Skip navigation

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 2023

Tillgänglig på English Français Svenska
Press release
Jan 23, 2024 06:00 (GMT +00:00)

Fjärde kvartalet i korthet – Solid EBITA och solitt kassaflöde på en marknad med utmaningar 

 • Försäljningen minskade organiskt[1] med -17% jämfört med samma kvartal föregående år, driven av en minskning inom Networks på -23%. Rapporterad försäljning minskade med -16% till SEK 71,9 miljarder.  

 • Bruttoresultatet exklusive omstruktureringskostnader minskade till SEK 29,6 (35,7) miljarder. Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 41,1% (41,5%). Justerat för den retroaktiva delen av patent- och licensintäkter under fjärde kvartalet 2022 ökade bruttomarginalen jämfört med samma kvartal föregående år.  

 • Rapporterat bruttoresultat var SEK 28,6 (35,6) miljarder med en bruttomarginal på 39,8% (41,4%).  

 • EBITA exklusive omstruktureringskostnader uppgick till SEK 8,2 (9,3) miljarder med en EBITA-marginal på 11,4% (10,8%).  

 • EBIT exklusive omstruktureringskostnader uppgick till SEK 7,4 (8,1) miljarder med en EBIT-marginal på 10,3% (9,4%).  

 • Fritt kassaflöde före M&A var SEK 12,5 (16,9) miljarder. Fjärde kvartalet 2022 påverkades positivt av retroaktiva patent- och licensinbetalningar.  

Helåret i korthet 

 • Försäljningen minskade organiskt[1] med -10%, påverkad av en minskning på -15% inom Networks, delvis uppvägt av en tillväxt på 11% inom Enterprise. Rapporterad försäljning var SEK 263,4 (271,5) miljarder.  

 • Bruttoresultatet exklusive omstruktureringskostnader var SEK 104,4 (113,5) miljarder, främst relaterat till Networks. Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 39,6% (41,8%). Rapporterat bruttoresultat var SEK 101,6 (113,3) miljarder med en bruttomarginal på 38,6% (41,7%).  

 • EBITA exklusive omstruktureringskostnader uppgick till SEK 21,4 (29,5) miljarder, med en marginal på 8,1% (10,9%). EBITA var SEK 14,9 (29,1) miljarder, med en marginal på 5,7% (10,7%).  

 • Rapporterad EBIT var SEK -20,3 (27,0) miljarder, påverkad av en nedskrivning av goodwill relaterad till Vonage på SEK -31,9 miljarder som redovisades under tredje kvartalet.  

 • Nettoresultatet var SEK -26,1 (19,1) miljarder. Vinst per aktie efter utspädning var SEK -7,94 (5,62). Nettoresultatet påverkades av en nedskrivning av goodwill på SEK -31,9 miljarder och omstruktureringskostnader på SEK -6,5 (-0,4) miljarder.  

 • Fritt kassaflöde före M&A uppgick till SEK -1,1 (22,2) miljarder. Nettokassan uppgick till SEK 7,8 (23,3) miljarder vid årsslutet 2023.  

 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning för 2023 på SEK 2,70 (2,70) per aktie.  

SEK miljarder Kv 4
2023
Kv 4
2022
Förändring
årsvis
Kv 3
2023
Förändring
kvartalsvis
Jan-dec
2023
Jan-dec
2022
Förändring
årsvis
Nettoomsättning 71,881 85,980 -16% 64,473 11% 263,351 271,546 -3%
Försäljningstillväxt just. för jämf. enheter och valutaeffekter[2]  -17% -10%
Bruttomarginal[2]  39,8% 41,4% 38,4% 38,6% 41,7%
EBIT (förlust)  5,848 7,853 -26% -28,908 -20,326 27,020
EBIT-marginal[2]  8,1% 9,1% -44,8% -7,7% 10,0%
EBITA[2]  6,694 9,049 -26% 3,828 75% 14,912 29,071 -49%
EBITA-marginal[2]  9,3% 10,5% 5,9% 5,7% 10,7%
Periodens resultat  3,409 6,190 -45% -30,491 -26,104 19,112
Vinst per aktie efter utspädning, SEK  1,02 1,82 -44% -9,21 -7,94 5,62
Finansiella mått exkl. omstr.kostnader[2]
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader  41,1% 41,5% 39,2% 39,6% 41,8%
EBIT (förlust) exkl. omstr.kostnader  7,368 8,081 -9% -28,020 -13,805 27,419
EBIT-marginal exkl. omstr.kostnader  10,3% 9,4% -43,5% -5,2% 10,1%
EBIT exkl. omstr.kostn. och nedskr. av goodwill  7,369 8,081 -9% 3,877 90% 18,093 27,418 -34%
EBIT-marginal exkl. omstr.kostn. och nedskr. av goodwill  10,3% 9,4% 6,0% 6,9% 10,1%
EBITA exklusive omstruktureringskostnader  8,214 9,277 -11% 4,716 74% 21,433 29,470 -27%
EBITA-marginal exklusive omstruktureringskostnader  11,4% 10,8% 7,3% 8,1% 10,9%
Fritt kassaflöde före M&A  12,464 16,866 -26% -0,540 -1,084 22,196
Nettokassa vid periodens slut  7,832 23,319 -66% 1,610 386% 7,832 23,319 -66%

[1] Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter. 

[2] Finansiella icke-IFRS-mått stäms av i slutet av denna rapport mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna. 

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD: 

Under 2023 fortsatte vi att genomföra vår strategi för att stärka vårt ledarskap inom mobilnät, få vår företagsverksamhet att växa och driva kulturell omvandling. Vi avslutade 2023 med en EBITA-marginal[2] för fjärde kvartalet på 11,4% och ett historiskt 5-årskontrakt värt USD 14 miljarder. Trots motvind och en mycket svag mobilnätsmarknad kunde vi generera en EBITA[2] för helåret på SEK 21,4 miljarder. Även om de åtgärder vi genomfört för att förbättra resultatet gett utdelning är vi inte nöjda med vår lönsamhet, och det finns mer att göra. När vi ser framåt mot 2024 förväntar vi oss att den nuvarande marknaden utanför Kina försämras ytterligare, med liknande osäkerheter som de vi upplevde 2023. I den här miljön behåller vi vårt laserskarpa fokus på att hantera det som ligger inom vår kontroll, inklusive operativ effektivitet och strikt kostnadskontroll. Vi övertygade om vår strategi och strävar efter att driva långsiktigt värde för våra aktieägare.  

Fjärde kvartalet – solida resultat i en utmanande miljö  

Som resultat av fokuserat genomförande och en ökad motståndskraft kunde vi anpassa oss i en utmanande situation och levererade solida resultat för fjärde kvartalet. Medan koncernens försäljning[1] minskade organiskt med -17% jämfört med samma kvartal föregående år nådde EBITA[2] SEK 8,2 miljarder med en EBITA-marginal[2] på 11,4%. Med starkt fokus på lönsamhet kunde vi leverera en bruttomarginal[2] på 41,1%, vilket är en ökning jämfört med samma kvartal föregående år efter justering för den retroaktiva delen av patent- och licensintäkterna för fjärde kvartalet 2022. Våra investeringar i geopolitisk motståndskraft fortsatte på en hög nivå.  

Försäljningen[1] inom Networks minskade organiskt med -23% jämfört med samma kvartal föregående år då kunderna fortsatte fokusera på kassaflöde. Försäljningen i Indien sjönk sekventiellt när marknaden började återgå till normala investeringsnivåer efter en utbyggnadstakt utan motstycke. Bruttomarginalen[2] ökade sekventiellt under fjärde kvartalet till 43,2%. 

Inom Cloud Software and Services uppfyllde vi vårt mål att nå minst nollresultat under 2023 med en EBITA[2] på SEK 2,0 miljarder under fjärde kvartalet och SEK 1,7 miljarder för helåret. Vi fortsätter att öka kommersiell disciplin, automation och leveranseffektivitet, med fokus på långsiktig lönsamhet.  

Försäljningen inom Enterprise växte organiskt[1] med 7% jämfört med samma kvartal föregående år, främst drivet av Enterprise Wireless Solutions. EBITA[2] var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år med negativ påverkan från en lager-nedskrivning inom Enterprise Wireless Solutions.  

Höga inbetalningar från kunder och frigjort rörelsekapital när stora utbyggnadsprojekt slutförts ledde till ett solitt fritt kassaflöde före M&A på SEK 12,5 miljarder under fjärde kvartalet. Vi strävar efter att åter uppnå vårt långsiktiga mål för fritt kassaflöde före M&A på 9-12% av nettoomsättningen så snart som möjligt.  

Enligt plan levererade vi kostnadsbesparingar på SEK 12 miljarder brutto på årsbasis, varav hälften påverkade resultaträkningen positivt 2023. Resterande delen kommer att ge effekt under 2024. Med tanke på marknadsutsikterna kommer vi att ha fortsatt starkt fokus på kostnadsdisciplin.  

