Skip navigation

AT&T i nytt samarbete med Ericsson för att öka utbyggnaden av Open RAN i USA

Tillgänglig på English Français Svenska 日本語

AT&T tillkännagav idag planer för att leda utbyggnaden i USA av kommersiella Open Radio Acess nät (Open RAN). Det banbrytande samarbetet med Ericsson (NASDAQ: ERIC) kommer att gynna telekomindustrin och underlätta att bygga ett mer stabilt ekosystem av nätinfrastrukturleverantörer. Det femåriga kontraktet med Ericsson är värt cirka USD 14 miljarder.

Press release
Dec 04, 2023 22:00 (GMT +00:00)

AT&T:s plan är att 70 procent av trafiken i de trådlösa näten i slutet av 2026 ska gå genom Open RAN-plattformar. Företaget räknar med att under 2024 driftsätta helt integrerade Open RAN-siter i samarbete med Ericsson och Fujitsu. Förflyttningen från stängda proprietära gränssnitt kommer möjliggöra snabb utbyggnad och driftsättning av hårdvara från olika partners i varje enskild site. Med början under 2025 kommer AT&T att skala upp Open RAN-teknologin i hela det trådlösa nätet i samarbete med ett flertal partners såsom Corning Incorporated, Dell Technologies, Ericsson, Fujitsu, och Intel. 

AT&T och Ericssons fleråriga avtal om driftsättning av Open RAN kommer i en viktig fas i 5G-innovationscykeln. Förflyttningen till en öppen, agil och programmerbar trådlös teknologi ger AT&T möjligheter att snabbt kapitalisera på nästa generations trådlösa teknologi och spektrum när de blir tillgängliga. Denna innovativa teknologi kommer att möjliggöra mindre energikrävande, mer hållbara nätverk med högre kapacitet att leverera förbättrad användarupplevelse. Ericssons öppna nätarkitektur kommer att utgöra en grund och språngbräda för utvecklare att driva innovation genom öppna och programmerbara nät och för att ge utrymme för nya leverantörer. Detta kommer att gynna modernisering och konkurrens på den amerikanska marknaden för trådlösa nät.

AT&T förväntar sig att ökad konkurrens på den amerikanska RAN-marknaden leder till en ökad grad av innovation och högre effektivitet. Valet av Open RAN med partners som använder öppen hårdvara, migrerar till cloud RAN och introducerar tredjepartsradioutrustning, kommer att leda till högre flexibilitet när utrustning ska väljas, lägre nätkostnader och ökad driftseffektivitet. Det högteknologiska sättet att bygga nät kommer möjliggöra för AT&T att fortsätta investera i snabbt växande bredbandsnät.

Chris Sambar, AT&T Executive Vice President, Network, säger: “AT&T tar ledningen i utvecklandet av en öppen plattform i vårt trådlösa nät. Genom samarbetet med Ericsson öppnar vi upp RAN-nät, driver innovation, driver på konkurrens och kopplar upp fler amerikaner med 5G och fiber. Vi är nöjda med att Ericsson delar vårt stöd till Open RAN och möjligheterna detta skapar för amerikansk digital infrastruktur.”

Börje Ekholm, Ericssons vd och koncernchef, säger: ”Nät med hög prestanda och som är differentierade kommer att utgöra grunden för nästa steg i digitaliseringen. Framtiden ser lovande ut och jag är glad att vår långvariga partner AT&T väljer Ericsson i det för branschen strategiska skiftet till öppen, molnbaserad och programmerbara nät. Med det här skiftet och med öppna gränssnitt och API:er kommer branschen att utveckla nya prestandabaserade affärsmodeller vilket skapar nya sätt för operatörer att skapa värde genom näten. Vi är stolta över samarbetet med AT&T i industrialiseringen av Open RAN och över att hjälpa till att öka farten i den digitala transformationen i USA.

