Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 2019

Tillgänglig på English Français Svenska Pусский

Press release
jan 24, 2020 06:00 (GMT +00:00)

Fjärde kvartalet i korthet

 • Försäljningen var SEK 66,4 (63,8) miljarder. Försäljningstillväxten var 1%, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter. En minskning i Nordamerika kompenserades av tillväxt på andra marknader, främst i Mellanöstern och Nordostasien. Rapporterad försäljning ökade med 4%.
 • Rörelseresultatet[1] förbättrades till SEK 6,5 (2,6) miljarder, motsvarande en rörelsemarginal på 9,7% (4,0%) exklusive omstruktureringskostnader. Rapporterat rörelseresultat[1] var SEK 6,1 (-1,9) miljarder.
 • Bruttomarginalen var 37,1% (32,0%) exklusive omstruktureringskostnader. Rapporterad bruttomarginal var 36,8% (25,7%).
 • Bruttomarginalen för Networks exklusive omstruktureringskostnader var 41,1% (41,0%). Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 14,5% (17,5%) efter förvärvet av Kathrein-verksamheten[2] och ökade investeringar i digitalisering, regelefterlevnad och säkerhet.
 • Digital Services rapporterade ett positivt rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader.
 • Periodens resultat var SEK 4,5 (-6,5) miljarder.
 • Fritt kassaflöde före M&A var SEK -1,9 (3,0) miljarder, inklusive utbetalningar på SEK 10,1 miljarder relaterade till uppgörelserna med SEC och DOJ[3] i USA. Nettokassan minskade till SEK 34,5 (35,9) miljarder.

Helåret i korthet

 • Försäljningen ökade med 4% justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, efter att Networks ökade med 6%. Rapporterad försäljning ökade med 8%.
 • Rapporterat rörelseresultat förbättrades till SEK 10,6 (1,2) miljarder. Rörelseresultatet var SEK 22,1 miljarder (rörelsemarginal 9,7%) exklusive omstruktureringskostnader och SEK -10,7 miljarder i kostnader relaterade till uppgörelserna med SEC och DOJ i USA.
 • Bruttomarginalen var 37,5% (35,2%) exklusive omstruktureringskostnader med förbättringar inom Networks, Digital Services och Managed Services.
 • Fritt kassaflöde före M&A var SEK 7,6 (4,3) miljarder inklusive utbetalningar av SEK 10,1 miljarder relaterade till uppgörelserna med SEC och DOJ i USA. Nettokassan vid årets slut var SEK 34,5 (35,9) miljarder.
 • Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman en utdelning för 2019 om SEK 1,50 (1,00) per aktie.
SEK miljarder Kv 4
2019
Kv 4
2018
Förändring
årsvis
Kv 3
2019
Förändring
kvartalsvis
Jan-dec
2019
Jan-dec
2018
Förändring
årsvis
Nettoomsättning 66,4 63,8 4% 57,1 16% 227,2 210,8 8%
 Försäljningstillväxt justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter  1% 4%
Bruttomarginal  36,8% 25,7% 37,7% 37,3% 32,3%
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader  37,1% 32,0% 37,8% 37,5% 35,2%
Rörelseresultat  6,1 -1,9 -4,2 10,6 1,2
Rörelsemarginal  9,2% -2,9% -7,3% 4,6% 0,6%
Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader  6,5 2,6 152% -4,0 11,4 9,3 23%
Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader  9,7% 4,0% -7,1% 5,0% 4,4%
Rörelseresultat exkl. omstr.kostn. och SEC/DOJ kostn.[4]  5,7 2,6 123% 7,4 -23% 22,1 9,3 139%
Rörelsemarginal exkl. omstr.kostn. och SEC/DOJ kostn.[4]  8,6% 4,0% 13,0% 9,7% 4,4%
Periodens resultat  4,5 -6,5 -6,9 1,8 -6,3
Vinst per aktie efter utspädning, SEK  1,33 -1,99 -1,89 0,67 -1,98
Fritt kassaflöde exklusive M&A  -1,9 3,0 4,5 7,6 4,3 79%
Nettokassa vid periodens slut  34,5 35,9 -4% 37,4 -8% 34,5 35,9 -4%

[1] Innefattar en positiv påverkan om SEK 0,7 miljarder på grund av återföring av en del av av de reserveringar som gjordes under tredje kvartalet 2019 relaterade till uppgörelserna med SEC och DOJ i USA. Innefattar en kostnad på SEK -0,3 miljarder som inte påverkar kassan och var relaterad till avvecklingen av den legala strukturen ST-Ericsson.
[2] Förvärvet av Kathreins antenn- och filterverksamhet omnämns hädanefter som den förvärvade Kathrein-verksamheten.

[3] United States Securities and Exchange Commission (SEC) samt United States Department of Justice (DOJ).
[4] Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader för alla perioder och reesrveringar under tredje kvartalet 2019 relaterade till uppgörelserna med SEC och DOJ på SEK -11,5 miljarder samt återföring av en del av samma reservering på SEK 0,7 miljarder under fjärde kvartalet 2019.

Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport.

 

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Våra prestationer under 2019 visar att vi följer planen för att nå våra mål för 2020 och 2022. Vår fokuserade strategi med ökade investeringar i FoU i kombination med en effektiv verksamhet ger resultat. Vi har återtagit teknikledarskapet, återvunnit den tidigare ställningen på flera marknader och förbättrat de finansiella resultaten. Idag är vi ledande inom 5G med 78 kommersiella 5G-avtal med unika operatörer och 24 driftsatta 5G-nät på fyra kontinenter. Rörelsemarginalen[1] exklusive kostnader relaterade till uppgörelserna med SEC och DOJ i USA samt omstruktureringskostnader var 9,7% för helåret 2019, och vi når nästan vårt mål på över 10% ett år i förväg.

Rörelseresultatet påverkades av ökade rörelseomkostnader. Ökningen är relaterad till förvärvet av Kathrein-verksamheten, ökade investeringar i digitalisering samt tillförda resurser för att stärka säkerheten och vårt program för etik och regelefterlevnad. För 2020 förväntar vi oss något högre rörelseomkostnader, utan att våra finansiella mål äventyras.

Bruttomarginalen[2] inom Networks var stabil under kvartalet på 41%, inklusive effekter från strategiska kontrakt, vilket avspeglar starka affärsfundamenta. På grund av osäkerhet rörande en meddelad operatörsfusion såg vi minskad aktivitet i vår verksamhet i Nordamerika under fjärde kvartalet, vilket gjorde att Nordamerika hade den lägsta andelen av den totala försäljningen på länge. Underliggande affärsfundamenta i Nordamerika är dock fortsatt starka. Den negativa tillväxten i Nordamerika mer än uppvägdes av tillväxt i Asien och Mellanöstern. Det är fortfarande för tidigt att uppskatta möjliga volymer och prisnivåer för den förväntade 5G-utbyggnaden i Kina och vi förväntar oss att de från början utmanande marginalerna kommer att vändas till positiva marginaler över kontraktens livslängd.

Förvärvet av Kathrein-verksamheten och ökade investeringar var de främsta orsakerna till att rörelsemarginalen[2] inom Networks minskade till 14,5% under fjärde kvartalet. Förvärvet är strategiskt viktigt för att stärka vår kompetens inom antenner. Samtidigt som vi genomför integrationsplanen hade tillfälligt lägre produktion och försäljning en negativ påverkan på marginalerna under kvartalet. Vi förväntar oss en gradvis förbättring när integrationen fortskrider och en ny antennportfölj utvecklas, men vi förväntar oss ett negativt bidrag för helåret 2020.

Inom segmentet Digital Services fortsatte vi att genomföra vår plan för att vända verksamheten, och visade positivt resultat[2] under fjärde kvartalet, trots fortsatt negativ påverkan från återstående kritiska projekt (avsättningar om SEK -0,3 miljarder under fjärde kvartalet). Vi ser stark utveckling på marknaden, driven av momentum inom 5G som resulterade i god försäljningstillväxt inom Packet Core och OSS. Även om rationaliseringen av den äldre produktportföljen kommer att fortsätta, återinvesterar vi FoU i vår portfölj med 5G-produkter och molnbaserade produkter.

Uppgörelserna med SEC och DOJ i USA belyser allvarliga brister i vår annars stolta historia. De händelser som beskrivs i uppgörelserna är helt oacceptabla. Dock representerar uppgörelserna ett viktigt steg för Ericsson. Vi fokuserar nu helt på att stärka bolaget och säkerställa att vi står väl rustade för att hantera utmaningar inom regelefterlevnad. Vi har redan flera viktiga ändringar på plats i vårt program för etik och regelefterlevnad, inklusive att tillföra ytterligare kompetens inom regelefterlevnad och kontroll samt att stärka vår hantering av tredje part, bakgrundskontroll av högre chefer och interna kontroller. Detta arbete kommer inte att upphöra. Vår nolltoleranspolicy kräver konstant översikt och översyn, och vi är övertygade om att vi är på rätt spår.

Fritt kassaflöde 2019 exklusive M&A var SEK 7,6 (4,3) miljarder, efter utbetalningar på SEK 10,1 miljarder relaterade till uppgörelserna med SEC och DOJ i USA. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning på SEK 1,50 (1,00) per aktie. Höjningen understryker styrelsens övertygelse om att Ericsson kommer att nå de finansiella målen och bygga en stark finansiell ställning.

