Kallelse till Ericssons årsstämma 2017

Press release
feb 24, 2017 07:00 (GMT +00:00)

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma äger rum onsdagen den 29 mars 2017 kl. 15:00 i Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista/Stockholm.

Valberedningen föreslår bland annat:

 • Jon Fredrik Baksaas, Jan Carlson och Eric A. Elzvik som nya styrelseledamöter efter avgående Ulf J. Johansson (punkt 11)
 • Oförändrat arvode till styrelsens ledamöter, styrelseordföranden och för arbete i styrelsens befintliga kommittéer och arvode till ordföranden och övriga ledamöter i den nyinrättade styrelsekommittén för teknik och vetenskap i linje med arvodet till ordförande och ledamöter i finans- och kompensationskommittén (punkt 10)

Styrelsen föreslår bland annat:

 • Utdelning om SEK 1 per aktie (punkt 8.3)
 • Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2017 för Ericssons globala ledningsgrupp (Global Leadership Team) (punkt 17)
 • Överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärvserbjudande för Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2017 (punkt 17.2)

Välkommen till årsstämma 2017 i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Telefonaktiebolaget LM Ericssons aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum onsdagen den 29 mars 2017 kl. 15:00 i Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista/Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl. 13:30.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 mars 2017, och

 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 23 mars 2017. Anmälan kan göras per telefon 08-402 90 54 vardagar kl. 10:00-16:00 eller på Ericssons webbplats www.ericsson.com/se.

Anmälan kan också göras skriftligen till:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Årsstämman/General Meeting of shareholders
Box 7835
103 98 Stockholm

Vänligen uppge vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska.
                                                                                                                       
Förvaltarregistrerade aktier
Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken torsdagen den 23 mars 2017 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag.

Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 28 mars 2017. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets webbplats www.ericsson.com/se.

Dagordning

1.    Val av ordförande vid årsstämman

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd

3.    Godkännande av dagordning

4.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5.    Val av två personer att justera årsstämmans protokoll

6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och revisors yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt revisors redogörelse för revisionsarbetet för 2016

7.    VDs tal. Frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning

8.    Beslut om

8.1.  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

8.2.  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; samt

8.3.  dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

9.    Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10.  Fastställande av arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer

11.  Val av styrelsens ledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter:
11.1.              Jon Fredrik Baksaas (nyval)
11.2.              Jan Carlson (nyval)
11.3.              Nora Denzel
11.4.              Börje Ekholm
11.5.              Eric A. Elzvik (nyval)
11.6.              Leif Johansson
11.7.              Kristin Skogen Lund
11.8.              Kristin S. Rinne
11.9.              Sukhinder Singh Cassidy
11.10.           Helena Stjernholm
11.11.           Jacob Wallenberg

12.  Val av styrelsens ordförande
Valberedningens förslag:
Valberedningen föreslår att Leif Johansson väljs till styrelsens ordförande.

13.  Bestämmande av antalet revisorer

14.  Fastställande av arvode till revisor

15.  Val av revisor

16.  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17.  Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2017 ("LTV 2017")

17.1.       Beslut om inrättande av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2017

17.2.       Beslut om överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för LTV 2017

17.3.       Beslut om aktieswapavtal med tredje part för LTV 2017


18.  Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2013, 2014, 2015 och 2016

19.  Beslut om förslag från aktieägaren Einar Hellbom om att årsstämman ska uppdra åt styrelsen att till stämman 2018 framlägga förslag till samma röstvärde för alla aktier

20.  Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om att årsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen påtala behovet av en ändring av det juridiska regelverket av innebörd att möjligheten till rösträttsgradering i svenska aktiebolag avskaffas

21.  Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om ändring av bolagsordningen

21.1.              avseende aktiers röstvärde

21.2.              avseende begränsning av vem som kan utses till styrelseledamot

22.  Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om att årsstämman ska besluta att:

22.1.              anta en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor inom bolaget;

22.2.              uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att förverkliga denna nollvision;

22.3.              resultatet årligen skriftligen ska avrapporteras till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen;

22.4.              anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom bolaget mellan män och kvinnor;

22.5.              uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet;

22.6.              årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen;

22.7.              uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en aktieägarförening i bolaget;

22.8.              ledamot av styrelsen inte tillåts fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person, svensk eller utländsk;

22.9.              uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till vederbörlig myndighet (regeringen och/eller Skatteverket) fästa uppmärksamheten på behovet av en regeländring på ifrågavarande område;

22.10.           valberedningen vid fullgörandet av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor sammanhängande med etik, kön och etnicitet;

22.11.           uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen fästa dennes uppmärksamhet på behovet av införandet av en nationell så kallad "politikerkarantän"; och att

22.12.           uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i såväl bolagsstyrelse som valberedning att föreläggas årsstämman 2018 eller dessförinnan eventuellt inträffande extra bolagsstämma för beslut.

