Ericsson rapporterar andra kvartalet 2016

Press release
jul 19, 2016 05:29 (GMT +00:00)

ANDRA KVARTALET I KORTHET

  • Rapporterad försäljning minskade med -11% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -7% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen inom mobilt bredband fortsatte att sjunka, speciellt på marknader som påverkades av en svag makroekonomisk situation.
  • Försäljningen ökade i Sydostasien och Oceanien. 4G-försäljningen i Kina och försäljningen inom Networks i Nordamerika var stabila.
  • Den nuvarande försäljningstrenden och affärsmixen förväntas bestå under andra halvåret.
  • Bruttomarginalen minskade till 32,3% (33,2%) jämfört med samma kvartal föregående år, huvudsakligen beroende på en högre andel affärer inom utbyggnad av mobilt bredband med lägre marginaler för hårdvara, och en högre andel affärer inom tjänster.
  • Rörelsemarginalen minskade till 5,1% (5,9%) jämfört med samma kvartal föregående år, huvudsakligen beroende på negativa omvärderingseffekter av valutasäkringskontrakt och lägre bruttomarginal, delvis uppvägd av lägre rörelseomkostnader och omstruktureringskostnader.
  • Ytterligare åtgärder påbörjas för att minska kostnaderna, med målet att nå en nivå på årliga rörelseomkostnader, exklusive omstruktureringskostnader, på SEK 53 miljarder under andra halvåret 2017.
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK -0,7 (3,1) miljarder. Kassaflödet från rörelsen för de första sex månaderna var SEK -3,1 (-2,8) miljarder. Helårsmålet om en kassagenerering över 70% kvarstår.
SEK miljarder Kv 2
2016
Kv 2
2015
För-
ändring
Kv 1
2016
För-
ändring
Sex månader 2016 Sex månader 2015
 Nettoomsättning 54,1 60,7 -11% 52,2 4% 106,3 114,2
  Organisk valutajusterad försäljningstillväxt  - - -7% - 6% -4% -6%
 Bruttomarginal 32,3% 33,2% - 33,3% - 32,8% 34,2%
  Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 33,2% 35,1% - 33,9% - 33,6% 35,7%
 Rörelseresultat 2,8 3,6 -22% 3,5 -20% 6,2 5,7
  Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 3,8 6,3 -40% 4,1 -8% 7,9 9,1
 Rörelsemarginal 5,1% 5,9% - 6,7% - 5,9% 5,0%
  Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader 7,0% 10,4% - 7,9% - 7,4% 7,9%
 Periodens resultat 1,6 2,1 -26% 2,1 -26% 3,7 3,6
 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,48 0,64 -25% 0,60 -20% 1,08 1,04
 Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 0,83 1,45 -43% 0,87 -5% 1,70 2,22
 Kassaflöde från rörelsen -0,7 3,1 -123% -2,4 -70% -3,1 -2,8
 Nettokassa vid periodens slut 2) 21,0 28,0 -25% 36,5 -43% 21,0 28,0
1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och exklusive omstruktureringar.
2) Definitionen av Nettokassa har ändrats så att den inte längre inkluderar ersättning efter avslutad anställning. Se redovisningsprinciperna.
   

Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport.

Kommentar från Hans Vestberg, koncernchef och VD:

De negativa trenderna inom branschen från första kvartalet har förstärkts, vilket påverkar efterfrågan på mobilt bredband, speciellt på marknader med en svag makroekonomisk situation. Våra pågående aktiviteter för att minska kostnaderna levererar enligt plan. Med hänsyn till marknadsutvecklingen har dock ledningen, med styrelsens stöd, påbörjat omfattande åtgärder för att ytterligare minska kostnaderna.

Affärsläget

Försäljningen minskade med -11% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter minskade med -7%. Försäljningen inom mobilt bredband fortsatte att minska, speciellt på marknader som påverkades av en svag makroekonomisk situation, till exempel Brasilien, Ryssland och Mellanöstern. I Europa hade färdigställandet av projekt inom mobilt bredband 2015 fortsatt negativ påverkan på försäljningstillväxten jämfört med samma kvartal föregående år. 4G-försäljningen i Kina var stabil jämfört med samma kvartal föregående år, tack vare en fortsatt hög utbyggnadstakt.

Försäljningen inom Networks i Nordamerika var stabil jämfört med samma kvartal föregående år, driven av fortsatt investering inom mobil bredbandskapacitet. Försäljningen inom Global Services minskade i Nordamerika, eftersom aktiviteten inom Professional Services var lägre.

Övergången från 3G till 4G fortsatte, huvudsakligen i delar av Asien, vilket bidrog till en stabil försäljningstillväxt i Sydostasien och Oceanien.

