Ericsson rapporterar andra kvartalet 2015

Press release
jul 17, 2015 05:29 (GMT +00:00)

ANDRA KVARTALET I KORTHET

  • Rapporterad försäljning ökade med 11% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -6% jämfört med samma kvartal föregående år.
  • Försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika stabiliserades i kvartalet, men var fortsatt på lägre nivå än för ett år sedan.
  • Professional Services visade fortsatt stark tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år.
  • Försäljningen i segmentet Networks återhämtade sig och hade en tillväxt om 18% jämfört med föregående kvartal.
  • Bruttomarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregående år till 33,2% (36,4%). Exklusive omstruktureringskostnader var bruttomarginalen 35,1% (36,6%) till följd av lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och fortsatt utbyggnad av 4G i Kina, lägre patent- och licensintäkter samt en högre andel tjänsteförsäljning.
  • Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet fortgår planenligt. Omstrukturerings-kostnaderna i kvartalet uppgick till SEK 2,7 (0,2) miljarder, framförallt till följd av till neddragningar i Sverige.
  • Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, förbättrades inom alla segment jämfört med samma kvartal föregående år till SEK 6,3 (4,2) miljarder och segmentet Networks rörelsemarginal återhämtade sig jämfört med föregående kvartal.
  • Kassaflödet från rörelsen förbättrades till SEK 3,1 (2,1) miljarder efter ett svagt första kvartal.
 SEK miljarder Kv 2
2015
Kv 2
2014
För-
ändring
Kv 1
2015
För-
ändring
6 månader
2015
6 månader
2014
 Nettoomsättning 60,7 54,8 11% 53,5 13% 114,2 102,4
  Organisk valutajusterad försäljningstillväxt  - - -6% - 12% -6% -4%
 Bruttomarginal 33,2% 36,4% - 35,4% - 34,2% 36,4%
  Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 35,1% 36,6% - 36,3% - 35,7% 36,6%
 Rörelseresultat 3,6 4,0 -11% 2,1 67% 5,7 6,6
  Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 6,3 4,2 49% 2,7 129% 9,1 7,0
 Rörelsemarginal 5,9% 7,3% - 4,0% - 5,0% 6,5%
  Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader 10,4% 7,7% - 5,1% - 7,9% 6,8%
 Periodens resultat 2,1 2,7 -20% 1,5 46% 3,6 4,4
 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,64 0,79 -19% 0,40 60% 1,04 1,44
 Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 1,45 1,07 36% 0,77 88% 2,22 1,98
 Kassaflöde från rörelsen 3,1 2,1 50% -5,9 -152% -2,8 11,5
 Nettokassa vid periodens slut 3,5 32,5 -89% 15,6 -78% 3,5 32,5
 1)  Vinst per aktie, efter utspädning, exkl.  av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar samt omstruktureringar.

Kommentar från Hans Vestberg, koncernchef och VD:

Rapporterad försäljning ökade med 11%. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -6% jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt påverkad av lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika. Lönsamheten förbättrades jämfört med föregående kvartal, drivet av en stark utveckling inom segmentet Networks.

Affärsläget
Försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika stabiliserades i kvartalet, men var fortsatt lägre jämfört med ett år tidigare. Nedgången i Nordamerika jämfört med samma kvartal föregående år uppvägdes delvis av en ökad takt i utbyggnationen av 4G i Kina. Försäljningstillväxten var stark i Mellanöstern, Indien och Sydostasien, medan den var fortsatt svag i Japan. Professional Services försäljning ökade jämfört med samma kvartal föregående år, med fortsatt stark global efterfrågan och tillväxt i alla tio regioner.

Försäljningen av OSS & BSS hade en positiv utveckling jämfört med samma kvartal föregående år, vilket bidrog till försäljningen inom både Professional Services och segmentet Support Solutions.

Segmentet Networks försäljning ökade med 18% jämfört med föregående kvartal, med bidrag från en stabiliserad försäljning av mobilt bredband i Nordamerika.

Lönsamhet
Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med nästan 50% jämfört med samma kvartal föregående år, med förbättringar inom alla segment. Efter ett svagt första kvartal har lönsamheten i segmentet Networks återhämtat sig, drivet av ökad försäljning och en positiv valutasäkringseffekt.

Patent- och licensintäkter
Rapporterade patent- och licensintäkter var något lägre jämfört med samma kvartal föregående år trots positiva valutaeffekter, då merparten av dessa kontrakt är i USD. Nedgången hänför sig framförallt till en pågående dispyt med en stor kund.

Kostnads- och effektivitetsprogrammet
Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet fortskrider planenligt. Målet att uppnå besparingar om cirka SEK 9 miljarder under 2017 jämfört med 2014 kvarstår. Ett flertal aktiviteter implementerades globalt under kvartalet, inklusive en minskning av 2 100 tjänster i Sverige, vilket har resulterat i omstruktureringskostnader som varit högre än normalt. Besparingar från aktiviteterna kommer att börja påverka resultatet mot slutet av året.

Kassaflöde
Efter ett svagt första kvartal var kassaflödet från rörelsen positivt i kvartalet. Då kassaflödet varierar över kvartalen så bör det bedömas på helårsbasis. Målet kvarstår att ha en kassagenerering för helåret om mer än 70%.

Utvalda tillväxtområden
Vår tillväxtstrategi bygger på en kombination av att vara ledande inom kärnverksamheten och att etablera ledarskap inom utvalda tillväxtområden. Vi ser en god utveckling inom dessa utvalda tillväxtområden och försäljningen utvecklades fortsatt starkt i kvartalet, vilket framförallt drevs av en stark försäljningsutveckling inom OSS & BSS.

Konsolideringen i industrin fortsätter, både mellan leverantörer och kunder, vilket skapar såväl möjligheter som utmaningar. Vi har därför ökat transformationstakten under det första halvåret för att bli en stark aktör inom hela området för informations- och kommunikationsteknik. Med våra pågående strategiska initiativ är vi väl rustade att fortsätta att skapa värde för våra kunder på en marknad i förändring.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2015/06month15-sv.pdf alternativt bifogad fil eller på www.ericsson.com/investors

Ericsson inbjuder till en genomgång för media, analytiker och investerare den 17 juli kl. 9.00, i "Ericsson Studio", Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl. 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/press

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Helena Norrman, Marknads och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 49
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post: asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post: media.relations@ericsson.com   

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2015 kl 07.30.