23.  Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson att årsstämman ska besluta att frågan om det förekommit korruption inom bolagets verksamhet måtte göras till föremål för särskild granskning

24.  Stämmans avslutande

______________________

Punkt 1 Ordförande vid årsstämman
Valberedningen, som utsågs enligt den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2012, utgörs av ordföranden i valberedningen, Petra Hedengran (Investor AB), Bengt Kjell (AB Industrivärden och Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse), Johan Held (AFA Försäkring), Anders Oscarsson (AMF Försäkring och Fonder) och Leif Johansson (styrelsens ordförande). Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid årsstämman 2017.


Punkt 8.3 Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning av en (1) krona per aktie och fredagen den 31 mars 2017 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen onsdagen den 5 april 2017.

Punkt 9 Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst tolv ledamöter med högst sex suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara elva och att inga suppleanter väljs.

Punkt 10 Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer
Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer ska utgå enligt följande:

 • 4 075 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat);
 • 990 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (oförändrat);
 • 350 000 kronor till ordförande i Revisionskommittén (oförändrat);
 • 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Revisionskommittén (oförändrat);
 • 200 000 kronor vardera till ordförandena i Finans- respektive Kompensationskommittén (oförändrat);
 • 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Finans- respektive Kompensationskommittén (oförändrat);
 • 200 000 kronor till ordföranden i den nyinrättade kommittén för teknik och vetenskap; och
 • 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter i den nyinrättade kommittén för teknik och vetenskap.

För att kunna rekrytera bästa möjliga internationella kompetens till bolagets styrelse och för att behålla denna kompetens är det viktigt att styrelsearvodena ligger på en lämplig nivå. Vid bedömning av arvodenas storlek har en jämförelse gjorts med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet och det bör också beaktas att Ericssonkoncernen har kunder i mer än 180 länder och en försäljning 2016 på drygt 220 miljarder kronor.

Valberedningen bedömer att arvodet för arbete i styrelsen och i dess kommittéer är rimligt och föreslår att samtliga arvoden förblir oförändrade. Styrelsen har beslutat att inrätta en ny styrelsekommitté för teknik och vetenskap. Valberedningen föreslår att arvodet till ordföranden och ledamöterna i denna nya kommitté ska vara desamma som arvodet till ordförandena och ledamöterna i Finanskommittén och Kompensationskommittén.

Arvode i form av syntetiska aktier
Bakgrund
Valberedningen anser att det är lämpligt att bolagsstämmovalda styrelseledamöter innehar aktier i Ericsson i syfte att stärka styrelseledamöternas och aktieägarnas gemensamma intressen i bolaget. Valberedningen rekommenderar att bolagsstämmovalda styrelseledamöter, under en femårsperiod, skall bygga upp ett eget innehav av aktier eller syntetiska aktier i Ericsson, som minst motsvarar värdet av ett årsarvode efter skatt (exklusive kommittéarvode). Valberedningen rekommenderar att styrelseledamoten skall behålla detta innehav under den tid styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot i Ericsson.

För att ge möjlighet för styrelseledamöterna att bygga upp ett ekonomiskt intresse i bolaget, och då det i många fall är svårt för styrelseledamöter att handla i bolagets aktier på grund av tillämpliga insiderregler, föreslår valberedningen att styrelseledamöterna oförändrat bör erbjudas möjligheten att erhålla en del av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier. Med syntetisk aktie avses en rättighet att i framtiden erhålla utbetalning av ett belopp som motsvarar börskursen för en aktie av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm vid utbetalningstillfället.

Förslag
Valberedningen föreslår således att årsstämman 2017 fattar beslut om att en del av styrelsearvodet till styrelseledamöterna (dock ej arvode för kommittéarbete) ska kunna utgå i form av syntetiska aktier, enligt följande villkor.

 • Nominerad styrelseledamot ska kunna välja att få styrelsearvode enligt följande fyra alternativ:

