkna ut även den tidigare definitionen av nettokassa finns i bolagets kvartalsrapporter.

3. Påståendet att det är ”oförklarligt och onormalt” att bolaget binder mer kapital trots att försäljningen i första kvartalet krympte är felaktigt.

Rörelsekapitalet påverkas mycket av affärsmix där hög andel stora projekt, främst nätutbyggnadsprojekt, binder mer kapital än exempelvis mjukvaruförsäljning som binder lite kapital. Detta är också vad som hände i första kvartalet med en affärsmix med hög andel utbyggnadsprojekt. Kapitalbindning är alltså mer en funktion av affärsmix än av försäljningsvolym.

Relaterade länkar

Ericssons Årsredovisning 2015

Ericssons rapport Q1 2016