Skip navigation

Ericsson rapporterar tredje kvartalet 2023

Tillgänglig på English Français Svenska
Press release
Oct 17, 2023 05:00 (GMT +00:00)

Tredje kvartalet i korthet – i linje med guidning

  • Koncernens organiska försäljning[1] sjönk med -10% jämfört med samma kvartal föregående år. Den organiska försäljningen[1] inom segmentet Networks sjönk med -16% medan försäljningen inom Enterprise och Cloud Software and Services växte organiskt. Rapporterad försäljning sjönk med -5% till SEK 64,5 (68,0) miljarder.
  • Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 39,2% (41,4%), främst påverkad av ändrad affärsmix inom Networks. Rapporterad bruttomarginal var 38,4% (41,4%).
  • Rapporterad EBIT var SEK -28,9 (7,1) miljarder, påverkad av en nedskrivning av goodwill på SEK -31,9 miljarder relaterad till förvärvet av Vonage.
  • EBITA exklusive omstruktureringskostnader uppgick till SEK 4,7 (7,7) miljarder, med en EBITA-marginal på 7,3% (11,3%). Rapporterad EBITA var SEK 3,8 (7,6) miljarder med omstruktureringskostnader på SEK -0,9 (-0,1) miljarder. Nedskrivningen av goodwill påverkar inte EBITA.
  • Cloud Software and Services nådde nollresultat för EBITA[3] rullande fyra kvartal.
  • Periodens resultat var SEK -30,5 (5,4) miljarder. Vinst per aktie efter utspädning var SEK -9,21 (1,56). Periodens resultat exklusive nedskrivning av goodwill var SEK 1,4 (5,4) miljarder.
  • Fritt kassaflöde före M&A var SEK -0,5 (2,5) miljarder med påverkan från lägre EBIT och högre rörelsekapital relaterat till stora utbyggnadsprojekt. Nettokassan 30 september 2023 var SEK 1,6 miljarder, jämfört med SEK 1,9 miljarder 30 juni 2023.
  • Det långsiktiga målet för EBITA[3]-marginalen på 15-18% kvarstår, och Erisson strävar mot att nå det så fort som möjligt, när marknadsmixen återhämtar sig.
SEK miljarder Kv 3
2023
Kv 3
2022
Förändring
årsvis
Kv 2
2023
Förändring
kvartalsvis
Jan-sep
2023
Jan-sep
2022
Förändring
årsvis
Nettoomsättning 64,5  68,0  -5%  64,4  0%  191,5  185,6  3% 
 Försäljningstillväxt just. för jämf. enheter och valutaeffekter[2] - - -10%  - - - - -7% 
Bruttomarginal[2] 38,4%  41,4%  - 37,4%  - 38,1%  41,9%  -
EBIT (förlust) -28,9  7,1  - -0,3  - -26,2  19,2  -
EBIT-marginal[2] -44,8%  10,5%  - -0,5%  - -13,7%  10,3%  -
EBITA[2] 3,8  7,6  -50%  0,5  - 8,2  20,0  -59% 
EBITA-marginal[2] 5,9%  11,2%  - 0,8%  - 4,3%  10,8%  -
Periodens resultat -30,5  5,4  - -0,6  - -29,5  12,9  -
Vinst per aktie efter utspädning, SEK -9,21  1,56  - -0,21  - -8,96  3,80  -
Finansiella mått exkl. omstr.kostnader[2]
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 39,2%  41,4%  - 38,3%  - 39,1%  41,9%  -
EBIT (förlust) exkl. omstr.kostnader -28,0  7,2  - 2,8  - -21,2  19,3  -
EBIT-marginal exkl. omstr.kostnader -43,5%  10,6%  - 4,4%  - -11,1%  10,4%  -
EBIT exkl. omstr.kostn. och nedskr. av goodwill 3,9  7,2  -46%  2,8  37%  10,7  19,3  -45% 
EBIT-marginal exkl. omstr.kostn. och nedskr. av goodwill 6,0%  10,6%  - 4,4%  - 5,6%  10,4%  -
EBITA exklusive omstruktureringskostnader 4,7  7,7  -39%  3,7  28%  13,2  20,2  -35% 
EBITA-marginal exklusive omstruktureringskostnader 7,3%  11,3%  - 5,7%  - 6,9%  10,9%  -
Fritt kassaflöde före M&A -0,5  2,5  - -5,0  - -13,5  5,3  -
Nettokassa vid periodens slut 1,6  13,4  -88%  1,9  -15%  1,6  13,4  -88% 

[1]Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter

[2] Finansiella icke-IFRS-mått stäms av i slutet av denna rapport mot närmaste avstämningsbara poster i de finansiella rapporterna.