 1. 25 procent kontant - 75 procent syntetiska aktier
 2. 50 procent kontant - 50 procent syntetiska aktier
 3. 75 procent kontant - 25 procent syntetiska aktier
 4. 100 procent kontant
 • Det antal syntetiska aktier som ska tilldelas ska värderas till en snittkurs motsvarande bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under en mätperiod om fem handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av Ericssons delårsrapport för första kvartalet 2017. De syntetiska aktierna tjänas in under mandatperioden, med 25 procent per kvartal.
 • De syntetiska aktierna medför rätt att efter offentliggörande av Ericssons bokslutskommuniké år 2022 erhålla utbetalning av ett kontant belopp per syntetisk aktie som motsvarar aktiekursen för bolagets aktier av serie B i nära anslutning till utbetalningstidpunkten.
 • Ett belopp motsvarande utdelning på bolagets aktier av serie B som beslutats av bolagsstämman under innehavstiden ska betalas ut samtidigt som det kontanta beloppet.
 • Har ledamots styrelseuppdrag upphört senast under tredje kalenderåret efter det år bolagsstämman beslutade om tilldelning av de syntetiska aktierna, kan utbetalning i stället ske året efter det år uppdraget upphört.
 • Antalet syntetiska aktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder enligt villkoren för de syntetiska aktierna.

De fullständiga villkoren för de syntetiska aktierna framgår av Bilaga 1 till valberedningens förslag.

Den ekonomiska skillnaden för bolaget om samtliga styrelseledamöter erhåller del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode utbetalas, bedöms vara mycket begränsad.

Punkt 11 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter:
11.1     Jon Fredrik Baksaas (nyval)
11.2     Jan Carlson (nyval)
11.3     Nora Denzel
11.4     Börje Ekholm
11.5     Eric A. Elzvik (nyval)
11.6     Leif Johansson
11.7     Kristin Skogen Lund
11.8     Kristin S. Rinne
11.9     Sukhinder Singh Cassidy
11.10   Helena Stjernholm
11.11   Jacob Wallenberg

Information om nya föreslagna styrelseledamöter

Jon Fredrik Baksaas
Född1954. Civilekonomexamen, NHH Norwegian School of Economics & Business Administration, Norge.
Styrelseledamot: Svenska Handelsbanken AB.
Innehav i Ericsson: Inget.*
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Verkställande direktör och koncernchef för Telenor (2002-2015). Har innehaft tidigare positioner inom Telenorkoncernen sedan 1989, däribland vice verkställande direktör, finanschef och chef för TBK AS. Tidigare befattningar innefattar finanschef för Aker AS, finansdirektör för Stolt Nielsen Seaway AS och controller inom Det Norske Veritas, Norge och Japan. Ledamot i styrelsen för GSMA (2008-2016) och ordförande i styrelsen för GSMA (2014-2016).

 

Jan Carlson
Född 1960. Civilingenjörsutbildning, Teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings universitet.
Styrelseordförande: Autoliv Inc.
Styrelseledamot: BorgWarner Inc., Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Trelleborg AB.
Innehav i Ericsson: 7 900 B aktier.*
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Verkställande direktör och koncernchef för Autoliv Inc. sedan 2007 och styrelseordförande för Autoliv Inc. sedan 2014. Har innehaft tidigare positioner inom Autolivkoncernen sedan 1999, däribland chef för Autoliv Europe, Vice President Engineering och chef för Autoliv Electronics. Tidigare befattningar innefattar verkställande direktör för Saab Combitech och Swedish Gate Array.

 

Eric A. Elzvik
Född 1960. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Styrelseledamot: IMD Foundation, Lausanne, och Swiss Swedish Chamber of Commerce, Zurich, Schweiz.
Innehav i Ericsson: 10 000 B-aktier.*
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Finanschef och medlem av ABB-koncernens Group Executive Committee (2013-2017). Finanschef för enheten ABB Discrete Automation & Motion (2010-2012) och för enheten Automation Products (2006-2010). Tidigare befattningar inom ABB sedan 1984, däribland chefspositioner inom finans, företagsförvärv och nya investeringar.

 

* Antalet aktier motsvarar aktieinnehavet vid tidpunkten för kallelsen och omfattar innehav av närstående samt innehav av ADS, om några.

Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat vilken erfarenhet och kompetens som behövs i styrelsen och dess kommittéer och även värdet av mångfald vad gäller ålder, kön och kulturell/geografisk bakgrund samt behovet av förnyelse. Valberedningen bedömer även lämpligheten av styrelsens storlek samt kandidaternas möjlighet att avsätta erforderlig tid för uppdraget. Valberedningen söker i första hand potentiella styrelseledamöter för kommande mandatperiod men ser även till framtida behov av kompetens.

Vid bedömning av enskilda styrelseledamöters kvalifikationer och prestationer utgår valberedningen från individens kompetens och erfarenhet samt individens bidrag till styrelsearbetet som helhet och kommittéarbetet. Valberedningen har vidare ingående informerat sig om resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet och om styrelsens och enskilda ledamöters arbete. Valberedningen lägger stor vikt vid att den föreslagna styrelsesammansättningen är sådan att ledamöterna kompletterar varandra med sina respektive erfarenheter och kompetenser på ett sätt som ger styrelsen möjlighet att bidra till en positiv utveckling för Ericsson. Valberedningen strävar efter att föreslå en styrelse som utgör ett bra team för att leda Ericsson.

Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl. Valberedningen anser också att styrelsen som helhet uppfyller högt ställda krav avseende sammansättning och att både styrelsen som helhet och de enskilda styrelseledamöterna uppfyller högt ställda krav avseende kompetens.

Ulf J. Johansson har meddelat att han önskar lämna styrelsen. Valberedningen föreslår att tre nya styrelseledamöter utses: Jon Fredrik Baksaas, Jan Carlson och Eric A. Elzvik. Sammantaget bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna med sina respektive erfarenheter kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet. Jon Fredrik Baksaas har omfattande internationell branscherfarenhet inom telekommunikation, bland annat från sina tidigare befattningar inom Telenor där han var verkställande direktör och koncernchef i mer än tio år. Han besitter också omfattande erfarenhet inom finans och ekonomi från tidigare befattningar. Jan Carlson är ordförande, koncernchef och verkställande direktör för Autoliv, noterat på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm, och har mångårig erfarenhet av ledning av ett internationellt verksamt storföretag. Eric A. Elzvik har lång internationell erfarenhet som ledande befattningshavare inom ABB koncernen senast som finanschef och medlem av koncernens Group Executive Committee. Han besitter också bred och omfattande erfarenhet från sina tidigare befattningar inom ABB Ltd., bland annat inom finans, företagsförvärv och nya investeringar.

Av de föreslagna bolagsstämmovalda styrelseledamöterna är 50 % kvinnor (beräknat exklusive verkställande direktören).

Information om föreslagna styrelseledamöter
Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns i Bilaga 2 till valberedningens förslag.

Styrelseledamöters oberoende
Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler är följande:

(i)         I vart fall följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
a.            Jon Fredrik Baksaas
b.            Jan Carlson
c.            Nora Denzel
d.            Eric A. Elzvik
e.            Leif Johansson
f.             Kristin Skogen Lund
g.            Kristin S. Rinne
h.            Sukhinder Singh Cassidy
i.              Helena Stjernholm
j.              Jacob Wallenberg

(ii)        Av de i (i) angivna ledamöterna bedöms i vart fall följande ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
a.    Jon Fredrik Baksaas
b.    Jan Carlson
c.    Nora Denzel
d.    Eric A. Elzvik
e.    Leif Johansson
f.     Kristin Skogen Lund
g.    Kristin S. Rinne
h.    Sukhinder Singh Cassidy

Valberedningen har vidare bedömt i vart fall följande ledamöter oberoende enligt samtliga tillämpliga oberoenderegler:

 1. Jon Fredrik Baksaas
 2. Jan Carlson
 3. Nora Denzel
 4. Eric A. Elzvik
 5. Leif Johansson
 6. Kristin Skogen Lund
 7. Kristin S. Rinne
 8. Sukhinder Singh Cassidy

Punkt 12 Val av styrelsens ordförande
Valberedningen föreslår att Leif Johansson väljs till styrelsens ordförande (omval).

Punkt 13 Antalet revisorer
Enligt bolagsordningen ska bolaget som revisor ha lägst ett och högst tre registrerade revisionsbolag. Valberedningen föreslår att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 14 Arvode till revisor
Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15 Val av revisor
Valberedningen föreslår, i enlighet med Revisionskommitténs rekommendation, att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2017 till slutet av årsstämman 2018 utses PricewaterhouseCoopers AB (omval).

Punkt 16 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2018. Jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2016 har det lagts till att mål för rörlig ersättning också kan innefatta aktiekursrelaterade mål. Information om beräkningen av kostnader för rörlig ersättning återfinns i en bilaga till förslaget.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Den totala ersättningen till de ledande befattningshavarna, inklusive verkställande direktören och koncernchefen, ("Executive Leadership Team") består av fast lön, kort- och långsiktig rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Vidare gäller följande riktlinjer för ersättning till Executive Leadership Team:

 • Rörlig ersättning utgår enligt kontant- och aktiebaserade program som utfaller i enlighet med konkreta verksamhetsmål med utgångspunkt från den långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Målen kan inkludera aktiekursrelaterade eller finansiella mål, antingen på koncern- eller enhetsnivå, operativa mål samt mål för medarbetarengagemang eller kundnöjdhet.
 • Alla förmåner, inklusive pensionsförmåner, följer konkurrenskraftig praxis i respektive hemland med beaktande av den totala ersättningen.

 • I undantagsfall kan andra överenskommelser träffas när det bedöms vara nödvändigt. Sådan överenskommelse kan förnyas men varje sådan överenskommelse ska vara tidsbegränsad och inte överstiga 36 månader eller ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning som den berörda personen skulle ha fått utan någon överenskommelse.