Ericssons 5G-produkter i avtalet med AT&T kommer  att tillverkas i Ericssons 5G Smart Factory i Lewisville, Texas. Den högeffektiva fabriken som invigdes 2020 är i hög grad automatiserad och förses med helt med förnybar el. Den smarta fabriken byggdes nyligen ut och har nu en produktionsyta på cirka 10 000 kvadratmeter. Den högteknologiska 5G-fabriken tillverkar nästa generations 5G och avancerade RAN-antennsystem för Ericssons amerikanska kunder. Ericsson blev även nyligen den första leverantören av nätinfrastruktur att uppfylla regelverkskraven i ”Build America, Buy America”-lagen. Produkterna som tillverkas i fabriken är märkta med ”Made in USA” eftersom Ericssons anläggning uppfyller kraven i ”Build America, Buy America”-lagstiftningen.

AT&T är en av de största infrastrukturinvesterarna i USA både vad gäller trådlös teknik och fiber. Åtagandet till Open RAN är en viktig del av AT&T:s strategi att erbjuda den sömlösa uppkoppling som USA behöver. AT&T:s målsättning är att bli den största, snabbast växande konvergerade fiberföretaget med ett modernt konkurrenskraftigt trådlöst nät.

AT&T kommer att använda det nya partnerskapet med Ericsson till att stärka sitt trådlösa nät i Nordamerika och bygga ut det mest stabila 5G-nätet. AT&T räknar med att investera mer i trådlöst de kommande fem åren än de USD 14 miljarder som finns i avtalet med Ericsson. Givet beroendeförhållandet mellan fiber och trådlöst och den ökande efterfrågan bland kunder att ha en leverantör av uppkoppling både vad gäller bredband och trådlöst, ser AT&T även tydliga tillväxtmöjligheter för sin fiberverksamhet under kommande år.

Detta är ett gemensamt pressmeddelande med AT&T.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: +46 705 75 29 06
E-post: peter.nyquist@ericsson.com  

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: +46 730 95 65 39
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon: +46 72 593 27 78
E-post:  lena.haggblom@ericsson.com

Alan Ganson, Investerarrelationer
Telefon: +46 70 267 27 30
E-post: alan.ganson@ericsson.com

Media

Ralf Bagner, presschef
Telefon: +46 76 128 47 89
E-post: ralf.bagner@ericsson.com

Media relations
Telefon: +46 10-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive förmåga och resultat av verksamheten, affärsplaner, mål, marknadsförhållanden och antaganden på vilka dessa är uttalanden är baserade på, inklusive i synnerhet följande risker och osäkerhetsfaktorer:

- Våra mål, strategier, planeringantaganden och operativa eller finansiella resultatförväntningar

- Branschtrender, framtida egenskaper och utveckling av de marknader där vi verkar

- Den förväntade efterfrågan på våra befintliga och nya produkter och tjänster samt planer på att lansera nya produkter och tjänster inklusive forsknings- och utvecklingsutgifter

- Förmågan att leverera på framtida planer och att realisera potential för framtida tillväxt

- Teknologi- och industritrender inklusive den regulatoriska och standardiseringsmiljö där vi verkar, konkurrens och vår kundstruktur.

Orden "anse", "förvänta", "förutspå", ”förutse”, ”förutsätta”, "avse", "trolig", "beräknas", "kan", "skulle kunna", ”planera”, "uppskatta", ”bedöma”, "kommer att", "bör", "strävan", "ambition", "försöka", "potential", "målsättning", "fortsätta" eller deras negativa eller variationer, och liknande ord eller uttryck för att identifiera framtidsinriktade uttalanden. Varje uttalande som hänvisar till förväntningar, prognoser eller andra karakteriseringar av framtida händelser eller omständigheter, inklusive eventuella underliggande antaganden, är framåtblickande uttalanden.

Vi gör investerare uppmärksamma på att dessa uttalanden är föremål för risker och osäkerheter av vilka många är svåra att förutsäga och generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som uttrycks i, eller antyds eller projiceras av, framåtblickande information och uttalanden.

Viktiga faktorer som kan påverka huruvida och i vilken utsträckning några av våra framåtblickande uttalanden förverkligas inkluderar, men är inte begränsade till, de faktorer som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer" i den senaste delårsrapporten och i "Riskfaktorer" i årsredovisningen för 2022.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2023 kl. 23:00 CET.