In this section

Att delta och rösta på årsstämman

Information för dig

Besök Ericsson Studio

Så går det till på årsstämman

Vägbeskrivning till årsstämman

Så går det till på årsstämman

Diskussioner och frågor

Aktieägare kommer att ges tillfälle att ställa frågor om Ericssons verksamhet och resultat under årsstämman. Oftast ges tillfälle för frågor efter verkställande direktörens tal. Aktieägare kan också ställa frågor angående ett ärende i anslutning till ärendets behandling. Försök att hålla dina frågor korta och relevanta.

För att underlätta besvarandet av frågor får frågorna gärna skickas in till bolaget i förväg via e-post till följande adress: investor.relations@ericsson.com.

Majoritetskrav och omröstning

Majoritetskrav

De flesta beslut på årsstämman fattas med enkel majoritet, vilket innebär att mer än hälften av de avgivna rösterna på stämman ska rösta för förslaget. Enligt aktiebolagslagen ställs dock högre krav på majoritet i vissa fall, s.k. kvalificerad majoritet. Till exempel gäller vid överlåtelse av aktier till anställda inom ramen för Ericssons långsiktiga rörliga ersättningsprogram att sådant beslut måste biträdas av minst 90 procent av de avgivna rösterna och av minst 90 procent av de vid stämman företrädda aktierna. Vidare gäller att beslut att ändra bolagsordningen måste godkännas med två tredjedelars majoritet.

Omröstning

De flesta ärenden avgörs genom acklamation. I vissa beslut används dock röstdosor för att underlätta omröstningsförfarandet.

Vid inpasseringen till årsstämman kommer det att finnas röstdosor som är personliga och förprogrammerade utifrån varje aktieägares aktieinnehav och antal röster. Denna information återfinns på ditt inträdeskort. Du lånar en röstdosa under årsstämman och återlämnar den på vägen ut från stämman.