Ericsson rapporterar första kvartalet 2016

Press release
apr 21, 2016 05:29 (GMT +00:00)

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

  • Rapporterad försäljning minskade med -2% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -1%.  
  • Försäljningen minskade till följd av svag utveckling i Europa och en svag makroekonomisk situation på vissa utvecklingsmarknader.
  • Försäljningen ökade i Nordamerika, Kina och Sydostasien.
  • Patent- och licensintäkterna ökade jämfört med samma kvartal föregående år, huvudsakligen på grund av nyligen undertecknade kontrakt som innefattade vissa engångsposter.
  • Bruttomarginalen minskade till 33,3% (35,4%), huvudsakligen beroende på lägre marginaler inom Global Services, en högre andel projekt inom utbyggnad av mobilt bredband i delar av Asien och lägre försäljning av mjukvara inom IP- och kärnnät.
  • Rörelsemarginalen ökade till 6,7% (4,0%) jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av förbättringar inom Networks som delvis motverkades av lägre lönsamhet inom Global Services.
  • Utöver det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet om SEK 9 miljarder, inleddes under kvartalet åtgärder för att anpassa verksamheten till aktuella projektvolymer inom mobilt bredband. Uppskattningen är att omstruktureringskostnaderna för 2016 ökar till SEK 4-5 miljarder från tidigare SEK 3-4 miljarder.
  • Bolaget meddelar idag strukturella förändringar för att ytterligare accelerera genomförandet av strategin och driva effektivitet och tillväxt hårdare i hela bolaget.
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK -2,4 (-5,9) miljarder.

 SEK miljarder Kv 1
2016
Kv 1
2015
För-
ändring
Kv 4
2015
För-
ändring
 Nettoomsättning 52,2 53,5 -2% 73,6 -29%
  Organisk valutajusterad försäljningstillväxt  - - -1% - -28%
 Bruttomarginal 33,3% 35,4% - 36,3% -
  Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 33,9% 36,3% - 36,6% -
 Rörelseresultat 3,5 2,1 63% 11,0 -69%
  Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 4,1 2,7 50% 11,7 -65%
 Rörelsemarginal 6,7% 4,0% - 15,0% -
  Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader 7,9% 5,1% - 16,0% -
 Periodens resultat 2,1 1,5 45% 7,0 -70%
 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,60 0,40 50% 2,15 -72%
 Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 0,87 0,77 13% 2,50 -65%
 Kassaflöde från rörelsen -2,4 -5,9 -60% 21,9 -111%
 Nettokassa vid periodens slut  2) 36,5 39,7 -8% 41,2 -11%
 1)  Vinst per aktie, efter utspädning, exkl.  av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar samt omstruktureringar.
 2)  Definitionen av Nettokassa har ändrats så att den inte längre inkluderar ersättning efter avslutad anställning. Se redovisningsprinciper på sidan 24.

Kommentar från Hans Vestberg, koncernchef och VD:

Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, var stabil jämfört med samma kvartal föregående år. Tillväxten i Nordamerika, Kina och Sydostasien motverkades av en svag utveckling i Europa och på vissa utvecklingsmarknader. Lönsamheten förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt till följd av förbättringar inom Networks, medan Global Services hade ett utmanande kvartal.

Affärsläget

Försäljningen inom segmentet Networks minskade något jämfört med samma kvartal föregående år. En fortsatt svag makroekonomisk situation påverkade försäljningen negativt på vissa utvecklingsmarknader i Mellanöstern och Latinamerika. Dessutom minskade försäljningen i Europa, främst på grund av att projekt inom mobilt bredband slutfördes under 2015. Försäljningen inom mobilt bredband i Nordamerika och Sydostasien ökade och den snabba 4G-utbyggnaden i Kina fortsatte. Patent- och licensintäkterna ökade jämfört med samma kvartal föregående år, huvudsakligen på grund av nyligen undertecknade kontrakt som innefattade vissa engångsposter. Mjukvaruförsäljningen inom IP- och kärnnät minskade.

Försäljningen inom segmentet Global Services minskade jämfört med samma kvartal föregående år, främst beroende på lägre aktivitet inom Network Rollout i Europa och Latinamerika. Försäljningen inom Professional Services var stabil, med tillväxt inom Consulting och Systems Integration som drevs av transformeringsprojekt samt stabil försäljning inom Managed Services med 21 undertecknade kontrakt under kvartalet.

Försäljningen inom Support Solutions ökade jämfört med samma kvartal föregående år tack vare högre patent- och licensintäkter. Den underliggande efterfrågan var fortsatt stark inom OSS och BSS eftersom ökade datamängder och ökat fokus på kundupplevelsen driver operatörerna att transformera sina OSS- och BSS-lösningar.