Driva genomförandet av vår strategi  

Vår första strategiska pelare är att ytterligare utöka vårt ledarskap inom mobilnät. Teknikledarskap är kärnan i vår strategi, och gör det möjligt för våra kunder att bygga programmerbara, öppna nät med höga prestanda för att leverera överlägsen kundupplevelse, maximera avkastningen på investeringar och påskynda affärsinnovation. Med vår ledande teknik kan kunderna minska den totala ägandekostnaden, minska icke-strategiska utgifter och i stället styra en större del av investeringarna till intäktsgenererande nätinfrastruktur, vilket möjliggör påskyndad nätmodernisering – vilket bevisas av vårt rekordkontrakt under fjärde kvartalet.  

Med den andra pelaren i vår strategi, att expandera inom Enterprise, strävar vi efter att hjälpa våra kunder att skapa nya möjligheter till intäktsflöden. Många operatörer kämpar med att få en god avkastning på sina investeringar med nuvarande modeller för att skapa intäktsflöden. Genom att erbjuda nät-API:er till utvecklare och företag öppnar vi nya intäktsflöden för operatörer, där nya användningsfall utnyttjar nätens möjligheter. Vi har stort engagemang hos kunder som ligger i startgroparna och som delar vår entusiasm. Dessutom utökar erbjudandena inom Enterprise Wireless Solutions marknaden för mobilteknik med höga prestanda till företagssektorn.  

2023 har varit ett år då vi har fortsatt att bygga upp och omvandla vår företagskultur, med fokus på stärkt beslutsfattande och riskhantering, effektiv tillsyn och ansvarighet. Etisk standard ska stå i centrum av allt vi gör och bli vår konkurrensfördel.   

Vi blickar framåt  

Mobilnätsbranschen är fortsatt utmanande. Vi förväntar oss att den nuvarande osäkra marknadssituationen fortsätter under 2024, med en fortsatt krympande RAN-marknad utanför Kina, i och med att våra kunder förblir försiktiga och att investeringstakten i Indien normaliseras. Vårt nya kontrakt i USA kommer att börja upprampningen under andra halvåret 2024.  

Underliggande efterfrågan från växande datatrafik och 5G som endast är i den första utbyggnadsfasen kommer att kräva ytterligare nätinvesteringar. Vi bedömer att de nuvarande investeringsnivåerna är ohållbart låga för många operatörer. Vi är därför övertygade om att marknaden kommer att återhämta sig. I slutänden ligger dock tidpunkten för återhämtningen i våra kunders händer. Det är viktigt för oss att vara ledande inom teknik samtidigt som vi fokuserar på operativ effektivitet, för att säkerställa att vi är i en god position när marknaden återhämtar sig. Vår starka patent- och licensportfölj med över 60 000 patent ger oss stora möjligheter att öka våra licensintäkter, med fortsatt tonvikt på att säkerställa att det totala värdet utvinns i alla kontrakt.  

Vårt mål är att göra Ericsson till ett lönsammare bolag baserat på en ledande position inom mobilinfrastruktur och en Enterprise-plattformsverksamhet med hög tillväxt.   

Jag vill tacka alla mina kollegor för deras hängivenhet i att genomföra strategin. Tillsammans med våra kunder har vi en god position för att forma branschens framtid. 

Börje Ekholm 

Vd och koncernchef 

[1] Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter 

[2] Exklusive omstruktureringskostnader 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt www.ericsson.com/investors  

Videokonferens för analytiker, investerare och journalister 

Koncernchef och VD Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor på en videokonferens som börjar kl. 09:00 CET.  

Anslut till videokonferensen här, eller gå till www.ericsson.com/investors

För att ställa en fråga, använd denna länk.  

Videokonferensen kommer finnas tillgänglig efter eventet på http://www.ericsson.com/investors.  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA 

Kontaktperson 

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer 
Telefon: +46 705 75 29 06 
E-post: peter.nyquist@ericsson.com  

Ytterligare kontakter 

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör 
Telefon: +46 730 95 65 39 
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare 

Lena Häggblom, Investerarrelationer 
Telefon: +46 72 593 27 78 
E-post:  lena.haggblom@ericsson.com

Alan Ganson, Investerarrelationer 
Telefon: +46 70 267 27 30 
E-post: alan.ganson@ericsson.com

Media 
Ralf Bagner, presschef 
Telefon: +46 76 128 47 89 
E-post: ralf.bagner@ericsson.com

Media relations 
Telefon: +46 10-719 69 92 
E-post: media.relations@ericsson.com  

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2024 kl. 07:00 CET.