 • Den ömsesidiga uppsägningstiden är maximalt sex månader. Vid uppsägning från företagets sida utbetalas ett avgångsvederlag som uppgår till högst 18 månaders fast lön. Med uppsägning från företagets sida jämställs uppsägning från den anställde på grund av väsentliga strukturella förändringar eller andra händelser som på ett avgörande sätt påverkar arbetsinnehållet eller förutsättningarna för dennes befattning.
Bilaga till förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Detaljerad information om vår ersättningspolicy och hur vi lever upp till vår policy och våra riktlinjer, inklusive information om tidigare beslutade långsiktiga rörliga ersättningar vilka ännu inte har förfallit till betalning, återfinns i Rapport om ersättningar och i Not K28, "Information angående styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och anställda" i årsredovisningen för 2016.

Med nuvarande sammansättning av Executive Leadership Team kan bolagets kostnad för rörliga ersättningar till de ledande befattningshavarna för 2017, vid oförändrad aktiekurs, beräknas uppgå till mellan 0 och 220 procent av totalkostnaden för fasta löner, allt exklusive sociala kostnader.

Punkt 17.1 - 17.3 Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2017 ("LTV* 2017") innefattande överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärvserbjudande

Styrelsen har efter sin löpande utvärdering av bolagets långsiktiga rörliga ersättningsprogram kommit fram till att strukturen för tidigare och pågående LTV-program resulterar i en ohållbar utspädningseffekt. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att inte föreslå en Aktiesparplan för samtliga anställda med tillhörande Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer för 2017. Som ett resultat av detta föreslås LTV 2017 ersätta delar av den tidigare Resultataktieplanen för högre chefer.

LTV 2017 är en viktig del av bolagets ersättningsstrategi och styrelsen önskar särskilt uppmuntra ledningen att bygga upp ett betydande aktieinnehav för att skapa ett gemensamt ägarintresse mellan deltagarna i LTV-programmet och aktieägarna.

Förslag

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2017

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2017 i enlighet med följande förslag.

17.1 Inrättande av LTV 2017

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut enligt nedan om LTV 2017 för medlemmar av Global Leadership Team ("GLT"), omfattande högst 3 miljoner B-aktier i Ericsson.

Syftet med LTV-programmet
LTV-programmet är utformat för att skapa långsiktiga incitament för medlemmar av GLT ("Deltagarna") samt för att stimulera bolagets utveckling och därigenom skapa långsiktiga värden. Målsättningen är att attrahera, behålla och motivera högre chefer på en konkurrensutsatt marknad genom prestationsbaserade aktierelaterade incitament samt att uppmuntra uppbyggnaden av ett betydande aktieinnehav för att skapa ett gemensamt ägarintresse mellan Deltagarna och aktieägarna.

Kort om LTV-programmet
LTV-programmet föreslås inkludera samtliga medlemmar (nuvarande och framtida) av GLT, som för närvarande består av 28 anställda. Tilldelning enligt LTV 2017 sker vederlagsfritt och ger deltagaren rätt att, efter utgången av en treårig intjänandeperiod, vederlagsfritt erhålla ett antal aktier, förutsatt att bland annat nedan angivna prestationsvillkor har uppfyllts ("Prestationsaktierätter"). Tilldelning av aktier i enlighet med Prestationsaktierätterna förutsätter uppfyllande av nedan angivna prestationsvillkor och kommer i regel kräva att Deltagaren kvarstår i sin anställning under en period om tre år från dagen för tilldelning av Prestationsaktierätter ("Intjänandeperioden"). Samtliga väsentliga beslut relaterade till LTV 2017 kommer att fattas av Kompensationskommittén, med godkännande av styrelsen i sin helhet när så krävs.

Tilldelning av Prestationsaktierätter
Tilldelning av Prestationsaktierätter till Deltagarna kommer normalt att ske så snart det är praktiskt möjligt efter årsstämman 2017. För 2017 kommer värdet av de underliggande aktierna hänförliga till Prestationsaktierätterna för den verkställande direktören och koncernchefen inte överstiga 180 procent av den årliga grundlönen vid tidpunkten för tilldelning av Prestationsaktierätter, och för övriga deltagare kommer värdet inte överstiga 22,5 procent av deltagarnas respektive grundlöner vid tidpunkten för tilldelning av Prestationsaktierätter. Aktiekursen som tillämpas vid beräkningen av antalet aktier som Prestationsaktierätterna berättigar till kommer att vara den volymvägda genomsnittskursen för Ericssons B-aktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som infaller omedelbart efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2017.

