Skip navigation

Ericsson rapporterar första kvartalet 2022

Tillgänglig på English Français Svenska 简体中文
Press release
Apr 14, 2022 05:00 (GMT +00:00)

Första kvartalet i korthet

  • Koncernens organiska försäljning ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av Networks i Nordamerika samt i Europa och Latinamerika. Rapporterad försäljning var SEK 55,1 (49,8) miljarder.
  • Rapporterad bruttomarginal var 42,3% (42,8%), påverkad av proaktiva investeringar i en robustare leveranskedja inom Networks. Rullande fyra kvartal var bruttomarginalen 43,2%.
  • På grund av att den verksamhet som påverkats i Ryssland har stoppats på obestämd tid, redovisades en avsättning för nedskrivning av tillgångar och övriga extraordinära kostnader på SEK -0,9 miljarder under kvartalet som övriga rörelsekostnader inom segmentet Networks. Cirka en tredjedel av detta belopp kommer att påverka kassaflödet.
  • EBIT uppgick till SEK 5,9 miljarder, med en EBIT-marginal på 10,7% exklusive avsättningen och en omvärdering av Ericsson Ventures investeringar på SEK -0,3 miljarder. Rapporterad EBIT var SEK 4,7 (5,3) miljarder.
  • EBITA uppgick till SEK 6,1 miljarder med en EBITA-marginal på 11,0% exklusive avsättningen och omvärderingen av Ericsson Ventures investeringar. Rapporterad EBITA var SEK 4,9 (5,5) miljarder.
  • EBIT-marginalen inom Networks var 18,7% exklusive avsättningen relaterad till Ryssland. Dessutom påverkades EBIT negativt av tidpunkten för mjukvaruförsäljning i ett stort kontrakt samt av ökade FoU-kostnader. Rapporterad EBIT-marginal var 16,6% (20,0%).
  • Organisk försäljning inom Emerging Business and Other ökade med 15% jämfört med samma kvartal föregående år, driven av Cradlepoint.
  • Periodens resultat var SEK 2,9 (3,2) miljarder.
  • Fritt kassaflöde före M&A var SEK -1,7 (1,6) miljarder, främst påverkat av proaktiv lageruppbyggnad för en robustare leveranskedja. Nettokassan 31 mars 2022 var SEK 65,2 miljarder, att jämföra med SEK 43,0 miljarder 31 mars 2021.
SEK miljarder Kv 1
2022
Kv 1
2021
Förändring
årsvis
Kv 4
2021
Förändring
kvartalsvis
Nettoomsättning 55,1 49,8 11% 71,3 -23%
 Försäljningstillväxt just. för jämf. enheter och valutaeffekter[1]  3%
Bruttomarginal[1]  42,3% 42,8% 43,2%
EBIT  4,7 5,3 -10% 11,9 -60%
EBIT-marginal[1]  8,6% 10,6% 16,6%
Periodens resultat  2,9 3,2 -8% 10,1 -71%
Vinst per aktie efter utspädning, SEK  0,88 0,96 -8% 3,02 -71%
Finansiella mått exkl. omstr.kostnader[1]
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader  42,3% 42,9% 43,5%
EBIT exkl. omstr.kostnader  4,8 5,3 -10% 12,3 -61%
EBIT-marginal exkl. omstr.kostnader  8,7% 10,7% 17,3%
Fritt kassaflöde före M&A  -1,7 1,6 13,5
Nettokassa vid periodens slut  65,2 43,0 52% 65,8 -1%

[1] Finansiella icke-IFRS-mått stäms av i slutet av denna rapport mot närmaste avstämningsbara poster i de finansiella rapporterna.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Vi fortsätter att genomföra vår strategi för att vara en ledande leverantör av mobilinfrastruktur och för att etablera en fokuserad verksamhet inom företagssektorn. Vi ser starkt affärsmomentum, och våra investeringar i teknik och att stärka leveranskedjan har gjort de möjligt för oss att fortsätta vinna marknadsandelar och leverera enligt kundåtaganden trots utmaningar i den globala leve-ranskedjan. Under kvartalet såg vi en organisk försäljningstillväxt[1] på 3%. Bruttomarginalen på 42,3% (42,8%) visar på en under-liggande stabilitet samtidigt som kostnadsökningar i leverans-kedjan absorberas. Vår EBITA-marginal var 11,0%, justerad för omvärdering av innehav och en avsättning relaterad till Ryssland.

