Skip navigation

Ericsson rapporterar andra kvartalet 2023

Tillgänglig på English Français Svenska 简体中文
Press release
Jul 14, 2023 05:00 (GMT +00:00)

Andra kvartalet i korthet – I linje med förväntningarna 

  • Koncernens organiska försäljning[1] minskade med -9% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen[1] inom segmentet Networks minskade med -13%, medan försäljningen[1] inom segmentet Enterprise ökade med 20%. Rapporterad försäljning var SEK 64,4 (62,5) miljarder. 
  • Den kraftiga försäljningsminskningen i Nordamerika uppvägdes delvis av stark försäljningsutveckling i Indien. 
  • Bruttoresultatet exklusive omstruktureringskostnader minskade till SEK 24,7 (26,3) miljarder som resultat av lägre försäljning och marginaler inom Networks. Bruttoresultatet ökade inom Enterprise, främst drivet av konsolideringen av Vonage. Rapporterat bruttoresultat var SEK 24,1 (26,3) miljarder. 
  • Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 38,3% (42,2%), främst påverkad av ändrad affärsmix inom Networks. Rapporterad bruttomarginal var 37,4% (42,1%). 
  • EBITA exklusive omstruktureringskostnader uppgick till SEK 3,7 (7,5) miljarder med en EBITA-marginal på 5,7% (12,0%). Rapporterad EBITA var SEK 0,5 (7,5) miljarder med omstruktureringskostnader på SEK -3,1 (0,0) miljarder. 
  • Periodens resultat var SEK -0,6 (4,7) miljarder, främst på grund av omstruktureringskostnader. Vinst per aktie efter utspädning var SEK -0,21 (1,35). 
  • Fritt kassaflöde före M&A var SEK -5,0 (4,4) miljarder, påverkat av lägre EBIT, betalning till U.S. Department of Justice (DOJ) och ökat rörelsekapital. Nettokassan 30 juni 2023 var SEK 1,9 miljarder, jämfört med SEK 13,6 miljarder 31 mars 2023. 
SEK miljarder Kv 2
2023
Kv 2
2022
Förändring
årsvis
Kv 1
2023
Förändring
kvartalsvis
Jan-jun
2023
Jan-jun
2022
Förändring
årsvis
Nettoomsättning 64,4  62,5  3%  62,6  3%  127,0  117,5  8% 
 Försäljningstillväxt just. för jämf. enheter och valutaeffekter[2] - - -9%  - - - - -5% 
Bruttomarginal[2] 37,4%  42,1%  - 38,6%  - 38,0%  42,2%  -
EBIT -0,3  7,3  - 3,0  - 2,7  12,1  -77% 
EBIT-marginal[2] -0,5%  11,7%  - 4,9%  - 2,2%  10,3%  -
EBITA[2] 0,5  7,5  -93%  3,8  -86%  4,4  12,4  -65% 
EBITA-marginal[2] 0,8%  12,0%  - 6,2%  - 3,5%  10,6%  -
Periodens resultat -0,6  4,7  - 1,6  - 1,0  7,6  -87% 
Vinst per aktie efter utspädning, SEK -0,21  1,35  - 0,45  - 0,25  2,23  -89% 
Finansiella mått exkl. omstr.kostnader[2]
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 38,3%  42,2%  - 39,8%  - 39,0%  42,2%  -
EBIT exkl. omstr.kostnader 2,8  7,4  -62%  4,0  -30%  6,8  12,1  -44% 
EBIT-marginal exkl. omstr.kostnader 4,4%  11,8%  - 6,4%  - 5,4%  10,3%  -
EBITA exklusive omstruktureringskostnader 3,7  7,5  -51%  4,8  -24%  8,5  12,5  -32% 
EBITA-marginal exklusive omstruktureringskostnader 5,7%  12,0%  - 7,7%  - 6,7%  10,6%  -
Fritt kassaflöde före M&A -5,0  4,4  - -8,0  - -13,0  2,8  -
Nettokassa vid periodens slut 1,9  70,3  -97%  13,6  -86%  1,9  70,3  -97% 

[1] Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter 

[2] Finansiella icke-IFRS-mått stäms av i slutet av denna rapport mot närmast jämförbara IFRS-mått. 

