In this section

Att delta och rösta på årsstämman

Information för dig

Besök Ericsson Studio

Så går det till på årsstämman

Vägbeskrivning till årsstämman

Att delta och rösta på årsstämman

Available in English Svenska

Kallelse till årsstämman

Kallelsen till årsstämman 2017 är publicerad och innehåller bland annat dagordningen och information om hur aktieägare ska gå till väga för att anmäla sig. Årsstämman hålls onsdagen den 29 mars 2017 kl 15:00 i Kistamässan, Arne Beurlings torg 5, Kista/Stockholm. Inpassering till stämman startar kl. 13.30.

Kallelse till Årsstämman

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 mars 2017, och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 23 mars 2017.

Anmälan kan göras:

 1. online, eller
 2. per telefon 08-402 90 54 vardagar kl 10:00-16:00 eller
 3. skriftligen till:
  Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  Årsstämman/General Meeting of shareholders
  Box 7835
  103 98 Stockholm

Vänligen uppge vid anmälan, namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Simultantolkning

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska. De som vill ta del av tolkningstjänsten erbjuds hörlurar i möteslokalen.

Förtäring

Enklare förtäring serveras på Kistamässan från kl 13.30.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt bli införd i aktieboken per torsdagen den 23 mars 2017 för att ha rätt att delta i årsstämman.

Behörighetshandlingar

Du kan delta i årsstämman antingen personligen eller genom ombud. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. Dokumenten får inte vara äldre än ett år om inte fullmakten uttryckligen anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 28 mars 2017.

Fullmaktsformulär

Biträden

I enlighet med den svenska aktiebolagslagen är det tillåtet att ta med högst två biträden till årsstämman. Biträdens närvaro måste anmälas i förväg till bolaget samtidigt med aktiägarens anmälan och inte senare än torsdagen den 23 mars 2017. Anmälda biträden kommer att stå med på inträdeskortet varför du måste registrera dig vid disken vid inpasseringen till årsstämman tillsammans med dina biträden. Anmäl också till personalen vid inpasseringen till årsstämman om ett biträde inte ska närvara på årsstämman.

Inträdeskort

Inträdeskort kommer att skickas till den postadress som är registrerad hos Euroclear Sweden AB. Kom ihåg att ta med ditt inträdeskort!

Röstdosor

Vid inpasseringen till årsstämman kommer det att finnas röstdosor som är personliga och förprogrammerade utifrån varje aktieägares aktieinnehav och antal röster. Denna information återfinns på ditt inträdeskort. Du lånar en röstdosa under årsstämman och återlämnar den på vägen ut från stämman.