Rysslands invasion av Ukraina och den resulterande humanitära katastrofen är ett stort bakslag för världen. Även om mobilinfra-struktur är nödvändig för kommunikation i Ryssland har det stått klart sedan invasionen inleddes att verksamheten i Ryssland måste ses över. Som följd av de nuvarande sanktionerna har vi meddelat att vår verksamhet som påverkats i Ryssland stoppas på obestämd tid, och vi har redovisat en avsättning för nedskrivning av tillgångar och för andra extraordinära kostnader på SEK -0,9 miljarder under första kvartalet. Vi kommer att fortsätta att bevaka och anpassa oss till situationen på en daglig basis, och vår prioritet är vår personals säkerhet och välmående.

Inom vår kärnverksamhet för mobilinfrastruktur ser vi framför oss en längre investeringscykel jämfört med tidigare mobilgenerationer, eftersom 5G:s breda tillämpningsområden kommer att driva på ett fortsatt behov av större kapacitet. Teknikledarskap driver vår konkurrenskraft, och under kvartalet investerade vi SEK -10,7 (-9,6) miljarder i FoU.

Försäljningen[1] inom Networks växte organiskt med 4% under första kvartalet, vilket avspeglar vår kontinuerligt stärkta marknadsposition. Bruttomarginalen var 44,7% (46,1%). Mjukvaruförsäljning varierar mellan kvartalen, och ett visst mjukvarukontrakt på SEK 1,0 miljarder per år som normalt redovisas under första kvartalet försenas i år till andra kvartalet. Bruttomarginalen påverkades även negativt av proaktiva investeringar i en robustare leveranskedja. Hårt arbete i hela organisationen gjorde det möjligt för oss att leverera enligt kundåtaganden trots utmaningar inom den globala leveranskedjan. Vi fortsätter också att öka våra investeringar i FoU för att stärka vår ledande position. FoU ökade med SEK -1 miljard jämfört med samma kvartal föregående år, främst relaterat till vår Cloud RAN-portfölj, som ger kunderna mer flexibla alternativ för utbyggnad, och till nästa generations ASICs med branschledande radioprestanda, energibesparingar och minskning av fotavtryck. Vi förutser en långsiktigt attraktiv avkastning på investeringarna på liknande sätt som under de senaste åren.

Den organiska försäljningen[1] inom Digital Services minskade under kvartalet med -2% jämfört med samma kvartal föregående år, och EBIT var SEK -1,4 miljarder. Vi bygger en stark plattform för Digital Services, och försäljningsutvecklingen inom den molnbaserade 5G Core-portföljen är positiv med tvåsiffrig tillväxt, även om det sker från en låg nivå. Det övergripande resultatet under kvartalet är dock inte tillfredsställande. Målet att nå en begränsad förlust för 2022 är en utmaning, speciellt med tanke på ökade FoU-investeringar inom tjänsteorkestrering och 5G-portföljen. Vi ökar nu fokus på att höja takten i försäljningstillväxten och förbättra effektiviteten för att öka lönsamheten.

För att kunna ta vara på möjligheter inom den snabbväxande företagssektorn fokuserar vi på två specifika områden. Det första fokusområdet är trådlösa nät för företag, där vi redan erbjuder lättanvända, färdigförpackade lösningar, och där Cradlepoint visar stark tillväxt under första kvartalet när 5G-täckningen ökar på C-bandet i USA. Vi ser även ökat momentum för vår 5G-portfölj inom Dedicated Networks. Vi ökar dessutom investeringarna i vår försäljningsorganisation på företagssidan.

Det andra fokusområdet är vår globala nätplattform, som kommer att byggas på globala enhetliga gränssnitt, så kallade API. Utvecklare och företag kommer att kunna skapa nya användningsområden och upplevelser, som högkvalitetsvideo eller XR ovanpå 5G-nätet, så att operatörer och branschen kan generera intäkter från nätinvesteringar på nya sätt. Ericsson avser att spela en avgörande roll när det gäller att bygga API-plattformen. Med vår tidigare meddelade avsikt att förvärva Vonage – med över 1 miljon utvecklare, 120 000 företagskunder och en bevisat skalbar API-infrastruktur – kommer vi att vara i en stark position för att uppnå denna ambition.

