Ericsson rapporterar första kvartalet 2020

Tillgänglig på English Français Svenska

Press release
apr 22, 2020 05:00 (GMT +00:00)

Första kvartalet i korthet

 • Försäljningen var SEK 49,8 (48,9) miljarder. En minskning med -2% justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter.
 • Covid-19-pandemin hade begränsad påverkan på rörelseresultat och kassaflöde under kvartalet.
 • Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 40,4% (38,5%). Bruttomarginalen förbättrades sekventiellt i alla segment.
 • Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader var SEK 4,6 miljarder, (rörelsemarginal 9,3%). Första kvartalet 2019 var rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader och jämförelsestörande poster SEK 3,5 miljarder (rörelsemarginal 7,2%).
 • Försäljningen inom Networks justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år och rörelsemarginalen förbättrades till 16,6% (16,3%).
 • Rörelseresultatet för Digital Services var SEK -1,4 (-1,8) miljarder. Bruttomarginalen förbättrades, främst driven av högre mjukvaruförsäljning. Försäljningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter minskade med -9% på grund av lägre försäljning av tjänster och tidigare generationens hårdvara, samt negativ påverkan från covid-19.
 • Periodens resultat var SEK 2,3 (2,4) miljarder.
 • Fritt kassaflöde före M&A var SEK 2,3 (3,5) miljarder, vilket stärkte nettokassan ytterligare till SEK 38,4 miljarder från SEK 34,5 miljarder fjärde kvartalet 2019.
SEK miljarder Kv 1
2020
Kv 1
2019
Förändring
årsvis
Kv 4
2019
Förändring
kvartalsvis
Nettoomsättning 49,8 48,9 2% 66,4 -25%
 Försäljningstillväxt justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter  -2%
Bruttomarginal  39,8% 38,4% 36,8%
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader  40,4% 38,5% 37,1%
Rörelseresultat  4,3 4,9 -12% 6,1 -30%
Rörelsemarginal  8,7% 10,0% 9,2%
Rörelseresultat exkl. omstr.kostn. och jämförelsestörande poster i 2019[1]  4,6 3,5 30% 6,0 -23%
Rörelsemarginal exkl. omstr.kostn. och jämförelsestörande poster i 2019[1]  9,3% 7,2% 9,0%
Periodens resultat  2,3 2,4 -5% 4,5 -49%
Vinst per aktie efter utspädning, SEK  0,65 0,70 -7% 1,33 -51%
Fritt kassaflöde före M&A  2,3 3,5 -33% -1,9
Nettokassa vid periodens slut  38,4 36,1 6% 34,5 11%

[1] Exklusive omstruktureringskostnader för alla perioder. Inga andra justeringar har gjorts för första kvartalet 2020. Fjärde kvartalet 2019 är exklusive återföring av reserveringar relaterade till uppgörelserna med SEC och DOJ i USA (SEK 0,7 miljarder) samt kostnader relaterade till avvecklingen av den legala strukturen ST-Ericsson (SEK -0,3 miljarder). Första kvartalet 2019 exkluderar en realisationsvinst relaterad till avyttringen av 51% av MediaKind (SEK 0,7 miljarder), avyttring av vissa tillgångar i Red Bee Media (SEK 0,1 miljarder) samt återföring av en tidigare avsättning för nedskrivning av kundfordringar till följd av en betalning från kund (SEK 0,7 miljarder).

Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Vi lever i en tid utan motstycke, med covid-19 som har påverkat alla i hela världen, direkt eller indirekt. Under denna kris är grunden för våra beslut att säkerhet och hälsa för våra anställda, kunder och partners ska komma i första hand. Ericsson levererade ett stabilt resultat under första kvartalet, med begränsad på-verkan från covid-19-pandemin. En viktig indikator på genomförandet av vår strategi är förbättringen i bruttomarginal. Bruttomarginalen[1] för första kvartalet ökade till 40,4% (38,5%) jämfört med samma kvartal föregående år, driven av förbättringar inom alla segment. Vi förväntar oss att vår bransch är uthållig under pandemin och vi är välpositionerade med ett konkurrenskraftigt erbjudande inom 5G-produkter och en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Det finns osäkerhet på kort sikt beträffande försäljningsvolymer på grund av covid-19 och den makroekonomiska situationen, men givet vad vi vet idag har vi ingen anledning att ändra våra finansiella mål för 2020 och 2022.

Inom segmentet Networks ökade bruttomarginalen[1] till 44,6% (43,2%), vilket avspeglar starka affärsfundamenta med hög aktivitet i flera regioner. En fördelaktig affärsmix mer än uppvägde en ökad andel strategiska kontrakt och den förväntade negativa effekten från den förvärvade antenn- och filterverksamheten. Rörelsemarginalen[1] nådde 16,8%.

