Ericsson rapporterar första kvartalet 2015

Press release
apr 23, 2015 05:29 (GMT +00:00)

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

  • Försäljningen i kvartalet ökade med 13% och nådde SEK 53,5 (47,5) miljarder. Stora valutakursförändringar påverkade försäljningen positivt. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -6 % jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av lägre aktivitet inom mobilt bredband i Nordamerika.
  • Med nuvarande siktdjup förväntar vi oss att den snabba utbyggnaden av 4G i Kina fortsätter och att försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika kommer att vara fortsatt svag på kort sikt.
  • Professional Services hade ett starkt kvartal.
  • Bruttomarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregående år till 35,4% (36,5%) genom lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och fortsatt snabb utbyggnad av 4G i Kina, ökade omstruktureringskostnader, och en högre andel försäljning inom Global Services.
  • Kostnads- och effektivitetsprogrammet, vilket presenterades i november 2014, fortgår planenligt. Besparingar om SEK 9 miljarder förväntas, med full effekt under 2017.
  • Rörelseresultatet var SEK 2,1 (2,6) miljarder. Exkluderat för omstruktureringskostnader om SEK -0,6 (-0,1) miljarder så var rörelseresultatet oförändrat jämfört med samma kvartal föregående år.
  • Nettoeffekten av valutakursförändringar bidrog positivt till rörelseresultatet, trots en negativ valutasäkringseffekt om SEK -1,4 (-0,1) miljarder.
  • Kassaflödet från rörelsen var SEK -5,9 (9,4) miljarder, framförallt till följd av ökat rörelsekapital.
 SEK miljarder Kv 1 2015 Kv 1 2014 Förändring Kv 4 2014 Förändring
 Nettoomsättning 53,5 47,5 13% 68,0 -21%
  Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt - - -6% - -28%
 Bruttomarginal 35,4% 36,5% - 36,6% -
 Rörelseresultat 2,1 2,6 -19% 6,3 -66%
 Rörelsemarginal 4,0% 5,5% - 9,3% -
 Periodens resultat 1,5 1,7 -14% 4,2 -65%
 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,40 0,65 -38% 1,29 -69%
 Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 0,77 0,90 -14% 1,71 -55%
 Kassaflöde från rörelsen -5,9 9,4 - 8,6 -
 Nettokassa vid periodens slut 15,6 43,6 -64% 27,6 -44%

1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl.  av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar samt omstruktureringar.

Kommentar från Hans Vestberg, koncernchef och VD

Försäljningen ökade med 13% i kvartalet. Stora valutakursförändringar påverkade försäljningen positivt och Professional Services hade ett starkt kvartal. Lönsamheten förbättrades i segment Global Services men försämrades i segment Networks genom en förändrad affärsmix.

Försäljning
Försäljningstillväxten var i kvartalet stark i Indien och Nordostasien.

Professional Services försäljning ökade jämfört med samma kvartal föregående år med en fortsatt stark global efterfrågan på vårt tjänsteerbjudande. Vi tog 27 managed services-kontrakt i kvartalet, inklusive ett stort europeiskt kontrakt som spänner över flera länder.

Segment Networks försäljning av mobilt bredband var som väntat fortsatt svag i Nordamerika då operatörerna fortsätter att fokusera på att optimera sina kassaflöden för att finansiera större förvärv och spektrumauktioner. Nedgången i Nordamerika motverkades något av en fortsatt snabb utbyggnad av 4G i Kina, vilket fick till följd att affärsmixen skiftade mot en högre andel utbyggnadsprojekt i kvartalet.

Användarnas efterfrågan på, och tillväxten inom, datatrafik fortsatte att vara starka i Nordamerika, vilket ytterligare ökade behovet av investeringar i kvalitet och kapacitet. Men med nuvarande siktdjup förväntar vi oss att den snabba utbyggnaden av 4G i Kina fortsätter och att försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika kommer att vara fortsatt svag på kort sikt.

Lönsamhet
Rörelseresultatet minskade jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt drivet av lägre lönsamhet i segment Networks på grund av ovan angivna förändringar i affärsmix samt ökade rörelseomkostnader. Detta motverkades delvis av kraftigt förbättrat rörelseresultat i segment Global Services, vilket framförallt drevs av förbättringar inom Network Rollout. Kvartalet påverkades inte av några förluster från modemverksamheten.

Den underliggande marginalen, exklusive omstruktureringskostnader och förluster i valutasäkringar, förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoeffekten av valutakursförändringarna bidrog positivt till rörelseresultatet, inkluderat för gjorda transaktioner och den risk dessa medför samt för de negativa effekterna av omvärderingar och realiseringar av valutasäkringar.

Patent- och licensintäkter
Till följd av den pågående dispyten med en stor kund har patent- och licensintäkterna minskat i oförändrad valuta. Rapporterade patent- och licensintäkter var stabila i kvartalet då merparten av dessa kontrakt är i USD.

Kostnads- och effektivitetsprogrammet
Som del av arbetet att förbättra lönsamheten så fortsätter vi att proaktivt identifiera möjligheter till förbättrad effektivitet. Kostnads- och effektivitetsprogrammet fortskrider planenligt med ambitionen att uppnå besparingar om cirka SEK 9 miljarder, med full effekt under 2017. Programmet hänförs framförallt till fem nyckelområden: portföljeffektiviseringar och arbetssätt inom FoU, strukturella förbättringar inom IS/IT, påskyndande av transformationen av tjänsteleveranser, effektivitet i leveranskedjan samt strukturella förbättringar inom bolagets administration.

Som en del av programmet lade vi i kvartalet ett varsel på 2 200 tjänster i Sverige. Dessutom kommer vi att dra ner på antalet konsulter i Sverige med 850 personer.

Kassaflöde
Vi avslutade kvartalet med ett negativt kassaflöde från rörelsen om SEK -5,9 miljarder, framförallt på grund av förändrad affärsmix med lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och en högre andel utbyggnadsprojekt i Kina. Detta påverkade rörelsekapitalet negativt.

Utvalda tillväxtområden
Vi investerar i utvalda tillväxtområden enligt vår strategi: IP-nät, molnteknik, OSS & BSS, TV & Media samt Industri & Samhälle. Försäljningen inom utvalda tillväxtområden fortsatte att visa god tillväxt. Vid industrimässan Mobile World Congress (MWC) i Barcelona i februari, såg vi ett ökat intresse även från andra kunder än operatörer, framförallt inom området Industri & Samhälle. De flesta av våra nyckellanseringar vid MWC hänförde sig till våra utvalda tillväxtområden, inklusive vår nya routerserie Router 6000 Series, vår molnlösning Hyperscale Cloud Solution, Expert Analytics 15.0, vår nya lösning för Media Delivery Network samt Digital Telco Transformation.

Utöver lanseringarna inom de utvalda tillväxtområdena så lanserade vi även det nya radiosystemet Ericsson Radio System. Systemet har en innovativ modulär arkitektur och levererar tre gånger högre kapacitetsdensitet med 50% förbättrad energieffektivitet. I och med lanseringarna på MWC har vi ytterligare stärkt vår ledande ställning för att leverera på våra tillväxtplaner.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2015/03month15-sv.pdf alternativt bifogad fil eller på www.ericsson.com/investors

Ericsson inbjuder till en genomgång för media, analytiker och investerare den 23 april kl. 9.00, i "Ericsson Studio", Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl. 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/press

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Helena Norrman, Marknads och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 49
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post: asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post: media.relations@ericsson.com   

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2015 kl 07.30.