[3] Exklusive omstruktureringskostnader

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

I en utmanande verksamhetsmiljö levererade Ericsson resultat i linje med vår guidning för tredje kvartalet. Precis som resten av branschen förväntar vi oss att den makroekonomiska osäkerheten fortsätter 2024, vilket påverkar våra kunders investeringsförmåga. Vi hanterar dessa utmaningar med fokus på det som ligger inom vår kontroll, nämligen kostnadshantering och operativ effektivitet. Vi är på väg att på ett grundläggande sätt ompositionera vår verksamhet, och vi fortsätter att genomföra vår strategi för att utöka vårt ledarskap inom mobilnät, få vår verksamhet på företagsmarknaden att växa och driva bestående kulturell omvandling.

Tredje kvartalet i linje med guidning

Resultatet under tredje kvartalet var enligt guidning, med en EBITA[2]-marginal på 7,3% och en EBITA[2] på SEK 4,7 miljarder. Koncernens organiska försäljning[1] sjönk med -10%, med -16% organisk minskning inom Networks som delvis uppvägdes av organisk tillväxt med 5% inom Cloud Software and Services och 11% inom Enterprise.

Den organiska försäljningen[1] inom Networks i Nordamerika sjönk med -60% jämfört med ett rekordhögt tredje kvartal 2022, på grund av kundernas lagerjusteringar och lägre utbyggnadstakt. Sekventiellt sjönk försäljningen inom Networks med -2% i linje med tidigare trender. Minskningen i Nordamerika uppvägdes delvis av tillväxt i Indien samt av att vissa marknader med tidig utbyggnad av 5G återupptog investeringarna.

Våra insatser för att öka vår motståndskraft och minska känsligheten för ändringar i mix och volym har gett resultat. Trots stora förändringar inom Networks marknadsmix, där Nordamerika jämfört med samma kvartal föregående år minskade från 48% till 23% av försäljningen, var vår bruttomarginal fortfarande så hög som 40%.

Framtida nät måste vara allt mer tåliga, öppna, hållbara och intelligenta. Open RAN spelar en viktig roll i att nå den här visionen, och vi leder industrialiseringen av övergången till molnet, öppen fronthaul och öppen styrning av nätprogrammerbarhet. Över en miljon Ericsson-radioenheter i fält har hårdvara beredd för öppen fronthaul, vilket visar vårt stöd för öppenhet över våra Cloud RAN- och radioportföljer.

Cloud Software and Services fortsatte att genomföra vändningen av resultatet. Med en EBITA[2] på SEK 0,4 miljarder under tredje kvartalet har vi nu uppnått positiv EBITA rullande fyra kvartal. Även om resultatet varierar mellan kvartal, på grund av verksamhetens natur, ligger vi enligt plan för att leverera minst nollresultat för helåret 2023 med fortsatta förbättringar därefter.

Inom Enterprise såg vi fortsatt stark tillväxt inom Enterprise Wireless Solutions, och vi hade andra kvartalet i följd med positiv EBITA inom Global Communications Platform.

Förra veckan meddelade vi en nedskrivning av goodwill på SEK -32 miljarder hänförlig till vårt förvärv av Vonage. Sedan vi meddelade vårt förvärv 2021 har den makroekonomiska motvinden, inklusive höjda räntor och förändrade trender inom efterfrågan, haft betydande påverkan på börsvärdet hos börsnoterade företag i samma bransch som Vonage.

Vonage är en nyckelfaktor för att utöka verksamheten inom Enterprise, där vi möjliggör nästa innovationsvåg i vår bransch. Vi meddelade nyligen en betydelsefull milstolpe, i partnerskap med Deutsche Telecom, där vi var först i branschen med att öppna upp en marknadsmöjlighet som uppskattats vara värd USD 20 miljarder år 2028[3]. Genom att erbjuda kommunikations- och nät-API:er till utvecklare och företag öppnar vi nya möjligheter för operatörer att generera intäkter från sina investeringar i mobilnät och för utvecklare att utnyttja nätfunktioner för att skapa spännande nya tillämpningar. Vi ser betydande intresse från operatörer för att ytterligare utveckla denna marknad.

Fritt kassaflöde före M&A sjönk till SEK -0,5 (2,5) miljarder, främst på grund av ökat rörelsekapital för stora utbyggnadsprojekt, till exempel i Indien. Med minskad utbyggnadstakt inom dessa projekt nästa år förväntar vi oss att rörelsekapitalet minskar, och fritt kassaflöde före M&A förväntas gradvis närma sig vårt långsiktiga mål på 9-12% av nettoomsättningen.

Vi blickar framåt

Under fjärde kvartalet förväntar vi oss liknande marknadstrender som under tredje kvartalet, medan påverkan från kostnadsminskningar kommer att öka. Vi förväntar oss att koncernens EBITA-marginal[2] för fjärde kvartalet blir cirka 10%.

Vi förväntar oss att den underliggande osäkerhet som påverkar vår mobilnätsverksamheten kommer att bestå 2024. Vi hanterar proaktivt utmaningarna i den rådande miljön och fokuserar på det vi kan styra, inklusive kostnadsminskningar. Våra åtgärder för att minska kostnaderna påverkar redan resultaträkningen, och förväntas nu ge besparingar på SEK 12 miljarder på årsbasis till årets slut, en ökning på SEK 1 miljard jämfört med tidigare indikation. Vi kommer att fortsätta att vidta beslutsamma kostnadsminskningsåtgärder för att säkerställa att Ericsson är i bra position för att leverera värde till aktieägarna. Nyckeln till genomförandet av vår strategi är att behålla investeringarna i vårt teknikledarskap och i vår långsiktiga omvandling intakta, samtidigt som vi hanterar vår balansräkning.

Mobilnätsmarknaden har varit ganska stabil under två decennier, men med cykliska förändringar, och vi förväntar oss att detta kommer att fortsätta. Den snabba tillväxten av mobildata, som sporras ytterligare av nya användningsfall, utgör dock en underliggande drivkraft för att marknaden ska återhämta sig till en mer normal nivå. Vi är också i en förhållandevis tidig fas i 5G-cykeln, och 75% av alla radiobasstationsanläggningar utanför Kina har ännu inte uppdaterats med mellanbands-5G. Konkurrensdynamiken på våra kundmarknader har en tendens att leda till en ganska stark ökning av investeringar när marknaden vänder, och vi ser vissa positiva tecken på marknader som varit tidiga med 5G.

Vårt långsiktiga mål för EBITA-marginalen[2] på 15-18% kvarstår, och vi strävar mot att nå det så snabbt som möjligt, när marknadsmixen återhämtar sig. Givet den nuvarande osäkerheten lämnar vi dock ingen guidning bortom fjärde kvartalet 2023. Eftersom tidpunkten för återhämtningen av marknadsmixen ligger i kundernas händer, planerar vi försiktigtvis för att de nuvarande marknadsvillkoren kommer att fortsätta råda 2024. Vi styr vår verksamhet därefter, med fokus på kostnadshantering och operativ effektivitet. När marknaden återhämtar sig kommer vi att ha en betydande operativ hävstångskraft i och med de åtgärder vi vidtar.

Även om den kortsiktiga dynamiken är osäker är vi övertygade om att återhämtningen kommer. Vårt mål är att göra Ericsson till ett mer lönsamt bolag, återgå till målnivån för vårt kassaflöde och fånga upp nästa stora våg av nätinnovation med en betydande plattformsverksamhet.

Börje Ekholm

Koncernchef och VD

[1]Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter

[2]Exklusive omstruktureringskostnader

[3]“Network APIs Driving new revenue streams for telcos”, STL Partners

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt www.ericsson.com/investors

Videokonferens för analytiker, investerare och journalister

Koncernchef och VD Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor på en videokonferens som börjar kl. 09:00 CEST.

Anslut till videokonferensen här, eller gå till www.ericsson.com/investors

För att ställa en fråga, använd denna länk.

Videokonferensen kommer finnas tillgänglig efter eventet på http://www.ericsson.com/investors.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon:
+46 705 75 29 06
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon:
+46 730 95 65 39
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon:
+46 72 593 27 78
E-post:  lena.haggblom@ericsson.com

Alan Ganson, Investerarrelationer
Telefon: +46 70 267 27 30
E-post:
alan.ganson@ericsson.com

Media
Ralf Bagner, presschef
Telefon: +46 76 128 47 89
E-post: ralf.bagner@ericsson.com

Media relations
Telefon: +46 10-719 69 92
E-post:
media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2023 kl. 07:00 CEST.