Vi ser stark underliggande efterfrågan från kunder i segmentet Digital Services. Vi känner oss trygga beträffande vårt erbjudande och vår marknadsposition. Ledande operatörer har tilldelat oss flera kontrakt inom 5G-kärnnät, som förväntas börja generera betydande intäkter från 2021. Samtidigt som rationaliseringen av den tidigare generationens produktportfölj kommer att fortsätta, ökar vi FoU-investeringarna i vår 5G-klara och molnbaserade portfölj för att fånga upp nya möjligheter. Genomförandet av vändningen går enligt plan, men resultaten kommer att variera mellan kvartalen. Under första kvartalet sjönk valutajusterad försäljning med -9% på grund av färre slutförda projekt och viss negativ påverkan från covid-19, eftersom tillgången till vissa kundnät var begränsad. Dessutom sjönk försäljningen av den tidigare generationens hårdvara, i linje med vår strategi. Mjukvaruförsäljningen ökade, vilket är grundläggande för strategin, och bruttomarginalen[1] nådde 40%, trots en negativ påverkan om SEK 0,2 miljarder från ett av de få återstående kritiska kontrakten.

Inom Managed Services fortsätter våra investeringar i automatisering och AI att bidra till att förbättra bruttomarginalen. Marginalen kommer att variera mellan kvartalen beroende på tidpunkter för merförsäljning och kostnadsföring, men de underliggande marginalerna har stabiliserats på en högre nivå.

Vår kassaposition har stärkts ytterligare, driven av fritt kassaflöde före M&A på SEK 2,3 miljarder under kvartalet. Detta har ytterligare stärkt vår uthållighet, vilket gör att vi kan fortsätta att investera i vårt teknikledarskap. Samtidigt kommer vi att fortsätta våra ansträngningar för att driva effektivitet och kostnadsminskningar för att ytterligare öka konkurrenskraften.

Underliggande affärsfundamenta är fortsatt starka. Med tillväxt inom data överlag, och med arbete hemifrån som det nya normala i många länder är goda uppkopplingsmöjligheter viktigare än någonsin. För 2020 uppskattar vi att RAN[2]-marknaden växer med 4%. Dock väntar vi oss något lägre sekventiell försäljningstillväxt än normalt under andra kvartalet, eftersom det finns osäkerheter som påverkar tillväxten negativt på kort sikt. Covid-19 och de åtgärder som regeringar vidtar för att minska spridningen gör det svårare att leverera våra produkter och tjänster på grund av nedstängning och reserestriktioner i många länder. Dessutom är det, trots att vi hittills inte sett några betydande effekter på vår efterfrågesituation, välbetänkt att räkna med att en nedgång i den allmänna ekonomin kan göra att vissa operatörer senarelägger investeringsprogram.

Vår 5G-utrustning används i 29 driftsatta nät på fyra kontinenter. Ytterligare ett tecken på vårt teknikledarskap är att vi har fått en ökad marknadsandel från en operatör i Kina. Det fullständiga värdet och påverkan på marginalen från 5G-utbyggnaden i Kina kommer utvärderas efter att marknadsandelar beslutats för alla operatörer.

Samtidigt som vi framgångsrikt förbättrat vår position i Europa, är vi oroade över att 5G investeringar i Europa är försenade. Detta betyder att Europa riskerar att komma efter avseende framtidens kritiska digitala infrastruktur. Vikten av digital infrastruktur har ytterligare bevisats under pandemin. Vi anser att regeringar bör uppmuntra 5G-investeringar som ett sätt att få igång ekonomin.

De finansiella målen för 2020 tar hänsyn till en ökande andel strategiska kontrakt, inklusive 5G i Kina. Vi förväntar oss att en större andel av dessa kontrakt kommer att tynga lönsamheten under andra kvartalet istället för att vara jämnt fördelade över året. Operativa förbättringar kommer att fortsätta och förväntas delvis uppväga den negativa påverkan.

Den godkända operatörsfusionen i Nordamerika förväntas bygga ett ännu starkare 5G-momentum, och vi räknar med att investeringarna intensifieras under andra halvåret. Dock förväntar vi oss att vårt kontrakt inom managed services kan påverkas negativt över tid med början under andra kvartalet.

Vi är välpositionerade med en motståndskraftig balansräkning och en gedigen konkurrensposition baserad på vår 5G-portfölj, redo att uppfylla de löften som 5G ger. En nyckelfaktor för vår långsiktiga tillväxt är att tillhandahålla ledande lösningar till våra kunder. Vi är fast beslutna att komma igenom covid-19-situationen med en starkare konkurrensposition, där är våra investeringar i FoU en strategisk hörnsten som vi inte kommer att offra. Våra investeringar i digital transformation fortsätter, vilket förväntas generera konkurrensfördelar.

