Ericsson Pensionsstiftelse

ERICSSON PENSIONSSTIFTELSE (A)
Org nr 802424-5899

Kontaktuppgifter
Adress: Ericsson Pensionsstiftelse (A)
Torshamnsgatan 21, Kista
SE-164 83 Stockholm, Sweden

E-post: ericsson.pensionsstiftelse@ericsson.com

Information på begäran om Stiftelsen och dess verksamhet
Utöver vad som framgår nedan lämnas på begäran Stiftelsens stadgar, placeringsriktlinjer samt senaste årsredovisning till dem som Stiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Stiftelsen. Informationen kan lämnas kostnadsfritt i pappersformat. Stiftelsens årsredovisning, stadgar och placeringsriktlinjer finns även att tillgå via Länsstyrelsen i Stockholm respektive Finansinspektionen

Introduktion
Ericsson Pensionsstiftelse (A) (”Stiftelsen”) har som ändamål att trygga pensionsutfästelser som lämnats av Ericssonkoncernens svenska bolag. Till helt övervägande del är det förmånsbestämda pensionsutfästelser enligt ITP-planen avdelning 2 som stiftelsen tryggar. Stiftelsens verksamhet startade i november 2004 i samband med att Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) gjorde den första avsättningen.

Arbetsgivaren har enligt pensionsavtalet skyldighet, oavsett om stiftelse finns eller ej, att kreditförsäkra alla åtaganden enligt ITP-planen hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti (”PRI”) ömsesidigt. Det är arbetsgivaren som svarar för att infria utfästelserna och stiftelsen utgör endast en pant för pensionsåtagandet. Om, i en obeståndssituation, företagets och stiftelsens tillgångar inte skulle vara tillräckliga täcks bristen av kreditförsäkringen. ITP-planens destinatärers trygghet är därmed i princip oberoende av utfallet av Stiftelsens förvaltning.

Stiftelsens säte är Stockholm och Stiftelsen är registererad i Sverige samt står under tillsyn av Länsstyrelsen och Finansinspektionen.

Stiftelsens roll och ekonomiska ställning
För att uppnå målsättningen följer Stiftelsen en placeringsstrategi som utgår ifrån arten och varaktigheten av de pensionsutfästelser som Stiftelsen har till ändamål att trygga. Stiftelsens styrelse (”Styrelsen”) har beslutat om placeringsriktlinjer med risklimiter som ska säkerställa att Stiftelsens tillgångar förvaltas aktsamt och med god riskspridning.

Stiftelsens egna kapital uppgick per 2019-12-31 till 22 363 470 000 SEK

Stiftelsens styrning och organisation
Styrelsen, vars ledamöter och suppleanter väljs till lika antal av styrelsen för Telefonaktiebolaget LM Ericsson och de arbetstagare som omfattas av Stiftelsens ändamål, har det yttersta ansvaret för Stiftelsens organisation och investeringsverksamhet. I detta ansvar ingår att tillse att Stiftelsen har en god intern styrning och kontroll, vilket säkerställs genom en transparent
organisationsstruktur med en tydligt definierad ansvars- och rollfördelning, lämplig grad av uppdelning av arbetsuppgifter och ett effektivt system för att säkerställa att information förs vidare. Stiftelsens övergripande organisationsstruktur och rapporteringslinjer framgår av figur 1.

Stiftelsens styrning och organisation

Figur 1: Stiftelsens organisation

Styrelsen har fastställt ett ramverk för styrning och kontroll i form av policyer och riktlinjer. Samtliga styrdokument revideras med en fastställd frekvens, vanligtvis årligen.

Styrelsens ansvar
Styrelsens ansvar omfattar, utöver beskrivet ovan bland annat att:
• fastställa övergripande mål, inkl. avkastningskrav, för verksamheten och strategier för att nå målen,
• tillse att Stiftelsen har en effektiv och ändamålsenlig organisationsstruktur som är inriktad på att främja Stiftelsens strategiska mål och verksamhet,
• tillse att Stiftelsen följer tillämpliga lagar och föreskrifter,
• besluta om erforderliga riktlinjer (styrdokument) för verksamheten i Stiftelsen.

Placeringsprofil
Enligt Stiftelsens placeringsriktlinjer får portföljens medel placeras i följande tillgångsslag:
- Svenska och utländska räntebärande värdepapper
- Fastigheter och Infrastruktur
- Noterade svenska och utländska aktier och aktierelaterade instrument
- Värdepappersfonder i ovanstående tillgångsslag
- Alternativa tillgångar
- Likvida medel i svensk och utländsk valuta

Placeringar kan även göras i onoterade/privata tillgångar, vilka normalt sett har längre bindningstid och därmed sämre likviditet än noterade/publika tillgångar. Marknadsvärdet av onoterade tillgångar får ej överstiga 50% av marknadsvärdet på Stiftelsens totala portfölj.