Vår strategi syftar till att bygga ett starkare bolag på lång sikt, och vi offrar inte långsiktig styrka för kortsiktiga vinster. Grunden är våra investeringar i FoU för både tekniskt ledarskap och kostnadsledarskap. Detta har gett oss en konkurrensfördel när operatörerna ökar investe-ringarna i 5G. Vi fortsätter att genomföra vår fokuserade strategi. Investeringarna i att digitalisera vår verksamhet kommer att öka kostnaderna under 2020 och ge förbättrad produktivitet 2021 och framåt, och ge stöd till förbättrade marginaler. Vår konkurrenskraftiga portfölj och kostnadsposition tillsammans med den nuvarande marknadsdynamiken ger en unik möjlighet för oss, och vi kommer att fortsätta att investera för att ytterligare stärka vår marknadsposition. Vår produktportfölj inom Networks och Digital Services har fortsatt god dragkraft på en mycket konkurrensutsatt marknad där teknikskiftet till 5G pågår. Vi ser möjligheter att ytterligare stärka vår position genom vårt starka produkterbjudande på en marknad som drivs av momentum inom 5G. Även om vi är övertygade om att dessa möjligheter tillför värde på längre sikt, är de initiala marginalerna en utmaning. Vårt konkurrenskraftiga produkterbjudande och vår förbättrade kostnadsstruktur inom hårdvara och tjänster gör att vår position och lönsamhet är betydligt starkare än när näten moderniserades i Europa.

Under 2019 såg vi hur ledande operatörer driftsatte sina 5G-nät. Vi är på god väg att nå våra mål för 2020 och 2022, men ännu viktigare är att vi gör framsteg för att bygga ett starkare bolag på lång sikt.

Börje Ekholm

Koncernchef och VD

[1] Exklusive omstruktureringskostnader och kostnader relaterade till uppgörelserna med SEC och DOJ i USA.
[2] Exklusive omstruktureringskostnader.

 

Antaganden för planeringen framöver

Marknadsrelaterade

 • Marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) uppskattas öka med 4% för helåret 2020 med 2% genomsnittlig årlig tillväxttakt för 2018-2023. (Källa: Dell’Oro.)

Relaterade till Ericsson

De finansiella mål för 2020 och 2022 som presenterades på Investor Update i oktober 2019 kvarstår.

Försäljning och bruttomarginal

 • Försäljningens säsongsberoende för koncernen mellan kv. 4 och kv. 1 är -25% baserat på genomsnittet för de senaste 3 åren. Kv. 1 förväntas ha något lägre säsongsberoende, då basen var lägre efter ett svagt kv. 4 i Nordamerika. Underliggande marknadsfundamenta i Nordamerika är fortsatt starka.
 • Intäkterna från nuvarande patent- och licensportfölj är cirka SEK 10 miljarder på helårsbasis.
 • Strategiska kontrakt, med övergripande positiv bruttomarginal på lång sikt men med låga eller negativa marginaler initialt, förväntas fortsatt påverka Networks.
 • Stora 5G-utbyggnader i Kina förväntas börja under 2020. Ericsson har investerat i FoU och kapacitet inom leveranskedjan, i syfte att öka marknadsandelarna. Baserat på erfarenhet är marginalerna initialt utmanande, men blir positiva under ett kontrakts livstid.
 • Den verksamhet som förvärvats från Kathrein förväntas ha en negativ påverkan på marginalen inom Networks under 2020, med gradvis förbättring under andra halvåret.
 • Förbättringarna inom Digital Services fortsätter, men intäkterna kommer att variera från kvartal till kvartal beroende på affärsmix, säsongsvariationer i försäljningen samt påverkan från återstoden av de 45 kritiska kontrakten.

Rörelseomkostnader

 • Rörelseomkostnaderna minskar normalt mellan kv. 4 och kv. 1 på grund av säsongsvariationer. Något högre rörelseomkostnader förväntas för helåret 2020 på grund av investeringar i digitalisering, regelefterlevnad och säkerhet.

Omstruktureringskostnader

 • Omstruktureringskostnader för helåret 2020 uppskattas till cirka 1% av försäljningen.

Valutaexponering

 • Tumregel: om USD ändras 10% gentemot SEK påverkar detta nettoomsätt-ningen med cirka +/-5% och rörelsemarginalen med cirka +/-1 procentenhet.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2019/12month19-sv.pdf eller www.ericsson.com/investors

Telefonkonferens för analytiker, investerare och journalister

Koncernchef och VD Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen börjar kl. 09:00 CET.

För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer:

Sverige: +46 (0)8 566 42651 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883 685)

Internationellt/UK: +44 (0)333 300 0804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 855 85 70686)

PIN-kod: 77615332#

Vänligen ring in senast 15 minuter före konferensens start. Eftersom det vanligtvis är ett stort antal deltagare kan det ta en stund innan du ansluts.

Telefonkonferensen kan följas på http://www.ericsson.com/investors eller http://www.ericsson.com/newsroom.

En inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att den har avslutats till och med den 31 januari 2020.

Telefonnummer för inspelning:

Sverige: +46 (0)8 519 993 85

Internationellt: +44 (0)333 300 0819

PIN-kod: 301307611#

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 99
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-713 65 39
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer

Telefon:  010-713 27 78

E-post:  lena.haggblom@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Peter Olofsson, Chef Corporate Communications
Telefon: 010-719 18 80
E-post: media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2020 kl. 07:00 CET.