Lönsamhet

Bruttomarginalen minskade trots ökade patent- och licensintäkter. De främsta anledningarna var lägre marginaler inom Global Services, en högre andel projekt inom utbyggnad av mobilt bredband i delar av Asien samt lägre försäljning av mjukvara inom IP- och kärnnät. Rörelsemarginalen ökade jämfört med samma kvartal föregående år till 6,7% (4,0%), drivet av minskade rörelseomkostnader och en positiv valutaeffekt.

Rörelsemarginalen för segmentet Networks förbättrades genom högre lönsamhet inom Radio med stöd av högre patent- och licensintäkter. Global Services hade ett utmanande kvartal, delvis beroende på lägre aktivitet inom utbyggnad av mobilt bredband, vilket gav tillfälligt större förluster i Network Rollout. Dessutom minskade marginalen för Professional Services, då ett stort antal transformeringsprojekt inom systemintegration befinner sig i startfasen.

Kassaflöde

Kvartalet avslutades med ett negativt kassaflöde från rörelsen på SEK -2,4 miljarder, vilket är en betydande förbättring jämfört med förra året. Eftersom kassaflödet är volatilt mellan kvartalen bör det ses på helårsbasis. Vårt helårsmål om en kassagenerering över 70% kvarstår.

Fokus 2016

När vi presenterade helårsresultatet för 2015 lanserades tre fokusområden för 2016. Det första fokusområdet rör vår kärnverksamhet, där vi ska ta vara på affärsmöjligheter inom 4G och utöka vårt ledarskap inom 5G. Vid Mobile World Congress (MWC) i Barcelona i mars demonstrerade vi vårt ledarskap inom 5G, både tekniskt och affärsmässigt, genom 21 kundkontrakt samt forskningssamarbeten både inom industrin och med den akademiska världen.

Det andra fokusområdet för 2016 är att förbättra lönsamheten inom de utvalda tillväxtområdena. Försäljningen inom dessa områden visade tillväxt, huvudsakligen pådriven av Professional Services. Vi kommer att fortsätta att ha starkare fokus på mjukvaruförsäljning och återkommande affärer för att öka lönsamheten.

Det tredje fokusområdet för 2016 är förbättringar gällande kostnader och effektivitet för att fortsätta vara konkurrenskraftiga inom hela verksamheten. Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet fortskrider enligt plan, och bidrog med besparingar på SEK 0,5 miljarder i rörelseomkostnader under kvartalet. Vi är övertygade om att vi kan åstadkomma årliga nettobesparingar på SEK 9 miljarder under 2017 jämfört med 2014.

Under kvartalet började vi vidta ytterligare åtgärder utöver kostnads- och effektivitetsprogrammet om SEK 9 miljarder. Vi anpassar därför vår verksamhet till nuvarande projektvolymer inom mobilt bredband, vilket främst påverkar tjänsteleverans. De ytterligare åtgärderna avspeglas i en uppskriven uppskattning för omstruktureringskostnaderna för 2016.

Strukturella förändringar

Vi meddelar idag strukturella förändringar för att genomföra vår strategi ännu snabbare och driva effektivitet och tillväxt ännu hårdare i hela bolaget. Vi skapar en mer effektiv och ändamålsenlig organisation för att uppfylla behoven hos våra olika kundsegment och snabbare utnyttja affärsmöjligheter. Nu när 5G, Sakernas internet (Internet of Things) och molnteknik driver nästa fas i branschens utveckling är det rätt tid att göra denna förändring.

Den nya strukturen kommer att ha fem affärsenheter och en speciell kundgrupp för Industry & Society, i linje med bolagets fokus på kärnverksamheten, utvalda tillväxtområden samt kostnader och effektivitet. Ändringarna kommer att göra det lättare för kunderna att göra affärer med oss, oavsett om de är operatörer, mediaföretag eller verkar inom andra branscher.

Vi är inte nöjda med vår övergripande tillväxt och lönsamhetsutveckling under de senaste åren, och jag är övertygad om att dessa åtgärder kommer att göra oss mer konkurrenskraftiga och göra det möjligt för både bolaget och intäkterna att växa.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till http://www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2016/03month16-sv.pdf alternativt bifogad fil eller på www.ericsson.com/investors

Ericsson inbjuder till en genomgång för media, analytiker och investerare den 21 april kl. 9.00, i "Ericsson Studio", Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl. 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Helena Norrman, Marknads och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 49
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post: asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post: media.relations@ericsson.com   

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2016, kl 07.30.