Ericsson presenterar fokuserad affärsstrategi

Press release
mar 28, 2017 05:30 (GMT +00:00)
  • En mer fokuserad affärsstrategi och förbättrad intern effektivitet för att återställa lönsamhet, med syfte att avsevärt förbättra rörelseresultat och rörelsemarginal samt återta teknik- och marknadsledarskap.
  • Omfördelade resurser och ökade investeringar i kärnområden i portföljen: nät, digitala tjänster (OSS/BSS och telekomkärnnät) samt Sakernas Internet (IoT)
  • Omarbetad strategi för Managed Services för att förbättra lönsamheten
  • Strategisk översyn av alternativa möjligheter för verksamheterna inom media och hårdvara för moln-infrastruktur
  • Nedskrivning av tillgångar görs under första kvartalet 2017 med en uppskattad effekt på rörelseresultatet om SEK 3-4 miljarder. Omstruktureringskostnader uppskattas till SEK 6-8 miljarder för 2017, varav cirka SEK 2 miljarder i första kvartalet. 
  • Ytterligare avsättningar, relaterade till vissa större kundkontrakt som nyligen utvecklats negativt, kommer att göras i första kvartalet 2017 och uppskattas till SEK 7-9 miljarder  
  • Förenklad organisationsstruktur och nya utnämningar till koncernledningen (se separat pressmeddelande)

Ericsson (NASDAQ: ERIC) inför en mer fokuserad affärsstrategi för att återta sitt teknik- och marknadsledarskap, förbättra koncernens lönsamhet och ge ökat värde för kunder. Den övergripande strategin är att möjliggöra för operatörer att expandera sin verksamhet till nya branscher och skapa nya intäktsströmmar. Företaget kommer att driva utvecklingen av marknadsledande lösningar och utnyttja den kraft som 5G, IoT och molntjänster kommer att kunna erbjuda.

Det främsta målet är att återställa lönsamheten och vi börjar med att fokusera produktportföljen till färre områden samt säkerställa effektivitet i verksamheten.

Vi kommer att lägga större vikt på lösningar som kombinerar produkter och tjänster för att driva effektivitet som bättre möter kundernas behov och krav. Detta kommer även att återspeglas i en förenklad organisation. Parallellt kommer vi öka investeringarna i forskning och utveckling (FoU) och vidareutveckla vårt tjänsteerbjudande inom vissa specifika kärnområden för att säkerställa att vi kan erbjuda våra kunder världsledande lösningar.

Börje Ekholm, Ericssons VD och koncernchef, säger: "Ericssons teknik- och marknadsledarskap har under en tid varit utmanat, och koncernens strategi har inte gett förväntat resultat. I vår genomlysning av strategin har vi noggrant lyssnat på kunder världen över och gjort en omfattande analys av både portfölj och hur vi presterar. Idag presenterar vi åtgärder för att snabbt återställa lönsamheten. Vi etablerar också en startpunkt för att leda teknikutvecklingen och skapa världsledande lösningar inom de områden som vi valt att fokusera på."

Förändringar i portföljen

Vi kommer vidta följande åtgärder för att fokusera och stärka vårt kärnerbjudande:

Öka takten i investeringarna inom specifika områden inom Networks för att stötta en fortsatt global utrullning av 4G, och etablera en ledande position inom 5G.

Verksamheten Network Rollout kommer inriktas på Ericssons egna portfölj inom nätprodukter. Ambitionen är att optimera ett heltäckande erbjudande som möter våra kunders behov. Arbetet med att förbättra lönsamheten inom detta område kommer att stärkas ytterligare.

Inom det nya affärsområdet Digital Services, som omfattar molnbaserad virtualiserad nätinfrastruktur, mjukvara för stödsystem (OSS/BSS) samt tillhörande tjänster, är fokus på kort sikt att återställa lönsamhet. Eftersom detta område är av strategisk vikt för våra kunder framöver kommer vi att selektivt öka våra investeringar för att vi ska vara den självklara partnern för våra kunder när de digitaliserar sin verksamhet.

Ett skifte i vår IoT-strategi, till en plattforms- och lösningsorienterad strategi från dagens inriktning som är tjänstedriven och utgår från systemintegration. Detta skapar bättre förutsättningar för att utnyttja skalfördelar och öka effektiviteten.

Strategin för Managed Services kommer att lägga tyngdpunkten vid automatisering, bättre utnyttjande av våra globala skalfördelar och på vår kapacitet inom OSS, för att leverera högteknologiska och kostnadseffektiva tjänster. Vi kommer ha fullt fokus på att vända verksamheten från ett negativt resultat 2016, och ta itu med kundåtaganden och kontrakt som inte har tillräcklig lönsamhet.

Inom Media kommer vi att överväga strategiska möjligheter samtidigt som vi fortsätter att utveckla affärserbjudandet så att affären kan växa och vara framgångsrik på den föränderliga mediamarknaden. Vår verksamhet inom media består av två delar, en tjänsteverksamhet och för tekniklösningar. Vi skapar nu två separata enheter, Ericsson Broadcast & Media Services och Ericsson Media Solutions, för att stärka den operationella verksamheten. Videotrafik fortsätter att växa och utgör idag över 50% av all mobil datatrafik globalt, och prognosen är att datatrafiken kommer växa till 75% till 2022. Vi har byggt upp en stark och konkurrenskraftig portfölj och har blivit en världsledande leverantör av produkter och tjänster inom TV & Media.

Som en konsekvens av vårt ökande fokus på mjukvaruutveckling inom virtualiserade kärnnät samt stödsystem för nät (OSS/BSS) kommer vi överväga strategiska möjligheter för hårdvaruverksamheten för IT- och molnbaserad infrastruktur.