Ericssons patent- och licensintäkter under första kvartalet på-verkades av flera patentlicensavtal som löpte ut i väntan på för-nyelse, och av förhandlingar om 5G-licenser. Vi har stort förtroende för vår starka ställning inom 5G och vår ledande patentportfölj, och vi har därmed en god position för att slutföra pågående och kommande licensförnyelser. Intäkterna från nuvarande patent- och licenskontrakt uppskattas till SEK 1,0-1,5 miljarder under andra kvartalet. Den slutliga påverkan på försäljningen kommer att bero på tidpunkterna och villkoren för nya avtal.

Vi arbetar för närvarande med Department of Justice (DOJ) i USA beträffande de meddelanden om överträdelser som de utfärdade relaterade till vårt Deferred Prosecution Agreement. En uppgörelse beträffande dessa ärenden kan resultera i olika åtgärder från DOJ, och kan troligen innefatta ytterligare monetära betalningar, vars storlek ännu inte kan tillförlitligt uppskattas. Eftersom processen pågår råder det begränsningar beträffande vad vi kan meddela gällande de historiska händelser som behandlas i utredningen om Irak och om vårt pågående engagemang i ärendet. Vi är fast beslutna att samarbeta med DOJ och vårt arbete för att ytterligare stärka vårt program för etik och regelefterlevnad, våra kontrollfunktioner och vår företagskultur har fortsatt högsta prioritet. Det var faktiskt vårt förbättrade program för regelefterlevnad som gjorde det möjligt för oss att identifiera de missförhållanden i Irak som började åtminstone 2011.

På grund av de globala utmaningarna inom leveranskedjan beslutade vi att bygga upp en buffert av vitala komponenter för att kunna säkerställa att vi uppfyller leveransåtaganden till kunderna. Under kvartalet hade detta en betydande påverkan på lagernivåerna, och därmed på Fritt kassaflöde före M&A, som uppgick till SEK -1,7 (+1,6) miljarder. Vi förväntar oss att de högre lagernivåerna kommer att bestå under de närmaste kvartalen.

Vi har en stark position för att fortsätta vår strategiska resa. Verksamheten för mobilinfrastruktur kommer fortsatt att vara vår kärnverksamhet, och vi kommer inte att hålla tillbaka våra ansträngningar för att stärka vår position här. Vår ambition är att fortsätta utveckla denna verksamhet och få den att växa baserat på marknadstillväxt och vunna marknadsandelar. I den växande företagssektorn ser vi god tillväxt för vår etablerade portfölj med Cradlepoint och Dedicated Networks. Vi fortsätter att arbeta för att slutföra förvärvet av Vonage under första halvåret 2022 och börja utveckla den globala nätplattformen.

Med våra investeringar inom både kärnverksamheten och företagssektorn, samt i vår företagskultur, är vi fast beslutna att fortsätta göra Ericsson till ett starkare, tåligare bolag samtidigt som vi når en högre tillväxtkurva. Vårt huvudfokus är att öka takten för att nå det långsiktiga målet på en EBITA-marginal på 15–18%, och vår ambition är att nå detta mål senast inom 2–3 år.

Börje Ekholm

Koncernchef och VD

[1] Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt www.ericsson.com/investors

Videokonferens för analytiker, investerare och journalister

VD och koncernchef Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor på en videokonferens som börjar kl. 09:00 CEST

För att ansluta till videokonferensen, vänligen gå till www.ericsson.com/investors

För att ställa en fråga, vänligen ring:

Sverige: +46 (0)8 566 426 51 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883 685)

Internationellt/UK: +44 (0)333 300 0804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 855 85 70686)

PIN-kod: 57370869#

Vänligen ring in senast 15 minuter innan videokonferensen startar.

Videokonferensen kommer finnas tillgänglig efter eventet på http://www.ericsson.com/investors.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon:
+46 705 75 29 06
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon:
+46 730 95 65 39
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon:
+46 72 593 27 78
E-post:  lena.haggblom@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon:
+46 709 86 02 27
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Media

Kristoffer Edshage, chef Corporate Media
Telefon:
+46 722 20 44 46
E-post: media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post:
media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2022 kl. 07:00 CEST.