Prestationsvillkor
Intjänande avseende Prestationsaktierätterna är beroende av att utmanande prestationsvillkor uppfylls, varigenom det fastställs i vilken utsträckning (om någon) Prestationsaktierätterna ger Deltagarna rätt att erhålla aktier vid utgången av Prestationsperioden (definierad nedan). De två prestationsvillkoren relaterar till absolut TSR[1]-utveckling respektive relativ TSR-utveckling för Ericssons B-aktie under perioden 1 januari 2017-31 december 2019 ("Prestationsperioden").[2] De båda prestationsvillkoren hänför sig till 50 procent vardera av Prestationsaktierätterna och den maximala intjänandenivån för vart och ett av prestationsvillkoren är 200 procent.

Följande två prestationsvillkor gäller för Prestationsaktierätter som tilldelas under 2017:

 • Absolut TSR-utveckling
  50 procent av Prestationsaktierätterna som tilldelas en Deltagare kommer att vara villkorade av att en viss absolut TSR-utveckling uppnås under Prestationsperioden. Om den absoluta TSR-utvecklingen under Prestationsperioden uppnår eller överstiger en årlig tillväxttakt (per annum compounded) om 14 procent utfaller den maximala tilldelningen om 200 procent avseende Prestationsaktierätterna relaterade till absolut TSR. Om den absoluta TSR-utvecklingen motsvarar en årlig tillväxttakt (per annum compounded) som är 6 procent eller lägre utfaller ingen tilldelning avseende Prestationsaktierätterna relaterade till absolut TSR. Om bolagets absoluta TSR-utveckling motsvarar en årlig tillväxttakt (per annum compounded) om 6-14 procent ska utfallet avseende Prestationsaktierätterna relaterade till absolut TSR bestämmas linjärt pro-rata mellan 0 och 200 procent.
 • Relativ TSR-utveckling
  Återstående 50 procent av Prestationsaktierätterna som tilldelas en Deltagare kommer att vara beroende av uppfyllandet av ett villkor för relativ TSR-utveckling under Prestationsperioden i förhållande till en grupp om 18 referensbolag ("Referensgruppen")[3]. Intjänande avseende Prestationsaktierätterna relaterade till relativ TSR varierar beroende på bolagets placering i förhållande till övriga bolag i Referensgruppen utifrån den relativa TSR-utvecklingen. Om bolagets relativa TSR-utveckling är lägre än TSR-utvecklingen för bolaget med placering 12 i Referensgruppen utfaller ingen tilldelning av aktier avseende Prestationsaktierätterna relaterade till relativ TSR-utveckling. Tilldelning av aktier avseende Prestationsaktierätter relaterade till relativ TSR-utveckling sker enligt procentsatserna i tabellen nedan, och baseras på bolagets placering, mätt som relativ TSR-utveckling, i förhållande till övriga bolag i Referensgruppen.
Placering inom Referensgruppen Tillhörande procentuell tilldelning
12 eller lägre 0 %
11 40 %
10 80 %
9 120 %
8 140 %
7 160%
6 180%
5 eller högre 200%

Om bolagets TSR-utveckling motsvarar en placering mellan två bolag i referensgruppen ska en linjär pro-rata beräkning ske av tilldelningen mellan de två procentnivåerna för placeringarna ifråga.

Information om utfallet av prestationsvillkoren kommer att tillhandahållas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019.

Tilldelning av aktier
Förutsatt att ovan angivna prestationsvillkor har uppnåtts under Prestationsperioden och att Deltagaren har kvarstått i sin anställning (såvida inte särskilda förutsättningar är för handen) under Intjänandeperioden, ska tilldelning av aktier ske så snart det är praktiskt möjligt efter utgången av Intjänandeperioden.

Vid bedömning av det slutliga utfallet avseende Prestationsaktierätterna ska styrelsen pröva om intjänandenivån är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera tilldelningen till en lägre nivå som styrelsen bedömer som lämplig.

För det fall Deltagare inte kan tilldelas aktier enligt gällande rätt, till en rimlig kostnad eller med rimliga administrativa insatser kan styrelsen besluta om att erbjuda Deltagare tilldelning i kontanter.

Finansiering
Styrelsen har beaktat olika finansieringsmetoder för överlåtelse av aktier enligt LTV 2017, såsom överlåtelse av egna aktier och aktieswapavtal med tredje part. Styrelsen anser att en riktad nyemission av C aktier med åtföljande förvärv samt överlåtelse av egna aktier är den mest kostnadseffektiva och flexibla meto­den för överlåtelse av egna aktier enligt LTV 2017.

