Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 2015

Press release
jan 27, 2016 06:29 (GMT +00:00)

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 2015

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

 • Rapporterad försäljning ökade med 8% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -1%.
 • I Nordamerika var investeringarna i mobilt bredband stabila, med ytterligare hårdvaruförsäljning i kvartalet.
 • 4G-utbyggnaden i Kina återhämtade sig efter ett svagt tredje kvartal.
 • Ett globalt patentlicensavtal med Apple tecknades, vilket bidrog till ökade patent- och licensintäkter, både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal.
 • En högre andel hårdvaruförsäljning med lägre marginal påverkade bruttomarginalen negativt jämfört med föregående kvartal. Dessutom gjordes en engångsnedskrivning av varulagret om SEK -0,4 miljarder.
 • Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet fortgår planenligt och bidrar till lägre rörelseomkostnader jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Rörelsemarginalen ökade till 15% (9%) jämfört med samma kvartal föregående år, med förbättringar inom alla segment.
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK 21,9 (8,6) miljarder.

SAMMANFATTNING AV HELÅRET

 • Rapporterad försäljning ökade med 8%. Försäljningstillväxten i Indien, Nordamerika och Kina, samt högre patent- och licensintäkter, motverkades något av lägre försäljning i Japan, Ryssland och Brasilien. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -5%.
 • Patent- och licensintäkterna var SEK 14,4 (9,9) miljarder jämfört med tidigare prognos om SEK 13-14 miljarder.
 • Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, ökade till SEK 26,8 (18,3) miljarder med förbättringar inom alla segment.
 • Kassaflödet från rörelsen var SEK 20,6 (18,7) miljarder. Kassagenereringen var 85%, det vill säga högre än målet om 70%.
 • Styrelsen kommer att föreslå en utdelning för 2015 om SEK 3,70 (3,40) per aktie, en ökning om 9% jämfört med föregående år.
 SEK miljarder Kv 4
2015
Kv 4
2014
För-
ändring
Kv 3
2015
För-
ändring
Helår
2015
Helår
2014
 Nettoomsättning 73,6 68,0 8% 59,2 24% 246,9 228,0
  Organisk valutajusterad försäljningstillväxt  - - -1% - 26% - -
 Bruttomarginal 36,3% 36,6% - 33,9% - 34,8% 36,2%
  Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 36,6% 37,6% - 34,5% - 35,7% 36,6%
 Rörelseresultat 11,0 6,3 75% 5,1 117% 21,8 16,8
  Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 11,7 7,1 65% 6,1 94% 26,8 18,3
 Rörelsemarginal 15,0% 9,3% - 8,6% - 8,8% 7,4%
  Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader 16,0% 10,5% - 10,2% - 10,9% 8,0%
 Periodens resultat 7,0 4,2 68% 3,1 124% 13,7 11,1
 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 2,15 1,29 67% 0,94 129% 4,13 3,54
 Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 2,50 1,71 46% 1,34 87% 6,06 4,80
 Kassaflöde från rörelsen 21,9 8,6 154% 1,6 - 20,6 18,7
 Nettokassa vid periodens slut 18,5 27,6 -33% -0,2 - 18,5 27,6
1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar samt omstruktureringar.

Kommentar från Hans Vestberg, koncernchef och VD:

Rapporterad försäljning i kvartalet ökade med 8% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -1%. Försäljningen i Nordamerika ökade jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal. Lönsamheten förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt till följd av ökade patent- och licensintäkter och lägre rörelseomkostnader. Inom Network Rollout fortsatte utvecklingen mot uthållig lönsamhet.

Affärsläget

Vi såg en återhämtning i segmentet Networks i kvartalet. Investeringarna i mobilt bredband i Nordamerika var stabila, med ökad hårdvaruförsäljning i kvartalet. 4G-utbyggnaden i Kina återhämtade sig efter ett svagt tredje kvartal. Utvecklingsmarknader som Indien, Indonesien och Mexiko visade på fortsatt stark utveckling medan marknader som Ryssland, Brasilien och delar av Mellanöstern var fortsatt svaga, framförallt till följd av den makroekonomiska utvecklingen. Investeringar i Europa drevs av skiftet från 3G till 4G och av kapacitetsförbättringar. Operatörerna ökade sina investeringar i kärnnät för telekom, vilket drevs av införandet av nya tjänster såsom röstsamtal över LTE (VoLTE).

