Styrelsearvoden

Tillgänglig på English Svenska

I enlighet med valberedningens förslag, beslöt årsstämman den 31 mars 2020 att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer, ska utgå enligt följande:

  • styrelsens ordförande SEK 4 075 000
  • övriga styrelseledamöter SEK 1 020 000 vardera
  • ordföranden i revisions- och compliancekommittén SEK 400 000
  • övriga ledamöter i revisions- och compliancekommittén SEK 250 000
  • ordföranden i finans-, kompensations-, respektive teknik och vetenskapskommittén SEK 200 000
  • övriga ledamöter i finans-, kompensations- respektive teknik och vetenskapskommittén SEK 175 000 vardera

Stämman godkände valberedningens förslag att delar av arvodet för styrelseuppdraget ska kunna betalas i form av syntetiska aktier.