Försäljningen inom de utvalda tillväxtområdena uppgick till 20% av den totala försäljningen och ökade med 5% under kvartalet i konstanta valutor. Vi fortsätter att fokusera på ökad mjukvaruförsäljning och återkommande affärer för att förbättra lönsamheten över tid.

I det strategiska partnerskapet med Cisco har vi varit engagerade i över 200 potentiella kundåtaganden i alla större geografiska områden. Hittills har fler än 30 avtal slutits, vilket utgör en god grund för att nå försäljningsmålet på USD 1 miljard under 2018.

De nuvarande försäljningstrenderna och affärsmixen förväntas bestå under andra halvåret.

Lönsamhet

Vi har genomfört åtgärder för att återställa lönsamheten inom Global Services, primärt genom att anpassa storleken på verksamheten inom tjänsteleverans. Förlusterna inom Network Rollout har minskats avsevärt, och rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader för Professional Services har gradvis förbättrats till 10% under kvartalet.

Verksamheten inom Networks påverkades av lägre försäljning och ökad andel utbyggnadsverksamhet med lägre marginal för hårdvara. Den sjunkande marginalen för Support Solutions berodde huvudsakligen på lägre mjukvaruförsäljning för OSS och BSS.

Lönsamheten sjönk jämfört med föregående kvartal, främst på grund av lägre patent- och licensintäkter. Patent- och licens­intäkterna under kvartalet uppgick till SEK 2,2 miljarder, vilket motsvarar den nuvarande avtalsportföljen för patent och licenser. Intäkterna under första kvartalet 2016 var SEK 3,8 miljarder, vilket innefattade vissa engångsposter. 

De pågående aktiviteterna för att minska kostnaderna levererar enligt plan. Rörelseomkostnaderna, exklusive omstruktureringskostnader, har minskats med SEK 2,1 miljarder till SEK 14,0 (16,1) miljarder jämfört med samma kvartal föregående år, huvudsakligen som resultat av åtgärder relaterade till det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet.

Åtgärder för att minska kostnaderna ytterligare

För att hantera den vikande efterfrågan på investeringar inom mobilt bredband har omfattande åtgärder påbörjats för att ytterligare driva på effektivitetsförbättringar och minska kostnaderna.

Kostnads- och effektivitetsprogrammet, med målet att spara SEK 9 miljarder under 2017, fortskrider enligt plan. Dessutom ska vi minska FoU-investeringarna inom IP och realisera effektivitetsvinster genom den nya bolagsstrukturen. Tillsammans förväntas dessa åtgärder minska de årliga rörelseomkostnaderna, exklusive omstruktureringskostnader, till SEK 53 miljarder under andra halvåret 2017. Detta kan jämföras med SEK 63 miljarder för helåret 2014, och innebär en fördubbling av det tidigare besparingsmålet för rörelseomkostnaderna.

Den nya bolagsstrukturen infördes den 1 juli för att påskynda genomförandet av strategin, för att avspegla kundernas arbetssätt och för att öka helhetsansvaret för affärsansvariga. Den nya strukturen stödjer också kostnadsminskningar och effektivitetsökningar, inklusive eliminering av befintliga dubbleringar inom produktutveckling.

Med hänsyn till befintliga trender i branschen kommer vi att intensifiera våra aktiviteter för att minska kostnaden för sålda varor och anpassa vår verksamhet till en svagare marknad inom mobilt bredband.

Vi kommer att fokusera på att behålla en stark nettokassaposition genom att strukturellt förbättra rörelsekapital och lönsamhet. Dessutom minskar investeringarna i anläggningstillgångar, eftersom investeringarna i Globala IKT-center har passerat kulmen.

Vår Networked Society-strategi omfattar tre huvudelement: utnyttja vår installerade bas, investeringar i nya intäktsströmmar för uthållig lönsam tillväxt (utvalda tillväxtområden) och generering av ett starkt kassaflöde som möjliggör långsiktiga investeringar och säkerställer en stark balansräkning. Digitalisering skapar nya möjligheter hos både befintliga och nya kunder, och jag är övertygad om att vår strategi och de åtgärder vi nu vidtar kommer att skapa värde för våra aktieägare i framtiden.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till https://www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2016/06month16-sv.pdf alternativt bifogad fil eller på www.ericsson.com/investors

Ericsson inbjuder till en genomgång för media, analytiker och investerare den 19 juli kl. 9.00, i "Ericsson Studio", Grönlandsvägen 8, Kista, Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl. 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 49
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Helena Norrman, Marknads och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post: asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post: media.relations@ericsson.com   

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016 kl. 07:30 CET.