Översikt, ersättning till ledande befattningshavare

Tillgänglig på English Svenska

7 September, 2016

Ericsson tillämpar samma ersättningsprinciper globalt. Dessa finns i vår Årsredovisning 2015 (s. 160), och baseras på prestation, konkurrenskraft och skälighet.

När det gäller koncernledningen så tas beslut om ersättningsnivåer av styrelsens kompensationskommitté, som guidas av riktlinjerna för ersättning som årligen godkänns av aktieägarna på bolagsstämman och vars efterlevnad också årligen verifieras av bolagets externa revisor.

Kompensationskommittén består av fyra styrelseledamöter som utses av styrelsen, inklusive en arbetstagarrepresentant. Dessutom har en oberoende rådgivare anlitats för att stödja Kompensationskommittén.

Ericsson verkar i en industri som är global där konkurrens om såväl marknad som om kompetens är global. Ericsson anser att det är viktigt att ha en koncernledning som består av personer med olika nationaliteter och bakgrund. Ericsson anser också att det är viktigt att ha medlemmar i koncernledningen baserade på platser som är viktiga för Ericssons utveckling, inklusive, men inte begränsat till Stockholm och Silicon Valley.

Precis som skattesystem, allmänna förmåner och levnadskostnad, så varierar ersättningsnivåer och sammansättningar i olika delar av världen. Ett företag som har en koncernledning som består av olika nationaliteter, baserad på olika platser i världen, kommer att se en påverkan på kostnaden för ersättningar till ledande befattningshavare. För att kunna attrahera talanger på olika platser, så måste ersättning justeras i linje med varje lands löneläge, företagets situation samt tillgängligheten på bra talanger.

Möjligheten att förflytta individer baserat på affärsbehov är av kritisk vikt för Ericsson och för närvarande har företaget cirka 800 anställda på expatriatkontrakt, även kallat långtidsuppdrag utomlands. Företaget har en standardpolicy för hur sådana kontrakt utformas, men den stora mängden möjliga kombinationen av hem- och värdland, familjesituationer och andra faktorer, innebär att expatriatkontrakten kan variera kraftigt.

När Ericsson ber individer, inklusive i koncernledningen, att flytta på långtidsuppdrag utomlands, tillhandahåller företaget specificerade förmåner, som inkluderar boende, i värdlandet. Boendeförmånen är bestämd och begränsad beroende på placering, senioritet och familjestorlek. Om en person på ett expatriatkontrakt väljer ett dyrare boende än vad gränsen tillåter, får individen själv stå för den överskjutande kostnaden.

Ersättning är till syvende och sist en individuell fråga. Av princip kommenterar Ericsson inte på ersättning, eller andra anställningsvillkor, för individuella anställda, utöver den information för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras i Årsredovisning 2015 (s. 97).

Översiktligt om ersättningar

Relaterade länkar

Rapport om ersättningar

Revisors yttrande om huruvida Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts