Ericsson aviserar förändringar i verksamheten i Sverige

Press release
okt 04, 2016 07:10 (GMT +00:00)
  • Omställning av verksamhet och kompetensväxling för att möta teknikskiften, nya kundgrupper och en fortsatt ökande andel mjukvaruutveckling.
  • Ericsson avser dra ner omkring 3000 tjänster inom produktion, Forskning och Utveckling (FoU) och försäljning och administration - kombination av frivillig avgång, neddragningar och andra alternativ såsom outsourcing.
  • Ericsson avser att göra betydande neddragningar i verksamheterna i Borås och Kumla, i linje med bolagets produktionsstrategi att koncentrera produktionen till färre antal siter globalt samt fortsatt arbete med partners.
  • Förhandlingar med de fackliga organisationerna om de föreslagna åtgärderna pågår.
  • De föreslagna åtgärderna ingår i Ericssons pågående kostnads- och effektivitetsprogram.
  • Ericsson avser under de kommande tre åren nyanställa cirka 1000 FoU-tjänster i Sverige primärt från högskolor och universitet för att stötta företagets kompetensuppbyggnad inom nya teknik- och kundområden.

Ericsson (NASDAQ:ERIC) har under flera år drivit en omställning av bolaget för att möta snabba teknikskiften och digitaliseringen både inom telekomindustrin och andra branscher. Bolaget har även aviserat omfattande globala kostnads- och effektivitetsåtgärder. Idag meddelas de förändringar som avses göras i Sverige vilka främst påverkar produktion, delar av FoU samt koncern- och supportfunktioner.

Jan Frykhammar, Ericssons VD och koncernchef: "Ericsson genomgår en stor förändring. Vi har ett stort fokus på forskning och utveckling, och sedan många år tillbaka ägnar sig de flesta av Ericssons anställda åt mjukvaruutveckling eller tjänsteleverans, snarare än hårdvarutillverkning."

"Det är ett tufft besked vi ger medarbetare i Sverige idag och vi har stor respekt för den oro detta skapar. Dessa åtgärder är nödvändiga för att säkra Ericssons långsiktiga konkurrenskraft och teknik- och tjänsteledarskap. Vårt fokus är nu att på bästa sätt ta hand om våra medarbetare i denna omställning och stötta de som tyvärr kan komma att behöva lämna Ericsson att snabbt hitta nytt jobb."

Ericsson har i dag cirka 16000 anställda i Sverige och den föreslagna neddragningen omfattar cirka 3000 tjänster, varav cirka 1000 inom produktion, cirka 800 inom FoU samt cirka 1200 inom övriga verksamheter.

Detta innebär att Ericssons verksamheter på följande orter i Sverige kommer att påverkas: Borås, Göteborg, Karlskrona, Kumla, Linköping och Stockholm. Ericsson avser att göra betydande neddragningar i verksamheterna i Borås och Kumla. Verksamheterna i Lund, Luleå och Kalmar påverkas inte av dagens besked.  

Företaget avser att lösa minskningen av antalet tjänster genom en kombination av frivillig avgång, neddragningar och andra alternativ såsom outsourcing.  Ericsson avser även att göra generella neddragningar och minska externa kostnader, främst genom att minska antalet konsulter i Sverige med cirka 900, men också genom att minska generella omkostnader.

Ericsson har fortsatt att driva förändringar inom sin globala FoU-verksamhet för att öka effektiviteten, optimera verksamheten och koncentrera den på färre antal FoU-center globalt. Ericssons FoU i Sverige är kärnan i företagets utveckling inom radioteknik och nästa generations system, 5G. Ericsson har gjort investeringar om 7 miljarder SEK i tre globala ICT-center som stöttar FoU-verksamheten och kommer att utgöra bas för nya digitala affärsmodeller. Två av dem ligger i Sverige, i Rosersberg och i Linköping, vilket stärkt Sveriges roll som plattform för Ericssons FoU.

"Vi har ett tydligt mål att vår forskning och utveckling i Sverige ska vara världsledande, inte minst inom nästa generations system," säger Strategi- och Teknikchef Ulf Ewaldsson. "På kort sikt behöver vi minska antalet FoU-tjänster, främst inom administrativa roller. Samtidigt har vi för avsikt att ta in ny kompetens inom nya teknikområden. Därför avser vi att under de kommande tre åren rekrytera cirka 1000 ingenjörer, primärt från högskolor och universitet."

Tillverkning inom telekom har genomgått stora förändringar det senaste årtiondet med mindre produkter och en mer effektiv produktion - tillverkningstiden per radioenhet är mer än halverad. Högre volatilitet i produktionsvolymer har ökat behovet av flexibilitet varför partnersamarbeten för volymproduktion blivit allt viktigare. Ericssons egen tillverknings-verksamhet koncentreras till färre orter.

Kostnaderna inom försäljning och administration minskas som ett resultat av den nya företagsstruktur som introducerades den 1 juli 2016 i syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig organisation för att möta behoven hos olika kundsegment och snabbare utnyttja affärsmöjligheter.

Förhandlingar med de fackliga organisationerna om de föreslagna åtgärderna pågår. Neddragningsprocessen kommer att ske stegvis - processen gällande majoriteten av verksamheten beräknas vara klar under första kvartalet 2017. Processen som berör verksamheten i Borås och Kumla beräknas vara helt klar andra halvåret 2017.

Ericsson avser fortsätta diskussionen med de lokala fackliga organisationerna kring behovet av utveckling, flexibilitet och omställning.

Om Ericssons kostnads- och effektivitetsprogram

Kostnads- och effektivitetsprogrammet, med målet att spara SEK 9 miljarder under 2017, fortskrider enligt plan. Utöver detta meddelade bolaget den 19 juli 2016 att bolaget initierat åtgärder för att ytterligare minska de årliga rörelseomkostnaderna, exklusive omstruktureringskostnader, till SEK 53 miljarder under andra halvåret 2017. Detta kan jämföras med SEK 63 miljarder för helåret 2014, och innebär en fördubbling av det tidigare besparingsmålet för rörelseomkostnaderna. Samtidigt meddelade bolaget att man avsåg att intensifiera aktiviteterna för att minska kostnaden för sålda varor och anpassa verksamheten till en svagare marknad för mobilt bredband. Totala omstruktureringskostnader för 2016 uppskattas, såsom tidigare kommunicerats, till SEK 4-5 miljarder.

INBJUDAN TILL PRESSTRÄFF

Jan Frykhammar, VD och koncernchef, samt Strategi- och Teknikchef Ulf Ewaldsson, finns tillgängliga för kommentarer i Ericsson Studio, Grönlandsgatan 8, Kista, idag kl 11:00. Inbjudan gäller endast för ackrediterad press.

Information till redaktionen

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med ungefär 115 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 var koncernen försäljning 246.9 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com