Bolagets nuvarande innehav av egna aktier är inte tillräckligt för att genomföra LTV 2017. Styrelsen föreslår därför en riktad nyemission och återköp av aktier, se vidare under punkt 17.2 nedan. De föreslagna transaktionerna innebär att aktier emitteras till aktiens kvotvärde och återköps därefter så snart aktierna tecknats och registrerats. Den köpeskilling som bolaget erlägger motsvarar teckningskursen. Som ersättning till aktietecknaren för dess medverkan i nyemission och återköp erlägger bolaget till aktietecknaren SEK 50 000 vilket motsvarar mindre än 1,7 öre per tecknad och återköpt aktie.

Förfarandet med riktad nyemission och återköp av aktier avsedda för bolagets långsiktiga rörliga ersättningsprogram har tidigare beslutats av årsstämmorna 2001, 2003, 2008, 2009, 2012 och 2016.
           
Då bolagets kostnader i samband med ett aktieswapavtal väsentligt överstiger kostnaderna för överlåtelse av egna aktier, föreslås som huvudalternativ att den finansiella exponeringen säkras genom överlåtelse av egna aktier.

Kostnader
Den sammanlagda effekten på resultaträkningen av LTV 2017, inklusive finansieringskostnader och sociala avgifter, beräknas uppgå till mellan SEK 51 miljoner och SEK 141 miljoner, fördelade över åren 2017-2020.

Administrationskostnader för överföring av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till omkring SEK 4,6 miljoner vilket kan jämföras med omkring SEK 50 000 för att använda nyemitterade och återköpta egna aktier.

Utspädning
Bolaget har cirka 3,3 miljarder utgivna aktier. Per den 31 december 2016 innehade bolaget ungefär 62,2 miljoner egna aktier. Per den 31 december 2016 uppskattas antalet aktier som kan behövas för pågående program till cirka 64 miljoner aktier, motsvarande cirka 2 procent av antalet utestående aktier. Antalet aktier som erfordras för det pågående LTV-programmet 2016 kan inte fastställas förrän vid slutet av investeringsperioden i augusti 2017. För att inrätta LTV 2017 erfordras sammanlagt högst 3 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 0,1 procent av det totala antalet utestående aktier. Effekten på viktiga nyckeltal är endast marginell.

Punkt 17.2 Överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för LTV 2017

a. Överlåtelse av egna aktier enligt LTV 2017

Överlåtelse av högst 2,2 miljoner aktier av serie B i bolaget får ske på följande villkor.

 • Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren enligt LTV 2017. Vidare ska dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dot­terbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av LTV 2017.
 • Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den an­ställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för LTV 2017, dvs. under 2020.
 • Anställd som omfattas av villkoren för LTV 2017 ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt.

b. Överlåtelse av egna aktier över börs

Bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2018, överlåta högst 800 000 aktier av serie B i bolaget, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien som Nasdaq Stockholm offentliggjort.

c. Riktad nyemission av aktier av serie C


Ökning av Ericssons aktiekapital med SEK 15 000 000 genom emission av 3 miljoner aktier av serie C, envar aktie med ett kvotvärde om SEK 5. För emissionen ska följande villkor gälla.

 • De nya aktierna ska - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - tecknas av endast Investor AB eller dotterbolag till detta bolag.
 • De nya aktierna ska tecknas under perioden 4-8 maj 2017. Överteckning får inte ske.
 • Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska vara SEK 5.
 • Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas vid tecknandet.
 • De nya aktierna ska inte berättiga till utdelning.
 • Det erinras om att de nya aktierna omfattas av förbehåll enligt aktiebolagslagen 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § (inlösenförbehåll).

 d. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av 3 miljoner aktier av serie C i Ericsson enligt följande.

 • Förvärv får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av aktier av serie C i Ericsson.
 • Bemyndigandet får utnyttjas längst intill årsstämman 2018.
 • Förvärv ska ske till ett pris om SEK 5 per aktie.
 • Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

Punkt 17.3 Aktieswapavtal med tredje part för LTV 2017

För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås under 17.2 ovan, ska den finansi­ella exponeringen av LTV 2017 säkras genom att bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som omfattas av LTV 2017.

Särskilt bemyndigande för VD
Styrelsen föreslår slutligen att verkställande direktören bemyndigas vidta de smärre justeringar i ovan nämnda beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetsregler
Årsstämmans beslut om inrättande av programmet enligt 17.1 ovan erfordrar en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Stämmans beslut om överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärvserbjudande enligt 17.2 ovan erfordrar att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget. För giltigt beslut enligt förslaget om aktieswapavtal, under 17.3 ovan, erfordras en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Beskrivning av pågående rörliga ersättningsprogram
Bolagets pågående rörliga ersättningsprogram beskrivs i detalj i årsredovisningen 2016 i not K28 till koncernens bokslut och på bolagets webbplats. Ersättningsrapporten som pub­liceras i årsredovisningen beskriver hur bolaget tillämpar sina riktlinjer för ersätt­ning till ledande befattningshavare i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 18 Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2013, 2014, 2015 och 2016

Bakgrund
Vid årsstämmorna 2013, 2014, 2015 och 2016, beslöts om rätt för bolaget att överlåta sammanlagt högst 19 800 000 aktier av serie B över börs, för att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2013, 2014, 2015 och 2016.