Tillgångarna ska förvaltas utifrån en strävan att investeringarna görs i verksamheter som respekterar mänskliga rättigheter, rättvisa och säkra arbetsförhållanden och en miljömässigt hållbar affärsverksamhet i linje med FN:s Global Compact.

Tillgångsfördelningen enligt Stiftelsens placeringsriktlinjer skall vara:

Tillgångsklass Minimum Maximum 
Räntebärande 40 % 85 % 
Fastigheter & Infrastruktur 0 % 25 % 
Aktier  15 % 35 % 
Alternativa tillgångar 0 % 15 %

Styrelsen kan enligt placeringsriktlinjerna besluta om avvikelser från maximum och minimum nivåerna enligt ovan.

Placeringar i räntebärande instrument, fastigheter och infrastruktur i utländsk valuta skall valutasäkras till minst 90 %. Placeringar i aktier och alternativa tillgångar i utländsk valuta skall valutasäkras till minst 50 %.

Förvaltning
Vid periodens utgång uppgick Stiftelsens direktägda innehav av aktier i eller värdepapper emitterade av Ericsson till 0 % av tillgångarnas marknadsvärde.

Aktieindexderivat, nominella och reala ränteobligationer och vissa andra räntebärande värdepapper, valutasäkringstrategier samt vissa alternativa investeringar förvaltas av Stiftelsen i egen regi. Övrig förvaltning av kapitalet sker i form av placeringar i fonder drivna av externa kapitalförvaltare.

En del av aktieförvaltningen är passiv, dvs placeringen skall följa utvecklingen av ett definierat index. En andra del av aktieförvaltningen är placerad i aktiva fonder, vilket innebär att förvaltaren strävar efter att skapa en meravkastning genom en aktiv förvaltning snarare än en avkastning som är definierad av ett visst index.

Ränteförvaltningen är beträffande svensk räntemarknad delvis passiv, dvs knuten till ett definierat index. Den utländska ränteförvaltningen är huvudsakligen aktiv.

Fastighetsinvesteringar görs via investeringsfonder och samägda fastighetsbolag där Stiftelsens partners driver verksamheten. Huvudsyftet med dessa investeringar är att uppnå en stabil, långsiktig inkomstström till Stiftelsen.

De alternativa investeringarna görs främst via fonder drivna av externa kapitalförvaltare. Stiftelsen har även en mindre del internt förvaltade alternativa strategier i likvida tillgångar. Huvudsyftet med de alternativa investeringarna är att uppnå avkastning som har låg korrelation med Stiftelsens andra likvida tillgångar.

Aktieägarengagemang1
Ericsson Pensionsstiftelse har inte antagit särskilda principer för för sitt aktieägarengagemang i noterade aktier av följande skäl.

1. Investeringar genom direktägande, eller diskretionär förvaltning av börsnoterade aktier ingår inte i placeringstrategin.

2. När det gäller investeringar i värdepappersfonder, som kan investera i börsnoterade aktier, är stiftelsen en passiv investerare som väljer fonder utifrån sin placeringsstrategi och önskad avkastning och risk. Följaktligen görs inga särskilda överenskommelser om aktieägarengagemang med sådana fonders förvaltare. Fonderna följs löpande upp med avseende på utveckling.

Ersättningspolicy
Stiftelsens Styrelse har beslutat om en ersättningspolicy som med dess tillämpningar syftar till att säkerställa att Stiftelsen har ett ersättningssystem som är förenligt med och främjar en sund och effektiv riskhantering, samt motverkar ett överdrivet risktagande. Policyn medför att samtliga ersättningar som Stiftelsen utger ska vara marknadsmässiga och får inte skapa incitament till risktagande som är oförenliga med Stiftelsens riskprofil och regler. Policyn har utformats mot bakgrund av Stiftelsens storlek, verksamhet och komplexitet.

Styrelse och revisorer
Styrelsens ledamöter och suppleanter framgår av Årsredovisningen.

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper granskas av externa revisorer som enligt stiftelsens stadgar skall vara samma revisorer som Telefonsaktiebolaget LM Ericssons.

Ericsson’s internrevisorer utför på uppdrag årligen en intern revision av Stiftelsen.

1 Med referens till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828.