Ekholm fortsätter: "Med dessa förändringar är jag övertygad om att vi kommer att skapa de mest intelligenta och effektiva näten, leverera de mest konkurrenskraftiga lösningarna samt ständigt driva innovation för att göra det möjligt för våra kunder att bli framgångsrika i en uppkopplad värld."

Lönsamhet och effektivitet

Förutom de åtgärder som nämnts ovan, kommer vi att fortsätta vårt arbete med att rationalisera produkt- och tjänsteportföljen och driva effektiviseringsåtgärder över hela verksamheten. Tillsammans kommer dessa åtgärder att etablera en ny och starkare resultatnivå för Ericsson.

Ekholm säger: "Vi har fortsatt hög takt i att öka effektiviteten och minska våra kostnader, men vi kommer framöver inte ge någon prognos för kostnadsnivån eftersom det bara är en del av resultaträkningen. Med de åtgärder som presenteras i dag räknar vi med väsentliga förbättringar av lönsamheten redan under 2018, givet att dagens marknadsläge består. På längre sikt är jag övertygad om att Ericsson, exklusive omstruktureringskostnader, kan nå åtminstone en dubbelt så hög uthållig nivå på rörelsemarginalen, jämfört med 2016 års nivå. Men kanske ännu viktigare är att vi kan leverera en avkastning på sysselsatt kapital som kommer att skapa värde för våra aktieägare."

Kortsiktiga finansiella konsekvenser

Som en konsekvens av förändringarna i koncernens strategi kommer vissa immateriella tillgångar, inklusive aktiverade utvecklingskostnader inom segmenten Media och IT & Cloud att skrivas ned i första kvartalet. Ericsson uppskattar effekten på rörelseresultatet till SEK 3-4 miljarder, utan påverkan på kassaflödet under första kvartalet.

Som en följd av högre planerad takt i kostnadsneddragningar, uppskattar vi att omstruktureringskostnader för 2017 kommer att uppgå till cirka SEK 6-8 miljarder, varav cirka SEK 2 miljarder i första kvartalet. Detta ska jämföras med den tidigare uppskattningen på SEK 3 miljarder i omstruktureringskostnader för helåret 2017.

Avsättningar relaterade till händelser i första kvartalet 2017

Ytterligare avsättningar, relaterade till vissa större kundkontrakt som nyligen utvecklats negativt, kommer att göras i första kvartalet 2017 och uppskattas till SEK 7-9 miljarder. 

Ny företagsstruktur

Företaget introducerar också en ny organisationsstruktur för att stödja den långsiktiga strategin. Ett antal förändringar kommer att göras för att förenkla organisationen och öka effektiviteten, snabbare få ut nya erbjudanden till marknaden och skapa ökat kundfokus.

Utöver detta så vidtas åtgärder för att tydliggöra ansvar och befogenheter i organisationen. Idag har företaget betydande gemensamma kostnader som är allokerade. Dessa resurser kommer successivt att flyttas ut till affärs- och marknadsområdena.

Den nya organisationen och dess lönsamhetsansvar bygger på en förenklad modell där produkter och tjänster kombineras till lösningar som ökar företagets effektivitet och bättre speglar kundens behov och krav.

Den nya strukturen kommer att ha tre affärsområden, Networks, Digital Services och Managed Services samt två separata enheter för verksamheten inom Media, Ericsson Broadcast & Media Services samt Ericsson Media Solutions. De nuvarande 10 regionerna blir till 5 marknadsområden som alla är representerade i koncernledningen. De nya marknadsområdena kommer vara bättre anpassade till våra globala kunder och minska antalet kontaktpersoner för dem.

En ny koncernledning har utsetts från och med den 1 april. Dessa förändringar redovisas separat, se pressrelease.

Första kvartalet 2017, kommer att redovisas i enlighet med den segmentstruktur som presenterades den 10 mars 2017, se pressmeddelande. Från och med det andra kvartalet 2017 kommer Segment Media att byta namn till Segment Other och Segment IT & Cloud att byta namn till Segment Digital Services. Eventuella ytterligare förändringar av segmentsredovisning och annan information som en följd av dagens tillkännagivande kommer att meddelas i samband med rapporten för första kvartalet 2017.

TELEFONKONFERENSER FÖR ANALYTIKER, INVESTERARE OCH MEDIA

Två telefonkonferenser för analytiker, investerare och media hålls kl. 9.00 och 15.00 den 28 mars. CEO Börje Ekholm och CFO Carl Mellander kommer att kommentera dagens annonsering och svara på frågor.

För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer:

International/UK: +442030089801 / UK Toll-Free Number: 08082370059

SE: +46856642691 / SE Toll-Free Number: 0200883817

US: +16465025116 / US Toll-Free Number: +18557532235

Vänligen ring in senast 15 minuter före konferensens start. Eftersom det vanligtvis är ett stort antal deltagare kan det ta en stund innan du ansluts.

Press- och telefonkonferensen kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors

REPRIS:

En inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att den har avslutats till och med den 3 april 2017.

För att lyssna på inspelningen, vänligen ring något av nedan nummer:

Sweden Toll Number: +46 85 664 2638

International Number: +44 20 3426 2807

Conference Number: 685390# - for 09.00 call

Conference Number: 685383## - for 15.00 call

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Ola Rembe, Head of External Communications, Ericsson
Phone: +46 73 02 44 873
E-mail: ola.rembe@ericsson.com

Ericsson Corporate Communications
Phone: +46 10 719 69 92
E-mail: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Phone: +46 10 719 00 00
E-mail: investor.relations@ericsson.com

Information till redaktionen

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson www.youtube.com/ericsson
 

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 111.000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 222.6 miljarder kronor (24,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars, 2017 kl. 07.30 CET.