Kommittén för Audit & Compliance

Tillgänglig på English Svenska
Kommittén för Audit & Compliance uppgifter innefattar övervakning av finansiell rapportering, intern kontroll och revision.

Kommittén övervakar och granskar för styrelsens räkning följande:

  • Bokslutets omfattning och riktighet
  • Efterlevnaden av lagar och bestämmelser
  • Interna kontrollsystem för finansiell rapportering
  • Riskhantering
  • Effektiviteten och lämpligheten av koncernens antikorruptionsprogram
  • Årsredovisningen och delårsrapporterna
  • Revisionen och revisionsarvoden

Ledamöter i Kommittén för Audit & Compliance

Kommittén för Audit & Compliance består av fyra styrelseledamöter som utses av styrelsen.

Den nuvarande kommittén består av följande ledamöter:

Eric Elzvik (kommittéordförande)
Jan Carlson
Kurt Jofs
Torbjörn Nyman