Den massiva störning som orsakats av covid-19 har visat att näten är av kritisk vikt i dagens samhälle, och vi arbetar nu nära tillsammans med våra kunder för att hålla näten i drift. Under denna period har vår leverans av produkter och tjänster fungerat med begränsade störningar. Vi fattade tidigt ett beslut att uppmana större delen av våra anställda att arbeta hemifrån, och vi är mycket stolta över vår personal som oförtröttligt har levererat till våra kunder under denna period. Våra planer för affärskontinuitet har säkerställt driften under första kvartalet, och vi kommer att fortsätta att arbeta för att förbättra vår motståndskraft genom att till exempel öka lagren av kritiska komponenter. Samtidigt kommer vi förmodligen att se större störningar i exempelvis våra leveranskedjor ju längre nedstängningen i många länder pågår.

Den nuvarande globala osäkerheten kräver en ödmjuk attityd till att förutse den närmaste framtiden. Vi är fortsatt positiva beträffande utsikterna på längre sikt, men det är troligt att andra kvartalet blir en aning mer dämpat än normalt beroende på tidpunkterna för påverkan från strategiska kontrakt och den osäkerhet som följer av covid-19. Att förutsäga när restriktionerna för att begränsa pandemin kommer att upphöra och hur återhämtningen kommer att se ut är omöjligt. Med nuvarande insikt behåller vi dock målen för 2020 och 2022.

Håll er friska och krya.

Börje Ekholm

Koncernchef och VD

[1] Exklusive omstruktureringskostnader

[2] Uppskattning från Dell’Oro.

Planeringsantaganden i korthet (fullständiga planeringsantaganden finns i kvartalsrapporten)

Marknadsrelaterade

 • Marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) uppskattas öka med 4% för helåret 2020 med 0% genomsnittlig årlig tillväxttakt för 2019-2024. (Källa: Dell’Oro jan och feb 2020.)

Försäljning

 • Försäljningens säsongsberoende mellan kv. 1 och kv. 2 är 11% baserat på genomsnittet för de senaste 3 åren. För kv. 2 förväntas något lägre sekventiell försäljningsökning än normalt eftersom det finns osäkerheter som påverkar tillväxten negativt på kort sikt:
  • Covid-19 och de åtgärder som regeringar vidtar för att minska spridningen försvårar leveranser av produkter och tjänster på grund av nedstängning och reserestriktioner i många länder.
  • Även om det hittills inte uppstått betydande effekter på efterfrågan, är det välbetänkt att anta att nedgången i den allmänna ekonomin kan få vissa operatörer att senarelägga sina investeringsprogram.
 • Den godkända operatörsfusionen i Nordamerika förväntas bygga ett ännu starkare 5G-momentum och investeringarna förväntas intensifieras under andra halvåret. Dock förväntas Ericssons kontrakt inom managed services påverkas negativt över tid med början under kv. 2.

Bruttomarginal

 • Målen för helåret 2020 tar hänsyn till en ökad andel strategiska kontrakt, inklusive 5G i Kina. En större andel av dessa kontrakt förväntas påverka kv. 2, istället för att vara fördelade över året. Operativa förbättringar kommer att fortsätta och förväntas delvis uppväga den negativa påverkan.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2020/3month20-sv.pdf eller www.ericsson.com/investors

Telefonkonferens för analytiker, investerare och journalister

Koncernchef och VD Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen börjar kl. 09:00 CEST.

För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer:

Sverige: +46 (0)8 566 426 51 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883 685)

Internationellt/UK: +44 (0)333 300 0804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 855 85 70686)

PIN-kod: 68032380#

Vänligen ring in senast 15 minuter före konferensens start. Eftersom det vanligtvis är ett stort antal deltagare kan det ta en stund innan du ansluts.

Telefonkonferensen kan följas på http://www.ericsson.com/investors eller http://www.ericsson.com/newsroom.

En inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att den har avslutats till och med den 29 april 2020.

Telefonnummer för inspelning:

Sverige: +46 (0)8 519 993 85

Internationellt: +44 (0)333 300 0819

PIN-kod: 301317325#

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 99
E-post:
peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-713 65 39
E-post:
media.relations@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon:  010-713 27 78
E-post: 
lena.haggblom@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post:
stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post:
rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Peter Olofsson, chef Corporate Communications
Telefon: 010-719 18 80
E-post:
media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post:
media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2020 kl. 07:00 CEST.

RELATERADE FILER