Varje beslut har gällt endast fram till nästa årsstämma. Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av ovan nämnda program har därför upprepats vid varje efterföljande årsstämma.

I enlighet med besluten om överlåtelse av högst 19 800 000 aktier, har till och med den 20 februari 2017, 512 300 aktier av serie B överlåtits. 

Förslag
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2018, överlåta högst 19 287 700 aktier av serie B i bolaget, eller det lägre antal aktier av serie B som per den 29 mars 2017 kvarstår av de ursprungliga 19 800 000 aktierna, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2013, 2014, 2015 och 2016. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

Majoritetsregler
Stämmans beslut om överlåtelse av egna aktier erfordrar att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Punkt 19 - 23 Förslag från aktieägare
Förslagen under punkt 19, 20, 22 och 23 framgår av dagordningen.

Punkt 21.1 - 21.2 Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om ändring av bolagsordningen avseende aktiers röstvärde och avseende begränsning av vem som kan utses till styrelseledamot

21.1
Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår i första hand att bolagsordningen (§ 6 andra punkten) ändras enligt nedan.

"Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av såväl serie A som B och C en röst."

För den händelse förslaget enligt ovan inte skulle vinna bolagsstämmans bifall hemställs i andra hand att lydelsen istället skall vara:

"Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A en röst och aktie av såväl serie B som serie C en tiondels röst."

21.2
Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår ändring av bolagsordningen (§ 9) genom tillägg av ett andra och ett tredje stycke enligt nedan.

"Förutvarande statsråd må inte utses till ledamot av styrelsen förrän två år förflutit från det att vederbörande lämnat sitt uppdrag.

Annan av det offentliga heltidsarvoderad politiker må inte utses till ledamot av styrelsen förrän ett år förflutit från det att vederbörande lämnat sitt uppdrag, såvida inte synnerliga skäl föranleder annat."

Majoritetsregler
Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 21.1, så vitt avser förslaget i första hand, är giltigt om det har biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget, alternativt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman om ägare till hälften av alla aktier av serie A och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna av serie A samtycker till ändringen. Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 21.1, så vitt avser förslaget i andra hand, är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Stämmans beslut enligt punkt 21.2 erfordrar att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Förslaget om särskild granskning enligt punkten 23 innebär att om förslaget biträds av aktieägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller till minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid bolagsstämman ska Bolagsverket på begäran av en aktieägare utse en eller flera särskilda granskare.

______________________

Aktier och röster
I bolaget finns totalt 3 331 151 735 aktier, varav 261 755 983 aktier av serie A och 3 069 395 752 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 568 695 558,2 röster. Bolagets eget innehav uppgår till 59 710 513 aktier av serie B, motsvarande 5 971 051,3 röster.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar
Valberedningens fullständiga förslag avseende punkterna 1 och 9 - 15 ovan, inklusive beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman och bilagorna 1 och 2 till valberedningens förslag, samt förslagen från aktieägare (på originalspråk) under punkterna 19 - 23 finns tillgängliga på bolagets webbplats www.ericsson.com/se. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, revisors yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap. 22 § kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.ericsson.com/se senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

______________________

Stockholm i februari 2017
STYRELSEN


* Eng. Long-Term Variable Compensation Program.

[1] Total shareholder return, dvs. aktiekursutveckling inklusive utdelningar.

[2] För att på ett rättvisande sätt kunna bedöma prestationen beräknas TSR-utvecklingen av Ericssons B-akties genomsnittliga stängningskurs på Nasdaq Stockholm (eller motsvarande stängningskurs för relevant referensbolag) under tremånadersperioden omedelbart innan Prestationsperioden inleds respektive löper ut.

[3] Referensgruppen består av följande bolag: Accenture, ASML Holding, Cap Gemini, CGI Group, Cisco Systems, Cognizant, Corning, F5 Networks, Harris, Hewlett Packard Enterprises, Infosys, International Business Machines, Juniper Networks, Motorola Solutions, Nokia, NTT Data, Qualcomm och SAP. TSR kommer att mätas i svenska kronor (SEK) för samtliga bolag och i övrigt enligt best practice.