Ericsson rapporterar tredje kvartalet 2015

Press release
okt 23, 2015 05:34 (GMT +00:00)

TREDJE KVARTALET I KORTHET

  • Rapporterad försäljning ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -9% till följd av lägre försäljning inom Networks. Nedgången motverkades till viss del av ökad försäljning inom Professional Services.
  • Försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika var fortsatt stabil jämfört med föregående kvartal, men på en lägre nivå än samma period förra året.
  • Rapporterad försäljning för Networks minskade jämfört med föregående kvartal, påverkat av en inbromsning av 4G-utbyggnaden i Kina.
  • Bruttomarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregående år till 33,9% (35,2%). Exklusive omstruktureringskostnader minskade bruttomarginalen till 34,5% (35,5%) på grund av en högre andel försäljning från Global Services.
  • Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet fortgår planenligt och bidrar till ett lägre kostnadsläge jämfört med samma kvartal föregående år.
  • Rörelsemarginalen, exklusive omstruktureringskostnader, förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år till 10% (7%). Network Rollout, inom Global Services, nådde ett nollresultat.
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK 1,6 (-1,4) miljarder.
 SEK miljarder Kv 3
2015
Kv 3
2014
För-
ändring
Kv 2
2015
För-
ändring
9 månader
2015
9 månader
2014
 Nettoomsättning 59,2 57,6 3% 60,7 -2% 173,4 160,0
  Organisk valutajusterad försäljningstillväxt  - - -9% - -2% -7% -2%
 Bruttomarginal 33,9% 35,2% - 33,2% - 34,1% 36,0%
  Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 34,5% 35,5% - 35,1% - 35,3% 36,2%
 Rörelseresultat 5,1 3,9 31% 3,6 43% 10,8 10,5
  Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 6,1 4,2 46% 6,3 -4% 15,1 11,2
 Rörelsemarginal 8,6% 6,7% - 5,9% - 6,2% 6,6%
  Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader 10,2% 7,2% - 10,4% - 8,7% 7,0%
 Periodens resultat 3,1 2,6 19% 2,1 47% 6,7 7,0
 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,94 0,81 16% 0,64 47% 1,98 2,25
 Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 1,34 1,11 21% 1,45 -8% 3,56 3,08
 Kassaflöde från rörelsen 1,6 -1,4 - 3,1 -49% -1,3 10,1
 Nettokassa vid periodens slut -0,2 29,4 -101% 3,5 -107% -0,2 29,4
1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar samt omstruktureringar.

Kommentar från Hans Vestberg, koncernchef och VD:

Rapporterad försäljning ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -9%, på grund av lägre försäljning inom Networks. Nedgången motverkades till viss del av fortsatt stark försäljningstillväxt inom Professional Services. Lönsamheten förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, till stor del på grund av lägre rörelseomkostnader.

Affärsläget

Försäljningstillväxten var fortsatt stark i Indien samt i Sydostasien och Oceanien jämfört med samma period föregående år, medan försäljningen minskade i Nordostasien samt i Nordeuropa och Centralasien.

Affärsaktiviteterna inom mobilt bredband i Nordamerika var fortsatt stabila jämfört med föregående kvartal, men på en lägre nivå jämfört med samma period föregående år.

I kvartalet skedde en inbromsning av 4G-utbyggnaden i Kina. Vi såg också en något lägre investeringsnivå i mobilt bredband på marknader som Ryssland, Brasilien och delar av Mellanöstern, vilka hade en svag makroekonomisk utveckling.

Professional Services försäljning ökade med 15% jämfört med samma kvartal föregående år, med tvåsiffrig tillväxt i åtta av tio regioner, drivet av stark försäljning inom hela portföljen.

Lönsamhet

Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 46% jämfört med samma kvartal föregående år, med förbättringar inom alla segment. De huvudsakliga bidragen till den förbättrade lönsamheten var lägre rörelseomkostnader och ett nollresultat inom Network Rollout. Den negativa effekten av omvärderingar och realiseringar av valutasäkringar var lägre än för ett år sedan.

Global Services rörelsemarginal ökade till 9% till följd av den förbättrade lönsamheten inom Network Rollout och ett stabilt resultat inom Professional Services. Segmentet Networks lönsamhet var fortsatt stabil i kvartalet, med en rörelsemarginal om 10%, trots lägre försäljning.

Kostnads- och effektivitetsprogrammet

Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet, med målet att uppnå årliga besparingar om cirka SEK 9 miljarder under 2017, fortskrider planenligt. Sedan programmet annonserades i november förra året har ett flertal aktiviteter implementerats globalt, vilket har bidragit till lägre kostnadsnivåer.

Kassaflöde

Efter ett svagt första kvartal har kassaflödet från rörelsen nu varit positivt under de två senaste kvartalen, trots stora utbetalningar inom det pågående kostnads- och effektivitetsprogrammet. Kassaflödet från årets början har påverkats negativt av ett högre rörelsekapital, vilket drevs av en affärsmix med en högre andel utbyggnadsprojekt i Kina och på utvecklingsmarknader.

Utvalda tillväxtområden

Våra strategiska initiativ för tillväxt bygger på en kombination av att vara ledande inom kärnverksamheten och att etablera ledarskap inom utvalda tillväxtområden. Vi ser en fortsatt god utveckling inom dessa områden med en försäljningstillväxt om mer än 10% jämfört med samma kvartal föregående år.

I det utvalda tillväxtområdet TV & Media har vi ingått två viktiga avtal i Nordamerika, vilka bekräftar vår starka position på den snabbväxande marknaden för TV & Media. Ericsson har även ingått avtal om att förvärva det Nasdaq-noterade bolaget Envivio, en global ledare inom mjukvarubaserad videokodning.

Våra kunder visar ett växande intresse för framtida nätarkitektur inom områden som 5G, virtualisering, effektiv videoleverans och internet of things (IoT). Med våra pågående strategiska initiativ är vi väl rustade för att fortsätta att skapa värde för våra kunder och aktieägare på en marknad i förändring.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2015/09month15-sv.pdf alternativt bifogad fil eller på www.ericsson.com/investors

Ericsson inbjuder till en genomgång för media, analytiker och investerare den 23 oktober kl. 9.00, i "Ericsson Studio", Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl. 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Helena Norrman, Marknads och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 49
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post: asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post: media.relations@ericsson.com   

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2015, kl 07.35.