In this section

Styrelseledamöter

Styrelsearvoden

Revisions- och Compliancekommittén

Finanskommittén

Kompensationskommittén

Teknik- och Vetenskapskommittén

Available in English Svenska

Revisions- och Compliancekommittén

Revisions- och Compliancekommitténs uppgifter innefattar övervakning av finansiell rapportering, intern kontroll och revision.

Kommittén övervakar och granskar för styrelsens räkning följande:

  • Bokslutets omfattning och riktighet
  • Efterlevnaden av lagar och bestämmelser
  • Interna kontrollsystem för finansiell rapportering
  • Riskhantering
  • Effektiviteten och lämpligheten av koncernens antikorruptionsprogram
  • Årsredovisningen och delårsrapporterna
  • Revisionen och revisionsarvoden

Ledamöter i Revisions- och Compliancekommittén

Revisions- och Compliancekommittén består av fyra styrelseledamöter som utses av styrelsen.

Den nuvarande kommittén består av följande ledamöter:

Eric Elzvik (kommittéordförande)
Jan Carlson
Nora Denzel
Torbjörn Nyman