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD: 

Med vår starka position som grund, och trots utmanande marknadsförhållanden, levererade vi ett gediget kvartal och uppfyllde förväntningarna. Vi fortsätter med disciplin och fokus att leverera resultat utan att förlora vårt långsiktiga perspektiv. Vi utnyttjar vår 5G-teknik, får vår företagsverk-samhet att växa och driver vår kulturomvandling för att på så sätt snabba på vår tillväxt och forma landskapet för kommunikationsbranschen. 

Andra kvartalet i linje med våra förväntningar  

Resultatet under andra kvartalet låg i linje med våra förväntningar, trots den osäkra makroekonomiska situationen och betydande ändringar i marknadsmixen. Detta är ett gott betyg till vår strategi, till kvaliteten i vår portfölj samt till vår förmåga att anpassa oss och leverera resultat. 

Koncernens organiska försäljning minskade med -9%, då en minskad försäljning om -13% inom Networks delvis uppvägdes av 20% organisk tillväxt inom Enterprise. Koncernens EBITA exklusive omstruktureringskostnader var SEK 3,7 (7,5) miljarder, eller 5,7% (12,0%) av försäljningen. 

Inom Networks genomfördes omfattande utbyggnad i rekordfart i Indien, där vi nu har en ledande marknadsandel. Försäljnings-tillväxten i Indien uppvägde delvis den förväntade avmattning vi såg på andra marknader, speciellt i Nordamerika, där utbyggnads-takten sjönk och kundernas lagernivåer minskade. Trots den ändrade affärsmixen och flera stora utbyggnadskontrakt hade Networks en bruttomarginal[2] på över 39%. 

Inom Cloud Software and Services fortsätter vi att genomföra vändningen, vilket innefattar att avsluta småskalig verksamhet och förbättra leveranseffektiviteten. Vi är på rätt väg för att leverera en EBITA[2] på, som lägst, breakeven för helåret 2023. 

Inom Enterprise såg vi fortsatt stark tillväxt inom Enterprise Wireless Solutions, och redovisade positiv EBITA inom Global Communications Platform-verksamheten. 

Vi ingick ytterligare ett viktigt 5G-licensavtal med en leverantör av enheter, vilket än en gång visar styrkan i vår patent- och licensportfölj. Det ger oss ett gott utgångsläge för fortsatt ökade patent- och licensintäkter när vi licensierar leverantörer som tidigare inte licensierats för 5G. 

Vi är på god väg att minska våra årliga kostnader med minst SEK 11 miljarder till årsslutet, vilket kommer att ha positiv påverkan på resultaträkningen under kommande kvartal och få full effekt under 2024. 

Fritt kassaflöde före M&A var SEK -5,0 (4,4) miljarder, främst drivet av lägre EBIT[2] och ökat rörelsekapital, inklusive betalningen till US Department of Justice. Vi förväntar oss förbättrat kassaflöde under andra halvåret och kommer gradvis att röra oss mot det långsiktiga målet på 9-12% av nettoomsättningen. 

Genomförandet av vår strategi  

Ericsson formar landskapet för branschen genom att utnyttja hela värdet hos 5G och skapa världens mest kraftfulla innovations-plattform. Vi är fortsatt fokuserade på tre prioriteter: i) stärka vårt ledarskap inom mobilnät, ii) få vår företagsverksamhet att växa samt iii) driva vår kulturella omvandling. 

Ledarskap inom mobilnät är hörnstenen i vår framgång. Vår konkurrensfördel är uppenbar – vi levererar ledande prestanda, energieffektivitet och kostnadsoptimering. Cirka hälften av världens 5G-trafik utanför Kina går genom våra basstationer. 

Vi bygger vidare på denna position och vår marknadsledande teknik när vi expanderar till det snabbväxande företagssegmentet, vilket innebär en betydande breddning av den marknad vi vänder oss till, och diversifierar vår portfölj. 5G erbjuder avancerade funktioner som servicekvalitet, hastighet, låg fördröjning och platstjänster, och vår plattform gör att dessa funktioner kan skapa intäkter på nya sätt genom att de exponeras via nätverks-API:er. Operatörer och företag visar stort intresse, eftersom vår plattform gör det möjligt för operatörerna att erbjuda differentierade prestandanivåer och låter utvecklarna integrera dessa möjligheter i både befintliga och innovativa nya användningsfall. 

Vi fortsätter outtröttligt att förbättra vårt program för etik och regelefterlevnad. Programmet och dess kontroller har förbättrats betydligt sedan 2019, och vårt monitoravtal går nu in på sista året. Vi genomför testning för att säkerställa att vårt regelefterlevnads-program är effektivt och fullständigt integrerat i hela bolaget. 

Vi blickar framåt  

För tredje kvartalet förväntar vi oss liknande marknadsmix och trender som under andra kvartalet. Dessutom kommer tredje kvartalet att ha fördel av tidiga effekter av vårt starka fokus på kostnadsminskningar. Vi förväntar oss därför att EBITA-marginalen[2] under tredje kvartalet ska ligga i linje med eller något högre än andra kvartalet, följt av ett säsongsmässigt starkare fjärde kvartal. 

När vi blickar framåt är en fundamental drivkraft för nätinvesteringar fortsatt snabb tillväxt av datatrafik. Genomsnittlig användning av smartphones förväntas överstiga 20 GB/månad under 2023 och ha en stark tillväxt. 240 operatörer har lanserat 5G, vilket ger ökade intäkter genom innovativ prissättning. Vår prognos är att 5G-abonnemang kommer att överstiga 1,5 miljarder i slutet av 2023 och nå 4,6 miljarder 2028. Fixed Wireless Access (FWA) växer också snabbt, vilket är ytterligare en drivkraft bakom trafiktillväxt. 

Trafiktillväxt och operatörernas önskan att uppfylla förväntningar på nätkvalitet på ett kostnads- och energieffektivt sätt kommer att stimulera investeringar. Vi uppskattar att 75% av alla basstations-anläggningar utanför Kina ännu inte har uppgraderats med 5G för mellanband, och migrering till fristående 5G kommer att fortsätta för att kunna leverera 5G:s hela potential. 

Vi är övertygade om att marknaden kommer att återhämta sig som konsekvens av dessa faktorer, och Ericsson har ett bra utgångsläge för att dra fördel av ökade investeringar. Den exakta tidpunkten för dessa ökade nätinvesteringar ligger naturligtvis i kundernas händer, men vi förväntar oss att marknaden gradvis återhämtar sig i slutet av 2023 och förbättras under 2024. 

Vårt teknikledarskap, vårt gedigna resultat och vår tillväxtpotential positionerar oss väl för framtiden. Vi tar oss fram i den rådande miljön med disciplin och fokus, och vi hanterar områden som ligger inom vår kontroll. Vi genomför såväl vändningen i Cloud Software and Services som portföljjusteringar, förbättrad produktivitet inom FoU, tillväxt inom patent- och licensintäkter samt kostnads-besparingar. Baserat på den förväntade återhämtningen inom marknaden för mobilnät mot slutet av året är vi fortsatt fokuserade på att nå den lägre delen av det långsiktiga målintervallet på 15-18% för EBITA-marginalen[2] under 2024. 

Börje Ekholm 

Koncernchef och VD 

[1] Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter 

[2] Exklusive omstruktureringskostnader 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt www.ericsson.com/investors  

Videokonferens för analytiker, investerare och journalister 

Koncernchef och VD Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor på en videokonferens som börjar kl. 09:00 CEST.  

Anslut till videokonferensen här, eller gå till www.ericsson.com/investors

För att ställa en fråga, använd denna länk.  

Videokonferensen kommer finnas tillgänglig efter eventet på http://www.ericsson.com/investors.  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA 

Kontaktperson 

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer 
Telefon: +46 705 75 29 06 
E-post: peter.nyquist@ericsson.com  

Ytterligare kontakter 

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör 
Telefon: +46 730 95 65 39 
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare 

Lena Häggblom, Investerarrelationer 
Telefon: +46 72 593 27 78 
E-post:  lena.haggblom@ericsson.com

Alan Ganson, Investerarrelationer 
Telefon: +46 70 267 27 30 
E-post: alan.ganson@ericsson.com

Media 
Ralf Bagner, presschef 
Telefon: +46 76 128 47 89 
E-post: ralf.bagner@ericsson.com

Media relations 
Telefon: +46 10-719 69 92 
E-post: media.relations@ericsson.com  

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023 kl. 07:00 CEST.