I kvartalet drevs försäljningstillväxten inom segmentet Global Services framförallt av tillväxt inom Systems Integration och Managed Services. Försäljningen inom Network Rollout minskade.

Vi avslutade året med en god försäljningsutveckling inom TV och Media, jämfört med samma kvartal föregående år, vilket bidrog till tillväxt i segmentet Support Solutions.

Patent- och licensintäkter

Vår patent- och licensstrategi, att skapa värde från våra investeringar i FoU, har varit framgångsrik och de senaste fem åren har vi mer än tredubblat dessa intäkter. Efter de två nyligen meddelade viktiga patentlicensavtalen så har vi nu avtal med merparten av alla mobiltelefontillverkare.

Utvalda tillväxtområden

Vi hade god utveckling inom samtliga av våra utvalda tillväxtområden under 2015 och vi fortsatte att investera för att bygga ledarskap inom dessa områden. Försäljningen ökade med mer än 20% jämfört med föregående år och uppgick till SEK 45 miljarder, vilket är 18% av koncernens försäljning.

Det strategiska samarbetet med Cisco, vilket meddelades i kvartalet, kommer att ge oss starka helhetslösningar för nät med en komplett IP-portfölj. Som ett resultat av partnerskapet kommer vi att utvidga vår adresserbara marknad vilket förväntas generera USD 1 miljard eller mer i ytterligare försäljning under 2018. Denna försäljning förväntas bidra positivt till rörelseresultatet under 2016.

Lönsamhet

Rörelseresultatet ökade till 15% (9%) jämfört med samma kvartal föregående år, med förbättringar inom alla segment. De huvudsakliga bidragen till den förbättrade lönsamheten var högre patent- och licensintäkter och lägre rörelseomkostnader, framförallt i segmentet Networks. Arbetet med att återfå uthållig lönsamhet i Network Rollout har utvecklats väl och gav ett nollresultat för det andra halvåret 2015, exklusive omstruktureringskostnader.

Kostnads- och effektivitetsprogrammet

Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet, med målet att uppnå årliga besparingar om SEK 9 miljarder under 2017 jämfört med 2014, fortgår planenligt. Rörelseomkostnaderna, exklusive omstruktureringskostnader, minskade under det andra halvåret 2015 med nästan 10% jämfört med samma period föregående år. Vi fortsätter att fokusera på rörelseomkostnaderna och att öka insatserna för att ytterligare sänka kostnaderna för sålda varor och tjänster för att förbättra bruttomarginalen.

Kassaflöde

Till följd av ett starkt kassaflöde från rörelsen i det fjärde kvartalet genererade vi ett kassaflöde för helåret om SEK 20,6 miljarder, och målet om en kassagenerering över 70% överträffades.

Fokus 2016

Även om bolagets resultat förbättrades i kvartalet finns det behov av ytterligare förbättringar i verksamheten. Vårt fokus för 2016 kommer att vara:

1. Kärnverksamheten - Trots utmanande marknadsförutsättningar i delar av världen fortsätter vi arbetet med att tillvarata affärsmöjligheter när fler marknader skiftar till 4G. Vi kommer samtidigt att jobba med att utöka vårt teknikledarskap även inom den framväxande 5G-marknaden.

2. Utvalda tillväxtområden - Efter en period av investeringar för att skapa tillväxt behöver vi också förbättra lönsamheten. Det kommer att innefatta större fokus på mjukvaruförsäljning och återkommande intäkter som ett komplement till vår redan starka verksamhet inom Professional Services.

3. Kostnad och effektivitet - Vi är övertygade om vår förmåga att nå målet om SEK 9 miljarder i besparingar under 2017 inom vårt kostnads- och effektivitetsprogram. Vi följer noggrant marknads- och affärsutvecklingen och kommer att genomföra alla nödvändiga åtgärder för att hela vår affär ska fortsätta att vara konkurrenskraftig.

Genom att leverera inom dessa områden, parallellt med våra andra strategiska initiativ, är vi väl positionerade för att skapa framtida värde för våra aktieägare. Styrelsen kommer därför att föreslå en utdelning om SEK 3,70 (3,40) per aktie för 2015, en ökning om 9%.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2015/12month15-sv.pdf alternativt bifogad fil eller på www.ericsson.com/investors

Ericsson inbjuder till en genomgång för media, analytiker och investerare den 27 januari kl. 9.00, i "Ericsson Studio", Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl. 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Helena Norrman, Marknads och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 49
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post: asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post: media.relations@ericsson.com   

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2016, kl 07.30.