ericsson.com
Your location is listed as Global
Login

Ericsson Pensionsstiftelse

ERICSSON PENSIONSSTIFTELSE (A)
Org nr 802424-5899

Introduktion

I Sverige finns såväl förmånsbaserade som premiebestämda pensionplaner baserade på kollektivavtal mellan parterna på den svenska arbetsmarknaden. Förmånsbaserad pensionsplan, ITP2 (tjänstepensionsplan för löneanställda i tillverksindustri och handel) är en slutlönebaserad pensionsplan vilken Ericsson står ansvarig för. Som säkerhet för detta åttagande finns bland annat tillgångarna i Ericssons pensionsstiftelse.

Stiftelsen

Ericsson Pensionsstiftelse (A) har som uteslutande ändamål att med sitt kapital trygga såväl utfästelser om pension som ingår i allmän pensionsplan som övriga utfästelser om pension, vilka Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) och övriga svenska företag (arbetsgivare) i samma koncern lämnat eller kommer att lämna gentemot anställda och till efterlevande efter anställda.

Arbetsgivaren har enligt kollektivavtal skyldighet, oavsett om stiftelse finns eller ej, att kreditförsäkra alla åtaganden enligt ITP-pensionsplanen hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti (”PRI”) ömsesidigt. Det är arbetsgivaren som svarar för att infria utfästelserna. Stiftelsens tillgångar utgör därmed en pant till PRI, vilken PRI kan ta i anspråk om arbetsgivaren blir insolvent och inte kan infria sina åtaganden. ITP-planens destinatärers trygghet är därmed i princip oberoende av Stiftelsens och dess placeringsreglers utformning och tillämpning.
Verksamheten startade i november 2004 i samband med att Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) gjorde den första avsättningen.

Stiftelsens säte är Stockholm.

Stiftelsens styrning och organisation

Styrelsen, vars ledamöter och suppleanter väljs till lika antal av styrelsen för Telefonaktiebolaget LM Ericsson och de arbetstagare som omfattas av Stiftelsens ändamål, har det yttersta ansvaret för Stiftelsens organisation och investeringsverksamhet. I detta ansvar ingår att tillse att Stiftelsen har en god intern styrning och kontroll.

Stiftelsens styrning och organisation

Figur 1: Stiftelsens organisation


Styrelsen har fastställt ett ramverk för styrning och kontroll i form av policyer och riktlinjer.

Samtliga styrdokument revideras med en fastställd frekvens, vanligtvis årligen.

Styrelsens ansvar

Styrelsens ansvar omfattar, utöver beskrivet ovan bland annat att:
• fastställa övergripande mål, inkl. avkastningskrav, för verksamheten och strategier för att nå målen,
• tillse att Stiftelsen har en effektiv och ändamålsenlig organisationsstruktur som är inriktad på att främja Stiftelsens strategiska mål och verksamhet,
• tillse att Stiftelsen följer tillämpliga lagar och föreskrifter,
• besluta om erforderliga riktlinjer (styrdokument) för verksamheten i Stiftelsen.

Placeringsinriktning

Enligt Stiftelsens placeringsriktlinjer får portföljens medel placeras i följande tillgångsslag:

  • Svenska och utländska räntebärande värdepapper
  • Fastigheter och Infrastruktur
  • Noterade svenska och utländska aktier och aktierelaterade instrument
  • Värdepappersfonder i ovanstående tillgångsslag
  • Alternativa tillgångar
  • Likvida medel i svensk och utländsk valuta

Placeringar kan även göras i onoterade/privata tillgångar, vilka normalt sett har längre bindningstid och därmed sämre likviditet än noterade/likvida tillgångar.

Den strategiska tillgångsfördelningen enligt Stiftelsens placeringsriktlinjer skall vara:

Tillgångsklass Minimum Maximum 
Räntebärande 40 % 85 % 
Fastigheter & Infrastruktur 0 % 20 % 
Aktier  15 % 35 % 
Alternativa tillgångar 0 % 20 %


Styrelsen kan enligt placeringsriktlinjerna besluta om avvikelser från maximum och minimum nivåerna enligt ovan.

Placeringar i räntebärande instrument, fastigheter och infrastruktur i utländsk valuta skall valutasäkras till minst 90 %, placeringar i aktier i utländsk valuta och placeringar i alternativa tillgångar i utländsk valuta skall valutasäkras till minst 50 %.

Förvaltning

Vid periodens utgång uppgick Stiftelsens direktägda innehav av aktier i eller värdepapper emitterade av Ericsson till 0 % (0 %) av tillgångarnas marknadsvärde.

Aktieindexderivat, nominella och reala ränteobligationer, strukturerade obligationer och vissa andra räntebärande värdepapper, valutasäkringstrategier samt vissa alternativa investeringar förvaltas av Stiftelsen i egen regi. Övrig förvaltning av kapitalet sker i form av placeringar i fonder drivna av kapitalförvaltare.

En del av aktieförvaltningen är passiv, dvs placeringen skall följa utvecklingen av ett definierat index. En andra del av aktieförvaltningen är placerad i aktiva fonder, vilket innebär att förvaltaren strävar efter att skapa en meravkastning genom en aktiv förvaltning snarare än en avkastning som är definierad av ett visst index.

Ränteförvaltningen är beträffande svensk räntemarknad delvis passiv, dvs knuten till ett definierat index. Den utländska ränteförvaltningen är huvudsakligen aktiv.

Fastighetsinvesteringar görs via investeringsfonder och samägda fastighetsbolag där Stiftelsens partners driver verksamheten. Huvudsyftet med dessa investeringar är att uppnå en stabil, långsiktig inkomstström till Stiftelsen.

De alternativa investeringarna görs främst via fonder drivna av kapitalförvaltare. Stiftelsen har även en mindre del internt förvaltade alternativa strategier i likvida tillgångar. Huvudsyftet med de alternativa investeringarna är att uppnå avkastning som har låg korrelation med Stiftelsens andra likvida tillgångar.

Aktieägarengagemang1

Ericsson Pensionsstiftelse har inte antagit särskilda principer för för sitt aktieägarengagemang i noterade aktier av följande skäl.

1. Investeringar genom direktägande, eller diskretionär förvaltning av börsnoterade aktier ingår inte i placeringstrategin .

2. När det gäller investeringar i värdepappersfonder, som kan investera i börsnoterade aktier, är stiftelsen en passiv investerare som väljer fonder utifrån sin placeringsstrategi och önskad avkastning och risk. Följaktligen görs inga särskilda överenskommelser om aktieägarengagemang med sådana fonders förvaltare. Fonderna följs löpande upp med avseende på utveckling.

Styrelse och revisorer

Styrelsens ledamöter och suppleanter framgår av Årsredovisningen.

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper granskas av externa revisorer som enligt stiftelsens stadgar skall vara samma revisorer som Telefonsaktiebolaget LM Ericssons.

Ericsson’s internrevisorer utför på uppdrag årligen en intern revison av Stiftelsen.

Årsredovisning och placeringsriktlinjer

Stiftelsens årsredovisning och placeringsriktlinjer finns att tillgå via Länsstyrelsen i Stockholm samt Finansinspektionen.

1Med referens till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828.