Ericssons forskningsstiftelse

Tillgänglig på English Svenska
Stipendier från Lars Magnus Ericssons stiftelse för främjande av elektroteknisk forskning förklaras härmed öppna för ansökan för år 2020.

Ericsson är ett av världens ledande företag inom kommunikationsområdet och satsar en avsevärd del av sin omsättning på forskning och utveckling. Koncernen bedriver egen forskning inom nyckelområden, t. ex. radiosystem, mikrovågsteknik, säkerhet, artificiell intelligens och IP-nät, men är beroende av forskningsresultat inom ett betydligare bredare område. Ericsson har därför ett omfattande samarbete med universitet och högskolor.

Stiftelsen inrättades den 5 maj 1946, till minnet av Ericssons grundare Lars Magnus Ericsson, på 100-årsdagen av hans födelsedag. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning via stipendier för forskare och studerande vid svenska universitet och högskolor som vill bedriva forskning inom elektrotekniska områden av intresse för bolagets verksamhet.

Stipendierna riktar sig främst till doktorander och nyblivna doktorer, men i mån av
tillgång kan även stipendier beviljas inom relevanta områden till civilingenjörsstudenter som vill göra sitt examensarbete utomlands. Typiska användningsområden är delfinansiering av forskningsvistelse vid utländskt lärosäte eller institut eller för konferensdeltagande.

Beloppen på stipendierna rör sig mellan 15 000 och 50 000 kr. Stiftelsens årliga,
sammanlagda utdelning ligger i storleksordningen en halv till en miljon SEK.

Ansökan görs via en standardiserad blankett där man anger personliga data, sökt
belopp och dess avsedda användning. Till detta bifogas curriculum vitae, betyg,
rekommendationsbrev, inbjudan från tilltänkt värd vid forskningsvistelse etc. efter
behov.

Notera att det inte är ett krav att gästforskningsplatsen eller konferensbidraget är
accepterat vid tiden för ansökan. Det är dock nödvändigt för utbetalning av stipendiet.

Ansökningar skall vara stiftelsens styrelse tillhanda senast fredagen den 21 februari 2020. Beslut meddelas den 5 maj 2020.

Ansökan skickas per e-post till katalin.wrange@ericsson.com (med eventuella bilagor i Microsoft Word-format eller PDF). Eventuella frågor kan skickas till ovanstående emailadress.

Ansökan kan även skickas i pappersform till följande adress:

LM Ericssons stiftelse för främjande av elektroteknisk forskning
Att: Katalin Wrange
Ideongatan53
22 362 Lund